Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BF9959

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
22-08-2007
Datum publicatie
16-10-2008
Zaaknummer
175293TVIII
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis, zie ook de vonnissen d.d. 4 oktober 2006, 25 april 2007 en 5 maart 2008.

Gedaagde in conventie wordt geacht tijdig beroep te hebben gedaan op een gebrekkige prestatie van eiseres in conventie. Aan de hand van een deskundigenrapport wordt geoordeeld dat eiseres in conventie bij de uitvoering van de overeenkomst niet te werk is gegaan zoals gedaagde in conventie dat op grond van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden mocht verwachten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Emmen

zaaknummer 175293 CV EXPL 06-714

uitspraak van 22 augustus 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap COMPROMISE ICT SOLUTIONS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Assen,

eisende partij in conventie

gedaagde partij in reconventie

gemachtigde: mr. M. Zuidema (Pranger Arachnicon Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten)

tegen

de besloten vennootschap BASIC SUPPLY GROUP B.V.,

statutair gevestigd te Coevorden, zaakdoende te Emmen,

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

gemachtigde: drs [K]

Partijen worden hierna Compromise en Basic Supply Group genoemd.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de tussenvonnissen van 4 oktober 2006 en van 25 april 2007,

de akte uitlating van 9 mei 2007 van de zijde van Basic Supply Group,

de akte uitlating van 23 mei 2007 van de zijde van Compromise,

de comparitie van partijen van 6 augustus 2007.

2. De verdere beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

De kantonrechter neemt hier allereerst over hetgeen in voormelde tussenvonnissen is overwogen en beslist en overweegt voorts als volgt.

Nu op de comparitie van 6 augustus 2007 geen minnelijke regeling tussen partijen kon worden bewerkstelligd, zal de kantonrechter overgaan tot de benoeming van de heer [S], gerechtelijk deskundige ICT, van [S.D.] te [adres] ter beoordeling van de partijen verdeeld houdende kwestie. Aan deze deskundige zullen de vragen worden voorgelegd die partijen hebben gesteld in de akten, welke zijn genomen op de zitting van 24 januari 2007.

Nu de benoeming van de deskundige plaatsvindt in het kader van de op Basic Supply Group rustende bewijslast, zal Basic Supply Group zorg moeten dragen voor het deponeren van een bedrag van € 3500,- inclusief BTW, als voorschot op het honorarium van voornoemde deskundige.

3. De beslissing

De kantonrechter:

in conventie en in reconventie

I. benoemt tot deskundige de heer [S] van [S.D.] te [adres];

II.bepaalt dat dit onderzoek zal resulteren in antwoorden op de door Compromise en Basic Supply Group opgestelde vragen in de akten welke zijn genomen op de rol van 24 januari 2007 (respectievelijk binnengekomen op 5 januari 2007 en 22 januari 2007);

III. bepaalt dat de deskundige bij zijn deskundigenonderzoek in ieder geval de navolgende acties zal ondernemen: a. het kennisnemen van alle beschikbare informatie uit het procesdossier en het bezoeken van de van belang zijnde locaties en het interviewen van de betrokken personen;

b. het interpreteren en verwerken van alle verkregen gegevens tot een beknopt conceptrapport, in welk verband moet worden aangegeven of Compromise op enigerlei wijze is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en, zo ja, of Basic Supply Group tijdig bij Compromise een beroep heeft gedaan op het tekortschieten van Compromise en Compromise ook in de gelegenheid heeft gesteld of moeten stellen eventuele tekortkoming(en) te herstellen;

c. het toezenden van het conceptrapport aan partijen, waarbij aan partijen de mogelijkheid wordt geboden om binnen twee weken na ontvangst van het conceptrapport hun schriftelijke reactie aan de deskundige kenbaar te maken;

d. het verwerken van het commentaar van beide partijen resulterend in een eindrapport;

IV. bepaalt het voorschotbedrag op de door de deskundige te verrichten werkzaamheden op € 3500,- inclusief BTW en bepaalt dat Basic Supply Group dit bedrag binnen 4 weken na datum van deze uitspraak dient te betalen door overmaking op rekeningnummer 19.23.25.760 ten name van DS 534, Arrondissement Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen, onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer 175293;

V. bepaalt dat de deskundige zijn onderzoek zal starten nadat de griffier van dit gerecht hem heeft meegedeeld dat voornoemd voorschotbedrag volledig is betaald en verzoekt de deskundige binnen drie maanden daarna aan de kantonrechter een schriftelijk en ondertekend rapport uit te brengen;

VI. bepaalt dat de griffie van dit gerecht de deskundige in het bezit zal stellen van (een kopie van) het procesdossier;

VII. verwijst de zaak naar de eerstvolgende rolzitting nadat het eindrapport is gedeponeerd voor conclusie na deskundigenbericht door partijen;

VIII. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.M.H. Pauw en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2007.

typ/conc.]54hp

coll: