Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
15-11-2011
Datum publicatie
27-12-2011
Zaaknummer
319836 - CV EXPL 11-4342
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Extreem hoge elektriciteitsnota: energieleverancier mag het gebruik niet baseren op evident onjuiste meterstanden die de netbeheerder weigert te corrigeren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Assen

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 319836 \ CV EXPL 11-4342

vonnis van de kantonrechter van 15 november 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OXXIO Nederland BV,

hierna te noemen: Oxxio,

gevestigd te Hilversum,

eisende partij,

gemachtigde: AGC gerechtsdeurwaarders,

tegen

[Gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 juni 2011 met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de nadere toelichtingen van partijen.

2. De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

2.1 Partijen hebben een overeenkomst gesloten inzake de levering van gas en elektriciteit. Oxxio heeft vanaf 21 juni 2007 gas geleverd en vanaf 16 juni 2007 elektriciteit. De levering is geëindigd per 4 mei 2009. Bij het sluiten van de overeenkomst is [gedaagde] 750 kWh gratis stroom toegezegd. Zij heeft de beginstanden van de meter aan Oxxio doorgegeven.

2.2 [gedaagde] heeft op 1 mei 2008 een jaarafrekening van € 2.526,97 ontvangen voor 16.236 kWh verbruikte elektriciteit in de periode 16 juni 2007 tot en met 25 maart 2008 (hierna ook: de jaarafrekening 2007/2008). Deze was gebaseerd op de volgende, door de netbeheerder opgegeven meterstanden:

Telwerk Beginstand Eindstand Verbruik

16-06-2007 25-03-2008

Stroom hoog 23.157 31.658 8.501 kWh

Stroom laag 21.922 29.659 7.737 kWh

[gedaagde] heeft Oxxio in juni 2008 telefonisch en schriftelijk laten weten dat de gehanteerde meterstanden niet klopten en Oxxio om een correctie verzocht. Zij heeft aangegeven dat de beginstand van de 'laag stroom' geen 21.922 maar 23.510 kWh was (haar vorige leverancier Essent had laten weten dat die meterstand in maart 2007 al 22.870 kWh was) en dat de eindstanden per 10 juni 2008 respectievelijk 27.081 en 28.600 kWh bedroegen. Zij heeft Oxxio uitgenodigd de meterstanden te komen controleren.

2.3 Oxxio heeft het correctieverzoek doorgeleid naar de netbeheerder. In haar brief van 23 augustus bericht Oxxio [gedaagde] dat de netbeheerder heeft aangegeven het verzoek tot aanpassing van de standen toe te wijzen en dat aan [gedaagde] een nieuwe jaarafrekening zal worden gestuurd met de volgende specificaties:

Begindatum Einddatum

16-06-2007 25-03-2008

Stroom hoog 25.151 31.658

Stroom laag 23.671 29.659

[gedaagde] heeft naar aanleiding hiervan een nieuwe jaarafrekening 2007/2008 ontvangen. Deze vermeldt hetzelfde verbruik en dezelfde meterstanden als de afrekening van 1 mei 2008, maar bedroeg nu € 2.519,84. [gedaagde] heeft hiertegen geprotesteerd en op aangeven van Oxxio een bezwaarschrift ingediend. Zij heeft daarin ook benoemd dat medewerkers van Oxxio haar hadden meegedeeld dat het berekende verbruik ver uitgaat hetgeen normaal is voor een gemiddeld gezin met twee kinderen, terwijl zij geen kinderen heeft, en dat Oxxio ook geen rekening heeft gehouden met de 750 kWh gratis stroom. In een email van 11 november 2008 deelt zij mee dat de meterstanden op dat moment 28.329 en 29.831 kWh bedragen. Oxxio heeft het bezwaarschrift naar de netbeheerder gestuurd en om correctie verzocht.

2.4 [gedaagde] heeft hierna geen bericht meer ontvangen van Oxxio. Op 30 januari 2009 heeft zij een brief van de toenmalige gemachtigde van Oxxio gekregen waarin werd vermeld dat zij nog een rekening van € 4.590,45 moest voldoen. [gedaagde] heeft de gemachtigde gevraagd aan te geven hoe Oxxio bij dat bedrag kwam en op 12 februari 2009, 20 februari en 24 februari 2009 brieven aan Oxxio en haar gemachtigde gestuurd waarin zij (kort samengevat) aangeeft dat de jaarafrekening 2007/2008 nog steeds niet is aangepast. In haar brief van 20 februari 2009 vermeldt zij dat de meterstanden op die datum 30.623 kWh en 29.285 kWh zijn.

2.5 Op 24 maart 2009 heeft Oxxio [gedaagde] een hernieuwde jaarafrekening 2007/2008 toegezonden over de periode 16 juni 2007 tot en met 25 maart 2008, waarop wederom de eerder gehanteerde meterstanden worden vermeld en hetzelfde verbruik in rekening wordt gebracht. Bij brief van 14 april 2009 heeft Oxxio [gedaagde] laten weten dat het correctieverzoek door de netbeheerder was afgewezen, en dat zij daarom de meterstanden op de jaarrekening 2007/2008 niet kan wijzigen.

[gedaagde] heeft op 20 april 2009 richting Oxxio gereageerd. Zij heeft uiteengezet dat zij de juiste meterstanden al meerdere malen had doorgegeven, dat haar correctieverzoek in augustus 2008 ook was toegewezen en dat er ondanks haar meerdere uitnodigingen niemand langs is geweest om de meterstanden te controleren. Zij heeft nogmaals om een gecorrigeerde jaarafrekening 2007/2008 verzocht, en aangegeven dat de eindstanden op dat moment 31.386 kWh (hoog) en 29.891 kWh (laag) waren.

2.6 Op 29 april 2009 heeft de gemachtigde van Oxxio [gedaagde] een nota gestuurd van

€ 5.019,74. Dit is het saldo van een niet gespecificeerde hoofdsom van € 5.080,73, circa

€ 1.000,00 aan rente-, incasso- en registratiekosten en een betaling van € 1.054,93. [gedaagde] heeft ook hier weer schriftelijk op gereageerd.

2.7 Oxxio heeft [gedaagde] op 1 juli 2009 een eindafrekening gestuurd voor elektriciteitsverbruik over de periode 26 maart 2008 tot en met 3 mei 2009. Over de periode tot 31 december 2008 heeft zij het verbruik op 0 gesteld. Per 1 januari 2009 en 3 mei 2009 zijn de volgende standen vermeld:

Telwerk Beginstand Eindstand Verbruik

Stroom hoog 31.658 32.073 415 kWh

Stroom laag 29.659 30.071 412 kWh

In de afrekening wordt aangegeven dat aan [gedaagde] € 2.090,67 aan voorschotten in rekening is gebracht en dat ze € 2.035,01 terug ontvangt.

2.8 Uit het landelijk meerregister van de EDSN blijkt dat [gedaagde] in de periode 29 maart 2010 tot 30 maart 2011 een stroomverbruik heeft gehad van 508,5 kWh (244 kWh en 264,5 kWh) per maand. Het verbruik dat Oxxio haar in rekening heeft gebracht bedraagt gemeten over de periode van 16 juni 2007 tot 4 mei 2009 gemiddeld 741 kWh per maand (387 kWh en 354 kWh).

3. De vordering en het verweer

3.1 Oxxio vordert bij dagvaarding dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van € 4.217,79 aan openstaande facturen, € 131,17 aan wettelijke rente tot 13 april 2011 en € 600,00 aan incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente over € 4.217,79 vanaf 13 april 2011, een en ander tezamen een bedrag van

€ 5.000,00 niet te boven gaande en kosten rechtens.

Het openstaande bedrag betreft de volgende facturen: € €

Bedrag Restbedrag

24-03-2009 Elektra EAF3090100170772 2.519,84 1.612,61

17-04-2009 Elektra EVS3090401636325 330,16 330,16

22-04-2009 Gas EVS3090401699618 100,00 100,00

17-05-2009 Elektra EVS3090402092256 330,16 330,16

26-05-2009 Gas EAF3090100289278 1.844,86 1.844,86

De vordering is bij repliek alsnog verminderd met € 120,22 voor 750 kWh gratis stroom, berekend tegen het hoogste tarief.

3.2 Oxxio legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] verzuimt de in haar opdracht geleverde energie te betalen, waardoor Oxxio genoodzaakt is geweest om haar vordering uit handen te geven en schade heeft geleden.

3.3 [gedaagde] voert gemotiveerd verweer. Hierop wordt voor zover van belang bij de beoordeling nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Oxxio vordert betaling van 5 openstaande facturen. De facturen die betrekking hebben op gas zijn door [gedaagde] niet bestreden. Zij is de daarvoor in rekening gebrachte bedragen dan ook verschuldigd. Of [gedaagde] - rekening houdende met het hierna volgende - dit bedrag nog moet betalen of dit (deels) al heeft gedaan, is de kantonrechter niet duidelijk.

4.2 Vraag is of [gedaagde] de jaarafrekening 2007/2008 moet voldoen. De kantonrechter stelt voorop dat wat er ook zij van Oxxio's bevoegdheid om meterstanden zelfstandig te corrigeren, [gedaagde] aan haar niet meer hoeft te betalen dan het reële verbruik.

Uit de hiervoor vastgestelde feiten blijkt dat [gedaagde] alle moeite heeft gedaan om de meterstanden waarop Oxxio het verbruik heeft gebaseerd gewijzigd te krijgen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [gedaagde] ook genoegzaam onderbouwd dat die meterstanden niet kloppen en een voor een particulier in haar situatie extreem hoog verbruik opleveren (ruim 16.000 kWh in ongeveer 10 maanden).

Dat die jaarafrekening ook in de ogen van Oxxio niet klopt, valt op te maken uit het feit dat zij in de eindafrekening van 1 juli 2009 over de periode 26 maart 2008 tot 31 december 2009 is uitgegaan van gelijkblijvende meterstanden en een verbruik van 0, en over de circa vier maanden daarna in totaal (slechts) 827 kWh in rekening heeft gebracht.

4.3 De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] gelet hierop niet gehouden was en is om de jaarafrekening 2007/2008 te voldoen. Oxxio had na haar herhaalde brieven en uitnodigingen de meterstanden moeten (laten) controleren en de jaarafrekening moeten aanpassen. Oxxio's verweer dat de netbeheerder dat niet toe zou staan wordt verworpen: [gedaagde] heeft een contract met Oxxio en zij heeft recht op een correcte jaarafrekening. Als de netbeheerder de energieleverancier dwingt om evident onjuiste gegevens te hanteren, behoren zij dat onderling op te lossen en de rekening daarvan niet bij de consument neer te leggen.

4.4 Nu [gedaagde] - steeds - heeft aangegeven dat zij voor het werkelijk gebruik wil betalen, zal de kantonrechter de vordering van Oxxio slechts toewijzen voor zover deze overeenkomt met het werkelijk verbruik gedurende de contractsperiode. Dat verbruik wordt bepaald op het verschil tussen de beginstanden die Oxxio in haar brief van 23 augustus 2008 heeft genoemd en (bij gebrek aan meer betrouwbare gegevens) de eindstanden die [gedaagde] in haar brief van 20 april 2009 heeft opgegeven.

Beginstand Eindstand

16-06-2007 03-05-2009

Stroom hoog 25.151 31.366

Stroom laag 23.671 29.891

Oxxio wordt in de gelegenheid gesteld om een aangepaste (totaal)afrekening te maken, waarin tevens € 120,22 voor de 750 kWh gratis stroom dient te worden verwerkt.

Daarnaast dient Oxxio een nieuw betalingsoverzicht te verstrekken van hetgeen [gedaagde] dan per saldo voor elektriciteit en gas dient te betalen, en hoeveel zij tot op heden in totaal (ook op de eindafrekening) aan Oxxio heeft betaald. Indien Oxxio betalingen van [gedaagde] heeft verrekend met openstaande nota's en/of teveel betaalde bedragen contant aan [gedaagde] heeft uitbetaald, dient zij dat inzichtelijk te maken.

[gedaagde] zal op de akte van Oxxio mogen reageren.

4.5 Aangezien Oxxio naar het oordeel van de kantonrechter richting [gedaagde] niet adequaat heeft gehandeld, zullen de gevorderde rente- en incassokosten worden afgewezen en zal Oxxio ook de kosten van deze procedure moeten dragen.

4.6 De kantonrechter houdt iedere verdere beslissing aan.

De beslissing

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rol van 29 november 2011, opdat Oxxio zich zal uitlaten als overwogen in r.o. 4.4, waarna [gedaagde] mag reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.E. van Rossum en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2011.

typ/conc: 201/MER

coll: