Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BU6555

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
01-12-2011
Zaaknummer
316357 - CV EXPL 11-3292
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondeugdelijke elektriciteitsmeter. Beroep op falende elektriciteitsmeter faalt, als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat met de meter is gefraudeerd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Assen

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 316357 \ CV EXPL 11-3292

vonnis van de kantonrechter van 25 oktober 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Electrabel Nederland Retail B.V., door fusie rechtsopvolgster van Cogas Energie B.V. en van Rendo Energielevering B.V.,

die gevestigd is in Zwolle,

eiseres,

gemachtigde: Tijhuis & Partners,

tegen

[Gedaagde],

die woont in [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. H.J. Pellinkhof.

Partijen worden hierna Electrabel en [gedaagde] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 mei 2011;

- de conclusie van antwoord van 21 juni 2011;

- de conclusie van repliek van 16 augustus 2011;

- de conclusie van dupliek van 13 september 2011;

- de akte uitlating productie van 27 september 2011.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

Electrabel betreft een voormalige energieleverancier van [gedaagde]. [gedaagde] heeft ondanks herhaald verzoek en sommatie niet steeds tijdig en/of volledig de voorschotnota's, jaarafrekening en eindafrekening van Electrabel betaald, omdat volgens [gedaagde] sprake is van een volgens haar onverklaarbare, extreme afwijking van haar door Electrabel gestelde verbruik ten opzichte van haar normale verbruik.

In opdracht van de netbeheerder is de elektriciteitsmeter in de woning van [gedaagde] onderzocht. In het van dat onderzoek opgemaakte ijkrapport is onder meer opgenomen:

- De afwijkingen van deze meter liggen buiten de in de wettelijke metrologie gestelde foutengrenzen.

- Er zijn geen mechanische en/of elektrische fouten geconstateerd aan deze meter.

- De verzegeling is verbroken en nadien hersteld.

Conclusie:

- Gezien de afwijking van de KWh-meter en de beschadiging van de verzegelingen van de verzegeling, bestaat het vermoeden dat men heeft getracht de meter van buitenaf te beïnvloeden.

- Bovenstaande feiten, rechtvaardigen het vermoeden dat men heeft gefraudeerd.

De vordering en het verweer

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert Electrabel, verkort weergegeven, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag ter grootte van € 1.834,96 vermeerderd met rente en kosten.

Het verweer van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering. Daartoe voert [gedaagde] aan, samengevat weergegeven, dat het door Electrabel gestelde verbruik in de jaarafrekening 2008/2009 niet klopt.

Wat door partijen aan hun vordering en verweer ten grondslag is gelegd, wordt - voor zover het van belang is - hierna bij de beoordeling besproken.

De beoordeling

Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven, om het volgende. [gedaagde] is, in beginsel, verplicht om de voorschotnota's, jaarafrekening en eindafrekening van Electrabel te betalen, maar zij betaalt die niet. Daarvoor is redengevend dat de elektriciteitsmeter die zich in de woning van [gedaagde] bevindt, niet naar behoren heeft gefunctioneerd. De vraag in deze procedure is, welke betekenis hieraan toekomt.

De kantonrechter stelt voorop dat het, in beginsel, op de weg van Electrabel ligt om feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit blijkt dat [gedaagde] de hoeveelheid elektriciteit heeft verbruikt waarvan zij betaling vordert. In beginsel, omdat dat onder de gegeven omstandigheden anders ligt.

Er is in deze zaak een ijkrapport beschikbaar gekomen dat het vermoeden rechtvaardigt dat (met de elektriciteitsmeter) is gefraudeerd. Gelet op de inhoud van dat rapport kwam het op de weg van [gedaagde] te liggen om concrete feiten en omstandigheden te stellen die een plausibele, alternatieve verklaring biedt ten opzichte van de conclusie die zich uit het vorenbedoelde rapport opdringt: [gedaagde] heeft op de een of de andere wijze zelf bewerkstelligd dat de elektriciteitsmeter niet een getrouw beeld geeft van de door haar verbruikte elektriciteit.

Dat heeft [gedaagde] niet gedaan. [gedaagde] volstaat met een in louter algemene termen vervatte betwisting van de door Electrabel op grond van het ijkrapport getrokken conclusie dat sprake is van fraude.

De kantonrechter oordeelt dat het onder de gegeven omstandigheden voor rekening en risico van [gedaagde] behoort te komen dat de elektriciteitsmeter geen getrouw beeld geeft van de verbruikte elektriciteit. Het verweer van [gedaagde] faalt derhalve.

Een en ander leidt tot de slotsom dat de vordering in hoofdsom zal worden toegewezen, tot een bedrag van € 1.834,96. De kantonrechter zal [gedaagde] bovendien veroordelen tot betaling van de gevorderde vergoeding van wettelijke rente, waartegen door [gedaagde] geen op zichzelf staand verweer is gevoerd. Omdat Electrabel niet stelt met ingang van welke concrete datum wettelijke rente is verschuldigd, zal de wettelijke rente ingaan per de dag waarop de dagvaarding aan [gedaagde] is betekend.

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal de kantonrechter echter afwijzen. Daarvoor is redengevend dat Electrabel niet voldoende onderbouwd heeft gesteld dat de door haar gemaakte kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

De kantonrechter zal [gedaagde] als de in het ongelijk te stellen partij in de op de gebruikelijke wijze te begroten kosten van deze procedure veroordelen.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt [gedaagde] om aan Electrabel te betalen € 1.834,96 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 13 mei 2011 tot aan de dag van volledige betaling,

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van Electrabel begroot op € 82,11 aan dagvaardingskosten, € 284,-- aan vastrecht en € 450,-- aan salaris gemachtigd,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 2011.

typ/conc: 216/BRT

coll: