Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2001:AB0196

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
13-02-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
31413 KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis d.d. 13-02-2001.-

Zaaknr. 31413 KG.-

1e blad.-

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN

Vonnis van de president in het kort geding van:

[eiseres],

gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaatsen],

eiseres in kort geding bij dagvaarding van

23 januari 2001,

procureur mr. W.R. ten Kate,

t e g e n

de besloten vennootschap [gedaagde],

gevestigd te {woonplaats],

gedaagde in kort geding bij gemelde dagvaarding,

niet verschenen.

OVERWEGINGEN

1. De vordering en het procesverloop

1.1. Eiseres heeft bij dagvaarding gevorderd, dat de president bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1. gedaagde zal veroordelen tot nakoming der in het lichaam der dagvaarding omschreven overeenkomst tussen partijen met bevel aan gedaagde haar ver-zoek/opdracht aan eiseres aan royement der te Leeu-warden lopende appelprocedure mede te werken, in te trekken;

2. eiseres zal machtigen het verzoek/de opdracht aan royement der procedure mee te werken naast zich neer te leggen in afwachting van de definitieve afloop van het geding in hoger beroep;

subsidiair

eiseres zal machtigen eerst aan het verzoek/de op-dracht aan royement der appelprocedure mede te wer-ken na betaling vanwege gedaagde aan eiseres van een schadeloosstelling, die naar redelijkheid en bil-lijkheid is begroot op de somma van ¦ 40.000,00;

één en ander met de veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

1.2. Ter zitting van 31 januari 2001 is tegen de niet versche-nen gedaagde verstek verleend.

1.3. Eiseres heeft bij monde van haar procureur van eis gecon-cludeerd overeenkomstig de dagvaarding. Eiseres heeft haar stukken overgelegd en vonnis gevraagd.

2. De beoordeling

2.1. Tussen eiseres en gedaagde is een overeenkomst gesloten. Uit de door eiseres overgelegde brief van 1 oktober 1998 aan [de directeur van gedaagde] blijkt dat deze inhoudt dat eiseres onder een aantal voorwaarden de appelprocedure van gedaagde tegen mr. De Haan (als curator in het faillissement van [de directeur van gedaagde]) verzorgt. In deze procedure is bij vonnis van deze rechtbank van 24 februa-ri 1998 een vordering van mr. De Haan tegen gedaagde toegewe-zen tot een bedrag van ¦ 163.126,00 met rente en kos-ten. Gedaagde behoeft als tegenprestatie slechts de helft van de griffierechten en procureurskosten te voldoen. Voorts zal bij winst van de appelprocedure door eiseres aan [de directeur van gedaagde] c.q. gedaagde een bedrag van ¦ 35.000,00 worden betaald.

2.2. De rechtsverhouding tussen een advocaat/procureur en zijn cliënt wordt in het algemeen gekwalificeerd als een overeen-komst van opdracht. Volgens artikel 7:402 BW is de opdrachtne-mer (de advocaat) gehouden gevolg te geven aan aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

In de onderhavige zaak wenst eiseres geen gevolg te geven aan de door gedaagde aan haar gegeven opdracht om aan het royement van de hiervoor genoemde appelprocedure mede te werken. Inte-gendeel zij wil met het onderhavige geding bewerkstelligen dat haar cliënt bevolen wordt deze opdracht in te trekken, waartoe zij zich beroept op voormelde overeenkomst.

2.3. De president is voorshands van oordeel dat een dergelijke overeenkomst in strijd is met de openbare orde, nu de overeen-komst van opdracht is verweven met een andere overeenkomst en deze er in casu toe leidt dat eiseres (als advocaat) een procedure wil voortzetten tegen de kennelijke wil van gedaagde (haar cliënt) omdat eiseres daarbij zelf belang heeft. Dit belang van eiseres is hierin gelegen, dat bij vernietiging van het genoemde vonnis van deze rechtbank het aan haar door een derde beslagene uitgekeerde bedrag geheel aan haar ten goede komt, terwijl bij onherroepelijk worden van dat vonnis het grootste deel van dat uitgekeerde bedrag aan mr. De Haan als mede-beslaglegger moet worden afgedragen. De gevraagde voor-zieningen zullen dan ook worden geweigerd. Eiseres zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedu-re worden veroordeeld.

BESLISSINGEN

De president:

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding aan de zijde van gedaagde begroot op nihil.