Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BN0714

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
08-06-2010
Datum publicatie
08-07-2010
Zaaknummer
79592 - KG ZA 10-123
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot staken en gestaakt houden van inbreuk om merkrechten en gebruik van domeinnamen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2010/276
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79592 / KG ZA 10-123

Vonnis in kort geding van 8 juni 2010

in de zaak van

1. de vennootschap naar Luxemburgs recht CALIDRIS 28 EU S.AR.L,

gevestigd te Wasserbillig (Luxemburg),

2. de vennootschap naar Luxemburgs recht CALIDRIS 28 AG,

gevestigd te Wasserbillig (Luxemburg),

3. de vennootschap naar Luxemburgs recht CALIDRIS 28 DEUTSCHLAND GMBH, gevestigd te Berlijn (Duitsland),

eiseressen,

advocaat mr. C.F.H. Donners,

tegen

[naam gedaagde],

wonende te Emmen,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Calidris en [naam gedaagde] genoemd worden.

Eiseressen onder 1, 2 en 3 zullen daarnaast afzonderlijk Calidris 1, Calidris 2 en Calidris 3 genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 mei 2010;

- de mondelinge behandeling op 25 mei 2010;

- de pleitnota van Calidris.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Calidris 2 is houder van de internationale beeldmerken, geregistreerd bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom van de World Intellectual Property Organisation, hierna te noemen: WIPO, onder de nummers 971598 en 956118.

2.2. Calidris 2 is tevens houder van het internationale woordmerk "DOSE 28", geregistreerd bij het WIPO onder nummer 956117.

2.3. De domeinnamen "schwarzedose.com" en "schwarzedose.de" zijn geregistreerd bij DENIC door Calidris 3.

2.4. Tussen partijen is reeds eerder een kort geding aanhangig geweest. Bij mondeling (tussen)vonnis in dat kort geding van 25 maart 2010 heeft de voorzieningenrechter [naam gedaagde] verboden om zich gedurende een maand vanaf de dag van dat vonnis uit te laten over Calidris op een wijze zoals beschreven in productie 4 bij de dagvaarding in dit eerdere kort geding, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere overtreding hiervan.

2.5. In het kader van de voorzetting van dit eerdere kort geding heeft op 20 april 2010 een mondelinge behandeling plaatsgevonden.

2.6. Op 22 april 2010 heeft [naam gedaagde] het volgende persbericht doen uitgaan:

"Pressemitteilung

Betrifft: Pressemitteilung Calidris 28/Schwarze Dose Benelux

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie Ihnen bekannt ist, war ich in der Zeit von 01-01-2009 bis zum 31-03-2010 als CEO Benelux für die Firma Calidris 28 Schwarze Dose tätig. Aufgrund der undurchsichtigen Geschäftsgebaren und Haupt- und Zweigniederlassungen, habe ich mich zum 31-03-2010 von der Firma Calidris 28 Schwarze Dose verabschiedet und bin für die Firma nicht mehr tätig. Ich möchte durch meine Pressemitteilung bekunden, dass ich mich mit den Geschäftsgebaren und Vorgehensweisen der Firma Calidris 28 nicht identifiziere und daher mein Amt niedergelegt habe mit sofortiger Wirkung.

Ich bitte, diese Pressemitteilung zu veröffentlichen, da mir sehr daran gelegen ist, dass meine Person nicht mehr mit der Firma Calidris 28 in Verbindung gebracht wird, da mein bereits entstandener Ärger mir gross genug ist und ich zukünftigen Ärger vermeiden möchte.

Mit der Bitte um Information, ob Sie diese Pressemitteilung veröffentlichen bedanke ich mich recht herzlich im voraus und verbleibe

Mit freundlichen Grüssen,

[naam gedaagde]

(…)

www.schwarzedose.de

www.schwarzedose.com"

2.7. Per SMS-bericht van 22 april 2010 heeft [naam gedaagde] aan Schäfer, bestuurder van Calidris 1, bericht:

"Is this the way it go"s for the next 5 years its up too you next week I will geve the

explanation of the new trick form gunter too the daily german papers and maneger magazine please let me know"

2.8. Bij vonnis van 28 april 2010 heeft de voorzieningenrechter onder meer:

1. [naam gedaagde] verboden om zich uit te laten over Calidris op een wijze zoals beschreven in voormelde productie 4,

2. bepaald dat [naam gedaagde] voor iedere overtreding hiervan aan Calidris een dwangsom verbeurt van € 10.000,00, met een maximum van € 50.000,00,

3. [naam gedaagde] veroordeeld om binnen veertien dagen na betekening van dat vonnis opgave te doen aan de raadsman van Calidris, gestaafd met bewijsmiddelen, van de personen aan wie de als productie 4 overgelegde publicatie is verzonden,

4. [naam gedaagde] geboden om binnen veertien dagen na betekening van dat vonnis de navolgende rectificatie, vertaald in het Engels, uit te doen gaan naar de onder 3. bedoelde personen:

"Rectificatie

Bij een recent door mij verzonden e-mail, getiteld "Calidris -SchwarzeDose 28, Criminal organization? " - heb ik mij uitgelaten over Calidris en de bij haar onderneming betrokken personen. De uitlatingen zijn niet meer dan mijn eigen mening en werden niet ondersteund door feiten die waren bewezen toen ik de uitlatingen deed.

Ik had mij dan ook behoren te onthouden van het doen van deze uitlatingen. Ik betreur het als Calidris en de bij haar betrokken personen op deze wijze in een negatief daglicht zijn gesteld.

[naam gedaagde]"

5. (…)

6. bepaald dat [naam gedaagde] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 3. en 4. bepaalde, aan Calidris een dwangsom verbeurt van € 100,00, tot een maximum van € 50.000,00,

2.9. Op 8 mei 2010 heeft [naam gedaagde] de aan hem bij voormeld vonnis van 27 april 2010 bevolen rectificatie doen uitgaan per email, met dien verstande dat hij het woord "rectification" tussen aanhalingstekens heeft geplaatst en onder de rectificatie heeft geschreven: "TO BE CONTINUED……..".

2.10. Direct voorafgaand aan de mondelinge behandeling op 25 mei 2010 heeft [naam gedaagde] mr. Donners en diens kantoorgenoot op dusdanige wijze bejegend, dat zij dit als intimiderend hebben ervaren.

3. De vordering

3.1. Calidris vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad:

Ten aanzien van Calidris 2

1. [naam gedaagde] zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit

vonnis ieder gebruik, althans iedere inbreuk, op de handelsnaamrechten en de merkrechten van Calidris 2, te staken en gestaakt te houden, op straffe van betaling aan Calidris 2 van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding;

2. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te

worden ingesteld te bepalen op 6 maanden, nadat de in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden;

Ten aanzien van Calidris 3

3. [naam gedaagde] zal veroordelen het gebruik van de domeinnamen van Calidris 3,

waaronder "schwarzedose.de" en "schwarzedose.com", te staken en gestaakt te houden, op straffe van betaling aan Calidris 3 van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding;

Ten aanzien van alle eiseressen

4. [naam gedaagde] met onmiddellijk ingang zal verbieden zich op welke wijze dan ook

uit te laten over Calidris en/of haar medewerkers en bestuurders, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 250.000,00 per overtreding van dit verbod;

5. zal bepalen dat, door de eiseres die het betreffende verbod heeft gevorderd, op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] één van de in de punten 1, 3 en 4 genoemde verboden overtreedt en eisers in dat geval zal machtigen om [naam gedaagde] te gijzelen voor de duur van 50 dagen per overtreding van één van de opgelegde verboden en zal machtigen om met behulp van de sterke arm van politie en justitie de gijzeling te doen bewerkstelligen;

6. [naam gedaagde] zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis

opgave te doen aan de advocaat van eisers (mr. C.F.H. Donners, Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen, c. donners@hekkelman.nl), gestaafd met bewijsmiddelen, van de personen aan wie het als productie 7 overgelegde persbericht is verzonden;

