Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BB5972

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
11-09-2007
Datum publicatie
18-10-2007
Zaaknummer
204742 - CV EXPL 07-1419
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering tot betaling van advocatendeclaratie, nu partijen vooraf een lager tarief zijn overeengekomen. Beroep advocatenkantoor op algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend gepasseerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 3
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

Zaaknummer 204742 / CV EXPL 07-1419

uitspraak van 11 september 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap [X] ADVOCATEN B.V.,

gevestigd te Assen,

hierna te noemen [X] Advocaten,

eisende partij,

gemachtigde: mr.T. Meier,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. C.T. Schouwenburg.

De procedure

Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft [X] Advocaten onder overlegging van producties primair gevorderd om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 3.034,14 met rente als nader gespecificeerd bij dagvaarding en subsidiair om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.961,86 met rente.

[gedaagde] heeft geantwoord en daarbij de vordering betwist. (1 productie)

Partijen hebben een nadere toelichting op hun stellingen gegeven, waarna vonnis is bepaald op de stukken. De inhoud daarvan geldt als hier herhaald en ingelast.

Feiten

Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende betwist, alsmede blijkende uit de in zoverre onbetwist gelaten inhoud van de overgelegde producties, staat het volgende vast.

[gedaagde] heeft in 2003 voor haar echtscheiding met de heer [Y] rechtsbijstand verzocht bij mr. [B], destijds als advocaat werkzaam bij [X] Advocaten. Met mr. [B] is een uurtarief afgesproken van € 100,00 exclusief BTW, hetgeen bij brief van 18 juli 2003 is bevestigd.

Op 1 oktober 2003 heeft mr. [B] het kantoor van [X] Advocaten verlaten en op 16 september 2003 heeft mr. [M] de werkzaamheden van mr. [B] overgenomen.

Mr. [M] heeft op 19 maart 2004 aan [gedaagde] laten weten dat het door haar gehanteerde uurtarief voor 2003 € 175,00 exclusief BTW bedroeg en voor 2004 € 185,00 exclusief BTW.

Naar aanleiding van het tussen partijen gerezen verschil over de aan [gedaagde] verstuurde declaratie(s) heeft de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Assen met betrekking tot het toegepaste uurtarief geoordeeld dat het hier een vraag van juridische aard betreft, welke in beginsel niet door de Raad van Toezicht kan worden getoetst. De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van het toepasbare tarief een voorwaardelijk oordeel gegeven, zulks afhankelijk van het oordeel van de burgerlijke rechter. De Raad van Toezicht heeft vervolgens voorwaardelijk, voor het geval in rechte niet komt vast te staan dat er een uurtarief ad € 185,00 (het uurtarief dat mr. [M] hanteerde, ktr) is overeengekomen, uitgegaan dient te worden van een uurtarief ad € 165,00 voor werkzaamheden in 2003 exclusief BTW en van € 170,00 exclusief BTW voor werkzaamheden in 2004.

[gedaagde] heeft de bij declaratie van [X] Advocaten aan haar in rekening gebrachte uren – na matiging van het aantal berekende uren door de Raad van Toezicht - voldaan op basis van een uurtarief € 100,00 exclusief BTW.

De vordering en het verweer

2. [X] Advocaten baseert haar vordering op voormelde feiten alsmede – kort samengevat - op haar stelling dat [gedaagde] uit de brief van mr. [B] van 18 juli 2003 had moeten afleiden dat het overeengekomen tarief van € 100,00 per uur (exclusief BTW) alleen voor mr. [B] gold en niet voor mr. [M]. [X] Advocaten beroept zich verder op haar algemene voorwaarden en wijst er op dat op haar website telkens de actuele tarieven kunnen worden opgezocht. Primair is zij daarom van mening dat het door mr. [M] in 2003, respectievelijk 2004 gehanteerde tarief dient te worden toegepast. Subsidiair vordert zij het voorwaardelijk door de Raad van Toezicht gehanteerde tarief.

3. [gedaagde] heeft de vordering betwist, daartoe stellende dat van een particuliere cliënt die voor het eerst van haar leven gebruik maakt van de diensten van een advocaat niet kan worden verlangd dat hij op de hoogte is van het verschil in uurtarieven van de verschillende advocaten en dat mr. [M] haar op de hoogte had moeten brengen van haar – van mr. [B] afwijkende – uurtarief. Zij voert aan dat het een onredelijke eis is om van haar te verlangen de algemene (kantoor)voorwaarden te raadplegen en op de website het actuele basistarief op te zoeken.

Beoordeling van het geschil

4. Nu vast staat dat [gedaagde] voor het verkrijgen van rechtsbijstand destijds met mr. [B] een uurtarief is overeengekomen van € 100,00 exclusief BTW, blijft dit overeengekomen uurtarief naar het oordeel van de kantonrechter van toepassing ook nadat de dienstverlening door mr. [B] door een collega is overgenomen, tenzij daarover nieuwe afspraken zijn gemaakt. Nu voorts vast staat dat mr. [M] pas op 19 maart 2004 [gedaagde] in kennis heeft gesteld van de door haar gehanteerde, van die van de mr. [B] gehanteerde afwijkende, tarieven, brengt dat met zich mee dat de declaratie van mr. [M] ([X] Advocaten) in elk geval tot 19 maart 2004 op basis van het met mr. [B] overeengekomen tarief diende plaats te vinden. Daaraan doet niet af dat de algemene voorwaarden van [X] Advocaten vermelden dat voor de werkzaamheden het binnen het kantoor vastgestelde uurtarief verschuldigd is, dat op de website wordt gepubliceerd of dat op eerste verzoek wordt verstrekt. De Gedragsregels van de Orde van Advocaten schrijven voor dat wanneer een advocaat een opdracht aanvaardt, hij de financiële consequenties daarvan met cliënt dient te bespreken en inzicht dient te geven in de wijze waarop en de frequentie waarmee hij zal declareren. Dit betekent naar het oordeel van de kantonrechter niet alleen dat mr. [M] – nu zij een van dat van mr. [B] afwijkend uurtarief hanteerde – bij het overnemen van de opdracht van [gedaagde] aan mr. [B] opnieuw met haar in bespreking had moeten brengen welke de financiële consequenties van haar bemoeienis zouden zijn, maar tevens dat de cliënt, zodra hij financiële afspraken met de advocaat heeft gemaakt, er op moet kunnen vertrouwen dat eenmaal gemaakte afspraken voor de gehele afwikkeling van de zaak zullen gelden, behoudens andersluidende afspraken dan wel later overeengekomen wijzigingen. Noch van andersluidende afspraken, noch van later overeengekomen wijzigingen is gesteld of gebleken. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent dit dat mr. [M] – door onvermeld te laten dat zij een van dat van mr. [B] afwijkend tarief hanteerde - bij het overnemen van de zaak van mr. [B] was gebonden aan de financiële afspraken die tussen [gedaagde] en mr. [B] waren gemaakt. Voor zover uit de algemene voorwaarden van [X] Advocaten al zou kunnen worden afgeleid dat bij de overname van een zaak van de ene advocaat door een andere advocaat daarmee automatisch het door die andere advocaat gehanteerde tarief zou (gaan) gelden, dan is de kantonrechter van oordeel dat in elk geval bij een hoger tarief in dat geval sprake is van een onredelijk bezwarend beding waaraan [gedaagde] niet kan worden gehouden. Daarmee zou immers [gedaagde] in het onderhavige geval de mogelijkheid zijn ontnomen om de door haar verlangde rechtsbijstand elders – tegen een haar passend tarief – te verkrijgen. Met [gedaagde] is de kantonrechter van oordeel dat van haar niet mocht worden verwacht uit eigen beweging te controleren of mr. [M] wel dezelfde tarieven hanteerde als die welke zij met mr. [B] was overeengekomen, maar – zo is de kantonrechter van oordeel – zelfs al zou zij dat hebben gedaan, dan nog mocht zij er van uitgaan dat het eenmaal afgesproken en schriftelijk vastgelegde tarief voor de behandeling van haar zaak zou blijven gelden zolang er geen andersluidende afspraken waren gemaakt.

5. Nu de kantonrechter van oordeel is dat het met mr. [B] indertijd overeengekomen tarief van toepassing is (gebleven) over de periode van 16 september 2003 tot 19 maart 2004, brengt dit met zich mee dat zowel de primaire als de subsidiaire vordering van [X] Advocaten dient te worden afgewezen. [X] Advocaten zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden verwezen.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [X] Advocaten in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 350,00 wegens salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 11 september 2007.

typ/conc: 162/AM

coll: