Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2009:BK2194

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
05-11-2009
Zaaknummer
75851 - KG ZA 09-227
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Merkenrecht. Gebruik van woordmerken "Prins Bernhardhoeve" en "PBH".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 75851 / KG ZA 09-227

Vonnis in kort geding van 4 november 2009

in de zaak van

de stichting

STICHTING PRINS BERNHARDHOEVE,

gevestigd te Zuidlaren,

eiseres,

advocaat mr. H. de Boer,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EASY SPORT & EVENTS B.V.,

gevestigd te Zuidlaren,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PBHOEVE BEHEER B.V.,

gevestigd te Zuidlaren,

gedaagden,

advocaat mr. D.K. Kupers,

en

3. de vennootschap onder firma

V.O.F. JAARMARKT ZUIDLAREN,

gevestigd te Zuidlaren,

gevoegde partij

advocaat mr. I.J. Woltman.

Partijen zullen hierna de Stichting en Easy Sport & Events en PBhoeve Beheer en v.o.f. Jaarmarkt genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 15 oktober 2009

- de mondelinge behandeling d.d. 16 oktober 2009

- de pleitnota van de Stichting

- de pleitnota van Easy Sport & Events en PBhoeve Beheer.

- de pleitnota van v.o.f. Jaarmarkt

- de in het geding gebrachte producties.

1.2. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter v.o.f. Jaarmarkt, na daarover de procespartijen te hebben gehoord, in voeging toegelaten.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is de beslissing t.a.v. het onder VII. gevorderde ter zitting mondeling gegeven. Verder is meegedeeld dat de uitwerking daarvan in een schriftelijk vonnis d.d. woensdag 3 november 2009 (bedoeld is woensdag 4 november) zou volgen, waarin eveneens over de andere vorderingen zal worden beslist.

2. De feiten

2.1. De Stichting is houdster van het op 5 januari 2006 gedeponeerde Benelux(woord)merk PBH, ingeschreven onder nummer 0788578, alsmede van het op 27 maart 2006 gedeponeerde Benelux-(woord)merk PRINS BERNHARDHOEVE, ingeschreven onder nummer 0796822, beide merken voor waren en/of diensten in de klassen 36, 41 en 43, te weten (onder meer):

- organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden;

- organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve en culturele doeleinden;

- tijdelijke verhuur van ruimten ten behoeve van beurzen en tentoonstellingen.

2.2. De Stichting heeft de volgende domeinnamen geregistreerd:

- www.prinsbernhardhoeve.eu

- www.pbh.nl

- www.pbh.eu

2.3. Het beurzencomplex te Zuidlaren, hierna: Prins Bernhardhoeve, is door de Stichting op of omstreeks 27 oktober 2006 verkocht en geleverd aan de besloten vennootschap Rimag Beheer B.V. te Leeuwarden. Bij de koop werd de volgende kwalitatieve verplichting bedongen:

A. Als kwalitatieve verplichting, zoals bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, wordt bedongen dat de koper het gekochte nimmer zal gebruiken voor beursevenementen en dergelijke, uitgezonderd het gebruik van het complex met betrekking tot muziekevenementen, sportevenementen en evenementen waarbij grotendeels paarden zijn betrokken.

B. De koper verplicht zich bij deze om de in de deze akte sub A. tot en met C. opgenomen bepalingen met betrekking tot deze kwalitatieve verplichting woordelijk gelijkluidend bij elke akte van vervreemding in eigendom of vestiging van een zakelijk genotsrecht van het geheel of een gedeelte van het onderhavige registergoed aan de nieuwe verkrijger van de eigendom of het zakelijk genotsrecht ten behoeve van de verkoper (Stichting Prins Bernhardhoeve) of diens rechtsopvolger op te leggen, te bedingen en namens hem aan te nemen.

C. Bij overtreding van één van de hiervoor gemaakte bepalingen is de koper een direct opeisbare boete verschuldigd van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) ten behoeve van de verkoper. De koper of zijn opvolgende verkrijgers zullen nalatig zijn door het enkele feit van de overtreding zonder dat enige ingebrekestelling bij deurwaardersexploit of anderszins nodig zal zijn.

2.4. De Stichting exploiteert de WTC Expo te Leeuwarden. De WTC Expo is eveneens een beurzencomplex.

2.5. V.o.f. Jaarmarkt is de huidige eigenaar van het complex. PBhoeve Beheer heeft met ingang van 10 september 2009 het gebruiksrecht verkregen van v.o.f. Jaarmarkt. In de gebruiksovereenkomst is - voor zover hier van belang - bepaald:

Artikel 1

1.1 De gebruikgever geeft de ruimte voor de maximale duur van 12 (twaalf) maanden (+ 12 maanden optie), aan de gebruiknemer in bruikleen, gelijk de gebruiknemer de ruimte van gebruikgever in bruikleen aanvaardt. Gedurende deze periode mag gebruiknemer zich tevens bedienen van de naam van de ruimte, Prins Bernhardhoeve Zuidlaren.

1.2 De ruimte is uitsluitend bestemd om als evenementenruimte /beursruimte in de ruimste zin te worden gebruikt, met inachtneming van de inhoud en de boetebepalingen zoals is opgenomen in het beurs/ kettingbeding welke in de bijlage is bijgevoegd. Gebruikgever stemt ermee in dat buiten het beding vallen, sportevenementen, muziekevenementen, vlooienmarkten/braderieen en evenementen waar dieren (niet zijnde alleen paarden) bij betrokken zijn. Gebruikgever geeft toestemming dat aan voornoemde evenementen gekoppelde standruimteverhuur en artikelverkoop toegestaan is.

2.6. Bij brieven d.d. 9 en 13 oktober 2009 heeft de stichting gedaagden schriftelijk gesommeerd het gebruik van PRINS BERNHARDHOEVE en/of PBH, althans met deze merken overeenstemmende tekens: Prins Bernhardhoeve (Zuidlaren), PBhoeve te staken en gestaakt te houden.

2.7. Op zaterdag 17 oktober en maandag 19 oktober 2009 heeft de feestelijke heropening van het beurzencomplex te Zuidlaren, bekend onder de naam “Prins Bernhardhoeve”, plaatsgevonden.

3. Het geschil

3.1. De Stichting vordert - na wijziging ter zitting - dat de voorzieningenrechter gedaagden, althans gedaagde sub 1, althans gedaagde sub 2, bij vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren, zal veroordelen:

I. Met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in deze zaak, ieder gebruik in de Benelux van de Benelux woordmerken: PBH (geregistreerd onder nummer: 0788578) en het woordmerk Prins Bernhardhoeve (geregistreerd onder nummer: 0796822), of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van: “Prins Bernhardhoeve”, “Prins Bernhardhoeve Zuidlaren”, “PBHoeve Beheer B.V.”, “PBHoeve Events”, www.prinsbernhardhoevezuidlaren.nl, info@prinsbernhardhoevezuidlaren.nl, www.pbhoeve.nl en info@pbhoeve.nl, te staken en gestaakt te houden, en;

II. Binnen uiterlijk één week na betekening van het vonnis in deze zaak een advertentie te plaatsen in één landelijke krant en één regionale krant met uitsluitend de volgende inhoud:

Mededeling

Bij vonnis van …….. 2009 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Assen beslist dat de door ons voor het hallencomplex te Zuidlaren aan de Hanekamp 4, gebruikte aanduiding/benaming: Prins Bernhardhoeve, Prins Bernhardhoeve Zuidlaren en PBHoeve, inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van de stichting Stichting Prins Bernhardhoeve, handelend onder de naam Prins Bernhardhoeve WTC MICE (www.pbh.nl, www.pbh.eu en www.prinsbernhardhoeve.eu) .

In verband hiermee hebben wij inmiddels in onze reclameuitingen de benaming van het hallencomplex te Zuidlaren gewijzigd in: ………….

Hoogachtend,

Easy Sport & Events B.V.