7. [naam gedaagde] zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis

een rectificatie te versturen aan de personen aan wie het als productie 7 overgelegde persbericht is verzonden, onder gelijktijdige verzending van een kopie daarvan aan de advocaat van Calidris zonder enige toevoeging of commentaar en vertaald in de Duitse en/of Engelse taal, althans met zodanige inhoud als door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

"Geachte heer/mevrouw,

Op 22 april j.l. heb ik u een persbericht gestuurd met betrekking tot mijn

relatie met Calidris 28. In dit persbericht staan helaas een aantal onjuistheden vermeld. Zo bestaat er geen onderneming genaamd "Calidris Benelux", zijn er geen feiten die onderbouwen dat Calidris op een ondoorzichtige wijze zaken doet en ben ik geen CEO van Calidris geweest. Ik ben werkzaam voor de Nederlandse vennootschap XL Drinks, welke vennootschap tot 31 maart j.l. een agentuurovereenkomst had met Calidris 28 EU S.AR.L. Deze overeenkomst is door Calidris EU S.Ar.L, en dus niet door mij, beëindigd wegens tegenvallende resultaten en vanwege het feit dat Calidris van mening is dat ik niet zelfstandig kan werken.

Ik bied hierbij mijn verontschuldigingen aan voor de onjuistheden in het persbericht.

Hoogachtend,

[naam gedaagde]".

8. [naam gedaagde] zal veroordelen tot betaling aan eiseres van een direct opeisbare

dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat [naam gedaagde] weigert te voldoen aan de onder punten 6 en 7 genoemde verboden;

9. zal bepalen dat op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] het in de punten 6 en 7 genoemde geboden niet nakomt en eisers in dat geval zal machtigen om [naam gedaagde] één dag te mogen gijzelen voor elke drie dagen dat [naam gedaagde] niet aan de geboden voldoet en zal machtigen om met behulp van de sterke arm van politie en justitie de gijzeling te mogen bewerkstelligen;

10 [naam gedaagde] zal veroordelen in de kosten die de toepassing van de lijfsdwang

voor eisers met zich brengt;

11. [naam gedaagde] zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. [naam gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Uitlatingen van [naam gedaagde] over Calidris

4.1. Allereerst zal worden beoordeeld de vordering onder 4. van Calidris, inhoudende een verbod aan [naam gedaagde] zich op welke wijze dan ook uit te laten over Calidris. Door Calidris wordt voor dit verbod aangevoerd dat, ondanks het aan [naam gedaagde] bij voormeld vonnis van 25 maart 2010 opgelegde verbod zich nogmaals uit te laten zoals in productie 4 bij de dagvaarding in het vorige kort geding, hij op 22 april 2010 het in r.o. 2.6 weergegeven persbericht heeft doen uitgaan, alsmede het in r.o. 2.7 weergegeven SMS-bericht aan Schäfer. Caldiris lijdt schade door dit handelen van [naam gedaagde] en om verdere schade te voorkomen dient [naam gedaagde] volgens Calidris vanaf heden alle uitlatingen over Calidris achterwege te laten.

4.2. Ter zitting heeft [naam gedaagde] aangevoerd dat hij het als zijn morele plicht beschouwt de praktijken van Calidris aan het licht te brengen. Volgens hem laat Calidris een spoor van onbetaalde rekeningen achter. Daartoe heeft [naam gedaagde] ter zitting een aantal volgens hem door Calidris onbetaald gelaten facturen overgelegd. [naam gedaagde] heeft vervolgens verklaard dat wanneer hij Calidris niet als criminele organisatie mag aanduiden, hetgeen hem door de voorzieningenrechter bij voormelde vonnissen van 25 maart 2010 en van 28 april 2010 is verboden, hij zijn boodschap met andere woorden moet zien te brengen.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. In voormeld vonnis van 28 april 2010 is in r.o. 2.3 reeds geoordeeld dat het niet aangaat om zonder feitelijke onderbouwing uitlatingen over Calidris te doen, hetgeen door [naam gedaagde] tijdens de mondelinge behandeling in het kader van dat kort geding op 20 april 2010 ook leek te worden onderkend. Slechts twee dagen na deze mondelinge behandeling heeft [naam gedaagde] echter wederom uitlatingen gedaan over Calidris in de vorm van het in r.o. 2.6 weergegeven persbericht van 22 april 2010, waarin weliswaar andere bewoordingen zijn gebezigd dan in de genoemde productie 4, maar uit welk persbericht genoegzaam volgt dat dit is opgesteld met de bedoeling Calidris (opnieuw) in een kwaad daglicht te stellen. Dit persbericht ging ook gepaard met het in r.o. 2.7 weergegeven SMS-bericht dat over de intentie van [naam gedaagde] met dit persbericht niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

4.4. De rectificatie die aan [naam gedaagde] is bevolen heeft hij vanwege de door Calidris aangegeven toevoegingen op een zodanige wijze uitgevoerd dat deze voorshands niet als een oprecht bedoelde rectificatie kan worden beschouwd.

4.5. Tot slot weegt zwaar dat uit de verklaringen van [naam gedaagde] ter zitting van 25 mei 2010 voldoende volgt dat [naam gedaagde] voornemens is uitlatingen over Calidris te blijven doen.

4.6. Voor zover [naam gedaagde] een geschil met Calidris heeft over de financiële afwikkeling van de agentuurovereenkomst tussen partijen en voor zover [naam gedaagde] van oordeel is dat Calidris de door hem overgelegde facturen voor haar rekening dient te nemen wordt overwogen dat dit geen betrekking heeft op het in dit kort geding aanhangige geschil dat zich concentreert op de door [naam gedaagde] over Calidris gedane uitlatingen. Indien [naam gedaagde] van mening is dat hij uit hoofde van de afwikkeling van voornoemde agentuurovereenkomst een vordering op Calidris heeft dient hij de daarvoor geëigende weg te bewandelen door een daartoe strekkende gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

4.7. Op grond van het vorenstaande zal het door Calidris onder 4. gevorderde verbod dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de door Calidris hier gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als te bepalen in het dictum.

Rectificatie

4.8. Volgens Calidris zijn in het persbericht van 22 april 2010 diverse onwaarheden opgenomen, onder andere dat Calidris op een ondoorzichtige wijze zaken doet, dat [naam gedaagde] werkzaam was voor Calidris en dat hij CEO Benelux van Calidris is geweest. Aangezien deze mededelingen, mede in het licht van het eerder verstuurde e-mailbericht (genoemde productie 4 in het vorige kort geding) onrechtmatig zijn jegens Calidris vordert Calidris op grond van artikel 6:167 lid 1 BW de openbaarmaking van de in 7 van het petitum omschreven rectificatie.

4.9. [naam gedaagde] heeft hiertegen ingebracht dat hij wel degelijk functioneerde als CEO. Verder wijst hij op de oprichting van een Luxemburgse vennootschap door Calidris en het vervolgens door Calidris onbetaald laten van facturen.

4.10. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat het persbericht van 22 april 2010 onwaarheden bevat. Dat [naam gedaagde] CEO Benelux van Calidris is geweest, zoals in dit persbericht door [naam gedaagde] wordt gesteld, is onvoldoende aannemelijk geworden. Voor wat betreft de door [naam gedaagde] in zijn persbericht aan de orde gestelde ondoorzichtige wijze van zaken doen geldt hetgeen reeds eerder is overwogen, namelijk dat het niet aangaat om zonder feitelijke onderbouwing (dergelijke) uitlatingen over Calidris te doen.

4.11. De door Calidris onder 7 gevorderde rectificatie en de daarmee samenhangende onder 6 gevorderde opgave van personen aan wie dit persbericht is verstuurd, zal dan ook worden toegewezen. De rectificatie zal daarbij worden toegewezen, zoals te bepalen in het dictum, waarbij de door Calidris aangegeven reden voor de beëindiging van de agentuurovereenkomst tussen Calidris 1 en [naam gedaagde] zal kunnen worden weggelaten, nu deze toevoeging onnodig is voor de gevorderde rectificatie en de reden van deze beëindiging niet onderwerp is van het onderhavige geschil. Omdat voormeld persbericht in de Duitse taal is gesteld, zal de rectificatie eveneens dienen uit te gaan in de Duitse taal.

4.12. De op rectificatie en de daarmee samenhangende opgave van personen aan wie het persbericht van 22 april 2010 is verzonden te stellen dwangsom zal worden gemaximeerd als te bepalen in het dictum.

Inbreuk merkrechten, handelsnaamrechten en onrechtmatig gebruik domeinnamen

4.13. Niet in geschil is dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 gebruik heeft gemaakt van het internationale (vogel-)beeldmerk van Calidris 2. Naar voorlopig oordeel kan Calidris 2 zich tegen dit gebruik door [naam gedaagde] verzetten op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), nu sprake is van gebruik door [naam gedaagde] van dit beeldmerk anders dan ter onderscheiding van de waren of diensten van Calidris 2, waarbij sprake is van gebruik van dit beeldmerk zonder geldige reden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dit merk. Gezien ook de verklaring van [naam gedaagde] dat hij van zins is uitlatingen over Calidris te blijven doen zal de door Calidris 2 onder 1. gevorderde veroordeling van [naam gedaagde] het gebruik van de merkrechten van Calidris 2 te staken en gestaakt te houden worden toegewezen, onder bepaling dat de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld binnen zes maanden nadat dit vonnis is betekend.

4.14. Tevens is voldoende gebleken dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 de domeinnamen van Calidris 3 - www.schwarzedose.de en www.schwarzedose.com - heeft gebruikt. Nu Calidris 3 houder is van deze door [naam gedaagde] gebruikte domeinnamen zal [naam gedaagde], gezien zijn verklaringen dat hij zich over Calidris wil blijven uitlaten, worden veroordeeld dit gebruik te staken en gestaakt te houden.

4.15. Om te voorkomen dat [naam gedaagde] op het moment dat hij zich niet langer mag bedienen van de merken en domeinnamen van Calidris zijn toevlucht zal nemen tot het gebruik van de handelsnaam van Calidris om zijn onrechtmatige uitlatingen kracht bij te zetten, vordert Calidris tevens [naam gedaagde] te veroordelen het gebruik van haar handelsnaam te staken. Niet door Calidris gesteld is echter dat [naam gedaagde] reeds gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam van Calidris, zodat geen staking van dit gebruik kan worden gevorderd. Om die reden dient dit onderdeel van de vordering te worden afgewezen.

Lijfsdwang

4.16. Calidris vordert dat thans, naast een dwangsom, op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast, indien hij enig verbod ten opzichte van haar overtreedt. Zij voert aan dat [naam gedaagde] meerdere malen heeft aangegeven dat hij zijn lastercampagne zal voortzetten, ondanks de opgelegde dwangsom, en dat [naam gedaagde] de daad bij het woord heeft gevoegd door de e-mail (van 22 april 2010) te verzenden. Verder wijst Calidris erop dat wanneer [naam gedaagde] door blijft gaan met zijn lastercampagne de financiële schade voor Calidris niet is te overzien en dat zij deze schade onmogelijk op [naam gedaagde] zal kunnen verhalen. De enige manier om [naam gedaagde] te stoppen en tegen zichzelf te beschermen is volgens Calidris om hem tevens lijfsdwang in het vooruitzicht te stellen.

4.17. Overwogen wordt dat lijfsdwang slechts aan de orde kan komen indien aannemelijk is dat andere dwangmiddelen niet zullen baten en het belang van de schuldeiser toepassing van lijfsdwang rechtvaardigt. Gebleken is dat voormeld vonnis van 28 april 2010, waarin [naam gedaagde] werd veroordeeld tot rectificatie van genoemde productie 4, op straffe van verbeurte van een dwangsom, [naam gedaagde] niet daadwerkelijk op andere gedachten heeft gebracht en dat [naam gedaagde] nog steeds het vaste voornemen heeft in negatieve zin over Calidris te gaan berichten.

4.18. Uit de door Calidris overgelegde brief van gerechtsdeurwaarderskantoor GGN Tijhuis & Partners van 19 mei 2010 blijkt voldoende dat [naam gedaagde] geen verhaal biedt, zodat niet te verwachten valt dat het opleggen van dwangsommen ertoe zal leiden dat [naam gedaagde] de aan hem op te leggen veroordelingen zal nakomen.

4.19. Het belang van Calidris bij het uitvoerbaar verklaren van dit vonnis bij lijfsdwang in die zin dat zij schade zal kunnen lijden door negatieve berichtgeving over haar door [naam gedaagde] is voldoende aannemelijk gemaakt.

4.20. In dit geval worden dan ook voldoende omstandigheden aanwezig geacht om dit vonnis uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang, voor het geval het verbeuren van dwangsommen onvoldoende uitkomst aan Calidris zal bieden.

4.21. Voor zover Calidris heeft gevorderd op [naam gedaagde] lijfsdwang te mogen toepassen indien hij één van de onder 5.1, 5.3 en 5.4 van het dictum op te leggen veroordelingen overtreedt acht de voorzieningenrechter op grond van de omstandigheden van dit geval de toepassing van lijfsdwang passend voor de duur van maximaal één maand per overtreding van die veroordelingen. De termijn gedurende welke lijfsdwang kan worden uitgevoerd zal op grond van artikel 589 lid 2 Rv worden bepaald op één jaar.

4.22. Voor wat betreft het bevel tot opgave van de personen aan wie [naam gedaagde] voormeld persbericht heeft verzonden en het bevel tot rectificatie zal de lijfsdwang worden toegewezen zoals deze is gevorderd, zodat Calidris lijfsdwang mag toepassen gedurende vierentwintig uren voor elke drie dagen dat [naam gedaagde] niet aan die veroordeling(en) voldoet. Hier zal ex artikel 589 lid 2 Rv de termijn gedurende welke lijfsdwang kan worden toegepast worden bepaald op één maand.

4.23. De gevorderde machtiging om de lijfsdwang zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen, omdat zij ingevolge artikel 595 Rv overbodig is.

4.24. De kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van lijfsdwang dienen op grond van artikel 597 lid 2 Rv te worden voorgeschoten door Calidris. Deze kosten vormen executiekosten die Calidris van rechtswege op [naam gedaagde] kan verhalen, zodat Calidris geen belang heeft bij een afzonderlijke veroordeling van Calidris in de kosten die aan tenuitvoerlegging van lijfsdwang zijn verbonden. In zoverre zal de vordering worden afgewezen.

Proceskosten

4.25. Als de voor het overgrote deel in het ongelijk te stellen partij zal [naam gedaagde] worden veroordeeld in de kosten van dit kort geding aan de zijde van Calidris begroot op:

- dagvaarding € 91,32

- vast recht 263,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.170,32

Daarbij wordt overwogen dat geen toepassing is gevorderd van het bepaalde in artikel 1019h Rv.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

Ten aanzien van Calidris 2

5.1. veroordeelt [naam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik, althans iedere inbreuk, op de merkrechten van Calidris 2, te staken en gestaakt te houden, op straffe van betaling aan Calidris 2 van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding, met een maximum aan verbeurde dwangsommen van € 250.000,00,

5.2. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te worden ingesteld te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis,

Ten aanzien Calidris 3

5.3. veroordeelt [naam gedaagde] het gebruik van de domeinnamen van Calidris 3, waaronder "schwarzedose.de" en "schwarzedose.com", te staken en gestaakt te houden, op straffe van betaling aan Calidris 3 van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding, met een maximum aan verbeurde dwangsommen van € 250.000,00,

Ten aanzien van Calidris 1, 2 en 3

5.4. verbiedt [naam gedaagde] met onmiddellijk ingang zich op welke wijze dan ook uit te laten over Calidris en/of haar medewerkers en bestuurders, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding van dit verbod, met een maximum aan te verbeuren sommen van € 250.000,00,

5.5. bepaalt dat bij samenloop van overtredingen door [naam gedaagde] van de veroordelingen als hiervoor opgelegd onder 5.1, 5.3 en 5.4 [naam gedaagde] éénmaal een dwangsom verschuldigd is,

5.6. bepaalt dat, door de eiseres die het betreffende verbod heeft gevorderd, op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] één van de onder 5.1, 5.3 en 5.4 van het dictum genoemde veroordelingen overtreedt en machtigt de desbetreffende eiseres in dat geval om [naam gedaagde] te gijzelen voor de duur van maximaal een maand per overtreding van één van de opgelegde verboden, zulks tot een maximum voor al die veroordelingen tezamen van in totaal één jaar,

5.7. bepaalt dat bij samenloop van overtredingen door [naam gedaagde] van de veroordelingen als opgelegd onder 5.1, 5.3 en 5.4 van het dictum éénmaal op [naam gedaagde] lijfsdwang voor de genoemde duur van maximaal een maand mag worden toegepast,

5.8. veroordeelt [naam gedaagde] om binnen achtenveertig uur na betekening van dit opgave te doen aan de advocaat van Calidris (mr. C.F.H. Donners, Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen, c. donners@hekkelman.nl), gestaafd met bewijsmiddelen, van de personen aan wie het als productie 7 bij de dagvaarding overgelegde persbericht is verzonden,

5.9. veroordeelt [naam gedaagde] om binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis de navolgende rectificatie in de Duitse taal te versturen aan de personen aan wie het als productie 7 bij de dagvaarding overgelegde persbericht is verzonden, onder gelijktijdige verzending van een kopie daarvan aan de advocaat van Calidris, zonder enige toevoeging of commentaar:

"Geachte heer/mevrouw,

Op 22 april j.l. heb ik u een persbericht gestuurd met betrekking tot mijn relatie met Calidris 28. In dit persbericht staan helaas een aantal onjuistheden vermeld. Zo bestaat er geen onderneming genaamd "Calidris Benelux", zijn er geen feiten die onderbouwen dat Calidris op een ondoorzichtige wijze zaken doet en ben ik geen CEO van Calidris geweest. Ik ben werkzaam voor de Nederlandse vennootschap XL Drinks, welke vennootschap tot 31 maart j.l. een agentuurovereenkomst had met Calidris 28 EU S.AR.L. Deze overeenkomst is door Calidris EU S.Ar.L, en dus niet door mij, beëindigd.

Ik bied hierbij mijn verontschuldigingen aan voor de onjuistheden in het persbericht.

Hoogachtend,

[naam gedaagde]".

5.10. veroordeelt [naam gedaagde] tot betaling aan Calidris van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat [naam gedaagde] weigert te voldoen aan de hiervoor in r.o. 5.8 en 5.9 genoemde geboden, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,00,

5.11. bepaalt dat bij samenloop van overtredingen door [naam gedaagde] van de veroordelingen als opgelegd onder 5.8 en 5.9 van het dictum [naam gedaagde] éénmaal een dwangsom verschuldigd is,

5.12. bepaalt dat op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] de hiervoor in r.o. 5.8 en 5.9 genoemde geboden niet nakomt en machtigt Calidris in dat geval om [naam gedaagde] vierentwintig uren te mogen gijzelen voor elke drie dagen dat [naam gedaagde] niet aan de geboden voldoet, zulks tot een maximum van één maand,

5.13. bepaalt dat bij samenloop van overtredingen door [naam gedaagde] van de veroordelingen als hiervoor opgelegd onder 5.8 en 5.9 éénmaal op [naam gedaagde] de lijfsdwang van 5.12 mag worden toegepast,

5.14. bepaalt dat telkens wanneer [naam gedaagde] in gijzeling wordt genomen de door hem verbeurde dwangsom wordt verminderd met € 50.000,00 per maand van gijzeling en bij een korte duur, een aan die duur evenredig deel van € 50.000,00,

5.15. veroordeelt [naam gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van Calidris tot op heden begroot op € 1.170,32,

5.16. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.17. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.J. Lennaerts en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.W. Strijker op 8 juni 2010.