Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX4326

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
09-07-2012
Datum publicatie
10-08-2012
Zaaknummer
230941
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beoordeeld dient te worden of voldoende aannemelijk is dat het vennootschaprechtelijke besluit waarbij "Eiser" Consulting en Interim management BV van zijn bevoegdheden als bestuurder is ontheven rechtsgeldig is genomen.

De voorzieningenrechter gaat er in dit kort geding van uit dat het besluit rechtsgeldig is genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 230941 / KG ZA 12-336

Vonnis in kort geding van 9 juli 2012

in de zaak van

[eiser]

eiser,

advocaat mr. C.W. Reintjes te Duiven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REBEDEX INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Ede,

gedaagde,

advocaat mr. J.C. van der Tak te Bergen op Zoom.

Partijen zullen hierna [eiser] en Rebedex International genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van mondelinge behandeling voorlopige voorziening d.d. 1 juni

2012 van de rechtbank Arnhem, burgerlijk recht, sector kanton, locatie Wageningen waarin de kantonrechter zich onbevoegd heeft verklaard om van het geschil kennis te nemen en de zaak naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft verwezen.

- de brief d.d. 27 juni 2012 van [eiser] met producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser]

- de pleitnota van Rebedex International.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In 2005 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ypma Plastics B.V. opgericht.

2.2. Medio 2005 heeft [eiser] met zijn vennootschap [eiser] Kunststof Consulting & Interimmanagement B.V. 50% van de aandelen in Ypma Plastics B.V. gekocht van P&T Participaties B.V., welke vennootschap een volle dochter van Inbartère B.V. is.

De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij “De Daad” Bvba, gevestigd te Kapellen (België ), een aan de heer [betrokkene] (hierna te noemen [betrokkene]) toebehorende vennootschap waarvan hij ook bestuurder is.

2.3. In juli 2005 is [eiser] tot algemeen directeur van Ypma Plastics B.V. aangesteld.

2.4. Nadat een medewerker van Ypma Plastics B.V. in 2009 ontslag had genomen, is [eiser] de functie van de medewerker gaan invullen op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.5. In 2009 zijn tussen Ypma Plastics B.V. en Rebedex B.V. gesprekken op gang gekomen. Dit heeft geleid tot een overname van de activiteiten van Rebedex B.V. door Ypma Plastics B.V. De integratie van activiteiten van Ypma Plastics B.V. bij het bedrijf van Rebedex B.V., was onderdeel van de transactie en heeft in september/oktober 2011 plaatsgevonden. Vervolgens is de naam van Ympa Plastics B.V. gewijzigd in Rebedex International B.V.

2.6. Uit een in dit geding overgelegde productie blijkt dat Rebedex International B.V. een Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft gehouden. In de notulen, die van deze vergadering zijn opgemaakt en die door alle op de vergadering aanwezige partijen is ondertekend, staat onder meer het volgende:

‘Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

Naam : Rebedex International BV

Statutair gevestigd : Zaltbommel

Gevestigd : Te EDE

Gehouden op : 30 december 2011

Te : Zevenbergen

Presentielijst

Aanwezig is: Namens [betrokkene] Participaties de [betrokkene]

Namens [eiser] Kunststof Consulting en Interimmanagement BV de heer [ ]. [eiser]

Namens Edex Beheer BV de heer [betrokkene 2]

De vergadering wordt geleid door de [betrokkene]

De notulen worden gehouden door de heer [betrokkene 3]

De voorzitter opent de vergadering en constateert, blijkens de presentielijst het gehele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Hij stelt vast, dat er geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op de aandelen der vennootschap zijn gevestigd ten gevolge waarvan een vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De voorzitter stelt vast, dat de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig het ter zake in de wet en in de statuten bepaalde, doch dat, gelet op de voltalligheid der vergadering, niettemin, mits met eenstemmigheid, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, alsook van wat overigen: aan de orde worden gesteld.

De voorzitter stelt de volgende agendapunten aan de orde.

1. Dechargeverlening aan de Directie

Voorgesteld wordt om aan de directie [eiser] Kunststof Consulting en Interimmanagement BV decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2011.

2. Ontheffing van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden Directie

[eiser] Kunststof Consulting en Interimmanagement BV treedt terug op 1 januari 2012 als directie.

Tenslotte stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de, inmiddels gereedgemaakte, notulen.

Na voorlezing ervan constateert hij dat de vergadering unaniem instemt met de inhoud ervan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. (…)’.

2.7. Op 2 januari 2012 heeft [eiser] zich bij Rebedex International ziekgemeld.

2.8. Op 12 januari 2012 hebben [betrokkene] en [eiser] naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nadere afspraken gemaakt, die zij op schrift hebben gesteld en hebben ondertekend:

‘Afspraken naar aanleiding van AVA [gedaagde], gehouden op 30 december 2011.

In aansluiting op de ontheffing van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het contract met [eiser] Kunstof Consulting en Interim management BV zijn volgende punten ter afwikkeling besproken.

1. Aandelen

De aandelen van Rebedex International BV (50%) in het bezit van [eiser] Kunststof Consulting en Interim management BV, zullen voor € 1,-- worden overgedragen aan [betrokkene] Participaties BV en/of privé.

2. Lening

De lening € 110.000,-- (Balanspositie 31-12-2911) van [eiser] Kunststof Consulting en Interim management BV aan Rebedex International BV, zal worden achtergesteld.

Deze lening zal worden afgelost op basis van pons, ponsverhouding (rente vrij) met die van [betrokkene] Participaties BV.

3. Rekening courant

De rekening courant verhouding van [eiser] Kunststof Consulting en Interim management BV met Rebedex International BV zal in overleg worden betaald en/of verrekend.

3.1 balanspositie 31-12-2011 een positie van € 19.767,--

3.2 balanspositie 31-12-2011 een positie van ca. € 10 K / € 11 K

4. Borgstelling

De borgstelling van [eiser] Consulting en Interim management BV is hiermee vervallen, de instructies zijn reeds aan de heer Van der Tak medegedeeld.

(…)

6. Werkzaamheden

Deze afspraak loopt tot de uitkering eindigt , dan zal ook het dienstverband eindigen. Hierna zal erop basis van facturatie door [eiser] Kunststof Consulting en Interim management BV werkzaamheden worden verricht.

Rebedex International BV zal [ ]. [eiser] gedurende de ziekte periode zijn inkomen aanvullen tot 100%, hiervoor zal [ ]. [eiser] werkzaamheden verrichten in de organisatie. (…)’.

2.9. Met ingang van 12 maart 2012 is [eiser] door de Arbo-arts weer hersteld verklaard.

2.10. [betrokkene] heeft [eiser] op diezelfde dag te kennen gegeven dat de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en Rebedex International is beëindigd.

2.11. Op 17 april 2012 heeft de advocaat van [eiser] betwist dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is beëindigd en Rebedex International gesommeerd om het salaris door te betalen en [eiser] in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden weer te hervatten.

2.12. Naast het aanhangig maken van dit kort geding heeft [eiser] Rebedex International op 25 juni 2012 gedagvaard voor de rechtbank Arnhem. In de bodemprocedure verzoekt [eiser] de rechter om vernietiging van het vennootschapsrechtelijke besluit waarbij [eiser] Consulting en Interim management BV uit haar functie als bestuurder van Rebedex International is ontheven.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Rebedex International zal veroordelen [eiser] binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis toe te laten tot het verrichten van zijn werkzaamheden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 1.000,00 per dag;

2. Rebedex International zal veroordelen tot doorbetaling van het salaris van

€ 3.750,00 bruto per maand exclusief vakantiegeld en verdere emolumenten vanaf 12 maart 2012 tot aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig is beëindigd, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldata tot aan de dag van volledige betaling, voorts te vermeerderen met de wettelijke verhoging van 50% ex artikel 7:625 BW, een en ander voorzover met de nakoming van de onderhavige veroordeling in gebreke wordt gebleven;

3. Rebedex International zal veroordelen in de proceskosten.

3.2. [eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Rebedex International het salaris vanaf 12 maart 2012 aan hem dient door te betalen en hem in de gelegenheid dient te stellen om zijn werkzaamheden te hervatten, nu het vennootschapsrechtelijke besluit niet rechtsgeldig is genomen waardoor het in een bodemprocedure vernietigd zal worden en er dus geen einde aan de arbeidsovereenkomst tussen partijen is gekomen.

3.3. Rebedex International voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering.

4.2. Allereerst dient beoordeeld te worden of voldoende aannemelijk is dat het vennootschapsrechtelijke besluit waarbij [eiser] Consulting en Interim management BV van zijn bevoegdheden als bestuurder is ontheven rechtsgeldig is genomen.

4.3. [eiser] betoogt dat dit niet het geval is, nu het bestuur voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) niet in de zin van de wet c.q. de statuten is opgeroepen, het bestuur – voordat de AVA plaatsvond niet op de hoogte is gebracht van het voornemen om [eiser] Consulting en Interim management van haar bevoegdheden te ontheffen en het bestuur niet in de gelegenheid is gesteld om een oordeel over dit voorgenomen besluit te vormen dan wel om daarover deskundig advies in te winnen.

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat de aandeelhouders van Rebedex International niet conform artikel 23 lid 2 van de statuten van Rebedex International (hierna te noemen: de statuten) voor de AVA zijn opgeroepen. Artikel 23 lid 2 van de statuten bepaalt namelijk dat de oproeping van de aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend, dient te geschieden. Overwogen wordt dat in artikel 23 lid 4 van de statuten echter is bepaald dat in het geval de oproepingstermijn niet in acht is genomen of geen oproeping heeft plaatsgehad er met algemene stemming in een vergadering toch wettige besluiten kunnen worden genomen als alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Nu uit de notulen van de AVA, gedateerd op 30 december 2011, volgt dat alle stemgerechtigden bij de AVA aanwezig waren en zij unaniem met de ontheffing van [eiser] Consulting en Interim Management B.V. als bestuurder hebben ingestemd, is niet langer van belang dat artikel 23 lid 2 van de statuten niet is gevolgd.

4.5. Vervolgens is dan nog de vraag of [eiser] namens [eiser] Consulting en Interim Management B.V. de mogelijkheid heeft gehad om tijdens de AVA zijn adviserende stem uit te oefenen, zoals artikel 23 lid 5 van de statuten voorschrijft. Ter mondelinge behandeling heeft de advocaat van [eiser] betwist dat [eiser] deze mogelijkheid is geboden, terwijl [eiser] ter zitting heeft verklaard dat hij tijdens de AVA daartoe wel in de gelegenheid is gesteld, maar om hem moverende redenen ervoor heeft gekozen om deze niet te benutten. Gelet hierop acht de voorzieningenrechter derhalve voorshands onvoldoende gebleken dat deze door [eiser] gestelde gronden om tot vernietiging van het vennootschapsrechtelijke besluit te komen in een bodemprocedure zullen worden gehonoreerd. Dit betekent dat de voorzieningenrechter er in dit kort geding van uit gaat dat het besluit rechtsgeldig is genomen.

4.6. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is vervolgens gebleken dat partijen nog twisten over de vraag wanneer de AVA heeft plaatsgevonden. Met name is de vraag of het besluit voor of na de ziekmelding van [eiser] is genomen. [eiser] stelt dat de AVA op 3 januari 2012 heeft plaatsgevonden en dat de datum op de notulen niet juist is, terwijl Rebedex International stelt dat de AVA wel op 30 december 2011 heeft plaatsgevonden. Aangezien een kort geding zich niet leent voor nadere bewijslevering, hetgeen op dit punt nodig is, gaat de voorzieningenrechter vooralsnog van de datum op de door [eiser] ondertekende notulen uit. Daarbij komt dat in de schriftelijke vastlegging van de afspraken van 12 januari 2012 ook 30 december 2011 als datum waarop de AVA is gehouden wordt genoemd.

4.7. Verder wordt overwogen dat de Hoge Raad in een arrest van 15 april 2005 (NJ 2005,483) heeft bepaald dat wanneer een natuurlijke persoon die als bestuurder van de naamloze of besloten vennootschap is benoemd en krachtens arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden verricht, bij een geldig besluit van het bevoegde orgaan van de vennootschap als bestuurder ontslag is verleend, dit ontslagbesluit in beginsel tevens beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft. Voor een uitzondering is slechts plaats indien een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging aan de weg staat (vgl. HR 17 november 1995, NJ 1996, 142) of indien partijen anders zijn overeengekomen.

4.8. Met het nemen van het vennootschapsrechtelijke besluit op 30 december 2011 dat [eiser] Consulting en Interim management B.V. op 1 januari 2012 uit de directie van Rebedex International zal worden ontheven, is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, op 1 januari 2012 ook een einde aan het dienstverband van [eiser] binnen Rebedex International gekomen. Dat een wettelijk ontslagverbod op 1 januari 2012 aan die beëindiging aan de weg heeft gestaan of dat partijen anders zijn overeengekomen is niet gesteld of gebleken. Uitgangspunt is dan ook dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op die datum is beëindigd. Voor toewijzing van de vorderingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst is dan geen plaats. De omstandigheid dat [eiser] zich op 2 januari 2012 bij Rebedex International heeft ziekgemeld en Rebedex International tot 12 maart 2012 vrijwillig het loon tijdens ziekte heeft doorbetaald, maakt in elk geval niet dat daaruit afgeleid kan worden dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is blijven bestaan.

4.9. Tot slot wordt nog overwogen dat de vraag of partijen op 12 januari 2012 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden hebben (kunnen) beëindig(d)(en) voor de beoordeling van de onderhavige zaak niet relevant is, nu de beantwoording van deze vraag niets zal veranderen aan het eerder genoemde uitgangspunt.

4.10. De conclusie is dat de vorderingen van [eiser] als onvoldoende aannemelijk worden afgewezen.

4.11. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten (van zowel de procedure bij de rechtbank Arnhem, sector burgerlijk recht kanton als de procedure bij de rechtbank Arnhem, sector burgerlijk recht civiel) worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rebedex International worden begroot op:

- griffierecht € 575,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1391,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Rebedex International tot op heden begroot op € 1.391,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2012.

Coll: cl