Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BM0600

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
16-03-2010
Datum publicatie
09-04-2010
Zaaknummer
78015 - HA RK 10-10
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek afgewezen. Voorlopig oordeel in tussenvonnis geen aanleiding te vrezen voor vooringenomenheid of partijdigheid van de rechter. Regiefunctie van rechter ter zitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 78015 / HA RK 10-10

Beschikking van de meervoudige kamer op het mondelinge verzoek tot wraking ingevolge artikel 36 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 16 maart 2010

in de zaak van

[VERZOEKSTER],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. W.H. Teusink

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van wraking d.d. 9 februari 2010, waaruit blijkt dat verzoekster [de rechter], kantonrechter te Emmen, wenst te wraken;

- de schriftelijke weergave van het wrakingsverzoek d.d. 9 februari 2010;

- de brief van mr. W.H. Teussink d.d. 12 februari 2010;

- de schriftelijke reactie van [de rechter], waarin hij meedeelt niet in de wraking te berusten en niet gehoord wenst te worden;

- de mondelinge behandeling van de wrakingskamer d.d. 2 maart 2010.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

2. Het standpunt van verzoeker

Mr. Teussink stelt namens [verzoekster] - samengevat - dat de kantonrechter met de woorden "Als we die kant opgaan, dan kunnen we nu beter stoppen" hem geen ruimte wilde laten om zijn bezwaren te uiten tegen de toonzetting en de kennelijke richting van het tussenvonnis van de kantonrechter d.d. 9 december 2009. Naar zijn mening was de schijn gewekt dat de kantonrechter tegen beter weten in wilde forceren dat [verzoekster] een schikking zou accepteren, waar dit niet in haar belang zou zijn geweest, maar slechts in het belang van de gemeente Emmen. Naar aanleiding van het tussenvonnis verwachtte mr. Teussink ter zitting mondeling te kunnen reageren op hetgeen tot dan toe in de procedure had plaatsgevonden, waaronder de akte van de gemeente Emmen en de aanvulling van eis.

3. Het standpunt van [de rechter]

[de rechter] stelt - samengevat - dat er zijns inziens geen reden tot wraking is. Hij is zich niet bewust van enige vooringenomenheid/partijdigheid en heeft juist met de voortzetting van de mondelinge behandeling parijen alle ruimte willen bieden de verschillende (inmiddels aangepaste) standpunten naar voren te brengen en wederzijds te becommentariëren en te proberen alsnog een voor partijen aanvaardbare minnelijke regeling te bewerkstelligen.

4. Het standpunt van de gemeente Emmen

Mr. Bussink heeft namens de gemeente aangevoerd geen aanleiding te zien voor inwilliging van het wrakingsverzoek.

5. De beoordeling

5.1. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van art. 6, eerste lid, EVRM dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een rechtzoekende een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij een rechtzoekende dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

Van een gebrek aan onpartijdigheid kan, geheel afgezien van de persoonlijke instelling van de betrokken rechter, ook sprake zijn indien bepaalde feiten of omstandigheden grond geven te vrezen dat het een rechter in die omstandigheden aan onpartijdigheid ontbreekt.

5.2. De door verzoeker aangevoerde feiten en omstandigheden zoals hiervoor onder r.o. 2 weergegeven leveren niet een uitzonderlijke omstandigheid op die zodanige vrees ten aanzien van deze rechter kan rechtvaardigen. Evenmin geven zij grond te vrezen dat het de gewraakte rechter aan onpartijdigheid ontbreekt noch is ten aanzien van verzoekende partij de schijn van partijdigheid gewekt.

5.3. De wrakingskamer heeft na de zitting het tussenvonnis van de kantonrechter opgevraagd. In dit vonnis staat, voor zover hier van belang:

"Nu eiseres in haar akte gemotiveerd de (nieuwe) stellingen van gedaagde heeft weersproken, acht de kantonrechter het noodzakelijk dat gedaagde daar eerst nog op kan reageren, in welk verband ook kan worden besproken of toch niet alsnog een minnelijke regeling kan worden bewerkstelligd."

Op grond van deze passage mocht de advocaat van verzoekster ervan uitgaan dat hij ter zitting kon reageren op de akte van de gemeente, hetgeen ook is gebeurd. Dit houdt echter niet in dat ook gereageerd kan worden op de toonzetting en de kennelijke richting van het tussenvonnis. Dat dit vonnis een voorlopig oordeel inhoudt, maakt dat niet anders en geeft naar het oordeel van de wrakingskamer geen aanleiding te vrezen voor vooringenomenheid of partijdigheid van de rechter. De wrakingskamer begrijpt dat mr. Teusink de zienswijze van verzoekster met betrekking tot de gang van zaken tot dan toe nog naar voren wilde brengen, wellicht mede omdat hij pas in een later stadium bij de zaak betrokken is geraakt. Dat [de rechter] daarvoor geen (verdere) gelegenheid wilde geven, past echter in de regiefunctie van de rechter ter zitting.

De bezwaren die mr. Teussink heeft tegen het tussenvonnis dienen in een eventueel hoger beroep tegen het eindvonnis aan de orde te komen.

6. Slotsom

Op grond van het vorenstaande zal de wrakingskamer van de rechtbank het wrakingsverzoek afwijzen.

7. De beslissing

De rechtbank

1. Wijst het verzoek tot wraking af.

2. Bepaalt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het wrakingsverzoek.

3. Beveelt dat de griffier onverwijlde mededeling van deze beslissing doet aan verzoekster, [de rechter] en mr. W.H. Bussink.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Läkamp, mr. H. Wolthuis en mr. K. Wentholt, bijgestaan door mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2010 en door mr. E. Läkamp en de griffier ondertekend.

?