Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX8184

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-09-2012
Datum publicatie
25-09-2012
Zaaknummer
226695
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

1-2 Think Logical legt de Basisovereenkomst, alsmede mondeling verstrekte opdrachten van Leso, ten grondslag aan haar geldvorderingen.

Ten aanzien van de opdracht voor Copaco stelt 1-2 Logical bovendien het volgende. Eventuele non-betaling door Copaco, de opdrachtgever van Leso, komt op grond van artikel 6 van de Basisovereenkomst voor rekening en risico van Leso. Het ontbreken van getekende tijdverantwoordingsformulieren is niet relevant nu deze uitsluitend een bewijsfunctie hebben en de bestede tijd door Leso nooit is bestreden. Leso heeft erkend nog ‘loon’ aan 1-2 Logical verschuldigd te zijn. De door haar gefactureerde bedragen moeten worden aangemerkt als een redelijk loon in de zin van artikel 7:405 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 226695 / HA ZA 12-140

Vonnis van 12 september 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1-2 THINK LOGICAL B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. D. Bercx te Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LESO B.V.,

gevestigd te Nijkerkerveen, gemeente Nijkerk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.C. Molenaar te Arnhem.

Partijen zullen hierna 1-2 Think Logical en Leso genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 april 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 26 juni 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. 1-2 Think Logical is een organisatieadviesbureau dat zich bezighoudt met organisatieadvies, project- en interim-management en het geven van trainingen en workshops. De heer [betrokkene1] (hierna: [betrokkene1]) is indirect bestuurder en aandeelhouder van 1-2 Think Logical. Leso is eveneens een organisatieadviesbureau en houdt zich bezig met het adviseren van organisaties op het gebied van supply chain en het ontwikkelen en geven van opleidingen op het gebied van warehouse management en logistiek. De heer [betrokkene2] (hierna: [betrokkene2]) is enig bestuurder en aandeelhouder van Leso. [betrokkene2] is in 2007 naar Brazilië geëmigreerd.

2.2. In augustus 2004 hebben partijen een overeenkomst gesloten op grond waarvan 1-2 Logical zich heeft verbonden om in opdracht van Leso werkzaamheden uit te voeren bij opdrachtgevers van Leso. Deze overeenkomst is schriftelijk vastgelegd in een ‘Basisovereenkomst’ van 20 augustus 2004, waarvan artikel 6 luidt:

‘ARTIKEL 6

Facturering geschiedt op basis van nacalculatie aan de hand van de door LESO of opdrachtgever van LESO geaccordeerde tijdverantwoordingsformulieren.

Betaling door LESO van de facturen van INHUUR (1-2 Think Logical: toevoeging rechtbank) zal geschieden een week nadat LESO het geld van de opdrachtgever heeft ontvangen met een maximum van 45 dagen na ontvangst van de door INHUUR gestuurde facturen. Uiteraard dient INHUUR zorg te dragen voor tijdige inlevering van de tijdverantwoordingsformulieren.’

2.3. Op 20 augustus 2004 is tussen partijen een Deelovereenkomst getekend in verband met de door [betrokkene1] uit te voeren werkzaamheden bij opdrachtgever Coparco in de periode van 1 augustus - 31 december 2004. In deze deelovereenkomst is onder het kopje ‘Betaling’ opgenomen:

‘ Facturering vindt twee-wekelijks, op basis van nacalculatie, plaats op basis van de getekende bezoekrapporten van Coparco en de opgegeven indirecte uren. Betaling binnen één week na ontvangst betaling opdrachtgever, doch uiterlijk vijfenveertig dagen na ontvangst factuur.’

2.4. Vervolgens heeft 1-2 Think Logical in opdracht van Leso in 2005 en 2006 andere werkzaamheden verricht bij Coparco. Voor deze werkzaamheden mocht 1-2 Think Logical op uurbasis declararen bij Leso. Naast de overeengekomen vergoeding van € 125,00 per uur, mocht 1-2 Think Logical reiskosten in rekening brengen. Leso heeft de facturen van 1-2 Think Logical voor de werkzaamheden die [betrokkene1] tot en met week 20 (medio mei) van 2006 heeft verricht, voldaan.

