Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BE9862

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
06-08-2008
Datum publicatie
04-09-2008
Zaaknummer
219509 CV EXPL 08-136
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werknemer wordt verweten schade te hebben veroorzaakt aan de hem, in afwachting van een lease-auto, ter beschikking gestelde dienstauto, dat hij die auto vuil heeft ingeleverd en met die auto diverse verkeerovertredingen heeft gemaakt. Bovendien wordt werknemer verweten onbevoegd een borrel c.q. diner op kosten van werkgever te hebben gegeven. Verkeersboetes worden door werknemer erkend en in zoverre wordt de vordering van werkgever toegewezen. Ook wordt vastgesteld dat werknemer niet bevoegd was een borrel c.q. diner te geven op kosten van werkgever en dat hij de in het geding zijnde auto vuil heeft ingeleverd, zodat ook in zoverre de vordering van werkgever wordt toegewezen. Zonder toe te hoeven komen aan de vraag of werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten, wordt vastgesteld dat werkgever haar vordering ter zake van beweerdelijk door werknemer veroorzaakte schade aan de dienstauto onvoldoende heeft onderbouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0567
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Emmen

zaaknummer 219509 CV EXPL 08-136

uitspraak van 6 augustus 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap BALLAST NEDAM BOUW B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,

eisende partij in conventie

gedaagde partij in reconventie

gemachtigde: mr. J.M. Frons

tegen

[Werknemer],

wonende te [adres],

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

gemachtigde: mevrouw mr. G. Riedstra (Achmea Rechtsbijstand)

Partijen worden hierna Ballast Nedam en [werknemer] genoemd.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

1.2 de dagvaarding van 10 januari 2008 met producties;

1.3 de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van 20 februari 2008 met producties;

1.4 de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte rectificatie en vermeerdering eis van 16 april 2008 met producties;

1.5 de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie van 11 juni 2008;

1.6 de akte van 9 juli 2008.

2. De vaststaande feiten

2.1 De kantonrechter stelt als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken het volgende vast.

2.2 [werknemer] is met ingang van 1 december 2006 bij Ballast Nedam in dienst getreden en was laatstelijk werkzaam in de functie van uitvoerder. De arbeidsovereenkomst is op verzoek van [werknemer] met ingang van 1 augustus 2007 beëindigd.

2.3 [werknemer] had in het kader van zijn arbeidsovereenkomst tot 26 juni 2007 de beschikking over een dienstauto (niet zijnde een lease-auto), die door Ballast Nedam was gehuurd van LeasePlan. Het betrof een gebruikte auto van toen 1 jaar oud van het merk Opel, type Vectra, met kenteken [xx]. Op het Aflever- innameformulier van de Opel Vectra gedateerd op 1 december 2006 is het volgende vermeld: Contactpersoon was niet aanwezig. In ontvangst genomen door dame bij receptie. Op 26 juni 2007 heeft [werknemer] genoemde Opel Vectra ingeleverd en vervolgens heeft hij de beschikking gekregen over een lease-auto van het merk Volkswagen, type Jetta met kenteken [yy]. Op het Aflever-innameformulier van de Opel Vectra gedateerd op 26 juni 2007 is onder het kopje Checklist ‘ja’ aangegeven bij lakschade en is handgeschreven het volgende opgemerkt: Erg vuil van binnen.

2.4 Omstreeks april/mei 2006 is er schade aan de motor van de Opel Vectra ontstaan. De schade was van dien aard dat de motor moest worden vervangen. Bij factuur van 5 mei 2007 heeft LeasePlan Ballast Nedam belast voor kosten ad € 5039,84 (inclusief BTW) voor het vervangen van de motor van de Opel Vectra.

2.5 In de arbeidsovereenkomst is onder het kopje 17. Einde arbeidsovereenkomst in 17.2 het volgende bepaald: Bedrijfseigendommen in de ruimste zin van het woord, zoals informatiedragers, (kopieën van) correspondentie, tekeningen en aantekeningen betrekking hebbende op bedrijfsaangelegenheden, alsmede een eventuele aan werknemer ter beschikking gestelde bedrijfs- of lease-auto, dienen vóór het daadwerkelijke einde van de arbeidsovereenkomst door werknemer in goede staat bij werkgever te worden ingeleverd.

2.6 In de Leaseregeling Ballast Nedam N.V. nummer 8.5, update januari 2007/ revisie 1 staat onder 8.5.9.3 het volgende vermeld: Bij aanschaf van een andere auto en bij uitdiensttreding levert de werknemer de auto in goede staat en met schoon interieur en exterieur in op het door de afdeling Leasebeheer aan te geven adres. (…)

2.7 [werknemer] heeft bij e-mail van 18 juli 2007 het volgende aan [A] van Ballast Nedam medegedeeld: Ik zie dat ik van [D] al bevestiging heb omtrent de datum De auto moet ik voor 31 juli inleveren in emmen. Dus de datum is dan ook definitief van 1 augustus. Telefoon en laptop lever ik vrijdag in bij de zaak. Na de vakantie heb ik met [R] wel contact omtrent loppersum. Ik heb 4 week vakantie, week 30, 32, 32 en 33 Maandag 20 augustus is dan mijn eerste werkdag bij [P-V]

2.8 Bij brief van 19 juli 2007 heeft Ballast Nedam [werknemer] het volgende medegedeeld: Naar aanleiding van uw verzoek om de arbeidsovereenkomst met Ballast Nedam Bouw Noord b.v. te beëindigen het volgende. Gezien uw wettelijke opzegtermijn zult u bij ons uit dienst kunnen treden met ingang van 1 september 2007. Echter, u heeft aangegeven dat u graag met ingang van 1 augustus in dienst wilt treden bij [P-V]. Wij zijn bereid u hierin tegemoet te komen en zijn het volgende overeengekomen. U zult op 1 augustus 2007 bij [P-V] beginnen, onder de voorwaarde dat u na 1 augustus nog wel enkele dagdelen per week het project Loppersum zult begeleiden tot en met de oplevering op 3 september 2007. U zult tijdens de oplevering dan ook aanwezig zijn. Uiteraard dient u zelf dit verder kort te sluiten met [P-V]. Op uw laatste werkdag 20 juli aanstaande zult u uw sleutels, mobiele telefoon en laptop inleveren bij de afdeling personeelszaken. Tevens zult u, zoals afgesproken, uiterlijk op 31 juli 2007 uw lease-auto en tankpas inleveren bij het leaseplan bedrijf in Emmen. (…)

2.9 Bij brief van 21 november 2007 heeft de gemachtigde van Ballast Nedam [werknemer] aangeschreven, in welk verband [werknemer] is gesommeerd tot betaling van de in het geding zijnde vorderingen onder verrekening van niet betaalde declaraties en niet genoten vakantiedagen van € 318,05 netto.

3. De vordering en het verweer in conventie

3.1 Ballast Nedam vordert op de in de dagvaarding vermelde gronden om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ter grootte van € 485,10 (inclusief BTW), ter zake van de opgelegde boete, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 12 oktober 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 2.[werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ter grootte van € 5039,84 (inclusief BTW), als gevolg van de door hem veroorzaakte schade aan de auto, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 29 mei 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 3. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ter grootte van € 408,- (inclusief BTW) ter zake van het eigen risico in verband met schade aan de auto, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 12 oktober 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 4. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ter grootte van € 90,- (inclusief BTW), als gevolg van de door hem veroorzaakte schade wegen het schoonmaken van de auto, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 12 oktober 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 5. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam te voldoen een bedrag ter grootte van € 403,-, ter zake van door hem veroorzaakte en door eiseres betaalde verkeersboetes, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de respectievelijke vervaldata (als uitgewerkt onder punt 12 van de dagvaarding), althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 6. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag ter grootte van € 120,15 (inclusief BTW), ter zake van een door hem onbevoegd georganiseerd afscheidsdiner, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 september 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 7. [werknemer] te veroordelen om aan Ballast Nedam tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 sub c BW, zijnde een bedrag van € 833,- (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; 8. [werknemer] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2 [werknemer] betwist de vorderingen, zakelijk samengevat stellende dat hij de auto heeft ingeleverd in de staat waarin hij deze ook heeft ontvangen, dat de schade aan de auto, behalve de schade aan de motor, niet is ontstaan gedurende de periode dat hij deze ter beschikking heeft gehad, dat hem niet kan worden verweten dat schade aan de auto is ontstaan door olietekort, dat hij niet in de gelegenheid is gesteld bij inlevering de auto schoon te maken, dat hij de auto niet te laat heeft ingeleverd, dat de leaseregeling niet van toepassing was en dat het bedrag van € 120,15 is besteed aan het gebruikelijke eten en drinken op de laatste dag voor de bouwvak, een besteding waartoe hij uit hoofde van zijn functie bevoegd was. [werknemer] erkent de door hem gemaakte verkeersovertredingen en is bereid de boetes te betalen.

4. De vordering en het verweer in reconventie

4.1 [werknemer] vordert op de in de conclusie van eis vermelde gronden om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Ballast Nedam te veroordelen tot betaling van: A. een bedrag van € 133,80 in verband met niet betaalde declaraties, te verhogen met de wettelijke rente vanaf iedere vervaldag tot aan de dag van volledige voldoening; B. een bedrag van € 182,38 ter zake van niet genoten vakantiedagen, te verhogen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en de wettelijke rente vanaf iedere vervaldag tot aan de dag van volledige voldoening; C. de buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 onder c BW in goede justitie te bepalen; met veroordeling van Ballast Nedam in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.

4.2 Ballast Nedam betwist de vorderingen ter zake van de declaraties en de eindafrekening, stellende dat die zijn verrekend met haar vordering en zij betwist voorts uitdrukkelijk de vordering ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten.

5. De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

In conventie

Aan de hand van de beschikbare gedingstukken zullen hieronder de vorderingen

puntsgewijs worden besproken.

• de boete vanwege het te laat inleveren van de auto (Volkswagen Jetta):

5.1 Vaststaat dat [werknemer] de hem in het kader van zijn dienstverband met Ballast Nedam ter beschikking gestelde lease-auto, de Volkswagen Jetta, heeft ingeleverd op 15 augustus 2007, dat wil zeggen 15 dagen na de beëindiging van het dienstverband met Ballast Nedam. Waar uit de onder de vaststaande feiten vermelde en weergegeven e-mail van [werknemer] van 18 juli 2007, in samenhang beschouwd met de daaronder eveneens vermelde en weergegeven brief van Ballast Nedam van 19 juli 2007 genoegzaam kan worden opgemaakt dat uitdrukkelijk is afgesproken dat [werknemer] met ingang van 1 augustus 2007 uit dienst zou treden en dat de auto uiterlijk 31 juli 2007 ingeleverd diende te worden, heeft [werknemer] tot in dit stadium van de procedure niet ten minste aannemelijk gemaakt dat en waarom hij die auto pas en juist op 15 augustus 2007 hoefde in te leveren. [werknemer] heeft die stelling niet alleen niet ten minste aannemelijk gemaakt, maar in dit verband ook geen bewijs van die stelling aangeboden. De vordering ter zake van de opgelegde boete ten bedrage van € 441,79 (inclusief BTW) kan daarom zonder meer worden toegewezen.

• schade, schoonmaakkosten en eigen risico

5.2 Waar de hier in het geding zijnde vorderingen betrekking hebben op de Opel Vectra, wordt in de eerste plaats opgemerkt dat deze auto bij zijn indiensttreding bij Ballast Nedam aan [werknemer] ter beschikking is gesteld in afwachting van een nieuwe lease-auto en dat het een gebruikte auto was van een jaar oud. [werknemer] heeft de Opel Vectra toen overigens niet zelf in ontvangst genomen, maar dat is gedaan door een receptiemedewerkster van Ballast Nedam. LeasePlan heeft weliswaar (pas!) via een e-mail van [L] van 2 april 2008 aan mevrouw [A] van Ballast Nedam foto’s van de Opel Vectra gestuurd en daarin gesteld dat de auto bij binnenkomst op 26 juni 2007 in zeer slechte conditie was, maar niet is gebleken dat Ballast Nedam enig onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van met name de op het Aflever-innameformulier aangegeven lakschade. Daardoor is al niet vast te stellen wanneer die schade is ontstaan, noch wat de aard en omvang van de schade was op het moment van aflevering en inname van de auto, noch of [werknemer] voor de blijkens het Aflever-innameformulier aanwezige lakschade verantwoordelijk is, nog afgezien van de vraag of, ingeval die schade wel aan [werknemer] te wijten zou zijn, er sprake is geweest van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de kant van [werknemer].

5.3 Met betrekking tot de door LeasePlan aan Ballast Nedam in rekening gebrachte kosten voor het vervangen van de motor van de Opel Vectra, stelt de kantonrechter in de eerste plaats vast dat Ballast Nedam kennelijk zonder meer de gehoudenheid tot betaling van de factuur van 5 mei 2007 heeft aanvaard. In de tweede plaats heeft de kantonrechter node een verklaring gemist waarom Ballast Nedam [werknemer] niet onmiddellijk na de ontvangst van de factuur van LeasePlan in mei 2007 heeft aangesproken op betaling van die factuur ad € 5039,84 en zij dit kennelijk pas voor het eerst heeft gedaan na beëindiging van het dienstverband met [werknemer]. Waar het hier overigens ook nog eens ging om een auto van hooguit anderhalf jaar oud toen de motor werd vervangen, had naar het oordeel van de kantonrechter ook toch ten minste mogen worden verwacht dat Ballast Nedam (of LeasePlan) onderzoek had laten doen naar de precieze oorzaak van de schade aan de motor. Nu in het geheel niet is gebleken van enig concreet en controleerbaar onderzoek door (LeasePlan en/of) Ballast Nedam, kan Ballast Nedam niet worden gevolgd in haar conclusie dat die schade en de noodzaak tot vervanging van de motor zijn te wijten aan het niet tijdig controleren van het oliepeil door [werknemer]. Aan de vraag of sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van [werknemer] bij het ontstaan van schade aan de motor van de Opel Vectra kan en zal de kantonrechter dan ook verder voorbijgaan.

5.4 Vaststaat dat [werknemer] de Opel Vectra op 26 juni 2007 vuil heeft ingeleverd. Het mag dan zo zijn dat de binnen de onderneming van Ballast Nedam geldende Leaseregeling bij het gebruik en het inleveren van de Opel Vectra (nog) niet op [werknemer] van toepassing was, mede gelet op het bepaalde in artikel 17.2 van de arbeidsovereenkomst, en nog los van de vraag of aan [werknemer] is medegedeeld dat die Leaseregeling analoog van toepassing was op zijn situatie (iets wat de kantonrechter eigenlijk vanzelfsprekend vindt), had van [werknemer] zonder meer mogen worden verwacht dat deze de auto schoon had ingeleverd. Waar [werknemer] niet ten minste aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet de tijd heeft gekregen om de auto schoon te maken, dan wel dat hij van Ballast Nedam toestemming heeft gekregen de auto in vuile staat in te leveren (blijkens de arbeidsovereenkomst moest [werknemer] de auto immers bij Ballast Nedam inleveren!), acht de kantonrechter [werknemer] wel verantwoordelijk voor de door LeasePlan aan Ballast Nedam in rekening gebrachte schoonmaakkosten ad € 90,-.

5.5 Uit het voorgaande volgt dat de vordering ad € 5039,84 (inclusief BTW) ter zake van de vervanging van de motor van de Opel Vectra en de vordering ad € 408,- (inclusief BTW) ter zake van het eigen risico in verband met de (lak)schade aan de Opel Vectra zullen moeten worden afgewezen en de vordering ad € 90,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 oktober 2007 ter zake van het schoonmaken van de Opel Vectra zal moeten worden toegewezen.

• verkeersovertredingen

5.6 De vordering ad € 403,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectievelijke vervaldata als vermeld onder punt 12 van de dagvaarding ter zake van door [werknemer] veroorzaakte verkeersboetes zal moeten worden toegewezen, nu [werknemer] zijn gehoudenheid tot betaling daarvan heeft erkend.

• onbevoegd gegeven borrel c.q. diner

5.7 Vastgesteld wordt dat [werknemer] tot in dit stadium van de procedure niet ten minste aannemelijk heeft gemaakt dat hij bevoegd was om op kosten van Ballast Nedam een borrel c.q. diner te organiseren. Nu uit de door Ballast Nedam overgelegde Excel-sheet met de binnen haar onderneming geldende tekenbevoegdheden niet blijkt dat [werknemer] bevoegd was tot het op kosten van Ballast Nedam organiseren van een borrel c.q. diner en niet is gebleken dat [werknemer] daar anderszins toestemming voor heeft gevraagd of gekregen, komen de kosten daarvan gewoon voor [werknemer]’s eigen rekening. De vordering ad € 120,15 (inclusief BTW), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2007 zal dan ook moeten worden toegewezen.

• buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten

5.8 Voor toewijzing van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ad € 833,- (inclusief BTW) ziet de kantonrechter geen aanleiding omdat niet is gebleken dat en waarom die kosten niet geacht kunnen worden te zijn begrepen in de proceskosten. En nu de vorderingen grotendeels zullen moeten worden afgewezen, zal Ballast Nedam moeten worden veroordeeld in de proceskosten.

In reconventie

5.9 Vastgesteld wordt dat Ballast Nedam, behalve waar het de buitengerechtelijke incassokosten betreft, de vorderingen van [werknemer] heeft erkend maar dat deze niet zijn verrekend met de in conventie toegewezen vorderingen. Nu die vorderingen de kantonrechter ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen zullen deze vorderingen moeten worden toegewezen met dien verstande dat ook hier de buitengerechtelijke incassokosten zullen moeten worden afgewezen omdat niet is gebleken dat en waarom deze niet geacht kunnen worden te zijn begrepen in de proceskosten, tot betaling waarvan Ballast Nedam ten slotte wel zal moeten worden veroordeeld.

6. De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

veroordeelt [werknemer] om aan Ballast Nedam te betalen € 441,79 (inclusief BTW) ter zake van de opgelegde boete, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 12 oktober 2007 tot aan de dag van betaling;

veroordeelt [werknemer] om aan Ballast Nedam te betalen € 90,- (inclusief BTW) ter zake van het schoonmaken van de Opel Vectra, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 12 oktober 2007 tot aan de dag van betaling;

veroordeelt [werknemer] om aan Ballast Nedam te betalen € 403,- ter zake van door [werknemer] veroorzaakte en door Ballast Nedam betaalde verkeersboetes, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectievelijke vervaldata als vermeld onder punt 12 van de dag vaarding, tot aan de dag van betaling;

veroordeelt [werknemer] om aan Ballast Nedam te betalen € 120,15 (inclusief BTW) ter zake van een onbevoegd georganiseerde borrel/diner, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 28 september 2007 tot aan de dag van betaling;

veroordeelt Ballast Nedam in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van begroot op € 500,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

veroordeelt Ballast Nedam om aan [werknemer] te betalen € 133,80 ter zake van niet betaalde declaraties, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 1 augustus 2007 tot aan de dag van betaling;

veroordeelt Ballast Nedam om aan [werknemer] te betalen € 182,38 ter zake van niet-genoten vakantiedagen, te verhogen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW ad € 91,19 en met de wettelijke rente over € 273,57 vanaf 1 augustus 2007 tot aan de dag van betaling;

veroordeelt Ballast Nedam in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [werknemer] begroot op € 120,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.M.H. Pauw en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2008.

typ/conc.]54hp

coll: