Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BM0901

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
19-02-2010
Datum publicatie
13-04-2010
Zaaknummer
77566 - KG ZA 10-11
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In geval van inbreukmakende handelingen van concurrenten is PMT niet op grond van artikel 5 Wet bpf gehouden daartegen op te treden, maar heeft zij de mogelijkheid om daartegen op te treden overeenkomstig de normale regels van het merkenrecht en het handelsnaamrecht en kan PMT zelf bepalen of en wanneer het van die mogeiljkheid gebruik maakt.

Financieel Collectief maakt door de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl te voeren inbreuk op artikel 5 handelsnaamwet en op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PJ 2010, 100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11

Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK,

gevestigd te Rijswijk,

eiseres,

advocaat mrs. R.M.I. Lamp en M. Bronneman,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINANCIEEL COLLECTIEF B.V.,

gevestigd te Roden,

gedaagde,

advocaat mr. A.T. Slofstra.

Partijen zullen hierna PMT en Financieel Collectief worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 januari 2010;

- de mondelinge behandeling op 15 februari 2010;

- de pleitnota van PMT;

- de pleitnota van Financieel Collectief.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De voorzieningenrechter kan van de navolgende feiten uitgaan.

2.2. PMT is een op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (hierna: de Wet bpf) verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek.

2.3. PMT voert sinds 1 mei 2003 de handelsnaam Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek. Zij is voorts houdster van het Benelux merk Pensioenfonds Metaal en Techniek.

2.4. Financieel Collectief betreft een assurantietussenpersoon. Zij gebruikt vanaf 22 juli 2004 de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl. Financieel Collectief gebruikt bovendien de gelijkluidende domeinnaam. Onder deze naam adviseert het Financieel collectief werkgevers en werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek over en verkoopt zij aan werknemers in deze bedrijfstak verzekeringsproducten, deels producten die ook door PMT worden aangeboden.

2.5. PMT heeft bij brief van 27 oktober 2009 Financieel Collectief gesommeerd het gebruik van de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl en/of de afkorting PMT per direct te staken en de deze handelsnaam uit te schrijven uit het Handelsregister.

3. De vordering en het verweer

3.1. PMT vordert dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Financieel Collectief gebiedt om met onmiddellijke ingang te staken, gestaakt te

houden en/of zich te onthouden van het gebruik van namen en bijbehorende website(s), waaronder maar niet beperkt tot www.metaaltechniekpensioen.nl, die bij publiek een associatie kunnen wekken tussen PMT en de naam of namen die Financieel Collectief gebruikt;

b. Financieel Collectief verbiedt, met onmiddellijke ingang, inbreuk te maken op de

in de dagvaarding genoemde handelsnaamrechten en merkrechten van PMT of anderszins onrechtmatig jegens PMT te handelen;

c. Financieel Collectief gebiedt om binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis

bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) de opheffing van de registratie van de domeinnaam www.metaaltechniekpensioen.nl te verzoeken;

d. Financieel Collectief gebiedt om binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis

de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl uit te schrijven uit haar registers;

e. Financieel Collectief veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00

(vijfduizend euro) voor iedere keer, iedere dag of gedeelte van een dag dat

Financieel Collectief in strijd handelt met één of meerdere van de overeenkomstig

sub a tot en met d op te leggen ver- of geboden of enig gedeelte daarvan;

f. Financieel Collectief veroordeelt in de volledige proceskosten van het geding,

advocaatkosten daaronder begrepen, op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

3.2. Financieel Collectief voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

De vordering en haar grondslagen

4.1. PMT vordert dat Financieel Collectief het gebruik zal staken van de namen en bijbehorende websites die een associatie kunnen wekken tussen PMT en de naam of namen die Financieel Collectief gebruikt, waarbij het vooral gaat om de naam www.metaaltechniekpensioen.nl. Daartoe heeft PMT in de eerste plaats aangevoerd dat ingevolge het bepaalde in art. 5 van de Wet bpf zij als bedrijfstakpensioenfonds een mogelijke associatie tussen het fonds en derden actief moet voorkomen. Voorts stelt PMT dat Financieel Collectief inbreuk maakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van PMT. Tot slot stelt PMT dat het handelen van Financieel Collectief ook een onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW oplevert.

Artikel 5 Wet bpf

4.2. Voor zover PMT heeft aangevoerd dat zij op grond van artikel 5 Wet bpf gehouden is mogelijke associatie tussen het fonds en derden actief te voorkomen, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.3. Uit de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 januari 2009, AWB 08/233 en van 1 april 2008 met de nummers AWB 07/349, 07/350 en 07/351 volgt dat artikel 5 Wet bpf op PMT de verplichting legt om op te treden wanneer inbreuk wordt gemaakt op dit artikel door een aan PMT gelieerd bedrijf dat een aan haar parallel belang heeft. In het geval sprake is van inbreukmakende handelingen van concurrenten, zoals Financieel Collectief, heeft PMT de mogelijkheid om daartegen op te treden overeenkomstig de normale regels van het merkenrecht en het handelsnaamrecht en kan PMT zelf bepalen of en wanneer het van die mogelijkheid gebruik maakt. Dat PMT op grond van artikel 5 Wet bpf gehouden is tegen de door PMT gestelde inbreukmakende handelingen van Financieel Collectief op te treden en op grond daarvan (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen is in dit kort geding dan ook niet voldoende aannemelijk geworden.

Inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht van PMT

4.4. PMT heeft aangevoerd dat Financieel Collectief door het gebruik van de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl in strijd handelt met de artikelen 5, 5a en 5b van de Handelsnaamwet, alsmede met artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Dit gebruik levert volgens PMT tevens onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW op.

Handelsnaam versus domeinnaam

4.5. Voor zover Financieel Collectief tot haar verweer aanvoert dat zij www.metaaltechniekpensioen.nl niet alleen als handelsnaam voert, maar tevens als domeinnaam, doet dit er naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan af dat PMT tegen een inbreuk op haar handelsnaam mag optreden.

4.6. Voor zover Financieel Collectief in dit verband aanvoert dat PMT in haar vorderingen niet-ontvankelijk is omdat zij haar vordering niet op de ISDN-Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen heeft gegrond, kan haar dat niet baten. Ingevolge het bepaalde in art. 21 van deze geschillenregeling staat deelname aan de geschillenregeling er niet aan in de weg om een geschil buiten deze regeling voor te leggen aan een bevoegde onafhankelijke rechter.

Inbreuk op artikel 5 Handelsnaamwet

4.7. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.8. PMT voert sinds 1 mei 2003 de handelsnaam Pensioenfonds Metaal en Techniek. Zij is houdster van het gelijkluidende Benelux merk. Financieel Collectief kan haar handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl niet eerder hebben gevoerd dan op de datum van haar oprichting. Uit het door PMT overgelegde uittreksel uit het Handelsregister volgt dat dit is geweest op 22 juli 2004 heeft gevoerd. Uit het één en het ander volgt dat Financieel Collectief met www.metaaltechniekpensioen.nl een handelsnaam voert die jonger is dan de handelsnaam en het ingeschreven merk van PMT.

4.9. De in de handelsnaam van PMT voorkomende beschrijvende gedeelten "pensioen", "metaal" en "techniek" mogen op zich door Financieel Collectief worden gebruikt. De handelsnaam van PMT in zijn geheel geniet echter bescherming op grond van artikel 5 Handelsnaamwet.

4.10. De door Financieel Collectief gevoerde handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl wijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter slechts in geringe mate af van de handelsnaam van PMT. Aldus komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat PMT en Financieel Collectief zeer op elkaar gelijkende benamingen gebruiken. Voldoende aannemelijk is verder geworden dat PMT en Financieel Collectief, laatstgenoemde onder haar handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl zich beiden richten op hetzelfde publiek, namelijk de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek. PMT is een voor deze bedrijfstak verplicht gesteld pensioenfonds waarvan ook mag worden verondersteld dat haar handelsnaam bij dit publiek grote bekendheid heeft. Naar voorlopig oordeel is onder die omstandigheden door het gebruik door Financieel Collectief van de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl verwarring bij het publiek te duchten tussen de twee ondernemingen PMT en Financieel Collectief en de herkomst van hun producten.

4.11. Dat Financieel Collectief, zoals zij tot haar verweer stelt, in haar contacten met aspirant klanten duidelijk maakt dat zij niets van doen heeft met PMT, doet niet af aan het risico van de hiervoor aangenomen verwarring bij het publiek. Evenmin doet hieraan af dat, zoals Financieel Collectief ter zitting heeft gesteld, zij op de website www.metaaltechniekpensioen.nl vermeldt dat het copyright van deze website bij Financieel Collectief ligt. Dit is naar het oordeel van de voorzieningenrechter volstrekt onvoldoende om het gevaar van verwarring met PMT en de producten van PMT bij het publiek weg te kunnen nemen.

4.12. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Financieel Collectief door de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl te voeren een inbreuk maakt op art. 5 Handelsnaamwet. In het voorgaande ligt bovendien besloten dat Financieel Collectief een inbreuk maakt op art. 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. De op deze inbreuken gegronde vorderingen zullen daarom worden toegewezen. De door PMT gevorderde dwangsom zal daarbij worden gemaximeerd als te bepalen in het dictum.

4.13. De overige door PMT aan haar vorderingen ten grondslag gelegde stellingen kunnen daarmee onbesproken blijven.

Werkelijke proceskosten

4.14. PMT heeft gevorderd Financieel Collectief op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten. Ter onderbouwing van de door haar gemaakte proceskosten heeft zij als productie 20 een overzicht overgelegd van het aantal in het kader van de intellectuele eigendomsaspecten van deze zaak gewerkte uren en het uurtarief met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft PMT ter zitting een veroordeling gevorderd in de extra proceskosten groot € 1.400,00 die zij stelt te hebben gemaakt in het kader van de voorbereiding en de aanpassing van de pleitnotitie naar aanleiding van het door Financieel Collectief voorafgaand aan de zitting toegezonden schriftelijk verweer.

4.15. Financieel Collectief heeft aangevoerd dat PMT de door haar gestelde proceskosten onvoldoende heeft onderbouwd, alsmede dat voormeld gedeelte van de door PMT opgevoerde proceskosten groot € 1.400,-- niet voor vergoeding in aanmerking komt.

4.16. De voorzieningenrechter acht het met productie 20 door PMT voldoende onderbouwde bedrag aan daadwerkelijk gemaakte proceskosten groot € 1.925,-- op grond van artikel 1019h Rv voor toewijzing vatbaar. Voor wat betreft voormeld bedrag aan proceskosten groot € 1.400,-- is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze geacht worden te zijn verdisconteerd in voormeld kostenoverzicht, waarin, voor wat betreft de intellectuele eigendomsaspecten van deze procedure, een aantal uren is opgenomen voor de zitting en het opstellen van een pleitnota, zodat dit bedrag niet voor toewijzing vatbaar is.

4.17. Voor zover de vorderingen van PMT zijn gegrond op strijd met artikel 5 Wet bpf is geen proceskostenveroordeling gevorderd. Daarbij geldt dat de vorderingen van PMT op deze grondslag niet toewijsbaar zijn gebleken, zodat hier geen aanleiding bestaat voor de toepassing van een evenredig deel van het gebruikelijke liquidatietarief.

4.18. Financieel Collectief zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van PMT worden begroot op:

- dagvaarding € 83,13

- vast recht € 263,00

- salaris advocaat € 1.925,00

Totaal € 2.271,13

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. gebiedt Financieel Collectief om met onmiddellijke ingang te staken,

gestaakt te houden en/of zich te onthouden van het gebruik van namen en bijbehorende website(s), waaronder maar niet beperkt tot www.metaaltechniekpensioen.nl, die bij publiek een associatie kunnen wekken tussen PMT en de naam of namen die Financieel Collectief gebruikt,

2. verbiedt Financieel Collectief , met onmiddellijke ingang, inbreuk te maken op de in de dagvaarding genoemde handelsnaamrechten en merkrechten van PMT of anderszins onrechtmatig jegens PMT te handelen,

3. gebiedt Financieel Collectief om binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) de opheffing van de registratie van de domeinnaam www.metaaltechniekpensioen.nl te verzoeken,

4. gebiedt Financieel Collectief om binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl uit te schrijven uit haar registers,

5. veroordeelt Financieel Collectief tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere keer, iedere dag of gedeelte van een dag dat Financieel Collectief in strijd handelt met één of meerdere van de overeenkomstig 1. tot en met 4 van het dictum opgelegde ver- of geboden of enig gedeelte daarvan, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00 (eenhonderdduizend euro),

6. veroordeelt Financieel Collectief in de proceskosten, aan de zijde van PMT tot op heden begroot op € 2.271,13, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar uit voorraad.

8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier A.Wilkens op 19 februari 2010.