[naam]

Onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze advertentie aan de advocaat van eiseres, mr. H. de Boer, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden (info@deboeregberts.nl), en;

III. Binnen één week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, alle fysieke reclame-uitingen, waaronder begrepen posters, catalogi, flyers, brochures en dergelijke, onder toezicht van een door gedaagden te betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van gedaagden opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eiseres, mr. H. de Boer, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden, en;

IV. Om binnen 24 uur na betekening van het vonnis in deze zaak, op kosten van gedaagden, de domeinnamen: “www.prinsbernhardhoevezuidlaren.nl” en “www.pbhoeve.nl”, te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website van eiseres, zijnde: “www.pbh.nl”, één en ander in afwachting van de effectuering van de hierna onder V. te geven veroordeling, en;

V. Om binnen één week na betekening van het vonnis in deze zaak al datgene te doen wat van gedaagdes zijde nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnamen: www.prinsbernhardhoevezuidlaren.nl en: www.pbhoeve.nl, alsmede de e-mailadressen: info@prinsbernhardhoevezuidlaren.nl en: info@pbhoeve.nl, op naam wordt gezet van de stichting Stichting Prins Bernhardhoeve, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden (Postbus 1144, 8900 CC Leeuwarden), één en ander conform de instructies van de Internet(service) provider van gedaagden, en op eerste verzoek alle daartoe door de internet(service)provider van gedaagden en/of andere bij het overzetten van de domeinnamen betrokken instanties, eventueel verlangde informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen, één en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventueel door deze partijen te maken kosten, en;

VI. Om van alle in het kader van de hierboven sub IV en sub V verzonden en/of ontvangen correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst daarvan, een afschrift te zenden aan de advocaat van eiseres, mr. H. de Boer, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden, en;

VII. Om tijdens de openingshandelingen op 17 en 19 oktober 2009, ten overstaan van alle dan aanwezigen helder en op duidelijk verstaanbare wijze de volgende tekst uit te spreken via de aanwezige geluidsinstallatie:

Bij vonnis van ….. 2009 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Assen beslist dat de tot nu toe gebruikte aanduiding/benaming voor dit hallencomplex: Prins Bernhardhoeve, Prins Bernhardhoeve Zuidlaren of PBHoeve, inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van de in Leeuwarden gevestigde stichting Stichting Prins Bernhardhoeve, die handelt onder de naam: Prins Bernhardhoeve WTC MICE.

De Prins Bernhardhoeve te Leeuwarden verricht haar activiteiten onder de domeinnaam: www.pbh.nl.

Met ingang van heden zullen deze hallen te Zuidlaren in alle reclame uitingen en dergelijke een andere benaming krijgen.

VIII. Tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- althans een door de Voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder I t/m VII verzochte bevelen, of, naar keuze van eiseres van € 10.000,- voor iedere dag dat gedaagden, althans gedaagde sub 1, althans gedaagde sub 2, met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft, en;

IX. Tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 12.146,- overeenkomstig artikel 1019 h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,- zonder betekening, dan wel € 199,- in het geval van betekening, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis in deze zaak, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn tot voldoening, en ;

X. Op basis van artikel 1019 i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op drie maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.

3.2. De Stichting stelt daartoe dat de gedaagden het merk PRINS BERNHARDHOEVE en PBH, althans een met de merken van de Stichting overeenstemmende tekens, namelijk:

- Prins Bernhardhoeve;

- www.prinsbernhardhoevezuidlaren.nl;

- www.pbhoeve.nl;

- PBHoeve Beheer B.V.

- PBHoeve Events

gebruiken voor

- het beheren, verhuren en exploiteren van beurs- en evenementenlocaties, organiseren en faciliteren van beurzen en evenementen;

- het verzorgen en organiseren van sport- en culturele evenementen.

Zij stelt dat gedaagden daarmee inbreuk maken op haar exclusieve merkrechten. Subsidiair handelen gedaagden onrechtmatig jegens haar. Gedaagden handelen in strijd met de onder 2.3 genoemde kwalitatieve verplichting. Door beursevenementen en dergelijke te promoten en daaraan bovendien de woordmerken van de Stichting te verbinden, schaden gedaagden bewust de belangen van de Stichting.

3.3. Easy Sport & Events en PBhoeve Beheer voeren verweer. Zij stellen allereerst dat gedaagden niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen vanwege de te korte termijn van dagvaarding en van de zitting. Voorts stellen zij dat Easy Sport & Events geen partij is bij de gebruiksovereenkomsten en uit de overgelegde stukken niet blijkt dat zij op enigerlei wijze inbreuk zou maken op de merkenrechten van eiseres. De Stichting dient derhalve jegens gedaagde sub 1 niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Inhoudelijk stellen zij zich primair op het standpunt dat het gebruik van de naam Prins Bernhardhoeve is ontleend aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis (art. 2.23 lid 2 BVIE). De naam Prins Bernhardhoeve is onlosmakelijk verbonden aan het complex en de naam, althans het gebruik ervan, is overgegaan op de huidige eigenaar, die het gebruik heeft toegestaan aan PBhoeve Beheer. Het gebruik van de naam is door het gebruik ervan sinds de jaren vijftig gebaseerd op een ouder recht dan het merkenrecht van de Stichting. Subsidiair beroepen zij zich op een beperking van het uitsluitend recht ex art. 2.23 lid 1 sub a en/of b BVIE. De naam Prins Bernhardhoeve wordt door PBhoeve Beheer uitsluitend gebruikt als aanduiding van het gebouw en niet als zelfstandige aanduiding voor gebruik van diensten of waren en is tevens niet de statutaire naam. Op grond van sub a kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik door een derde van diens (eigen) naam. Op grond van sub b moet de Stichting het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de naam Prins Bernhardhoeve worden ontzegd, omdat het hier om een aanduiding inzake een bestemming gaat, dan wel een plaats van herkomst. Overigens is er sprake van eerlijk gebruik in nijverheid en handel zoals art. 2.23 BVIE voorschrijft. Meer subsidiair stellen gedaagden dat de Stichting geen bescherming kan ontlenen aan art. 2:20 lid 1 sub a BVIE. In de eerste plaats omdat de naam Prins Bernhardhoeve door PBhoeve Beheer niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. In de tweede plaats wordt de naam Prins Bernhardhoeve door PBhoeve Beheer niet gebruikt voor de waren waarvoor de Stichting het merk heeft gedeponeerd. De naam wordt uitsluitend gebruikt als aanduiding waar geplande evenementen gehouden zullen worden. Meer subsidiair stellen gedaagden dat er door het gebruik van de domeinnamen www.pbhoeve.nl en www.prinsbernhardhoevezuidlaren.nl niet zonder meer sprake is van ongerechtvaardigd voordeel, dan wel afbreuk aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van het merk. De Stichting heeft dit (onvoldoende) gesteld en het bewijs niet geleverd. De Prins Bernhardhoeve is geen bekend merk, maar een bekend gebouw. PBhoeve Beheer heeft een geldige reden voor het gebruik van de naam Prins Bernhardhoeve, namelijk het aanduiden van de plaats waar de evenementen plaatsvinden. Meer subsidiair is er geen sprake van onrechtmatig handelen. Gedaagden hebben niet de kwalitatieve verplichting overtreden en er kan niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat zij dat zullen doen. Wanneer zij dat wel doen verbeuren zij een boete van € 1.000.000,00. Tenslotte stellen gedaagden meer subsidiair dat er sprake is van een depot te kwader trouw c.q. misbruik van bevoegdheid. Op het moment dat de Stichting de merken deponeerde (begin 2006) was de voorgenomen verkoop van de Prins Bernhardhoeve al een feit. Het deponeren van de feiten is uitsluitend bedoeld geweest om de opvolgende eigenaar van de Prins Bernhardhoeve te beperken in het gebruik daarvan. Het deponeren van de merken kan bovendien niet los worden gezien van de redactie en het opleggen van de kwalitatieve verplichting, waarbij rekening gehouden dient te worden met het feit dat de Stichting een concurrerend beurscomplex exploiteerde/exploiteert te Leeuwarden.

3.4. V.o.f. Jaarmarkt wenst zich als eigenaresse van de Prins Bernhardhoeve te voegen in dit kort geding aan de zijde van PBhoeve Beheer. Zij stelt dat de Prins Bernhardhoeve niet een merk is dat middels een inschrijving te beschermen is, omdat het sinds meer dan 50 jaren de naam is van het hallencomplex te Zuidlaren. De naam Prins Bernhardhoeve is vervlochten met het complex. De eigenaar van het pand is gerechtigd voor haar activiteiten gebruik te maken van de naam Prins Bernhardhoeve om daarmee aan te geven waar de activiteiten plaats vinden. Het niet mogen gebruiken van de naam is bij de verkoop van de Prins Bernhardhoeve nooit besproken. De stichting gebruikt de naam Prins Bernhardhoeve niet, de activiteiten in Leeuwarden vinden plaats onder de naam WTC Expo. De enige doelstelling van het depot bij het Benelux Merkenbureau is geweest de rechthebbende zijn/haar recht om gebruik te maken van de naam te ontzeggen. Dit is misbruik van recht. De merkhouder van een op een lid van het koninklijk huis toegespitst merk mag de naam en functie van de desbetreffende persoon niet onnodig monopoliseren en dient overigens rekening te houden met de bijzondere aard en functie van de desbetreffende aanduiding. V.o.f. Jaarmarkt betwist tenslotte dat gedaagden in strijd handelen met het kettingbeding.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter heeft allereerst te oordelen over de ontvankelijkheidsverweren. Het verweer dat de zitting op een te korte termijn plaatsvond gaat niet op. In het licht van het gevorderde onder VII van het petitum van de dagvaarding was deze korte termijn gerechtvaardigd. Niet gebleken is dat deze korte termijn met zich mee heeft gebracht dat gedaagde partijen daardoor in hun verdediging zijn geschaad.

4.2. Het verweer dat de Stichting jegens Easy Sport & Events niet-ontvankelijk moet worden verklaard treft doel. De voorzieningenrechter volgt hier het standpunt van gedaagden dat de Stichting onvoldoende onderbouwd heeft dat gedaagde sub 1 Easy Sport & Events op enigerlei wijze inbreuk zou hebben gemaakt op de merkenrechten van de Stichting. De raadsman van de Stichting heeft tijdens de zitting slechts verklaard niet precies te weten wie zij moet aanspreken.

De vordering onder VII

4.3. Deze vordering betreft een tijdens de openingshandelingen op 17 en 19 oktober 2009 via de aanwezige geluidsinstallatie uit te spreken tekst. De voorzieningenrechter acht daarbij in het bijzonder van belang, dat de Stichting - ook ter zitting - gedaagden heeft toegestaan om ter aanduiding van het gebouwencomplex in Zuidlaren gebruik te blijven maken van de naam Prins Bernhardhoeve. In dat licht moet de voorgestelde en via een aanwezige geluidsinstallatie uit te spreken tekst worden bezien. Daarbij valt op dat de Stichting in deze tekst heeft opgenomen:

"dat de tot nu toe gebruikte aanduiding/benaming voor dit hallencomplex: Prins Bernhardhoeve, Prins Bernhardhoeve Zuidlaren of PBHoeve, inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van de in Leeuwarden gevestigde stichting Stichting Prins Bernhardhoeve WTC MICE.

(…).

Een en ander is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet met elkaar te rijmen. Dit geldt evenzeer ten aanzien van de voorgestelde slotzin, waarin ook wordt geschreven over een andere benaming voor: "deze hallen te Zuidlaren". Hieraan doet de toevoeging "in alle reclameuitingen en dergelijke" niet af. De Stichting, zo heeft de voorzieningenrechter haar begrepen, gaat er nu juist mee akkoord dat de hallen blijven aangeduid met "Prins Bernhard Hoeve", ook aan de buitenkant van de gebouwen, derhalve op een voor het publiek waarneembare plaats. Reeds op grond hiervan dient het gevorderde onder VII te worden afgewezen.

De overige vorderingen

4.4. Hierna zullen de overige vorderingen worden beoordeeld. Het gaat er hierbij met name om of in dit kort geding voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de Stichting in het gelijk zal stellen met betrekking tot de door haar gepretendeerde merkrechten. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat niet het geval is en overweegt daartoe het volgende.

4.5. De Stichting beroept zich op art. 2.20 lid 1 sub a en lid 2 BVIE en stelt dat het inbreukmakende teken/merk van gedaagden (Prins Bernhardhoeve/PBH) gelijk is aan het merk van de Stichting en wordt gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten als die waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er geen sprake is van gebruik voor dezelfde waren/diensten, nu PBhoeve Beheer de naam Prins Bernhardhoeve uitsluitend gebruikt als aanduiding van het beurzencomplex te Zuidlaren.

4.6. Ook een beroep op art. 2.20 lid 1 sub d gaat niet op, nu PBhoeve Beheer een geldige reden heeft de naam te gebruiken en de Stichting het gebruik van de naam voor het gebouw ook nadrukkelijk heeft toegestaan. Indien en voorzover de Stichting probeert te stellen dat PBhoeve Beheer door het gebruik van die naam en door het gebruik van www.pbhoeve.nl, www.prinsbernardhoevezuidlaren.nl PBHoeve Events inbreuk maakt op de merkrechten van de Stichting, gaat deze stelling niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet vast komen te staan dat door het gebruik van genoemde handels- en domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.7. Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het beroep van PBhoeve Beheer en v.o.f. Jaarmarkt op een depot te kwader trouw c.q. misbruik van bevoegdheid in een bodemprocedure voldoende kans maakt. Daartoe neemt de voorzieningenrechter het volgende - in onderlinge samenhang beschouwd - in aanmerking. Allereerst is gebruik van de naam al ruim 50 jaar onlosmakelijk verbonden met het beurscomplex te Zuidlaren. Het onderdeel "hoeve" verwijst naar de plaats waar voorheen de Landbouwbeurs werd georganiseerd, namelijk daar waar voorheen een drietal hoeves stonden. Prins Bernhard werd beschermheer van het complex, waarna het complex de naam Prins Bernhardhoeve kreeg. De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang.

4.8. Ook is bij verkoop van het complex het gebruik van de naam niet verboden, terwijl het voor de hand had gelegen dit eveneens als een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst/akte van levering op te nemen.

Een en ander blijkt ook uit de brief van de bij de verkoop betrokken notaris P.J. Vellinga d.d. 22 juni 2009. Daarin staat, voor zover hier van belang:

"Naar aanleiding van de bespreking op 30 mei j.l. op het kantoor van de heer [naam] (WTC Leeuwarden) kan ik u berichten dat, na bestudering van het bidbook en de akte van levering, er door de verkoper (Stichting Prins Bernhardhoeve) geen verbod op het gebuik van de naam is bedongen.

Ook op de informatiedag, 6 september 2006 in het Oranjehotel, is dit niet aan de orde geweest"."

4.9. De Stichting heeft het merkdepot niet meegedeeld, dit terwijl dit kort voor de verkoop heeft plaatsgevonden. De Stichting heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de naam zelf feitelijk gebruikt of heeft gebruikt. Dit zou ook onlogisch zijn, omdat zij thans evenementen en beurzen in Leeuwarden organiseert, terwijl het publiek de naam Prins Bernhardhoeve associeert met het complex te Zuidlaren. De voorzieningenrechter houdt het er voorshands dan ook voor, dat het deponeren van de merken uitsluitend bedoeld is geweest om de opvolgende eigenaar van de Prins Berhardhoeve te beperken in het gebruik ervan (vgl. HvJEG, 11 juni 2009, nr. C-529/07).

4.10. Het beroep van de Stichting op onrechtmatige daad gaat niet op nu zij volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd dat PBhoeve Beheer de opgelegde kwalitatieve verplichtingen heeft overtreden. Bovendien zijn hieraan geen vorderingen verbonden.

4.11. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zullen de vorderingen worden afgewezen. De Stichting zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Zowel gedaagden als de gevoegde partij maken aanspraak op de werkelijk gemaakte proceskosten ex art. 1019 h Rv. Deze zullen - als niet weersproken - worden toegewezen. De kosten worden begroot als volgt:

aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat € 5.300,00, te vermeerderen met 5 % kantoorkosten en 19 % BTW

en aan de zijde van v.o.f. Jaarmarkt begroot op:

- vastrecht € 262,00

- salaris advocaat € 6.300,00, te vermeerderen met 6 % kantoorkosten en BTW.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. Verklaart de Stichting niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens Easy Sport & Events.

2. Wijst de vorderingen ten aanzien van PBhoeve Beheer af.

3. Veroordeelt de Stichting in de kosten van dit geding zoals begroot onder r.o. 4.11:

aan de zijde van gedaagden:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat € 5.300,00, te vermeerderen met 5 % kantoorkosten en 19 % BTW

en aan de zijde van v.o.f. Jaarmarkt:

- vastrecht € 262,00

- salaris advocaat € 6.300,00, te vermeerderen met 6 % kantoorkosten en BTW.

4. Verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wolthuis, voorzieningenrechter, bijgestaan door

mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 november 2009.