Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BT6873

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
27-09-2011
Datum publicatie
06-10-2011
Zaaknummer
310236 - CV EXPL 11-1415
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het geschil betreft de op een geschat verbruik gebaseerde eindafrekening gas en elektra, na het overstappen van energieleverancier.

De stelling van de 'oude' energieleverancier inhoudende dat indien en voor zover daar een correctie op moet worden toegepast, het zo is dat de nieuwe leverancier daarvoor de aangewezen partij is en dat deze de verschillen tussen de meterstanden dient te crediteren, wordt gepasseerd.

Niet (voldoende onderbouwd) gesteld is op grond waarvan de 'oude' energieleverancier naar de klant toe in het onderhavige geval -waar de juiste eindstanden en derhalve hetgeen daadwerkelijk aan elektra en gas is geleverd vaststaat- aanspraak op betaling van de op geschat verbruik gebaseerd eindafrekening kan maken. Daarnaast is niet voldoende feitelijk onderbouwd dat sprake is geweest van een doorgevoerde correctie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Assen

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 310236 \ CV EXPL 11-1415

vonnis van de kantonrechter van 27 september 2011

in de zaak van

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Electrabel Nederland Retail B.V., door fusie rechtsopvolgster van Cogas Energie B.V. en van Rendo Energielevering B.V.,

hierna te noemen: Electrabel,

gevestigd te Zwolle,

eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie,

gemachtigde: Tijhuis & Partners,

tegen

[X],

hierna te noemen: [X],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende in persoon.

Het verloop van de procedure

De partijen hebben de volgende stukken in het geding gebracht c.q. proceshandelingen verricht:

de dagvaarding van 24 februari 2011;

de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van 15 maart 2011;

de nadere toelichtingen van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

1. [X] had met Electrabel een overeenkomst voor de levering van energie op het adres [adres X].

2. [X] is per 2 april 2009 overgestapt naar de NEM.

3. [X] heeft een op 13 april 2009 door Electrabel aan haar gefactureerde bedrag ad

€ 183,00 niet betaald.

4. Electrabel heeft op 4 mei 2009 een eindafrekening naar [X] gestuurd. Daarbij is uitgegaan van geschatte eindmeterstanden, voor elektra van 20.946 en voor gas van 10.101. Aan verbruik is over de periode 4 april 2008 tot 2 april 2009 voor elektra 4.843 Kwh en voor gas 5.307 m3 in rekening gebracht. Vermeld is dat [X] nog een bedrag groot € 2.334,94 dient te betalen. [X] heeft die nota niet betaald.

5. Door NEM is, naar aanleiding van het verzoek van [X] tot correctie van de gehanteerde meterstanden, aan [X] gemeld dat haar netbeheerder heeft vastgesteld dat zij niet in aanmerking komt voor een correctie. De netbeheerder heeft daarvoor de volgende motivatie naar de NEM gezonden:

"U hebt een vraag over switchstanden. Graag informeer ik u.

De switchstanden die u hanteert zijn de juiste. Ter bevestiging verstrek ik deze nogmaals:

Elektriciteit. 19.564 Kwh

Gas 6.482 m3."

6. De NEM heeft op 30 april 2010 een jaarafrekening naar [X] gestuurd. Daarbij is als beginstand van de meter voor elektra 19.564 en voor gas 6.482 gehanteerd en een jaarverbruik van respectievelijk 3.017 Kwh en 1.525 m3 in rekening gebracht.

7. [X] heeft 5 januari 2011 een bedrag groot € 839,00 aan (de gemachtigde van) Electrabel betaald.

De vorderingen en de verweren

In conventie

8. Electrabel vordert betaling van de nota van 13 april 2009 ad € 183,00 en van de eindafrekening ad € 2.334,94, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend op € 160,33 tot 17 februari 2011, alsmede met € 450,00 aan incassokosten en verminderd met de ontvangen betaling groot € 839,00, totaal derhalve € 2.289,27, alsmede van de proceskosten.

8. [X] heeft verweer gevoerd. Daarop zal bij de beoordeling worden ingegaan.

In reconventie

9. [X] vordert terugbetaling van het betaalde bedrag ad € 839,00. Zij heeft dat bedrag in een zwak moment na vele brieven en aantijgingen van Electrabel en van de gemachtigde van Electrabel betaald en is dat niet verschuldigd.

10. Electrabel heeft verweer gevoerd. Daarop zal bij de beoordeling worden ingegaan.

De beoordeling

In conventie en in reconventie

11. Kern van het geschil is of [X] gehouden is tot betaling van de facturen van 13 april 2009 en 4 mei 2009 van Electrabel. Immers, indien dat niet het geval is, dient de vordering van Electrabel te worden afgewezen en kan niet voor juist worden gehouden dat [X] het betaalde bedrag groot € 839,00 verschuldigd was, zodat zij dat onverschuldigd heeft betaald.

12. De kantonrechter stelt voorop dat gelet op de overeenkomst die partijen met elkaar hadden gesloten, [X] gehouden is tot betaling aan Electrabel van de door Electrabel tot 2 april 2009 aan het adres [adres X] geleverde elektra en gas.

13. Electrabel vordert in dit geding betaling van in hoofdsom € 2.517,00 wegens geleverd elektra en gas. Zij baseert haar vordering op een berekend verbruik in de periode van 4 april 2008 tot 2 april 2009 van 4.843 Kwh elektra en 5.306 m3 gas. Daarbij is zij uitgegaan van geschatte eindmeterstanden en derhalve een geschat verbruik. Indien en voor zover daar een correctie op moet worden toegepast is het volgens haar zo dat de nieuwe leverancier (de NEM) daarvoor de aangewezen partij is. Het is de NEM die de verschillen tussen haar meterstanden en die van Electrabel dient te crediteren aan [X]. Dit volgt volgens haar uit het feit dat de netbeheerder van het gebied waarin [X] woont Enexis is en Enexis hanteert het zogenoemde 'B'con issue 205 E en F, optie 2' model indien om correctie van de meterstanden wordt gevraagd. Dat houdt in dat bij het doorvoeren van correcties oude, eerder vastgestelde standen niet worden gewijzigd en er nieuwe standen met een latere tijdsstempel (datum) worden vastgesteld door de netbeheerder/meetverantwoordelijke.

14. [X] heeft betwist dat Electrabel aanspraak op betaling van de in geschil zijnde facturen kan maken. Daartoe is gesteld dat de door Electrabel gehanteerde, geschatte eindmeterstanden niet juist zijn en volledig uit de lucht gegrepen. Het aldus becijferde gasverbruik van 5.036 m3 komt ook niet in de buurt van het jaarlijkse verbruik van ongeveer 1.700 m3. Electrabel dient volgens haar de switchstanden te hanteren.

15. De kantonrechter is van oordeel dat Electrabel, gelet op het gemotiveerde verweer van [X], niet voldoende deugdelijk heeft onderbouwd dat zij aanspraak op voldoening van de in geschil zijnde, op een geschat verbruik gebaseerde, facturen kan maken en overweegt daartoe het volgende.

16. Niet (deugdelijk gemotiveerd) weersproken is dat de meterstand op 2 april 2009 van elektra 19.564 Kwh was en van gas 6.482 m3. Nu die meterstanden voorts door NEM als aanvangsstand zijn gehanteerd en daarnaast zijn vermeld als switchstand in het (niet weersproken) bericht van Enexis aan NEM, houdt de kantonrechter die standen voor juist. Daaruit volgt dat [X] in de periode 4 april 2008 tot 2 april 2009 3.459 Kwh aan elektra en 1.688 aan m3 gas heeft verbruikt en dus geleverd heeft gekregen door Electrabel. Daarvan uitgaande, alsmede het uitgangspunt dat [X] gehouden is tot betaling van de door Electrabel aan haar geleverde gas en elektra, verlangt Electrabel ten onrechte betaling van een verbruik van 4.843 Kwh elektra en 5.306 m3 gas en derhalve de onderhavige facturen.

17. Door Electrabel is echter gesteld dat [X] jegens haar gehouden is tot betaling van het aan de hand van de geschatte eindmeterstanden berekende verbruik. De kantonrechter kan Electrabel daar zonder deugdelijke onderbouwing -die ontbreekt- echter niet in volgen. Nog daargelaten dat volstrekt niet helder is hoe Electrabel aan de geschatte meterstanden is gekomen, waarvan die van het gasverbruik (gelet op het niet betwiste, gebruikelijke verbruik) van elke realiteit en redelijkheid is gespeend, heeft Electrabel in het geheel niet aangegeven op grond waarvan [X] gehouden zou zijn tot betaling van de op geschat verbruik gebaseerde eindafrekening. Ook al zou sprake zijn geweest van een doorgevoerde correctie, dan nog is derhalve onduidelijk op grond waarvan Electrabel betaling van [X] kan verlangen van de op een (veel hoger) geschat verbruik gebaseerde eindafrekening.

18. Door Electrabel is in dat verband weliswaar gesteld dat sprake is van een door Enexis doorgevoerde correctie, hetgeen volgens haar impliceert dat de oude, genoteerde eindstanden niet worden gewijzigd, maar dat er nieuwe standen met een latere datum worden vastgesteld en dat [X] zich tot de NEM dient te wenden voor een creditnota.

Echter, dat is door [X] gemotiveerd en onder overlegging van bescheiden, waaronder een brief houdende de mededeling van Enexis dat [X] niet in aanmerking komt voor correctie van de meterstanden en dat de switchstanden 19.654 Kwh en 6.482 m3 juist zijn, betwist.

Daarnaast heeft NEM bij haar jaarafrekening als aanvangsstanden op 2 april 2009 19.654 Kwh en 6.482 m3 gehanteerd. Gelet op de stellingen van Electrabel zelf -daarop neerkomende dat het doorvoeren van een correctie geen terugwerkende kracht heeft- valt dan ook zonder naderde, deugdelijke toelichting -die ontbreekt- niet in te zien dat zij als eindstanden per 2 april 2009 20.948 Kwh en 10.101 m3 heeft kunnen en mogen hanteren. Zo is in het geheel niet concreet aangegeven op welke datum, met ingang van welke datum en met welke standen Enexis -in tegenstelling tot hetgeen volgt uit het door en aan NEM verzonden bericht- een correctie zou hebben doorgevoerd. Ook is onduidelijk hoe Electrabel aan de door haar gehanteerde geschatte meterstanden is gekomen.

19. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Electrabel niet toewijsbaar zijn. Dat brengt tevens met zich mee dat Electrabel het door [X] aan de deurwaarder voor die vorderingen betaalde bedrag ad € 839,00 dient terug te betalen. Nu [X] niet tot betaling gehouden was, heeft zij dat bedrag onverschuldigd betaald.

20. Omdat Electrabel zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk wordt gesteld, dient zij de proceskosten van [X] te betalen. [X] is een aantal maal persoonlijk op de zitting verschenen. Gelet daarop, alsmede artikel 238 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden deze kosten begroot op € 50,00 aan reis- en verblijfkosten voor de conventie en de reconventie gezamenlijk. Dit omdat de verschijning ter zitting voor zowel de conventie als de reconventie heeft plaatsgevonden en die procedures ook nauw met elkaar samenhangen.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

1.- wijst de vorderingen Electrabel af;

in reconventie

2.- veroordeelt Electrabel om aan [X] te betalen € 839,00;

in conventie en in reconventie

3. -veroordeelt Electrabel in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op € 50,00 aan reis- en verblijfkosten;

4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het betreft de veroordelingen onder 2. en 3.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A.M.A.M. Kager en in het openbaar uitgesproken op 27 september 2011.

typ/conc: 131ak

coll: