Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BA9729

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
17-07-2007
Datum publicatie
17-07-2007
Zaaknummer
200857 - CV EXPL 07-804
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van het loon tijdens arbeidsongeschiktheid.

Werknemer vordert doorbetaling van het loon na deskundigenoordeel arbeidsdeskundige dat de aangeboden, aangepaste arbeid in totaliteit niet passend is. Werkgever betaalt vervolgens alsnog loon doch uitsluitend over de dagen waarop werk werd verricht dat niet passend was. Oordeel kantonrechter: werkgever kan niet alsnog achteraf aangeboden arbeid op die wijze in passend en niet passende arbeid splitsen. De loonvordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 200857 \ CV EXPL 07-804

vonnis van de kantonrechter d.d. 17 juli 2007

in de zaak van

[eiser],

hierna te noemen: [eiser],

wonende te [adres],

eisende partij,

gemachtigde: mr. S. El Hami,

toevoegingsnummer [***]

tegen

de besloten vennootschap BANKETBAKKERIJ [X].,

hierna te noemen: [Banketbakkerij X],

gevestigd te [adres],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1 Het verloop van de procedure

[eiser] heeft bij dagvaarding, op de daarin geformuleerde gronden, gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [Banketbakkerij X] te veroordelen tot betaling van een geldbedrag met rente en kosten.

[Banketbakkerij X] heeft de vordering betwist.

Partijen hebben vervolgens over en weer hun standpunten nader toegelicht. [eiser] heeft bij akte nader gereageerd op een door [Banketbakkerij X] bij dupliek overgelegde productie. [Banketbakkerij X] heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, niet meer gereageerd op een door [eiser] bij akte overgelegde productie. Vonnis is bepaald op heden.

De inhoud van alle stukken geldt als hier herhaald.

2 De feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede gelet op de overgelegde stukken voorzover niet betwist, het volgende vast.

[eiser] is op 5 januari 1974 krachtens arbeidsovereenkomst in dienst getreden bij [Banketbakkerij X]. Hij is laatstelijk werkzaam geweest als deegmaker tegen een salaris van € 1.896,44 bruto per vier weken. Op de arbeidsovereenkomst zijn van toepassing de bepalingen van de CAO voor de Suikerverwerkende Industrie.

[eiser] heeft zich op 30 januari 2006 ziekgemeld voor zijn werkzaamheden. In een rapportage arbeidskundige onderzoek d.d. 24 april 2006 concludeert de arbeidsdeskundige dat op basis van de door de bedrijfsarts aangegeven, bij [eiser] bestaande, beperkingen en het arbeidskundig onderzoek, gebleken is dat op dat moment bij [Banketbakkerij X] geen vervangende werkzaamheden voorhanden waren. De arbeidsdeskundige concludeert dat [eiser] zijn werk als deegmaker niet meer zal kunnen verrichten doch dat [eiser] met de huidige beperkingen wel inzetbaar kan blijven in het bedrijf mits er aanpassingen komen voor wat betreft de belasting en [eiser] op fysiek gebied wordt getraind.

Door [B] Advies is op 28 juni 2006 een rapportage werkplek onderzoek uitgebracht. In dat rapport wordt geconcludeerd dat er voor wat betreft de door [Banketbakkerij X] aan [eiser] aangeboden, aangepaste werkzaamheden geen belemmeringen bestaan. Opgemerkt wordt voorts: “ Wel moet er aandacht zijn voor de procedure in geval van storingen aan de productielijn van wn. Door het niet adequaat oplossen van de storingen kan werknemer een verhoogde mate van stress ontwikkelen.”

[eiser] is door de Arboarts per 4 juli 2006 geschikt geoordeeld voor het verrichten van de aangepaste arbeid. [eiser] heeft die werkzaamheden op 7 juli 2006 aangevat en zich die zelfde dag voor die werkzaamheden ziekgemeld. [Banketbakkerij X] heeft [eiser] schriftelijk aangegeven het salaris wegens werkweigering stop te zetten.

[eiser] heeft daarop een second opinion aangevraagd bij het UWV. De arbeidsdeskundige van het UWV heeft in een deskundigen rapport d.d. 15 september 2006 vermeld: ” Het aantal storingen hangt sterk af van het soort verpakkingen. Vooral de verpakkingen van de Lidl geeft problemen. Zo’n 6 maal per uur loopt dit uit de hand zoals hierboven beschreven. Er wordt zo’n 1 a 2 dagen per week voor de Lidl gewerkt.” De arbeidsdeskundige heeft over de passendheid van de aangeboden functie geconcludeerd : “ In zijn totaliteit is de functie niet passend. Het optreden van storingen en hier snel bij moeten handelen is een wezenlijk onderdeel van de functie. De storingen komen minder voor als in juni doch treden nog regelmatig op. Op de dagen dat er met andere verpakkingen gewerkt wordt en er af en toe koekjes gelegd moeten worden, is het werk wel passend.” De rapportage sluit af met de conclusie:” DO passend werk: het door de werkgever aangeboden werk is inderdaad niet passend zoals werknemer claimt.”

[eiser] heeft [Banketbakkerij X] gemaand om alsnog tot betaling van het salaris c.a. vanaf 7 juli 2006 over te gaan. [Banketbakkerij X] heeft [eiser] daarop een betaling gedaan waarbij aan [eiser] is vermeld dat dit een salarisbetaling betreft voor de dagen die betrekking hebben op de Lidl-dagen.

In het door [eiser] overgelegde deskundigenadvies van de arbeidsdeskundige van het UWV d.d.23 april 2007 concludeert de arbeidsdeskundige dat op basis van de door de arts aangegeven beperkingen en onderzoek van de maatgevende arbeid, de functie van deegmaker koekjesfabriek niet als passend is aan te merken.

3 De vordering van [eiser]

[eiser] vordert betaling van een hoofdsom van € 4.712,08 bruto vermeerderd met de wettelijke verhoging, 50 % van voormeld bedrag, en de wettelijke rente vanaf 16 september 2006 respectievelijk 20 oktober 2006 alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van € 833,-.

[eiser] stelt daartoe het volgende.

De aangeboden functie is blijkens het deskundigen oordeel niet passend. Het is niet juist dat [Banketbakkerij X] de aangeboden werkzaamheden splitst in een deel dat wel en een deel dat niet passend is. Het is niet juist dat [Banketbakkerij X] slechts de Lidl-dagen uitbetaalt.

Het verweer van [Banketbakkerij X]

[Banketbakkerij X] voert aan dat uit het deskundigenoordeel blijkt dat het werken met andere verpakkingen passend is. Het is niet relevant of de functie passend is: [eiser] heeft die ook nooit uitgeoefend omdat hij vond dat hij in het geheel niet kon werken. Ook de Arbodienst vond dat [eiser] zijn aangepaste werkzaamheden moest kunnen verrichten.

4 Beoordeling

4.1 Overwogen wordt als volgt. Een werknemer heeft op grond van het bepaalde in artikel 7:629 BW jegens zijn werkgever aanspraak op betaling van loon indien hij wegens ongeschiktheid als gevolg van ziekte het werk niet kan verrichten. De werknemer heeft dat recht onder meer niet, aldus het derde lid sub c van voornoemd artikel, voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 7:658 a lid 4 BW voor de werkgever niet verricht.

[eiser] heeft bij het instellen van zijn vordering tot betaling van loon een verklaring d.d. 15 september 2006 overgelegd van een arbeidsdeskundige benoemd door het UWV. In de deskundigenverklaring wordt een oordeel gegeven over de verhindering van [eiser] om de passende arbeid te verrichten.

4.2 Blijkens de rapportage bestaan bij [eiser] medisch objectiveerbare beperkingen die voor hem beperkingen opleveren bij het verrichten van arbeid. Uit de rapportage van de arbeidsdeskundige die het betreffende deskundigenoordeel heeft uitgebracht, blijkt voorts dat de arbeidsdeskundige de aangeboden arbeid in zijn totaliteit niet passend acht. In de door [B] Advies op 28 juni 2006 uitgebrachte rapportage werkplek onderzoek zijn ook die storingen in relatie tot de belastbaarheid van [eiser] als aandachtspunt naar voren gebracht. De kantonrechter ziet geen aanleiding om het oordeel van de arbeidskundige in dat opzicht niet te volgen.

4.3 [Banketbakkerij X] heeft achteraf, na het deskundigenoordeel, in feite de aangeboden, aangepaste arbeid alsnog onderverdeeld in taakbestanddelen/werkzaamheden die wel en niet passend zijn. [Banketbakkerij X] heeft [eiser] vervolgens een loonbetaling gedaan voor de taakbestanddelen die niet passend waren.

Een dergelijke benadering is naar het oordeel van de kantonrechter echter niet juist. Een functie bestaat uit een samenstel van werkzaamheden. Indien een werknemer een deel van de werkzaamheden van de aangeboden functie niet kan verrichten is die functie niet passend. Een aangeboden functie kan niet alsnog passend worden gemaakt door op papier functiebestanddelen waarvoor bij deskundigenonderzoek een medische/arbeidskundige beperking blijkt te bestaan, met terugwerkende kracht te schrappen.

4.4 Op grond van vorenstaande overwegingen wordt dan ook geoordeeld dat [eiser] een deugdelijke grond had om de aangeboden arbeid niet te verrichten.

4.5 [Banketbakkerij X] heeft niet de hoogte van het door [eiser] gevorderde bedrag aan, gelet op vorenstaande overwegingen: ten onrechte, opgeschorte loonbetaling betwist. De vordering aan hoofdsom ad € 4.712,08 bruto wordt dan ook toegewezen. Gelet op alle omstandigheden van het geval is er aanleiding om de toe te wijzen wettelijke verhoging te matigen tot 10 % over voormeld bedrag uitmakend een bedrag van € 471,20 bruto. Toegewezen wordt derhalve de somma van € 5.183,28 bruto.

4.6 De vordering buitengerechtelijke kosten van € 833,- wordt eveneens toegewezen. [Banketbakkerij X] heeft ter zake geen apart verweer gevoerd. Het is redelijk dat [eiser] zich tot een incassogemachtigde heeft gewend. Het gevorderde bedrag dient gelet op de Staffel kanton van het rapport Voorwerk II als een redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden te worden aangemerkt

4.7 Totaal wordt derhalve toegewezen € 5.183,28 bruto en € 833,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 4.712,08 bruto vanaf 16 september 2006 en over € 471,20 bruto vanaf 20 oktober 2006.

5 Proceskosten

[Banketbakkerij X] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [Banketbakkerij X] om aan [eiser] te betalen [Banketbakkerij X] tot € 5.183,28 bruto en € 833,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 4.712,08 bruto vanaf 16 september 2006 en over € 471,20 bruto vanaf 20 oktober 2006 tot aan de dag van volledige betaling;

veroordeelt [Banketbakkerij X] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [eiser] in totaal begroot op € 769,85 te voldoen als volgt:

A. aan de griffier van de locatie Assen van de sector kanton van de rechtbank Assen: € 702,39 door overschrijving op Rabobank International nummer 19.23.25.760 ten name van MvJ arrondissement Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen onder vermelding van het zaaknummer wegens

€ 53,14 kosten dagvaarding, exclusief b.t.w.,

€ 149,25 in debet gesteld griffierecht,

€ 500,00 salaris gemachtigde,

B. aan de gemachtigde van [eiser]

€ 49,75 wegens niet in debet gesteld griffierecht,

€ 17,71 kosten dagvaarding, exclusief b.t.w.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B. van den Bosch en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2007.

typ/conc: 37 BvdB

coll: