Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2001:AD5903

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
20-11-2001
Datum publicatie
20-11-2001
Zaaknummer
34934
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis d.d. 20-11-2001.-

Zaaknummer 34934.-

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN

Vonnis van de president in het kort geding van:

[eiser]

handelend onder de naam Finned,

wonende te [postcode], Alteveer, [adres],

eiser in kort geding bij dagvaarding van 26 oktober 2001,

advocaat mr. J.B. Rijpkema,

procureur mr. H.J. de Ruijter,

en

De besloten vennootschap KC Finterned B.V.,

gevestigd te 9204 GG Drachten, Zwemmer 66,

gedaagde in kort geding bij gemelde dagvaarding,

advocaat mr. M.P.C. Breeuwer.

OVERWEGINGEN

1. De vordering en het procesverloop.

1.1. Eiser heeft bij dagvaarding gevorderd dat de president bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, gedaagde zal veroordelen om haar naam, te weten KC Finterned, te wijzigen, althans niet langer te hanteren in de omgeving van Roden, gemeente Noordenveld, te weten niet te gebruiken voor een (neven)vestiging gevestigd binnen een straal van 15 kilometer rondom de plaats Roden, gemeente Noordenveld, alsmede alle uitingen hoe ook genaamd van die naam te verwijderen, althans niet langer te gebruiken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 500,00 voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen vanaf 2 dagen na betekening van dit vonnis, met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

1.2. Ter zitting van 9 november 2001 heeft eiser bij monde van zijn raadsvrouwe geconcludeerd overeenkomstig de dagvaarding.

1.3. Gedaagde heeft de vordering bestreden bij monde van haar raadsvrouwe.

1.4. Partijen hebben pleitaantekeningen overgelegd en hebben vonnis verzocht.

2. De feiten

2.1. Eiser drijft een eenmanszaak onder de naam "Finned", die sinds 1 oktober 1995 onder deze naam is ingeschreven in het Handelsregister.

2.2. Finned is gevestigd aan de [adres] te Alteveer, gemeente Noordenveld.

2.3. In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving van de eenmanszaak van eiser vermeld: financiële dienstverlening.

2.4. Op 6 juni 2001 is gedaagde, de besloten vennootschap met de statutaire naam

KC Financiële Interactieve Diensten Nederland (KC Finterned B.V.), opgericht. Uit het handelsregister blijkt dat deze vennootschap als handelsnaam KC Finterned gebruikt.

2.5. In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving van gedaagde vermeld: bemiddeling en advisering op het gebied van assurantiën en hypotheken, alsmede dienstverlening via Internet met name op het gebied van assurantiën en het verrichten van bemiddelende en dienstverlenende werkzaamheden op het gebied van reizen en toerisme.

2.6. Op 2 oktober 2000 is handelsnaamonderzoek verricht naar de naam: KC Finterned B.V.. In de uitslag van dit onderzoek is onder meer vermeld:

"Wij adviseren u bovengenoemde handelsnaam niet te gebruiken. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat er in het handelsregister reeds een of meerdere ondernemingen zijn ingeschreven met een gelijkende handelsnaam. Deze gelijkenis is zodanig, dat naar onze mening verwarring bij het publiek kan ontstaan. Gegevens over de naar ons oordeel meest relevante ondernemingen zijn:

KC INTERNET SERVICES B.V.

Gevestigd te Drachten

Bedrijfsomschrijving:

Registreren van domeinnamen, hosting van webpagina's, ontwerpen van webpagina's, onderhouden van webpagina's en overige internetdiensten.

FININTERNET B.V.

Gevestigd te Amsterdam

Bedrijfsomschrijving:

Beheer, belegging en financieringsmaatschappij.

KG INTERNET B.V.

Gevestigd te Amsterdam

Bedrijfsomschrijving:

Het verkopen van levensmiddelen via het internet, distributie en bezorging van deze artikelen.

KW INTERNET DIENSTEN

Gevestigd te Zoetermeer

Bedrijfsomschrijving:

Het ontwikkelen en leveren van informatiesystemen voor pc's en pc-netwerken."

2.7. KC Internet Services B.V. is een aan gedaagde gelieerde vennootschap.

2.8. De statutaire zetel van gedaagde bevindt zich in Drachten. Op 1 oktober 2001 heeft gedaagde een filiaal geopend in de gemeente Noordenveld, te weten aan de Heerestraat 6 in Roden.

2.9. Op 2 november 2001 is handelsnaamonderzoek verricht naar de naam: Finned. In de uitslag van dit onderzoek is onder meer vermeld:

"Wij adviseren u bovengenoemde handelsnaam niet te gebruiken. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat er in het handelsregister reeds een of meerdere ondernemingen zijn ingeschreven met een gelijkende handelsnaam. Deze gelijkenis is zodanig, dat naar onze mening verwarring bij het publiek kan ontstaan. Gegevens over de naar ons oordeel meest relevante ondernemingen zijn:

FINNED.

Gevestigd te Alteveer gem Noordenveld

Bedrijfsomschrijving:

Financiële dienstverlening

FINNED B.V.

Gevestigd te Amsterdam

Bedrijfsomschrijving:

Oprichten van, deelnemen in, financieren van ondernemingen en vennootschappen. Exploiteren van patenten, merkrechten, knowhow en industriële eigendomsrechten De vestiging is opgeheven per: 09-11-2000

FINNED INVESTMENTS AMSTERDAM N.V.

Gevestigd te Amsterdam

Bedrijfsomschrijving:

Deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen; beleggen van vermogen; verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van vermogensbestanddelen

FINET FINANCIEEL ADVISEURS

Gevestigd te Rotterdam

Bedrijfsomschrijving: Intermediair in assurantiën"

3. De vordering van eiser

3.1. Gedaagde handelt onrechtmatig jegens eiser. De naam KC Finterned vertoont sterke gelijkenissen met de naam Finned. Verder voeren eiser en gedaagde dezelfde onderneming en zijn zij zeer dicht bij elkaar gevestigd. Gedaagde handelt in strijd met het handelsnaamrecht van eiser, die handelt onder de naam Finned. Hierdoor zal eiser schade ondervinden.

4. Het verweer van gedaagde

4.1. Gedaagde betwist dat zij in strijd zou handelen met artikel 5 Handelsnaamwet.

4.2. Te goeder trouw en slechts het risico aanvaardend ten aanzien van de overeenstemmende handelsnamen zoals die waren gebleken uit het door de Kamer van Koophandel uitgevoerde onderzoek heeft gedaagde haar naam als handelsnaam in het economisch verkeer gebracht.

4.3. Anders dan eiser houdt gedaagde zich veel bezig met assurantiën, dienstverlening via Internet en toerisme.

4.4. Er bestaan aanmerkelijke verschillen tussen beide namen.

4.5. De bestanddelen "Fin" en "Ned" zijn algemene beschrijvende termen voor ondernemingen die zich toeleggen op de Nederlandse markt voor de financiële dienstverlening en deze woorddelen en in het verlengde daarvan de handelsnaam Finned - lenen zich niet voor bescherming.

4.6. Gedaagde twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsvoering en twijfelt derhalve aan de noodzaak tot het voeren van een handelsnaam wanneer er mogelijk geen onderneming aan verbonden is.

4.7. Gedaagde veronderstelt dat eiser in en rond Roden nauwelijks enige handelsdebiet heeft.

4.8. Nu de activiteiten van gedaagde succesvol zijn gebleken dient het belang van gedaagde doorslaggevend te zijn.

4.9. De schade die eiser stelt te lijden is onvoldoende onderbouwd.

5. Beoordeling

5.1. Voldoende aannemelijk is geworden dat door eiser een onderneming wordt gedreven onder de naam "Finned". De onderneming van eiser staat onder deze naam ingeschreven in het Handelsregister en eiser adverteert onder deze naam in de Gouden Gids.

5.2. Centraal staat de vraag of door het voeren door gedaagde van de handelsnaam "KC Finterned" verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming van eiser en de onderneming van gedaagde, zodat gedaagde het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet heeft overtreden. In dit verband dient te worden nagegaan of het publiek zal kunnen denken dat de beide ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd.

5.3. Allereerst vormen de woorddelen "Fin" en "Ned" geen zuiver bedrijfsbeschrijvende woorden. Zij mogen derhalve in beginsel wel als handelsnamen worden gemonopoliseerd.

5.4. De letters "KC" zijn afkomstig van de voornamen van de oprichters van gedaagde en zijn eveneens opgenomen in de naam van de aan gedaagde gelieerde vennootschap "KC Internet Services B.V.". Het woorddeel "KC" is daarmee onderscheidend, zij het niet in die mate als "Finterned". Weliswaar is de naam van de internetpagina van gedaagde www. finterned.nl, maar gedaagde heeft ter zitting aangegeven dit te zullen wijzigen in www. kcfinterned.nl. Derhalve dient in dit geding de gehele handelsnaam van gedaagde te worden vergeleken met "Finned".

5.5. In de uitkomst van het handelsnaamonderzoek naar de handelsnaam "KC Finterned B.V. wordt de handelsnaam "Finned" niet genoemd als die van één van de meest relevante ondernemingen. Evenmin wordt in het resultaat van het handelsnaamonderzoek naar de handelsnaam "Finned" de handelsnaam "KC Finterned" genoemd als naam van één van de meest relevante ondernemingen. De resultaten van deze beide onderzoeken geven zodoende minstens een indicatie dat geen gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek tussen de beide ondernemingen.

5.6. Voorts is sprake van een aanmerkelijk verschil op zowel visueel als auditief gebied tussen de handelsnamen "KC Finterned" en "Finned". In het oog springt dat de handelsnaam van gedaagde uit twee elementen bestaat, namelijk "KC" en "Finterned". Bij het uitspreken van de handelsnaam van gedaagde valt op dat sprake is van een langere, meer lettergrepen omvattende, naam.

5.7. Tot slot werkt het woorddeel "Finterned", in tegenstelling tot de handelsnaam "Finned", associaties op met het woord "internet". Het publiek zal verwachten dat gedaagde zich in tegenstelling tot eiser zal richten op dienstverlening middels het internet. Deze dienstverlening wordt ook bevestigd door de bedrijfsomschrijving van gedaagde in het Handelsregister, terwijl niet is gesteld of gebleken dat de feitelijke bedrijfsuitoefening afwijkt van de ingeschreven bedrijfsomschrijving.

5.8. Op grond van het vorenstaande kan worden aangenomen dat geen verwarring tussen de ondernemingen van eiser en gedaagde te duchten valt. De vordering van eiser zal daarom worden afgewezen.

5.9. Eiser zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

BESLISSINGEN

De president:

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt eiser in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 1.550,00 wegens salaris en ƒ 437,00 wegens verschotten.

Gewezen door mr. F. le Poole fungerend-president, bijgestaan door mr. F.W. Strijker, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 20 november 2001, en door mr. J.H. Kuiper, rechter en de griffier voornoemd ondertekend.