Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2006:AZ0703

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
17-10-2006
Datum publicatie
23-10-2006
Zaaknummer
19.605138-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank zal een straf opleggen die lager is dan de officier van justitie heeft geeist. Dit komt in belangrijke mate omdat de officier van justitie verdachte van roekeloosheid heeft beticht, terwijl de rechtbank uitgaat van een lichtere mate van schuld, te weten zeer onvoorzichtig en onoplettend.

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2006/83
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1969,

wonende [adres verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 03 oktober 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E.P. Eujen, advocaat te Hoogeveen.

De officier van justitie mr. J. Hoekman acht hetgeen primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* 240 uren werkstraf subsidiair 120 dagen hechtenis;

* 36 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

verdachte op of omstreeks 29 oktober 2005 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen,

als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (auto),

daarmede rijdende over de weg, (de Haarweg), zich zodanig heeft gedragen dat

een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door

roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of

onoplettend, voornoemd motorrijtuig te besturen, nadat hij, verdachte, (kort)

daarvoor alcoholische drank had genuttigd (6- 8 glazen bier) en/of

rijdende over voornoemde weg (in de richting Tiendeveen) in een flauwe bocht

van die weg (gedeeltelijk) op de weghelft van het hem toegemoetkomende verkeer

heeft gereden en (daarbij) is op of aangereden tegen een hem, verdachte op dat

moment tegemoetkomende bromfiets, althans onvoldoende rechts heeft gehouden

waardoor een ander (de bestuurder van die bromfiets, genaamd [naam slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, te weten een verbrijzeld bovenbeen en/of een gebroken arm,

of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte

of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan,

terwijl verdachte dit motorrijtuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van

alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes adem bij een

onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de

Wegenverkeerswet 1994, 250 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek

te zijn, in ieder geval hoger bleek te zijn dan tweehonderdtwintig microgram

alcohol per liter uitgeademde lucht;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

1) verdachte op of omstreeks 29 oktober 2006, te Tiendeveen, gemeente

Hoogeveen, als bestuurder van een voertuig (een motorrijtuig), dit heeft

bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte

van verdachtes adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid,

aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 250 microgram alcohol per

liter uitgeademde lucht bleek te zijn, in ieder geval hoger bleek te zijn dan

tweehonderdtwintig microgram alcohol per liter uitgeademde lucht;

en/of

2) hij op of omstreeks 29 oktober 2005 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, als

bestuurder van een voertuig (auto), daarmee rijdende op de weg, de Haarweg,

nadat hij, verdachte, (kort) daarvoor alcoholische drank had genuttigd (6- 8

glazen bier) en rijdende over voornoemde weg (in de richting Tiendeveen) in

een flauwe bocht van die weg (gedeeltelijk) op de weghelft van het hem

toegemoetkomende verkeer heeft gereden en (daarbij) is op of aangereden tegen

een hem, verdachte op dat moment tegemoetkomende bromfiets, over voornoemde

weg heeft gereden (in de richting Tiendeveen) zonder daarbij voldoende rechts

te houden en (vervolgens) in een flauwe bocht (gedeeltelijk) op de weghelft

van het hem toegemoetkomende verkeer heeft gereden en (daarbij) is op of

aangereden tegen een hem, verdachte op dat moment tegemoetkomende bromfiets,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt,

althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,

althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Verweer ten aanzien van het bewijs

De raadsman van verdachte heeft -zoals in zijn pleitaantekeningen nader is verwoord- betoogd dat het proces-verbaal Verkeersongevallen Analyse voldoende kwaliteit ontbeert en derhalve niet als overtuigend bewijs kan worden gebruikt.

De rechtbank is van oordeel, dat de raadsman er niet in is geslaagd ook maar het begin van twijfel te zaaien met betrekking tot de kwaliteit van dit proces-verbaal, zodat het verweer van de raadsman wordt verworpen.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

verdachte op 29 oktober 2005 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (auto), daarmede rijdende over de weg, de Haarweg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door zeer onvoorzichtig en onoplettend, voornoemd motorrijtuig te besturen, nadat hij alcoholische drank had genuttigd (6- 8 glazen bier) en rijdende over voornoemde weg (in de richting Tiendeveen) in een flauwe bocht van die weg gedeeltelijk op de weghelft van het hem toegemoetkomende verkeer

heeft gereden en daarbij is aangereden tegen een hem, verdachte, op dat moment tegemoetkomende bromfiets, waardoor een ander (de bestuurder van die bromfiets, genaamd [naam slachtoffer]) zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, terwijl verdachte dit motorrijtuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 250 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

De verdachte zal van het primair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het primair bewezen verklaarde levert op:

Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht en de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994,

strafbaar gesteld bij artikel 175 van het Wegenverkeerswet 1994.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit feit is begaan;

- hetgeen de rechtbank omtrent de persoon van de verdachte is gebleken. De rechtbank heeft uit de houding van verdachte ter terechtzitting niet de indruk gekregen dat hij voldoende inziet dat alcolholgebruik de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden;

- het requisitoir van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van verdachte;

- de oriëntatiepunten voor de straftoemeting, waarbij het bij verdachte gemeten ademalcolholgehalte aan de uiterste ondergrens van de betrokken schijf van de oriëntatiepunten zit;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 04 februari 2006, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van een misdrijf is veroordeeld.

De rechtbank zal een straf opleggen die lager is dan de officier van justitie heeft geëist. Dit komt in belangrijke mate omdat de officier van justitie verdachte van roekeloosheid heeft beticht, terwijl de rechtbank uitgaat van een lichtere mate van schuld, te weten zeer onvoorzichtig en onoplettend.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke taakstraf geboden is.

De rechtbank is tevens van oordeel dat aan de verdachte de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen gedeeltelijk onvoorwaardelijk moet worden ontzegd omdat verdachte, als verkeersdeelnemer, een aan zijn schuld te wijten zeer ernstig verkeersongeval heeft veroorzaakt, terwijl hij een personenauto bestuurde na gebruik van alcoholhoudende drank.

Door of namens de verdachte is aangevoerd dat een ontzegging van de rijbevoegdheid verdachte zwaar zal treffen, omdat hij zijn rijbewijs voor zijn beroepsuitoefening nodig heeft.

De rechtbank is echter van oordeel dat het belang van de verdachte niet opweegt tegen het belang van de verkeersveiligheid die door de verdachte in hoge mate in gevaar is gebracht.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a,14b,14c,22c,22d en 91 van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast heeft de rechtbank gelet op de artikelen 178 en 179 van Wegenverkeerswet 1994.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart bewezen dat het primair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

een taakstraf bestaande uit 180 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 90 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank ontzegt de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijdsduur van 24 maanden waarvan een deel groot 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde bijkomende straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Münzebrock, voorzitter en mr. J.A.A.M. van Veen en mr. H.K. Elzinga, rechters in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 17 oktober 2006, zijnde mr. Elzinga buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.