Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BD3284

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
04-06-2008
Datum publicatie
05-06-2008
Zaaknummer
67520 /KG ZA 08-100
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onroerende zaken voormalig attractiepark gekraakt. Gestelde verhuur voldoende aannemelijk. Vordering tot ontruiming wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 67520 / KG ZA 08-100

Vonnis in kort geding van 4 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FREEBIRD HOLDING B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

procureur mr. R.P. van Boven,

tegen

1. [GEDAAGDE SUB 1],

wonende te Groningen,

gedaagde sub 1,

advocaat mr. J. Doornbos te Groningen,

2. ZIJ DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK OF EEN GEDEELTE DAARVAN, WELKE VOORHEEN DIENSTBAAR WAREN AAN HET ATTRACTIEPARK GENAAMD “DE VLUCHTHEUVEL”,

gedaagden sub 2,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Freebird en [gedaagde sub 1] of [gedaagde sub 1] c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden

- de pleitnota van Freebird

- de pleitnota van [gedaagde sub 1]

- de in het geding gebrachte producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Freebird is sedert 10 augustus 2007 eigenares van de onroerende zaken , welke voorheen dienstbaar waren aan het attractiepark genaamd “De Vluchtheuvel”, met zwembad(en), woonhuis, horecagedeelte, verdere opstallen, ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Donderseweg 12 te 9331 TB Norg, gemeente Noordenveld, kadastraal bekend gemeente Norg, sectie E, nrs. 2306 en 2307, tezamen groot 4 hectaren, 73 aren en 43 centiaren (hierna ook te noemen: de Vluchtheuvel).

2.2. Freebird is bezig met de herontwikkeling van de Vluchtheuvel. Zij heeft hierover contact gehad met de gemeente Noordenveld. Zij heeft een schonegrondverklaring verkregen.

2.3. Freebird heeft de Vluchtheuvel voor de tussenliggende periode tijdelijk verhuurd aan Luna Worldwide Limited te Leeuwarden voor een periode van 12 maanden (of zoveel eerder eindigend als door partijen overeen te komen), ingaande 15 mei 2008.

2.4. Op 8 mei 2008 is de Vluchtheuvel door [gedaagde sub 1] c.s. in gebruik genomen. [gedaagde sub 1] is voornemens daar activiteiten te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur, zoals het organiseren van vakantiekampen en logeerweekenden voor kinderen met een gedrags-stoornis.

2.5. Bij brief d.d. 9 mei 2008 heeft Luna Worldwide Limited Freebird aansprakelijk gesteld voor de schade vanwege het niet in gebruik kunnen nemen van de Vluchtheuvel.

2.6. Freebird heeft bij de politie aangifte wegens overtreding van art. 429 sexies Sr. gedaan.

2.7. Bij brief d.d. 14 mei 2008 heeft de advocaat van Freebird [gedaagde sub 1] c.s. gesommeerd om de Vluchtheuvel te ontruimen.

3. Het geschil

3.1. Freebird vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde sub 1] en de overige gedaagden zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het registergoed, met alle personen en zaken die zich aldaar van hunnentwege bevinden, te ontruimen en te verlaten en aldus ontruimd en verlaten te houden en te vrije en algehele beschikking van Freebird te stellen;

II. Freebird zal machtigen om, indien [gedaagde sub 1] en/ of de overige gedaagden niet vrijwillig aan deze veroordeling mochten voldoen, de ontruiming zelf, zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie, te doen bewerkstelligen;

III. zal bepalen dat voornoemde veroordeling binnen de in artikel 557a lid 3 Rv genoemde termijn van één jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet;

IV. gedaagden zal veroordelen in de proceskosten.

Gedaagden hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Freebird stelt een spoedeisend belang bij haar vorderingen te hebben, omdat zij de Vluchtheuvel per 15 mei 2008 heeft verhuurd, terwijl de ingebruikname van de Vluchtheuvel door [gedaagde sub 1] c.s. een goede herontwikkeling zou doorkruisen. Door de Vluchtheuvel te kraken, handelen [gedaagde sub 1] c.s. volgens Freebird onrechtmatig jegens haar, temeer daar de door [gedaagde sub 1] voorgestane exploitatie aansprakelijkheid van Freebird ten opzichte van derden met zich meebrengen.

3.3. [gedaagde sub 1] (gedaagde sub 1) voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat tegen gedaagden sub 2 verstek zal worden verleend. De Vluchtheuvel betreft gedeeltelijk een gebouwde onroerende zaak, zodat art. 61 Rv. van toepassing is.

4.2. Vast staat dat [gedaagde sub 1] c.s. zonder recht of titel gebruik maken van de Vluchtheuvel. Zij maken hiermee inbreuk op het eigendomsrecht van Freebird en handelen aldus onrechtmatig jegens Freebird.

4.3. [gedaagde sub 1] betwist het spoedeisend belang van Freebird bij haar vorderingen, onder meer omdat de gestelde verhuur van de Vluchtheuvel volgens hem als een schijnhandeling gekwalificeerd zou moeten worden. Hij stelt dat de bij verhuur door Freebird aan het perceel gegeven bestemming (horeca) niet overeen komt met de bestemming zoals genoemd in de koopovereenkomst (attractiepark met woonhuis). Hij stelt voorts dat verhuur de herontwikkeling in de weg zou staan en dat er geen investeringen door Luna gedaan zullen worden, wanneer zij het risico loopt na een jaar weer weg te moeten. Hij wijst erop dat de Vluchtheuvel geen locatie is die bedrijfsgereed is voor onmiddellijk gebruik.

4.4. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Freebird de door haar gestelde verhuur voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Zij heeft een ondertekende huurovereenkomst met Luna Worldwide Limited overgelegd gedateerd op 28 maart 2008, alsmede een brief van Luna World Wide Limited d.d. 9 mei 2008, waarin zij Freebird aansprakelijk stelt voor alle kosten voortvloeiende uit het te laat of niet beschikbaar komen van de gehuurde locatie. In de huurovereenkomst worden de namen van de personen die achter Luna Worldwide Limited zitten met name genoemd.

[gedaagde sub 1] heeft daar tegenover zijn stelling, dat er sprake is van een schijnhandeling, onvoldoende onderbouwd. Het spoedeisend belang van Freebird staat dan ook voldoende vast, zodat haar vordering tot ontruiming zal worden toegewezen, met dien verstande dat de ontruimingstermijn zal worden gesteld op vier dagen.

4.5. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen, omdat zij ingevolge art. 556 lid 1 en art. 557 Rv overbodig is.

4.6. Ten aanzien van gedaagden sub 2 overweegt de voorzieningenrechter dat de vordering hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en derhalve -op dezelfde wijze als tegen [gedaagde sub 1]- toewijsbaar is.

4.7. [gedaagde sub 1] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Freebird worden begroot op:

- dagvaarding € 71,80

- vast recht 254,00

- overige kosten 4,54

- salaris procureur 816,00

Totaal € 1.146,34

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. Veroordeelt [gedaagde sub 1] en de overige gedaagden om binnen vier dagen na de betekening van dit vonnis de onder 2.1 bedoelde onroerende zaak, met alle personen en zaken die zich aldaar van hunnentwege bevinden, te ontruimen en te verlaten en aldus ontruimd en verlaten te houden en ter vrije en algehele beschikking van Freebird te stellen.

2. Bepaalt dat deze veroordeling binnen de in art. 557a lid 3 Rv genoemde termijn van een jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet.

3. Veroordeelt [gedaagde sub 1] c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Freebird tot op heden begroot op € 1.146,34.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff op 4 juni 2008.