2.5. De heer [betrokkene3] (hierna: [betrokkene3]) was de contactpersoon bij Coparco voor 1-2 Think Logical en Leso. [betrokkene3] tekende tot april 2006 de urenstaten van [betrokkene1] af. Op 26 juni 2006 is [betrokkene3] gedwongen vertrokken bij Coparco. Vervolgens is er tussen [betrokkene2] en de vervangster [betrokkene3] bij Coparco een geschil ontstaan over de betaling van de openstaande facturen van Leso.

2.6. In oktober 2006 heeft 1-2 Think Logical de door haar aan Leso verzonden facturen gecrediteerd die betrekking hadden op de interim-werkzaamheden van [betrokkene1] bij Coparco in week 21 tot en met 26 van 2006 (medio mei tot en met eind juni 2006) .

2.7. In een e-mailbericht van 15 augustus 2007 heeft 1-2 Logical (de directeur van) Leso gevraagd of hij Coparco tot betaling ging bewegen en wat partijen gingen doen met het bedrag dat 1-2 Logical nog van Leso tegoed had.

2.8. In een e-mailbericht van 30 januari 2008 heeft Leso aan 1-2 Logical een voorstel gedaan om Coparco verder af te ronden. Dit voorstel hield in dat Leso een bedrag van € 1.000,- aan 1-2 Think Logical zou betalen, alsmede de vliegreis voor twee personen en het verblijf in de woning van [betrokkene2] in Brazilië. Voorts zou 1-2 Think Logical haar marge vanaf februari mogen verhogen van 10%, waar het 5% was voor 2008.

1-2 Think Logical heeft dit voorstel niet geaccepteerd.

2.9. Op grond van een mondelinge overeenkomst van opdracht heeft 1-2 Logical in 2009 en 2010 werkzaamheden uitgevoerd bij de firma Favory. De volgende aan Leso verzonden facturen voor die werkzaamheden zijn onbetaald gebleven:

- factuur 2009-66 van 8 december 2009 (restant) € 1.270,93

- factuur 2010-35 van 19 september 2010 5.310,60

- factuur 2010-39 van 12 oktober 2010 6.078,37

- factuur 2010-65 van 24 december 2010 3.280,38

Totaal € 15.940,28

2.10. Op 24 juli 2011 heeft 1-2 Think Logical voor de onder 2.6 bedoelde werkzaamheden bij Coparco (opnieuw) een factuur gezonden aan Leso van € 16.683,80. Ook deze factuur heeft Leso tot op heden onbetaald gelaten.

3. Het geschil

in conventie

3.1. 1-2 Think Logical vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeling van Leso tot betaling aan haar van een hoofdsom van € 32.623,86, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over

- € 16.683,80 vanaf 8 september 2011, althans vanaf 25 oktober 2011,

- € 1.270,93 vanaf 23 januari 2010,

- € 5.310,60 vanaf 4 november 2010,

- € 6.078,37 vanaf 27 november 2010,

- € 3.280,38 vanaf 8 februari 2011, telkens tot de dag van volledige voldoening,

te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten van € 579,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na vonnisdatum, met veroordeling van Leso in de nakosten en de kosten van de procedure.

3.2. 1-2 Think Logical legt de Basisovereenkomst, alsmede mondeling verstrekte opdrachten van Leso, ten grondslag aan haar vorderingen.

Ten aanzien van de opdracht voor Copaco stelt 1-2 Logical bovendien het volgende. Eventuele non-betaling door Copaco, de opdrachtgever van Leso, komt op grond van artikel 6 van de Basisovereenkomst voor rekening en risico van Leso. Het ontbreken van getekende tijdverantwoordingsformulieren is niet relevant nu deze uitsluitend een bewijsfunctie hebben en de bestede tijd door Leso nooit is bestreden. Leso heeft erkend nog ‘loon’ aan 1-2 Logical verschuldigd te zijn. De door haar gefactureerde bedragen moeten worden aangemerkt als een redelijk loon in de zin van artikel 7:405 BW.

3.3. Leso voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Leso vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeling van 1-2 Think Logical tot betaling aan Leso van:

- € 56.000,- terzake de door Leso geleden schade als gevolg van het mislopen van omzet over 2011 en 2012 als gevolg van het verlies van Favory als klant,

- € 12.500,- ter zake van 1/3 deel van de destijds vastgestelde verkoopprijs van VAKwerkt,

- € 20.000,- ter zake van de licentieopbrengst van de LEGO-workshop,

- € 20.000,- ter zake van misgelopen omzet uit de LEGO-workshop,

met veroordeling van 1-2 Logical in de proceskosten.

3.5. Leso legt toerekenbare tekortkoming ten grondslag aan haar vordering tot betaling van € 56.000,- en onrechtmatige daad aan de overige vorderingen tot betaling.

3.6. 1-2 Think Logical voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

de facturen ter zake van de werkzaamheden voor Favory

4.1. Leso heeft aanvankelijk primair het verweer gevoerd dat 1-2 Think Logical de opdracht voor Favory niet deugdelijk heeft uitgevoerd waardoor Leso niet gehouden is deze facturen van in totaal € 15.940,28 aan 1-2 Think Logical te voldoen. Ter comparitie heeft Leso dit verweer echter niet gehandhaafd en heeft zij verklaard dat de facturen van Favory niet langer worden betwist. Deze facturen zijn tussen de wal en het schip terecht gekomen doordat de boekhouding op dat moment bij de accountant lag, aldus [betrokkene2]. Voor zover Leso niet de bedoeling zou hebben gehad om dit verweer in te trekken, moet dit verweer overigens worden verworpen. Leso heeft de overeenkomst met 1-2 Think Logical immers niet ontbonden op grond van toerekenbare tekortkoming van de zijde van 1-2 Think Logical en de betalingsverplichtingen van Leso zijn derhalve in stand gebleven. Subsidiair heeft Leso zich beroepen op opschorting en verrekening van deze facturen met haar vordering op 1-2 Think Logical. Na de beoordeling van de factuur ter zake van de werkzaamheden voor Coparco zal worden beoordeeld of het verrekeningsverweer van Leso slaagt.

de factuur ter zake van de werkzaamheden voor Coparco

4.2. Leso voert ten aanzien van de Coparcofactuur het volgende verweer. Op grond van artikel 6 van de Basisovereenkomst in samenhang met hetgeen in de Deelovereenkomst onder ‘Betaling’ is bepaald, was en is Leso niet gehouden om de ten onrechte door 1-2 Think Logical gefactureerde uren te voldoen. 1-2 Think Logical heeft te veel uren gefactureerd waardoor Coparco de urenstaten niet heeft getekend en vervolgens niet heeft betaald voor de werkzaamheden. Bij het declareren heeft 1-2 Think Logical zich niet gehouden aan de afspraken die in onderling overleg tussen [betrokkene3] (van Copaco), [betrokkene2] (van Leso) en [betrokkene1] (van 1-2 Logical) zijn gemaakt, meer in het bijzonder de afspraak dat de interim-werkzaamheden van [betrokkene1] in april 2006 zouden worden overgedragen en dat wekelijks maximaal 24 uur zou worden gedeclareerd voor de interim-werkzaamheden. Ter comparitie heeft Leso voorts nog aangevoerd dat Coparco vooral heeft geweigerd om te betalen aangezien zij een forse tegenvordering van 1,2 miljoen euro op Leso meende te hebben vanwege niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Partijen twisten over de vraag of overeengekomen is dat het overleggen van door Coparco getekende urenstaten als een voorwaarde voor betaling van de facturen van 1-2 Think Logical geldt. Leso stelt immers dat zij hiertoe niet gehouden is vanwege de ontbrekende getekende urenstaten en de weigering van Coparco om voor de betreffende uren van [betrokkene1] te betalen. Bij de beantwoording van deze vraag draait het om de uitleg van artikel 6 van de Basisovereenkomst in combinatie met de Deelovereenkomst, zoals onder 2.2 en 2.3. geciteerd. Deze uitleg dient te geschieden aan de hand van het zogenoemde Haviltex-criterium (naar HR 13 maart 1981 NJ 1981, 635), waarbij het aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit HR 20 februari 2004 NJ 2005, 493 (DSM/Fox) volgt dat bij de uitleg van een geschrift de taalkundige betekenis die de gebruikte bewoordingen, gelezen in de context van het geheel, in de desbetreffende kring van het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben van groot belang is.

4.4. Voor zover Leso bedoeld heeft te stellen dat artikel 6 van de Basisovereenkomst een opschortende voorwaarde bevat op grond waarvan zij gerechtigd is de betaling aan 1-2 Think Logical op te schorten totdat haar opdrachtgever tot betaling is overgegaan, wordt zij daarin niet gevolgd. Artikel 6 bepaalt immers dat Leso bij non-betaling door haar opdrachtgever gedurende maximaal 45 dagen de betaling van facturen aan 1-2 Think Logical mag opschorten. Non-betaling door de opdrachtgever komt ingevolge de overeenkomst derhalve niet voor risico van 1-2 Think Logical voor zover deze na de genoemde periode van 45 dagen voortduurt.

4.5. De vraag is of partijen bedoeld hebben hierop een uitzondering te maken voor het geval waarin non-betaling te wijten is aan het ontbreken van getekende urenstaten (‘tijdverantwoordingsformulieren’ genoemd in de Basisovereenkomst en ‘bezoekrapporten’ in de Deelovereenkomst). Gesteld noch gebleken is dat partijen hierover hebben gesproken bij het aangaan van de overeenkomst(en). Naar het oordeel van de rechtbank blijkt een dergelijke uitzondering evenmin uit de bewoordingen van de genoemde schriftelijke overeenkomsten. Deze bepalen slechts dat facturering plaatsvindt op basis van de geaccordeerde urenstaten, dat 1-2 Think Logical (‘INHUUR’) dient zorg te dragen voor tijdige inlevering van de urenstaten en dat Leso of de opdrachtgever van Leso de urenstaten diende te accorderen. Bovendien heeft Leso niet gehandeld naar de uitleg van de overeenkomst die zij thans voorstaat. Als onbestreden staat immers vast dat de facturen van 1-2 Think Logical die betrekking hadden op de werkzaamheden tot medio mei 2006 door Leso zijn voldaan en zijn doorgefactureerd aan Coparco terwijl [betrokkene2] ter comparitie heeft verklaard dat [betrokkene3] al vanaf april 2006 heeft geweigerd om de urenstaten te tekenen. Bovendien mocht [betrokkene1] redelijkerwijs verwachten dat ongetekende urenstaten door Leso niet zouden worden aangegrepen om betaling te weigeren aangezien het goedkeuren van die urenstaten zich aan zijn waarneming onttrok en het laten goedkeuren blijkens de overeenkomst en de verklaringen van partijen tijdens de comparitie niet tot de verantwoordelijkheid van 1-2 Think Logical behoorde. [betrokkene1] leverde de urenstaten slechts in bij [betrokkene3] of bij [betrokkene2] en [betrokkene2] handelde dit verder af met [betrokkene3]. [betrokkene1] heeft onweersproken gesteld dat hij medio 2006 niet op de hoogte is gebracht van het feit dat [betrokkene3] al vanaf april 2006 weigerde de urenstaten te tekenen.

Zowel uit de schriftelijke overeenkomsten als uit de feitelijke handelwijze van partijen kan niet worden afgeleid dat partijen de door Leso gestelde uitzondering zijn overeengekomen.

4.6. Vervolgens is de vraag of partijen bedoeld hebben overeen te komen dat deze uitzondering zou gelden voor zover het niet tekenen van de urenstaten het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van 1-2 Think Logical. Dat van dit laatste sprake zou zijn wordt door Leso gesteld, nu zij stelt dat 1-2 Think Logical willens en wetens de onderling gemaakte declaratieafspraken heeft geschonden door te veel uren te factureren. Leso betwist niet dat [betrokkene1] de door hem gedeclareerde uren heeft gemaakt maar betwist dat hij deze uren mocht declareren. In de eerste plaats is deze stelling moeilijk te begrijpen in het licht van het feit dat Leso de door 1-2 Think Logical gefactureerde uren zonder meer (met een marge) heeft doorgefactureerd aan Coparco en ervan uitging dat Coparco die uren ook zou betalen. In de tweede plaats kan op basis van de stellingen van partijen niet worden geconcludeerd dat 1-2 Think Logical declaratieafspraken zou hebben geschonden en dus toerekenbaar tekort zou zijn geschoten.

4.7. Anders dan Leso heeft aangevoerd, kan uit de e-mail van 19 april 2006 van [betrokkene3] aan [betrokkene2] niet worden afgeleid dat een maximum van 24 uur per week van toepassing was in de relatie tussen 1-2 Think Logical en Leso. Ter comparitie heeft [betrokkene2] dit overigens genuanceerd door te stellen dat die 24 uur geen hard maximum was. Bovendien heeft [betrokkene1] slechts gedurende 1 week deze vermeende limiet met 2 uur overschreden, zoals uit de overgelegde dagrapporten van de betreffende weken kan worden afgeleid. Ook het verwijt dat 1-2 Think Logical de (declaratie)afspraken zou hebben geschonden door na april 2006 door te gaan met factureren kan niet worden gevolgd. Gesteld noch gebleken is dat Leso opdracht heeft gegeven om de door [betrokkene1] uitgevoerde interim-werkzaamheden bij Coparco te staken. Uit de overgelegde gespreksverslagen blijkt overigens evenmin dat Coparco aan Leso opdracht heeft gegeven om de interim-werkzaamheden te (laten) beëindigen, hetgeen ook in lijn is met de onweersproken stelling van 1-2 Think Logical dat in april 2006 nog geen vervanger voor [betrokkene1] was gevonden. Nu Leso onvoldoende heeft gesteld ter onderbouwing van haar stelling dat 1-2 Think Logical declaratieafspraken heeft geschonden, is voor bewijslevering geen plaats. Van een toerekenbare tekortkoming van 1-2 Think Logical is derhalve geen sprake, nog daargelaten dat Leso een causaal verband met het niet betalen door Coparco niet, althans onvoldoende, heeft onderbouwd. Over de door Leso gestelde tegenclaim van Coparco heeft zij immers slechts gesteld dat deze betrekking zou hebben op niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

4.8. Op basis van het voorgaande moet dan ook worden geconcludeerd dat de weigering van Coparco om de facturen van Leso vanaf mei 2006 te betalen niet van doen had met het schenden van enige declaratieafspraak door 1-2 Think Logical. Nu Leso niet heeft gesteld dat 1-2 Think Logical ondeugdelijk werk heeft verricht, kan verder in het midden blijven of er enige relatie was tussen de werkzaamheden van 1-2 Think Logical en de tegenvordering van Coparco. De conclusie is dan ook dat het verweer van Leso wordt verworpen en de factuur van € 16.683,80 voor toewijzing gereed ligt.

4.9. Ook de gevorderde en onweersproken wettelijke handelsrente over de toe te wijzen factuurbedragen zal worden toegewezen, vanaf de vervaldata van deze facturen tot de dag van volledige betaling.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten van € 579,- worden niet toegewezen. 1-2 Think Logical heeft de door haar gemaakte kosten niet gespecificeerd en heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt die voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komen.

Tegenvordering

4.10. Leso heeft zich voorts beroepen op opschorting en verrekening van de vordering van 1-2 Think Logical met een vordering van € 108.500,- van haar kant bestaande uit:

- € 56.000,- terzake van misgelopen omzet over 2011 en 2012 door het verlies van Favory als klant,

- € 12.500,- ter zake van 1/3 deel van de destijds vastgestelde verkoopprijs van VAKwerkt,

- € 40.000,- ter zake van de licentieopbrengst en de misgelopen omzet uit de LEGO-workshop.

4.11. Leso stelt dat Favory de samenwerking met Leso heeft beëindigd als gevolg van het niet deugdelijk uitvoeren van de opdracht door 1-2 Logical. 1-2 Think Logical heeft deze stelling gemotiveerd betwist en ter onderbouwing daarvan een brief van 1 mei 2012 in het geding gebracht van de heer B. Goethals van Favory. Kort samengevat schrijft Goethals in deze brief dat [betrokkene1] alle opdrachten bij Favory goed heeft uitgevoerd en bij Favory erg wordt gewaardeerd. Dat een mogelijk ICT-project waarover met [betrokkene2] contact is geweest geen doorgang heeft gevonden, heeft niets te maken met [betrokkene1], aldus Goedhals in de genoemde brief. Nu Leso haar stelling vervolgens niet nader heeft toegelicht of gemotiveerd, wordt deze stelling als onvoldoende onderbouwd gepasseerd. De vordering van € 56.000,- wordt dan ook niet toegewezen.

4.12. Leso maakt voorts aanspraak op één derde van de destijds vastgestelde verkoopprijs van VAKwerkt op grond van onrechtmatige daad. Deze vordering van € 12.500,- wordt eveneens afgewezen nu Leso heeft nagelaten te stellen waaruit de onrechtmatige daad van 1-2 Think Logical zou hebben bestaan en heeft nagelaten aannemelijk te maken dat zij schade heeft geleden als gevolg van de handelwijze van 1-2 Think Logical. Bovendien heeft 1-2 Think Logical onweersproken gesteld dat VAKwerkt een negatieve waarde had aangezien het project nooit van de grond is gekomen en heeft zij betwist dat een verkoopprijs van € 37.500,- zou zijn vastgesteld.

4.13. De laatste vordering van Leso van € 40.000,- heeft betrekking op de afwikkeling van de door partijen opgestelde LEGO-workshops. Hieromtrent heeft Leso slechts gesteld dat 1-2 Think Logical niet bereid bleek om de materialen en licentieopbrengst te verdelen op grond waarvan Leso € 20.000,- vordert. Voorts heeft Leso gesteld dat zij terzake van misgelopen omzet uit de LEGO-workshop een bedrag van € 20.000,- heeft te vorderen. Welk onrechtmatig handelen ten grondslag wordt gelegd aan de vorderingen blijft onduidelijk. Leso heeft dan ook niet voldaan aan haar stelplicht en de vorderingen worden reeds hierom afgewezen.

4.14. Uit het voorgaande volgt dat Leso geen vordering heeft op 1-2 Think Logical die verrekend kan worden met de toewijsbare vorderingen van 1-2 Think Logical.

4.15. Leso zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van 1-2 Think Logical worden begroot op:

- dagvaarding € 83,67

- griffierecht 1.789,00

- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × tarief € 579,00)

Totaal € 3.030,67

4.16. Leso zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van 1-2 Think Logical worden begroot op € 579,- (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 579,00) aan salaris advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt Leso om aan 1-2 Think Logical te betalen een bedrag van € 32.623,86 (tweeëndertig duizendzeshonderddrieëntwintig euro en zesentachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW over het bedrag van € 32.623,86 vanaf de respectievelijke vervaldata van de onderliggende facturen (zie 3.1) tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt Leso in de proceskosten, aan de zijde van 1-2 Think Logical tot op heden begroot op € 3.030,67,

5.3. veroordeelt Leso in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Leso niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6. wijst de vorderingen af,

5.7. veroordeelt Leso in de proceskosten, aan de zijde van 1-2 Think Logical tot op heden begroot op € 579,00,

5.8. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.S.T. Belt en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.