Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BF9960

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
05-03-2008
Datum publicatie
16-10-2008
Zaaknummer
175293Eindvonnis
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis, zie ook de vonnissen d.d. 4 oktober 2006, 25 april 2007 en 22 augustus 2007.

Gedaagde in conventie wordt geacht tijdig beroep te hebben gedaan op een gebrekkige prestatie van eiseres in conventie. Aan de hand van een deskundigenrapport wordt geoordeeld dat eiseres in conventie bij de uitvoering van de overeenkomst niet te werk is gegaan zoals gedaagde in conventie dat op grond van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden mocht verwachten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Emmen

zaaknummer 175293 CV EXPL 06-714

uitspraak van 5 maart 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap COMPROMISE ICT SOLUTIONS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Assen,

eisende partij in conventie

gedaagde partij in reconventie

gemachtigde: mr. M. Zuidema (Pranger Arachnicon Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten)

tegen

de besloten vennootschap BASIC SUPPLY GROUP B.V.,

statutair gevestigd te Coevorden, zaakdoende te Emmen,

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

gemachtigde: drs [K]

Partijen worden hierna Compromise en Basic Supply Group genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 het tussenvonnis van 22 augustus 2007;

1.2 het deskundigenbericht van 5 december 2007;

1.3 de conclusie na deskundigenbericht van 23 januari 2008 zijdens Compromise;

1.4 de conclusie na deskundigenbericht van 6 februari 2008 zijdens Basic Supply Group.

2. De verdere beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

2.1 De kantonrechter neemt hier over al hetgeen in voormeld tussenvonnis is overwogen en beslist en overweegt voorts als volgt.

2.2 De door de kantonrechter benoemde deskundige, [S] van [S.D.] te [adres] is in zijn deskundigenbericht allereerst uitvoerig ingegaan op de in de opdracht besloten vraag of Compromise op enigerlei wijze is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en, zo ja, of Basic Supply Group tijdig bij Compromise een beroep heeft gedaan op het tekortschieten van Compromise en Compromise ook in de gelegenheid heeft gesteld of moeten stellen eventuele tekortkoming(en) te herstellen. Die vraag is door de deskundige beantwoord vanuit zijn positie als automatiseringsdeskundige, rekening houdende met de in de branche gangbare gebruiken en maatstaven, precies zoals dat tijdens de comparitie van partijen door de kantonrechter aan partijen is voorgehouden.

2.3 Vastgesteld wordt dat het geschil zich beperkt tot de wijze waarop Compromise uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst zoals die is beschreven in de ‘Opdrachtbevestiging Beheer Basic Supply Group Emmen’ van 5 oktober 2005. Over de levering van de apparatuur heeft Basic Supply Group geen klachten geuit. Uit de tot de beschikbare gedingstukken behorende e-mails, die zijn gewisseld tussen 4 oktober 2005 en 4 november 2005, blijkt dat Basic Supply Group melding heeft gemaakt van storingen in de verbinding tussen Basic Supply Group en het bedrijf in Hungen Duitsland en het niet kunnen printen via de Citrix server. Uit de gedingstukken blijkt ook dat gemelde problemen na tussenkomst van Compromise steeds tijdelijk zijn verholpen, maar dat Compromise kennelijk niet in staat was die problemen blijvend te verhelpen. Pas op 4 november 2005 heeft Compromise aan Basic Supply Group geschreven dat Basic Supply Group te veel van haar verwachtte en dat die verwachtingen niet sporen met de gemaakte afspraken. In bedoelde brief stelt Compromise dat de aangeboden producten en diensten niet de ideale mix is voor een goed en stabiel IT park en wij dit ook niet kunnen garanderen.

2.4 Naar het oordeel van de deskundige had het op basis van de overeenkomst op de weg van Compromise gelegen om onderzoek te doen naar de oorzaak of oorzaken van de problemen met de verbinding met Hungen en naar de specificaties van de configuratie van de door [P] geleverde en geconfigureerde Citrix server. Te meer omdat in de overeenkomst al melding wordt gemaakt van zorgen over die verbinding en het, gelet op de aard van de foutmeldingen, volgens de deskundige voor de hand lag om te veronderstellen dat de problemen hun oorzaak vonden in (de configuratie van) de Citrix server. In dat verband had het tevens in de rede gelegen dat Compromise te rade was gegaan bij de firma [P] of een andere op dit punt specifiek deskundige collega, nu zij werd geconfronteerd met een voor haar onoplosbaar probleem. Zo Compromise al onderzoek heeft gedaan naar de verbinding met de locatie in Duitsland heeft zij daarover niet, zoals expliciet is overeengekomen, (schriftelijk) gerapporteerd voor de beëindiging van de overeenkomst, zo min zij het in de overeenkomst essentieel genoemde netwerkboek heeft opgezet. Overigens is niet ten minste aannemelijk geworden dat er sprake is geweest van onvoldoende medewerking van Basic Supply Group of van andere omstandigheden die Compromise hebben verhinderd haar taak naar behoren te kunnen vervullen. Waar al zonder meer had mogen worden verwacht dat Compromise daarvan onverwijld melding had gemaakt bij de directie van Basic Supply Group, had Compromise de directie van Basic Supply Group ook behoren te informeren over het feit dat Basic Supply Group kennelijk meer verwachtte van Compromise dan waartoe Compromise bereid of in staat was te presteren. De brief van 4 november 2005 van Compromise kwam voor wat dat betreft te laat.

2.5 De kantonrechter kan zich verenigen met het oordeel van de deskundige dat Compromise bij de uitvoering van de overeenkomst niet te werk is gegaan zoals Basic Supply Group dat op grond van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden mocht verwachten. Vastgesteld wordt dat de deskundige zijn bevindingen waarop dat oordeel is gebaseerd helder heeft geformuleerd en dat deze niet, althans onvoldoende gemotiveerd door Compromise zijn weerlegd.

2.6 Uit de gedingstukken en de daarop gegeven toelichting kan in het licht van het deskundigenbericht genoegzaam worden opgemaakt dat Basic Supply Group vanaf het aangaan van de overeenkomst met Compromise bij herhaling bij Compromise heeft aangedrongen op het blijvend oplossen van de gerezen problemen en dat Compromise daartoe geen kans zag. Waar voorts vaststaat dat Basic Supply Group na een maand vergeefs aandringen op 11 november 2005 de overeenkomst heeft ontbonden, met het oog waarop zij bij brief van 15 november 2005 haar standpunt uitvoerig gemotiveerd aan Compromise kenbaar heeft gemaakt en zij op 16 november 2005 de problemen heeft laten analyseren door [P], stelt de kantonrechter vast dat Basic Supply Group niet alleen geacht kan worden tijdig bij Compromise een beroep te hebben gedaan op het tekortschieten van Compromise, maar dat zij Compromise ook een redelijke termijn heeft gesteld om de in het geding zijnde problematiek op te lossen voordat zij is overgegaan tot de ontbinding van de overeenkomst en de inschakeling van een derde ([P]) voor herstelwerkzaamheden. Bij het beëindigen van de overeenkomst door Basic Supply Group was er uitgaande van hetgeen partijen waren overeengekomen immers nog geen zichtbare voortgang door Compromise gemaakt en ook nog geen begin van een oplossing van de problematiek door Compromise in zicht. Met Basic Supply Group is de kantonrechter overigens van oordeel dat de stellingen in de conclusie na deskundigenbericht van Compromise deels onnavolgbaar zijn. De kantonrechter houdt het er maar op dat Compromise uiteindelijk van mening is dat een bewijsopdracht met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de citrixomgeving door derden achterwege kan blijven.

2.7 Waar is vastgesteld dat over de levering van de apparatuur geen klachten door Basic Supply Group zijn geuit en gesteld noch gebleken is dat Basic Supply Group die apparatuur niet heeft behouden, dan wel dat zij deze alsnog aan Compromise zou (hebben) willen teruggeven, moet de ontbinding van de overeenkomst worden aangemerkt als een partiële ontbinding. Dat betekent dat Basic Supply Group de kosten van de geleverde apparatuur nog aan Compromise zal moeten voldoen. Omdat Compromise tot in dit stadium van de procedure de aan de levering van de apparatuur verbonden kosten niet heeft gespecificeerd, zal de kantonrechter, mede gelet op de reconventionele vordering, om puur praktische redenen uitgaan van het bedrag dat Basic Supply Group in het kader van een minnelijke regeling buiten rechte bereid was te betalen tegen finale kwijting, te weten € 1549,17 inclusief BTW. Aannemende dat Basic Supply Group bij haar aanbod rekening heeft gehouden met de kosten van de geleverde apparatuur en met hetgeen zij thans in reconventie vordert en vaststellende dat Basic Supply Group aan die reconventionele vordering overigens onvoldoende concrete en controleerbare onderbouwing heeft gegeven, acht de kantonrechter het in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd om de vordering van Compromise in conventie toe te wijzen tot voormeld bedrag van € 1549,17 en in samenhang daarmee de vordering van Basic Supply Group in reconventie af te wijzen en Compromise als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in conventie en in reconventie te veroordelen in de proceskosten, waaronder de door Basic Supply Group betaalde kosten van het deskundigenbericht.

3. Beslissing

De kantonrechter:

in conventie

veroordeelt Basic Supply Group om aan Compromise te betalen een bedrag van € 1549,17 inclusief BTW;

verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst de vordering af;

in conventie en in reconventie

veroordeelt Compromise in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Basic Supply Group begroot op € 50,- aan salaris en € 4165,- inclusief 19% BTW aan door Basic Supply Group betaalde kosten voor het deskundigenbericht.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.M.H. Pauw en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2008.

typ/conc.]54hp

coll: