Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2002:AO6489

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
24-09-2002
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
99/55R
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging looptijd zonder oproeping crediteuren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Bij vonnis van deze kamer van 27 juli 1999 is de definitieve schuldsanering uitgesproken ten aanzien van:

P C J S

geboren op te

wonende te ,

De rechtbank heeft kennis genomen van de brief van de rechter-commissaris van 8 augustus 2002 inzake beëindiging van de schuldsaneringsregeling vanwege de afloop van de reguliere termijn van de sanering van drie jaar.

MOTIVERING

1. Het verloop van de procedure

1.1. Bij vonnis van deze rechtbank van 27 juli 1999 is saniet toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De verificatievergadering is gehouden op 7 juni 2001. Het saneringsplan is door de rechtbank vastgesteld bij vonnis van 3 juli 2001. De duur van de sanering is daarbij bepaald op drie jaar, derhalve tot 27 jul 2003.

1.2. De rechtbank heeft bij vonnis van 18 juni 2002 de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd. Saniet heeft zich niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de schuldsaneringsregeling gehouden. Volgens de rechtbank kwam saniet zijn informatieplicht niet na en heeft hij nieuwe schulden doen ontstaan.

1.3. Saniet heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft bij arrest van 2 augustus 2002 het vonnis van de rechtbank van 18 juni 2002 vernietigd en de tussentijdse beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling geweigerd. Tevens heeft het hof saniet niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot benoeming van een andere bewindvoerder.

1.4. De rechter-commissaris heeft bij brief van 8 augustus 2002 de rechtbank voorgesteld vanwege het verstrijken van de duur van de schuldsaneringsregeling de sanering te beëindigen. De rechter-commissaris heeft daarbij aangegeven het eindverslag van de bewindvoerder nog niet te hebben ontvangen en heeft de rechtbank voorgesteld saniet en de bewindvoerder te horen en naar aanleiding daarvan te beslissen of aan saniet de schone lei kan worden verleend.

1.5. De bewindvoerder heeft bij brief, met bijlagen, van 6 september 2002 medegedeeld dat saniet in de laatste periode van de schuldsaneringsregeling de volgende nieuwe schulden heeft doen ontstaan:

· een schuld aan Essent Kabelcom in de periode november – december 2001, maart t/m mei 2002 ten bedrage van € 181,41;

· Tele 2, diverse nota’s ten bedrage van € 246,09, Transfair inzake Canal+ ad € 251,36; hiervoor heeft saniet in augustus 2002 een betalingsregeling getroffen doch heeft echter nog niets afgelost;

· Intrum Justitia inzake Vodafone ad € 509,36, hiervoor heeft saniet een aflossingsregeling getroffen waarvan in september 2002 de eerste betaling nog moet plaatsvinden;

· Woonconcept inzake huur ad € 2.462,82, hiervoor is een afbetalingsregelilng getroffen waarvan in september 2002 de eerste betaling nog moet plaatsvinden;

· Rendo ad € 348,79.

Gezien het recente tijdstip waarop de nieuwe schulden zijn ontstaan en de hoogte van de schulden heeft de bewindvoerder geadviseerd saniet geen schone lei te verlenen.

1.6. De rechtbank heeft vervolgens de zaak behandeld ter zitting van 12 september 2002.

Saniet is ter zitting verschenen. De bewindvoerder is, met telefonische kennisgave aan de griffie, niet verschenen.

2. Beoordeling

2.1. Saniet heeft ter zitting medegedeeld dat de nieuwe schulden bij de behandeling van het Hof wel bekend waren. Volgens saniet is het ontstaan van deze schulden niet geheel aan hem alleen te wijten maar heeft hij de schulden uit zijn huwelijkse periode op zich genomen. De schuld aan Tele 2 zou zijn ontstaan door toedoen van een vriend die zijn telefoonkaart zou hebben misbruikt. Saniet is van mening dat het Hof in zijn oordeel deze schulden heeft mee overwogen en dat het derhalve de schone lei niet ontnomen kan worden. Volgens saniet heeft hij gedurende de sanering flink zijn best gedaan en zich goed gedragen. Saniet is van mening dat hij door de bewindvoerder onheus is behandeld.

2.2. De rechtbank is van oordeel dat saniet zich niet heeft gehouden aan de verplichting uit de schuldsaneringsregeling om geen nieuwe schulden te laten ontstaan. De hoogte van de nieuwe schulden (ruim 4000 Euro) is ook zodanig dat deze niet zondermeer gepardonneerd kan worden. Daarbij tekent de rechtbank dat de hoogte van de nieuwe schulden nog substantieel is toegenomen sedert het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden. Het bedrag aan nieuwe schulden bedraagt ruwweg tweederde deel van het bedrag dat saniet gedurende de tot op heden verstreken periode van toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft bijeengespaard ten behoeve van zijn schuldeisers.

2.3. Naar het oordeel van de rechtbank verzetten de uitgangspunten van de schuldsaneringsregeling zich tegen het verlenen van een schone lei aan een schuldenaar die inmiddels een nieuwe schuldenlast heeft opgebouwd van een zodanige omvang dat een nieuwe saneringsregeling geïndiceerd zou zijn.

Indachtig de overwegingen van het gerechtshof, die de rechtbank niet geheel terzijde mag schuiven, is een beëindiging zonder schone lei voor saniet evenwel een te zware sanctie op zijn overtredingen, zodat de rechtbank met toepassing van artikel 345 Fw het vastgestelde saneringsplan zal wijzigen en de duur van de sanering alsnog zal vaststellen op 4 jaar

- conform het subsidiaire standpunt van saniet -, aangezien ten gevolge van de grote nieuwe schuldenlast, gedeeltelijk voortvloeiende uit het verbreken van de relatie van saniet, sprake is van onvoorziene omstandigheden die bij de vaststelling van het saneringsplan bij het vonnis van 3 juli 2001 niet waren te voorzien, terwijl ingevolge het arrest van het gerechtshof

Leeuwarden van 2 augustus 2002 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit plan niet ongewijzigd in stand kan blijven indien daarvan de consequentie is dat aan saniet de schone lei zal worden onthouden omdat hij te veel nieuwe schulden heeft doen ontstaan. De rechtbank zal in het gewijzigde saneringsplan als verplichting opnemen dat saniet de nieuwe schulden zal moeten aflossen en dat de gelden die hij het komende jaar ontvangt boven zijn vrij te laten bedrag en na betaling van de kosten van de saneringsregeling primair

daarvoor moeten worden aangewend. De rechtbank ziet geen aanleiding om voor de wijziging van het saneringsplan toepassing te geven aan artikel 345, tweede en derde lid Fw, aangezien noch op de verificatievergadering noch op de beëindigingszitting de schuldeisers iets van zich hebben laten horen, en de wijziging van het saneringsplan niet ten nadele van de schuldeisers strekt ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling werkt. De kosten, verbonden aan de extra advertenties en oproepingen zouden daarentegen wel het voor de schuldeisers beschikbare bedrag aantasten.

2.4. Op grond van het bovenstaande zal de rechtbank het saneringsplan conform het daartoe gedane voorstel van saniet wijzigen en de looptijd van de sanering alsnog vaststellen op vier jaar en aan saniet de verplichting opleggen in het nog resterende jaar de nieuwe schulden in ieder geval grotendeels af te lossen.

BESLISSING

De rechtbank:

- Bepaalt dat de schuldsaneringsregeling van saniet zal worden voortgezet.

- Wijzigt het op 3 juli 2001 vastgestelde saneringsplan in die zin dat de looptijd van de toepassing van de saneringsregeling wordt vastgesteld op 4 jaar, en legt aan saniet de verplichting op om de schulden, tijdens de toepassing van de regeling te ontstaan (grotendeels) af te lossen.

Gedaan door mr. J.H. K , lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 24 september 2002 in tegenwoordigheid van de griffier