Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX3806

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-06-2012
Datum publicatie
07-08-2012
Zaaknummer
229952
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Bever stelt dat Nedac Sorbo met de betreffende promotieactie, zoals omschreven onder 2.13 e.v., op onrechtmatige wijze gebruik maakt van haar merk Blue Wonder ter promotie van het nieuwe concurrerende product Sorbo Ultra Clean van Nedac Sorbo. Hiermee handelt Nedac Sorbo volgens De Bever in strijd met de licentieovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst waarin kort gezegd is bepaald dat partijen elkaars intellectuele eigendomsrechten respecteren, pleegt zij inbreuk op de merkrechten van De Bever op het woordmerk Blue Wonder in de zin van artikel 2.20 lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en handelt zij bovendien onrechtmatig ex artikel 6:194 BW (misleidende reclame) en artikel 6:194a BW (ongeoorloofde vergelijkende reclame), ten gevolge waarvan De Bever aanzienlijke schade lijdt. De Bever stelt dat door de wijze van bestickering en de suggestieve tekst op de actiesticker de gebruikers van de Blue Wonder-producten in de veronderstelling verkeren dat Blue Wonder wordt vervangen door Ultra Clean of dat Blue Wonder verder zal gaan onder de naam Ultra Clean. Als gevolg hiervan zal De Bever een groot aantal afnemers van Blue Wonder-producten verliezen en daarmee aanzienlijke (omzet)schade lijden.

Nedac Sorbo stelt dat De Bever in haar communicatie richting afnemers consequent doet voorkomen dat Nedac Sorbo per 1 april 2012 is gestopt met het uitleveren van Sorbo Blue Wonder en dat De Bever weer de distributie heeft overgenomen. Deze mededelingen zijn feitelijk onjuist en onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW, nu Nedac Sorbo op grond van de vaststellingsovereenkomst gerechtigd is tot 1 augustus 2012 Blue Wonder-producten uit leveren. Verder stelt Nedac Sorbo dat De Bever inbreuk maakt op haar auteursrechten en merkenrechten. In dat kader voort zij aan dat hoewel De Bever enerzijds overal in de markt heeft aangekondigd dat Nedac Sorbo niet langer Blue Wonder-producten distribueert, zij anderzijds in haar eigen uitingen veelvuldig gebruik maakt van de Sorbo-merken alsmede van diverse auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en teksten ten aanzien van de Sorbo Blue Wonder-producten, onder meer op de websites van De Bever www.debever.nl en www.bluewonder.nl en in het Blue Wonder accountboek van De Bever, ter promotie van haar nieuwe productijn Blue Wonder-producten. De Bever probeert zo in het kielzog te varen van het bekende merk Sorbo en te profiteren van de marketinginspanningen van Nedac Sorbo en maakt daarmee ex artikel 2.20 lid 1 sub a en c BVIE inbreuk op de merkrechten van Nedac Sorbo. Daarnaast stelt Nedac Sorbo dat De Bever op 11 mei 2012 Sorbo Blue Wonder producten heeft aangeboden aan retail-afnemers, hetgeen eveneens een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE oplevert, omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van de Sorbo-merken. Door dit aanbieden van Sorbo Blue Wonder producten lijkt het alsof De Bever ook Sorbo-merken verkoopt. Bovendien maakt De Bever inbreuk op de auteursrechten van Nedac Sorbo door het zonder toestemming van Nedac Sorbo openbaar maken van de auteursrechtelijk beschermde werken van Nedac Sorbo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 229952 / KG ZA 12-276

Vonnis in kort geding van 28 juni 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE BEVER B.V.,

gevestigd te Uitgeest,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. drs. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEDAC SORBO B.V.,

gevestigd te Duiven,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A. Bekema te Amsterdam.

Partijen zullen hierna De Bever en Nedac Sorbo genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van De Bever

- de pleitnota van Nedac Sorbo

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De kernactiviteit van De Bever is het ontwikkelen en produceren van onder meer reinigingsmiddelen. Tevens drijft zij een groothandel in reinigingsmiddelen en overige huishoudelijke artikelen. De Bever heeft een lijn reinigingsmiddelen ontwikkeld die onder de naam “Blue Wonder” ongeveer 35 jaar geleden op de consumentenmarkt is geïntroduceerd.

2.2. De Bever is rechthebbende op het in de Benelux bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) onder nummer 0513086 en 0881472 ingeschreven woordmerk “BLUE WONDER” voor onder andere klasse 3 (bleekmiddelen en andere schoonmaakmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen).

2.3. Daarnaast is De Bever rechthebbende op het in de Benelux bij het BBIE onder nummer 0915274 voor onder andere klasse 3 ingeschreven volgende beeldmerk van Blue Wonder:

2.4. Tevens is De Bever exclusief in het bezit van de knowhow met betrekking tot de receptuur van de reinigingsmiddelen onder het merk “BLUE WONDER”, welke reinigingsmiddelen hierna ook zullen worden aangeduid als de Blue Wonder-producten.

2.5. Nedac Sorbo is een onderneming in non-food producten. Nedac Sorbo is één van de grootste aanbieders van schoonmaakmiddelen, welke zij onder het merk SORBO op de markt brengt. Haar assortiment schoonmaakhulpmiddelen en reinigers is in vrijwel alle supermarkten en drogisterijen in Nederland te verkrijgen.

2.6. Nedac Sorbo is houdster van het in de Benelux bij het BBIE onder nummer 0640196 ingeschreven woordmerk “NEDAC SORBO”, alsmede van het onder nummer 0330814 en 0366000 ingeschreven woordmerk “SORBO” voor onder andere klasse 3. Daarnaast is zij rechthebbende op het onder nummer 000119560 bij het Europese Merkenbureau (OHIM) ingeschreven Gemeenschaps¬woordmerk “SORBO” en het onder nummer 004895041 bij het OHIM ingeschreven Gemeenschapsbeeldmerk van “SORBO” (hierna gezamenlijk ook te noemen de Sorbo-merken). Het SORBO Gemeenschaps¬beeldmerk ziet er als volgt uit:

2.7. Sinds 1 juli 2005 is Nedac Sorbo op grond van een licentieovereenkomst met De Bever op exclusieve basis in de Benelux verantwoordelijk geweest voor de distributie van de Blue Wonder-producten. De licentieovereenkomst, waarin De Bever wordt aangeduid met BEVER en Nedac Sorbo met NS, bepaalt onder meer:

In aanmerking nemende dat:

a. NS over intellectuele eigendomsrechten van flessen en doppen beschikt, welke door BEVER rechtstreeks bij fabrikanten worden gekocht en gevuld met door haar geproduceerde in bijlage 1 gespecificeerde reinigingsmiddelen (hierna tezamen te noemen “Producten”, deze producten worden door BEVER conform in bijlage 3 gemaakte afspraken aan NS verkocht en vervolgens door NS uitsluitend op de consumentenmarkt (hieronder wordt verstaan levering aan detailhandel voor verkoop aan particulieren) verkocht en gedistribueerd.

b. BEVER enig rechthebbende is van het geregistreerde woordmerk BLUE WONDER. Dit recht is verkregen door eerste depot op 22.06.1992 (23.59 uur) onder registratienummer 513086 bij het Benelux Merkenbureau.

c. BEVER en NS hebben afspraken gemaakt over het verstrekken van licentie aan NS over het gebruik van het woordmerk BLUE WONDER om de verkoop en distributie door NS van de Producten op de consumentenmarkt mogelijk te maken. BEVER en NS wensen deze afspraken in deze overeenkomst vast te leggen.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Artikel 1 – Onderwerp, duur en beëindiging van de overeenkomst.

1.1 BEVER verleent aan NS een exclusieve licentie voor het gebruik van het woordmerk BLUE WONDER (verder te noemen het Merk) voor of in relatie tot de reinigingmiddelen, genoemd in bijlage 1.

1.2 Genoemde licentie geldt voor de consumentenmarkt van de landen genoemd in bijlage 2 (De Benelux landen, vzr)

1.3 BEVER zal de eerdergenoemde Producten uitsluitend produceren voor en leveren aan NS.

1.4 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande 1 juli 2005 voor de duur van 4 jaar en loopt derhalve tot 30 juni 2009. Zij wordt telkens voor de duur van 3 jaar verlengd, indien geen der Partijen de overeenkomst met in acht name van een opzegtermijn van 12 maanden voor de expiratiedatum per aangetekend schrijven opzegt.

2. Artikel 2 – Kenmerken licentie.

(…)

2.1 Met ingang van 1 juli 2005 is BEVER, waaronder mede moet worden verstaan aan haar gelieerde vennootschappen, niet meer gerechtigd het Merk voor de Producten in de consumentenmarkt van de in bijlage 2 genoemde landen te gebruiken dan wel te laten gebruiken.

2.3 NS erkent dat BEVER rechthebbende is op het Merk.

(…)

3. Artikel 3 – Verplichtingen van Partijen.

(…)

3.5 NS is niet gerechtigd het Merk te wijzigen of het Merk op een van de registratie afwijkende wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEVER. Eventuele kosten in verband met een wijziging van de etikettering, alsmede van de vorm of inhoud van de flacons zijn voor rekening van NS.

(…)

2.8. Conform de afspraak tussen partijen zijn vanaf 1 juli 2005 tot op heden de Blue Wonder-producten door Nedac Sorbo gedistribueerd in een verpakking waarop naast het woordmerk Blue Wonder van De Bever ook het woordmerk alsmede het beeldmerk Sorbo van Nedac Sorbo staat afgebeeld, zoals hieronder is afgebeeld:

2.9. Sinds 2010 hebben partijen onderhandeld over de verlenging van de licentie¬overeenkomst dan wel over het sluiten van een nieuwe aangepaste licentieovereenkomst. Partijen hebben uiteindelijk de licentieovereenkomst niet verlengd en hebben ook geen nieuwe licentieovereenkomst gesloten. Toen het partijen duidelijk werd dat voorzetting van de samenwerking er niet in zat, hebben zij onderhandeld over de wijze van beëindiging van de samenwerking.

2.10. Partijen zijn gedurende het onderhandelingstraject het erover eens geworden dat De Bever op korte termijn zelf haar Blue Wonder-producten op de markt zal brengen zonder dat daarop het woordmerk of beeldmerk Sorbo zal worden afgebeeld en dat Nedac Sorbo op haar beurt een eigen productlijn reinigingsmiddelen op de markt zal brengen zonder dat daarop het woordmerk Blue Wonder van De Bever zal worden afgebeeld.

2.11. Omdat partijen alsdan concurrenten van elkaar zullen zijn, hebben zij de wijze van beëindiging van hun samenwerking vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door partijen ondertekend is op 14 mei 2012. De vaststellingsovereenkomst bepaalt onder meer:

Einde samenwerking

Artikel 1

1. De licentieovereenkomst tussen partijen van 1 juli 2005 is geëindigd en partijen zullen geen nadere distributie- of licentieovereenkomst overeenkomen. Partijen beëindigen de samenwerking en verlenen elkaar terzake over en weer kwijting, behouden het bepaalde in deze overeenkomst.

2. Als gevolg van de beëindiging van de samenwerking zal Nedac Sorbo na het verstrijken van de onder artikel 2 te noemen transitieperiode en de in artikel 6.1 bedoelde uitloopperiode niet meer gerechtigd zijn tot distributie van de Blue Wonder-producten.

3. Gedurende de onder artikel 2 te noemen transitieperiode zullen partijen jegens elkaar handelen conform het bepaalde in de beëindigde licentieovereenkomst en zullen partijen elkaars merkenrechten respecteren, waarbij zij elkaar en elkaars merkrechten geen (reputatie)schade zullen toebrengen.

Artikel 2

De transitieperiode waarbinnen partijen hun samenwerking beëindigen loopt tot uiterlijk 1 juli 2012.

Artikel 3

Gedurende de onder artikel 2 genoemde transitieperiode zal Nedac Sorbo de Blue Wonder-producten verkopen tegen gangbare verkoopprijzen, die in ieder geval niet lager zullen zijn dan de in de markt gehanteerde actieprijzen voor Blue Wonder-producten.

Artikel 6

1. Nedac Sorbo is gerechtigd om uiterlijk binnen vier weken na het verstrijken van de onder artikel 2 genoemde transitieperiode haar bestaande voorraden van Blue Wonder-producten aan afnemers uit te leveren.

2. Eventuele niet-verkochte Blue Wonder-producten in voorraad van Nedac Sorbo zullen per 1 augustus 2012 door en op kosten van Nedac Sorbo worden vernietigd.

Artikel 7

Niet afgenomen onbedrukte verpakkingsmaterialen, die tijdens en na het verstrijken van de in artikel 2 genoemde transitieperiode nog in de magazijnen van De Bever in voorraad zijn, mogen gedurende een periode van één jaar na ondertekening van onderhavige vaststellingsovereen¬komst door De Bever binnen en buiten de Benelux op de markt worden gebracht voor een maximum van 400.000 flessen onder het label Blue Wonder en/of onder een private label, met dien verstande dat de verpakkingsmaterialen geen enkele verwijzing naar Nedac Sorbo – waaronder het woordmerk SORBO en/of het beeldmerk SORBO, partijen bekend, en aan Nedac Sorbo gerelateerde NAW en EAN-codes – mogen bevatten.

Reeds bedrukte verpakkingsmaterialen, welke een verwijzing naar Nedac Sorbo bevatten (waaronder bijvoorbeeld het woordmerk SORBO en/of het beeldmerk SORBO, partijen bekend, en aan Nedac Sorbo gerelateerde NAW en EAN-codes) zullen door De Bever binnen vier weken na einde van de transitieperiode worden vernietigd. De Bever zal voorgenoemde bedrukte verpakkingsmaterialen niet gebruiken voor leveringen anders dan aan Nedac Sorbo.

Nieuwe productlijnen

Artikel 9

1. Beide partijen zijn vrij onder nieuwe productlijnen diverse reinigingsmiddelen op de markt te brengen, welke producten conform het bepaalde in artikel 12 mogen worden aangeboden.

2. Vanaf heden zijn beide partijen – met inachtneming van het in deze vaststellingsovereenkomst bepaalde – gerechtigd om in onderhandeling te treden met diverse Retail-afnemers ter promotie en (toekomstige) verkoop van hun nieuwe productlijnen.

Artikel 10

1. Vanaf 1 april 2012 is De Bever gerechtigd om haar nieuwe productlijn van Blue Wonder-producten zelf te distribueren en op bestelling aan haar afnemers te leveren.

2. De nieuwe productlijn van Blue Wonder-producten van De Bever zal niet het woordmerk SORBO en/of het beeldmerk SORBO bevatten, en/of aan Nedac Sorbo gerelateerde codes.

Artikel 11

Nedac Sorbo is gerechtigd om haar nieuwe productlijn onder een ander merk dan Blue Wonder aan haar afnemers te leveren.

Artikel 12

1. Geen der partijen zal voor (de promotie van) haar nieuwe productlijn inbreuk maken op de intellectueel eigendomsrechten die rusten op de huidige Blue Wonder-producten, noch op elkaars intellectueel eigendomsrechten.

2. Ter uitvoer van het bepaalde in lid 1 maken beide partijen voor hun nieuwe productlijnen gebruik van een vormgeving voor de verpakking en het etiket die afwijkt van de huidige vormgeving van Blue Wonder-producten welke is weergegeven onder bijlage 1.

3. Alvorens partijen tot ondertekening van de onderhavige overeenkomst zijn overgegaan, heeft Nedac Sorbo aan De Bever een afbeelding verstrekt van de vormgeving van de door Nedac Sorbo voor haar nieuwe productlijn te gebruiken fles.

Slotbepalingen

Artikel 14

Met inachtneming van de in deze vaststellingsovereenkomst opgenomen bepalingen en verplichtingen verklaren partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben en verlenen zij elkaar, behoudens nakoming van de in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen, volledige kwijting.

2.12. Nedac Sorbo heeft sinds half mei 2012 haar nieuwe product genaamd “Sorbo Ultra Clean” op de markt gebracht. De verpakking van dit product ziet er als volgt uit:

2.13. Om bekendheid te geven aan de introductie van haar nieuwe productlijn “Sorbo Ultra Clean” heeft Nedac Sorbo een promotieactie (hierna: de promotieactie) in het leven geroepen. De actie houdt in dat de consument, als hij een actiesticker van een (Sorbo) Blue Wonder fles samen met de aankoopbon van een fles Sorbo Ultra Clean aan Nedac Sorbo zendt, het aankoopbedrag van de fles Sorbo Ultra Clean terugkrijgt. Informatie over deze actie wordt kenbaar gemaakt door middel van een oranje actiesticker op de (Sorbo) Blue Wonder fles. Deze sticker is aangebracht op de fles tussen het Sorbo beeldmerk en het Blue Wonder woordmerk in. De (Sorbo) Blue Wonder fles met de actiesticker ziet er als volgt uit.

2.14. De actiesticker uitgerold:

2.15. Op de actiesticker is onder andere de tekst te lezen:

Nieuw binnenkort.

Sorbo Ultra Clean.

Sorbo vervangt Sorbo Blue Wonder door Ultra Clean. Probeer gratis Surbo Ultra Clean en ontvang het aankoopbedrag retour. (…) Voor meer info: www.uwhulpinhuis.nl

2.16. Op de website www.uwhulpinhuis.nl van Nedac Sorbo staat het volgende:

Probeer gratis nieuwe Sorbo Ultra Clean

Sorbo komt met een nieuwe reiniger Sorbo Ultra Clean.

Als Sorbo Blue Wonder gebruiker kunt u deze nieuwe reiniger gratis proberen!

Sorbo gaat vanaf half mei Sorbo Ultra Clean op de markt brengen en zal stoppen met de levering van Sorbo Blue Wonder. We willen de huidige Sorbo Blue Wonder gebruik(st)er de kans geven om Sorbo Ultra Clean gratis te proberen.

Hoe werkt het?

Op de flessen Sorbo Blue Wonder kun je nu een oranje actie sticker aantreffen. Met deze sticker kunt u het aankoopbedrag van de nieuwe fles Sorbo Ultra Clean retour krijgen. Dus niet van de gekochte Sorbo Blue Wonder fles, maar van de nieuwe fles Sorbo Ultra Clean. Deze is vanaf half mei verkrijgbaar! Bewaar de actiesticker dus goed, want als u een fles Sorbo Ultra Clean gaat kopen kunt u het aankoopbedrag retour krijgen!

Wat moet u doen?

Om het aankoopbedrag van Sorbo Ultra Clean terug te krijgen stuur je de originele oranje actie sticker en de kassabon van Sorbo Ultra Clean met vermelding van naam, woonplaats en bankrekening nummer.

2.17. Deze bestickerde verpakkingen zijn door Nedac Sorbo aan meerdere winkelketens geleverd en worden in die winkels te koop aangeboden. Op 16 april 2012 heeft Nedac Sorbo de eerste Blue Wonder-producten uitgeleverd voorzien van de actiesticker. Nedac Sorbo verklaart dat zij in totaal 38.000 flessen (Sorbo) Blue Wonder voorzien van de actiesticker heeft uitgeleverd.

2.18. Op 15 mei 2012 heeft De Bever Nedac Sorbo een sommatie verstuurd waarin zij Nedac Sorbo verzoekt alle Blue Wonder-producten voorzien van de actiesticker uit de winkels te halen. Het grootste deel van de bestickerde voorraad was toen al uitgeleverd door Nedac Sorbo.

2.19. De Bever heeft in januari 2012 een nieuwe fles en een nieuw etiket ontwikkeld voor haar nieuwe Blue Wonder productlijn. Op 15 februari 2012 heeft De Bever haar nieuwe Blue Wonder productlijn op de markt aangekondigd, onder andere door middel van een directe mailing aan afnemers en een persbericht. De betreffende e-mail van 15 februari 2012 van De Bever aan afnemers vermeldt onder meer:

Blue Wonder is al bijna 70 jaar een vaste waarde in schoonmaakland. Met de laatste 35 jaar steeds dezelfde Nederlandse producent en merkeigenaar. (…) is aan onze samenwerking met Nedac Sorbo als verdeler een einde gekomen.

Nedac Sorbo kan tot 1 april 2012 Blue Wonder aan u uitleveren. Vanaf begin april 2012 gaat Blue Wonder! u weer rechtstreeks bedienen en beleveren.

(…)

Blue Wonder! komt als het ware “thuis”. We gaan fors investeren in dit krachtige A-merk. Gaan terug naar de oer van het recept. Komen met een opgefriste huisstijl, spraakmakende marketing en gedegen ondersteuning. Met de aanstaande innovaties ziet de toekomst er voor Blue Wonder! veelbelovend uit. In de bijlagen vindt u een voorproefje van onze nieuwe verkoopkracht. (…)

Bijgesloten treft u verder:

• Persbericht vakhandel d.d. 15 februari 2012

• De afbeeldingen van de 6 nieuwe verpakkingen

• (…)

2.20. De verpakking van de nieuwe Blue Wonder productlijn van De Bever ziet er als volgt uit:

2.21. In een e-mail van 11 mei 2012 van De Bever aan afnemers, met als bijlagen het Blue Wonder accountboek en de lijst met Blue Wonder artikelen, staat onder andere:

Blue Wonder is al bijna 70 jaar een vaste waarde in schoonmaakland. Met de laatste 35 jaar steeds dezelfde Nederlandse producent en merkeigenaar. Zoals u mogelijk heeft vernomen, is aan onze samenwerking met Nedac Sorbo als verdeler een einde gekomen. Vanaf heden kan Blue Wonder u (…) weer rechtstreeks bedienen en beleveren.

(…)

Zie de bijlage met de lijst Blue Wonder artikelen. (…)

2.22. Op deze lijst met Blue Wonder artikelen is onder meer opgenomen:

- Sorbo Blue Wonder Alles in één reiniger

- Sorbo Blue Wonder Badkamerreiniger

- Sorbo Blue Wonder Vloerreiniger

- Sorbo Blue Wonder Keuken en Interieur Spray

- Sorbo Blue Wonder Badkamer Spray

- Sorbo Blue Wonder Vloerspray

2.23. Op de website www.debever.nl van De Bever is te lezen:

Verkoop Blue Wonder in de Benelux tot 1 april 2012. Dit wordt verzorgd door Nedac Sorbo BV. (…) Vanaf 1 april 2012 keert Blue Wonder! terug naar huis! De distributie wordt weer overgenomen door Blue Wonder!

3. Het geschil in conventie

3.1. De Bever vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Nedac Sorbo te gebieden met onmiddellijke ingang elk gebruik van mededelingen (met de strekking dat) Blue Wonder-producten worden vervangen door enig product van Nedac Sorbo, dan wel iedere betrokkenheid bij dergelijke mededelingen, te staken en gestaakt te houden;

II. Nedac Sorbo te gebieden met onmiddellijke ingang elk gebruik van misleidende of vergelijkende reclame-uitingen, en meer in het bijzonder elk gebruik van de merknaam Blue Wonder ter presentatie van haar eigen producten, te staken en gestaakt te houden;

III. Nedac Sorbo te gebieden binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis gedetailleerde opgave te doen van alle uitingen in de media, dan wel op verpakkingsmaterialen, dan wel anderszins, waarin de onder het eerste punt genoemde mededelingen voorkomen, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd;

IV. Nedac Sorbo te gebieden alle Blue Wonder-producten die voorzien zijn van een sticker met daarop de onder punt I genoemde mededeling, binnen 2 werkdagen na betekening van het vonnis te doen terughalen, met opgave van het aantal teruggehaalde producten per afnemer, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd;

V. Nedac Sorbo te gebieden binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis een rectificatie te doen plaatsen in alle relevante media, waaronder in ieder geval:

a. op de voorpagina van het vakblad "Distrifood";

b. op de voorpagina van het vakblad "Levensmiddelenkrant";

c. op de voorpagina van het maandblad "FoodPersonality";

d. alle tijdschriften of bladen gebonden aan de winkels waar de onder het eerste punt genoemde mededeling is gedaan middels bestickering van de Blue Wonder-producten, zijnde in ieder geval de "Allerhande";

e. op de voorpagina van het dagblad "De Telegraaf";

f. op de voorpagina van het dagblad "Algemeen Dagblad",

alsmede bij alle verkooppunten waar de onder het punt I genoemde mededeling is

gedaan middels bestickering van de Blue Wonder-producten, met uitsluitend de navolgende mededeling:

"Onlangs heeft Sorbo op het verpakkingsmateriaal van Blue Wonder-producten reclame gemaakt voor "Sorbo Ultra Clean". Hierbij deelt Sorbo mede dat haar reclamecampagne misleidend was, omdat hiermee werd gesuggereerd dat de

producten van Blue Wonder zouden verdwijnen en zouden worden vervangen. Hiermee heeft Sorbo op verwarringwekkende wijze gebruik gemaakt van de reputatie van Blue Wonder. De Blue Wonder-producten zullen niet worden vervangen door enig ander reinigingsproduct en zullen geenszins uit de markt verdwijnen.";

VI. Nedac Sorbo te veroordelen om aan De Bever een dwangsom te betalen van

€ 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat niet wordt voldaan aan gevorderde onder I, II, III, IV of V;

VII. Nedac Sorbo te veroordelen tot betaling van de volledige kosten van het geding, overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente en nakosten, almede alle gemaakte en nog te maken kosten van de gelegde beslagen, met bepaling dat daarover wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van veertien dagen na de

datum van dit vonnis;

VIII. Te bepalen dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt vastgesteld op zes maanden.

3.2. Aan haar vorderingen legt De Bever het volgende ten grondslag.

De Bever stelt dat Nedac Sorbo met de betreffende promotieactie, zoals omschreven onder 2.13 e.v., op onrechtmatige wijze gebruik maakt van haar merk Blue Wonder ter promotie van het nieuwe concurrerende product Sorbo Ultra Clean van Nedac Sorbo. Hiermee handelt Nedac Sorbo volgens De Bever in strijd met de licentieovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst waarin kort gezegd is bepaald dat partijen elkaars intellectuele eigendomsrechten respecteren, pleegt zij inbreuk op de merkrechten van De Bever op het woordmerk Blue Wonder in de zin van artikel 2.20 lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en handelt zij bovendien onrechtmatig ex artikel 6:194 BW (misleidende reclame) en artikel 6:194a BW (ongeoorloofde vergelijkende reclame), ten gevolge waarvan De Bever aanzienlijke schade lijdt. De Bever stelt dat door de wijze van bestickering en de suggestieve tekst op de actiesticker de gebruikers van de Blue Wonder-producten in de veronderstelling verkeren dat Blue Wonder wordt vervangen door Ultra Clean of dat Blue Wonder verder zal gaan onder de naam Ultra Clean. Als gevolg hiervan zal De Bever een groot aantal afnemers van Blue Wonder-producten verliezen en daarmee aanzienlijke (omzet)schade lijden.

3.3. Nedac Sorbo voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Nedac Sorbo vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, De Bever te gebieden om:

1. binnen twee (2) dagen na betekening van dit vonnis, elke inbreuk op de auteurs-

en merkrechten van Nedac Sorbo te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het aanbieden van Sorbo Blue Wonder producten en het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde mededelingen, foto's en advertenties en het inbreukmakend gebruik van de Sorbo-merken, op de websites www.debever.nl en www.bluewonder.nl en het Blue Wonder accountboek;

2. Met onmiddellijke ingang elke onjuiste mededeling ten aanzien van de periode van uitlevering van Sorbo Blue Wonder producten door Nedac Sorbo te staken en gestaakt te houden;

3. Binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van alle afnemers aan wie De Bever:

(i) onjuiste mededelingen heeft gedaan;

(ii) het accountboek heeft verstrekt;

(iii) Sorbo Blue Wonder producten heeft aangeboden door het verstrekken van de artikellijst met daarop Sorbo Blue Wonder producten;

4. Na ontvangst door Nedac Sorbo van de onder punt 3 genoemde informatie, op het eerste verzoek van Nedac Sorbo, een brief te verzenden aan al deze afnemers met de volgende inhoud:

"Op last van de rechtbank Arnhem informeert De Bever B.V. u over het volgende. De distributierelatie tussen Nedac Sorbo en de Bever is beëindigd. De Bever b.v. heeft ten onrechte de indruk gewekt dat Nedac Sorbo reeds gestopt is met de levering van Sorbo Blue Wonder producten. U kunt nog tot 1 augustus 2012 Sorbo Blue Wonder producenten afnemen van Nedac Sorbo. Daarnaast heeft Nedac Sorbo in haar assortiment reeds het product Ultra Clean opgenomen. Zie voor meer informatie www.nedacsorbo.nl

De Bever b.v. heeft eveneens ten onrechte de indruk gewekt vanaf 1 april 2012 zelf Sorbo Blue Wonder producten te leveren. De Bever levert enkel Blue Wonder producten uit de door haarzelf ontwikkelde productlijn. Zie voor meer informatie www. bluewonder.nl"

waarbij De Bever per gelijke post een afschrift van deze brief, met daar bijgevoegd een lijst van de geadresseerden aan de advocaat van Nedac Sorbo, mr. A. Bekema zal doen toekomen;

5. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere dag, iedere keer of ieder product dat niet is voldaan aan één van onder 1 tot en met 4 gevorderde bevelen;

4.2. Daarnaast vordert Nedac Sorbo in conventie en in reconventie:

6. De Bever te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, door Nedac Sorbo begroot op € 6.000,00 te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,00 zonder betekening, dan wel € 199,00 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

4.3. Aan haar vorderingen legt Nedac Sorbo het volgende ten grondslag.

Nedac Sorbo stelt dat De Bever in haar communicatie richting afnemers consequent doet voorkomen dat Nedac Sorbo per 1 april 2012 is gestopt met het uitleveren van Sorbo Blue Wonder en dat De Bever weer de distributie heeft overgenomen. Deze mededelingen zijn feitelijk onjuist en onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW, nu Nedac Sorbo op grond van de vaststellingsovereenkomst gerechtigd is tot 1 augustus 2012 Blue Wonder-producten uit leveren. Verder stelt Nedac Sorbo dat De Bever inbreuk maakt op haar auteursrechten en merkenrechten. In dat kader voort zij aan dat hoewel De Bever enerzijds overal in de markt heeft aangekondigd dat Nedac Sorbo niet langer Blue Wonder-producten distribueert, zij anderzijds in haar eigen uitingen veelvuldig gebruik maakt van de Sorbo-merken alsmede van diverse auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en teksten ten aanzien van de Sorbo Blue Wonder-producten, onder meer op de websites van De Bever www.debever.nl en www.bluewonder.nl en in het Blue Wonder accountboek van De Bever, ter promotie van haar nieuwe productijn Blue Wonder-producten. De Bever probeert zo in het kielzog te varen van het bekende merk Sorbo en te profiteren van de marketinginspanningen van Nedac Sorbo en maakt daarmee ex artikel 2.20 lid 1 sub a en c BVIE inbreuk op de merkrechten van Nedac Sorbo. Daarnaast stelt Nedac Sorbo dat De Bever op 11 mei 2012 Sorbo Blue Wonder producten heeft aangeboden aan retail-afnemers, hetgeen eveneens een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE oplevert, omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van de Sorbo-merken. Door dit aanbieden van Sorbo Blue Wonder producten lijkt het alsof De Bever ook Sorbo-merken verkoopt. Bovendien maakt De Bever inbreuk op de auteursrechten van Nedac Sorbo door het zonder toestemming van Nedac Sorbo openbaar maken van de auteursrechtelijk beschermde werken van Nedac Sorbo.

4.4. De Bever voert verweer.

4.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkenrechtinbreuk en onrechtmatige daad een voortdurend karakter hebben. Nedac Sorbo heeft het spoedeisend belang ook niet betwist.

5.2. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door Nedac Sorbo niet bestreden. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. Nedac Sorbo is immers gevestigd in dit arrondissement.

5.3. De voorzieningenrechter constateert dat De Bever haar vorderingen op meerdere gronden stoelt. Eén daarvan is dat Nedac Sorbo inbreuk maakt op de merkenrechten van De Bever. De voorzieningenrechter bespreekt om procesecono¬mische redenen allereerst deze grondslag. Hiermee is onlosmakelijk verbonden een andere door De Bever aangevoerde grondslag, namelijk dat de handelwijze van Nedac Sorbo in strijd is met het bepaalde in de vaststellingsovereenkomst (en de licentieovereenkomst waarnaar in de vaststellingsovereen¬komst wordt verwezen). Immers, de kern van de vaststellingsovereenkomst bestaat uit de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van partijen en het wederzijds respecteren van elkaars intellectuele eigendomsrechten. Partijen hebben in de vaststellings¬overeenkomst onder meer neergelegd hoe om te gaan met elkaars merkenrechten in de transitieperiode waarbinnen partijen hun samenwerking beëindigen en in de periode daarna vanaf de definitieve beëindiging van de samenwerking.

5.4. De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat thans door Nedac Sorbo haar nieuwe productlijn reinigingsmiddelen “Sorbo Ultra Clean” en door De Bever haar vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten op de markt worden afgezet. Dit is in de vaststellingsovereenkomst met zoveel woorden geregeld. Daarnaast brengt Nedac Sorbo haar bestaande voorraden (Sorbo) Blue Wonder-producten op de markt, waartoe zij tot 1 augustus 2012 is gerechtigd ingevolge de vaststellingsovereenkomst. Een deel van deze (Sorbo) Blue Wonder-producten is echter bestickerd met de betreffende oranje actiesticker in het kader van de promotieactie van Nedac Sorbo. Daaromtrent zijn partijen niet uitdrukkelijk iets overeengekomen.

5.5. De Bever stelt dat Nedac Sorbo met de promotieactie inbreuk maakt op haar merkenrechten, zijnde het woordmerk Blue Wonder en het beeldmerk Blue Wonder. Daartoe stelt zij dat de actiesticker en de presentatie in de promotieactie de reputatie van haar merk en de positie van haarzelf als producent schaadt en afbreuk doet aan de essentiële functies van haar merk, zowel wat betreft de herkomstfunctie als de goodwillfunctie.

5.6. Het onder 2.3 afgebeelde Blue Wonder-beeldmerk van De Bever is op 30 januari 2012 gedeponeerd en op 10 mei 2012 ingeschreven, zodat eerst vanaf die datum De Bever houdster van dat beeldmerk is gewor¬den en dus exclusieve rechten op dat beeldmerk kan claimen. Dit Blue Wonder-beeldmerk is afgebeeld op de verpakkingen van de vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten van De Bever. Dit beeldmerk komt echter in het geheel niet voor in de beweerde inbreuk makende promotieactie van Nedac Sorbo noch op de verpakking van de (oude) Blue Wonder-producten waarop de actiesticker is bevestigd, zodat de promotieactie ook geen inbreuk kan opleveren op dit beeldmerk. Dit Blue Wonder-beeldmerk zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. Derhalve dient beoordeeld te worden of Nedac Sorbo met haar promotieactie inbreuk maakt op het woordmerk Blue Wonder van De Bever.

5.7. Bij de promotieactie maakt Nedac Sorbo in de presentatie van haar eigen nieuwe productlijn Sorbo Ultra Clean gebruik van het woordmerk Blue Wonder van De Bever.

De actiesticker is immers aangebracht op de flessen (Sorbo) Blue Wonder - die Nedac Sorbo uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst nog tot 1 augustus 2012 mag verkopen - waarop het woordmerk Blue Wonder in grote letters staat afgebeeld. Ook in de op de actiesticker geplaatste tekst komt de merknaam Blue Wonder voor. Door de flessen van de Blue Wonder-producten te beplakken met de actiesticker die verwijst naar het concur¬rerende product van Nedac Sorbo onder de naam “Sorbo Ultra Clean”, wordt door Nedac Sorbo gebruik gemaakt van de beschermde merknaam Blue Wonder in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Dit gebruik van Nedac Sorbo van het merk Blue Wonder ter promotie van haar eigen nieuwe productlijn reinigingsmiddelen is daarenboven te kwalificeren als gebruik van het merk Blue Wonder in het economisch verkeer voor dezelfde waar als die waarvoor het woordmerk Blue Wonder is ingeschreven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het woordmerk Blue Wonder is immers ingeschreven voor reinigingsmiddelen en altijd daarvoor gebruikt en in de promotieactie maakt Nedac Sorbo gebruik van dit woordmerk voor de presentatie van haar eigen nieuwe productlijn reinigings¬middelen.

5.8. De Bever kan dit gebruik van het merk Blue Wonder door Nedac Sorbo ter promotie van de nieuwe productlijn reinigings¬middelen van Nedac Sorbo met een beroep op haar uitsluitend recht op het merk Blue Wonder slechts verbieden, ingeval Nedac Sorbo voor dit gebruik geen toestemming heeft en door dit gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan één van de functies van het merk.

5.9. Nedac Sorbo heeft allereerst het verweer gevoerd dat zij met (impliciete) toestem¬ming van De Bever de promotieactie voert, en aldus in dat kader het merk Blue Wonder met toestemming van De Bever wordt gebruikt, zodat er geen sprake is van een inbreuk op het merkrecht van De Bever. Nedac Sorbo stelt voorts dat De Bever reeds vóór de onderte¬kening van de vaststellings¬overeenkomst op de hoogte was van de promotieactie van Nedac Sorbo, zodat De Bever met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst afstand heeft gedaan van haar in de onderhavige procedure naar voren gebrachte bezwaren tegen deze promotieactie. Die bezwaren vallen volgens Nedac Sorbo onder de reikwijdte van de in de vaststellings¬overeenkomst opgenomen finale kwijting.

5.10. De Bever heeft evenwel gemotiveerd betwist dat zij van (de inhoud van) de promotiecampagne op de hoogte was voor ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. In het midden kan blijven of die bekendheid er al dan niet is geweest. Artikel 14 van de vaststellingsovereenkomst bepaalt ten aanzien van de finale kwijting namelijk dat partijen met inachtneming van de in deze vaststellingsovereenkomst opgenomen bepalingen en verplichtingen verklaren niets meer van elkaar te vorderen hebben en elkaar, behoudens nakoming van de in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen, volledige kwijting verlenen. In de vaststellingsovereenkomst wordt dus weliswaar door partijen aan elkaar over en weer volledige kwijting verleend, maar dit geschiedt wel met inachtneming van de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst, zodat niettegenstaande de kwijting de hierin neergelegde verplichtingen door partijen nog steeds nagekomen dienen te worden. In de vaststellingsovereenkomst zijn partijen onder artikel 1 lid 3 overeengekomen dat zij elkaars merkenrechten respecteren, waarbij zij elkaar en elkaars merkenrechten geen (reputatie) schade zullen toebrengen. Bovendien zijn partijen in artikel 12 lid 1 overeengekomen dat zij voor (de promotie van) hun nieuwe productlijnen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten die thans rusten op de huidige Blue Wonder-producten, noch op elkaars intellectuele eigendomsrechten. De vaststel¬lingsovereenkomst behelst derhalve expliciete afspraken over hoe partijen met elkaars merkrechten zullen omgaan, welke afspraken niet vallen onder de reikwijdte van de verleende finale kwijting. Het staat De Bever dan ook nog steeds vrij om bezwaren te maken in verband met vermeede inbreuken op merkrechten.

Het beroep van Nedac Sorbo op finale kwijting faalt derhalve.

5.11. Nedac Sorbo is op grond van de geëindigde licentieovereenkomst en de daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomst (de artikelen1 lid 2, 2 en 6 lid 1) gerechtigd om de (nog beschikbare voorraad) Blue Wonder-producten te verhandelen tot 1 augustus 2012. Daaruit kan worden afgeleid dat Nedac Sorbo daarmee ook gerechtigd is tot die datum het merk Blue Wonder te gebruiken op dezelfde wijze zoals zij dat altijd heeft gedaan. Echter, dit specfieke gebruik impliceert geen toestemming om het merk Blue Wonder te gebruiken voor de presentatie en promotie van de eigen concurrerende nieuwe productlijn reinigings¬middelen. Bovendien mag op grond van artikel 1 lid 3 van de vaststellingsovereenkomst gelezen in samenhang met artikel 3 lid 5 van de licentieovereenkomst Nedac Sorbo zonder voorafgaande schrif¬telijke toestemming van De Bever het merk Blue Wonder niet op een van de registratie afwijkende wijze gebruiken. Nedac Sorbo is dus ook op deze grond niet gerechtigd om het merk Blue Wonder op deze afwijkende wijze, namelijk voor de presentatie van haar eigen nieuwe productlijn Sorbo Ultra Clean te gebruiken.

5.12. Partijen zijn in de vaststellingsovereenkomst verder overeengekomen dat beiden, met inachtneming van de vaststellingsovereenkomst en elkaars intellectuele eigendoms¬rechten, gerechtigd zijn om een nieuwe productlijn reinigingsmiddelen op de markt te brengen en daarvoor ook reclame mogen maken (artikel 9 t/m 12). Dit recht om reclame te mogen maken voor de eigen nieuwe producten gaat echter niet zo ver dat Nedac Sorbo toegestaan moet worden dat zij voor haar nieuwe productlijn Ultra Clean reclame mag maken op de verpakkingen van de Blue Wonder-producten van De Bever, welke producten Nedac Sorbo op basis van de geëindigde licentieovereenkomst en de daaruit voortvloeiende vaststellings¬overeenkomst tot 1 augustus 2012 nog mag distribueren en dus op de markt mag brengen. Te meer, nu partijen in de vaststellingsovereenkomst, zoals hiervoor reeds is overwogen, uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zij in het algemeen en in het bijzonder bij de promotie van nieuwe productlijnen elkaars intellectuele eigendomsrechten zullen respecteren.

5.13. Dat De Bever anderszins toestemming heeft verleend aan Nedac Sorbo om haar product Blue Wonder of haar woordmerk Blue Wonder te gebruiken voor de presentatie en promotie van het concurrerende product van Nedac Sorbo, heeft Nedac Sorbo gelet op de gemotiveerde betwisting van De Bever evenmin aannemelijk gemaakt. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Nedac Sorbo zonder toestemming van De Bever het merk Blue Wonder gebruikt in de gewraakte promotieactie.

5.14. Nedac Sorbo voert verder het verweer dat de merkrechten van De Bever ten aanzien van de door haar verhandelde Blue Wonder-producten zijn uitgeput, omdat zij de Blue Wonder-producten van De Bever heeft gekocht zodat het haar vrij staat deze producten verder te verhandelen. Zij stelt dat De Bever daartegen niet meer kan optreden, omdat de Blue Wonder-producten door of met toestemming van De Bever op de markt zijn gebracht en zodoende zijn uitgeput. Dit beroep op uitputting faalt, nu hier geen sprake is van een situatie van uitputting van merkrechten. De Bever verzet zich immers niet tegen de verdere verhandeling van de Blue Wonder-producten door Nedac Sorbo, maar verzet zich tegen het gebruik door Nedac Sorbo van haar merk Blue Wonder voor de promotie van het concurrerende nieuwe product van Nedac Sorbo.

5.15. Nedac Sorbo voert ten slotte het verweer dat de promotieactie geen merkinbreuk oplevert, omdat de op de actiesticker en de website www.uwhulpinhuis.nl vermelde informatie feitelijk juist is en op geen enkele wijze denigrerend richting De Bever is en ook geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk Blue Wonder. Zij stelt dat op de actie¬sticker slechts op refererende wijze gebruik wordt gemaakt van het merk Blue Wonder. Nedac Sorbo dient immers de consument te kunnen informeren dat zij niet langer het product Sorbo Blue Wonder in haar assortiment van schoonmaakmiddelen opneemt, maar zal vervangen door producten van het merk Sorbo Ultra Clean.

5.16. De voorzieningenrechter constateert dat de tekst “Ultra Clean” op de actiesticker in een vergelijkbaar lettertype en grootte is als de tekst “Blue Wonder” op het etiket van de fles (Sorbo) Blue Wonder en voorts dat de actiesticker zodanig op het etiket van de fles is geplaatst dat de tekst Ultra Clean pal boven de tekst Blue Wonder staat. Door deze wijze van bestickering lijkt het alsof de naam van het Blue Wonder-product wordt gewijzigd in Sorbo Ultra Clean. Met de bijgeschreven tekst op de actiesticker dat Sorbo Blue Wonder wordt vervangen door Ultra Clean wordt de indruk versterkt dat de Blue Wonder-producten geheel van de markt zullen verdwijnen. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het product Blue Wonder zal verdwijnen en vervangen zal worden door het nieuwe product Sorbo Ultra Clean van Nedac Sorbo. Daaraan doet niet af de toelichting op de site www.uwhulpinhuis.nl waar vermeld staat dat Nedac Sorbo vanaf half mei Sorbo Ultra Clean op de markt gaat brengen en zal stoppen met de levering van Sorbo Blue Wonder. Ook uit deze toelichting valt in tegenstelling tot hetgeen Nedac Sorbo beweert niet heel duidelijk af te leiden dat het product Blue Wonder niet verdwijnt, maar dat Nedac Sorbo slechts stopt met de distributie van dit product en daarvoor in de plaats met een nieuw reinigings¬middel Sorbo Ultra Clean in haar assortiment komt. Daarenboven moet de consument een extra inspanning plegen om bij deze informatie te komen, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat niet alle consumenten dit zullen doen en zodoende zich deze extra informatie niet eigen zullen maken. De uitgangs¬informatie voor de consument is derhalve de actiesticker en de daarop vermelde korte tekst, die suggereert dat de Blue Wonder-producten vervangen zullen worden door de Sorbo Ultra Clean-producten en aldus dat de Blue Wonder-producten van de markt zullen verdwijnen.

5.17. Deze promotieactie van Nedac Sorbo, waarbij de flessen van de de Blue Wonder-producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidings¬functie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de consument verwarring ontstaan omdat de wijze van bestickering en de inhoud van de tekst op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal verdwijnen en zal worden vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor wordt de herkomsaanduidings¬functie van het merk Blue Wonder aangetast.

5.18. Met dit gebruik van het merk Blue Wonder in haar promotieactie maakt Nedac Sorbo naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dan ook inbreuk op de exclusieve merkrechten van De Bever op het woordmerk Blue Wonder in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Doordat Nedac Sorbo met de promotieactie voor haar nieuwe product Sorbo Ultra Clean inbreuk maakt op de merkrechten van De Bever handelt zij daarmee ook automatisch in strijd met de vaststellingsovereenkomst, waarin partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen elkaars merkrechten te zullen respecteren. Reeds op grond van de merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE liggen alle vorderingen - met inachtneming van het hierna volgende - voor toewijzing gereed, zodat niet wordt toegekomen aan een beoordeling van de aangevoerde andere grondslagen. Over de afzonderlijke vorderingen wordt het volgende overwogen.

5.19. Het onder I gevorderde gebod om Nedac Sorbo te gebieden elk gebruik van mededelingen met de strekking dat de Blue Wonder-producten worden vervangen door enig product van Nedac Sorbo te staken is veel te ruim en is daarom in die zin niet toewijsbaar. De voorzieningenrechter zal enkel toewijzen dat Nedac Sorbo zal worden verboden om de in de promotieactie gebruikte actiesticker en de op de actiesticker vermelde suggestieve tekst te gebruiken.

5.20. Het onder II gevorderde is eveneens te ruim en aldus op die grond niet geheel toewijsbaar. Een verbod op elk gebruik van misleidende of vergelijkende reclame-uitingen is veel te ruim en bovendien te onbepaald, zodat dit reeds hierom niet toewijsbaar is.

Een verbod op elk gebruik van de merknaam Blue Wonder ter presentatie van de eigen producten van Nedac Sorbo is ook veel te ruim, nu Nedac Sorbo tot 1 augustus 2012 Blue Wonder-producten mag verkopen en aldus met toestemming van De Bever gerechtigd is daarvoor de merknaam Blue Wonder te gebruiken. Wel kan als het mindere van het gevorderde worden toegewezen een verbod aan Nedac Sorbo om het merk Blue Wonder te gebruiken ter presentatie en promotie van haar eigen nieuwe productlijn Sorbo Ultra Clean.

5.21. De vorderingen onder I en II zullen worden versterkt met een dwangsom zoals gevorderd door De Bever. De voorzieningenrechter zal echter een ruimere termijn geven om hieraan uitvoering te geven.

5.22. De vordering onder III kan niet worden toegewezen zoals gevorderd. Deze vordering zal beperkter worden toegewezen en wordt aangepast aan de inhoud van de hiervoor onder I en II toegewezen vorderingen. Ook deze veroordeling zal worden versterkt met een dwangsom. Nedac Sorbo wordt echter ook voor de uitvoering hiervan een ruimere en reëlere termijn gegeven dan door De Bever gevorderd.

5.23. De vordering onder IV is toewijsbaar onder last van een dwangsom, maar voor de uitvoering ervan zal Nedac Sorbo wederom een ruimere en reëlere termijn moeten worden gegund.

5.24. Onder V vordert De Bever Nedac Sorbo te veroordelen tot rectificatie in alle relevante media, waaronder in ieder geval in de dagvaarding opgesomde media.

De rectificatie betreft volgens De Bever de onjuiste mededeling van Nedac Sorbo (met de strekking) dat de Blue Wonder-producten worden vervangen door de Sorbo Ultra Clean-producten van Nedac Sorbo. Niet in geschil is dat in de door De Bever opgesomde media de mededeling dat Nedac Sorbo Sorbo Blue Wonder in haar assortiment vervangt door Sorbo Ultra Clean, niet heeft gestaan. Ook is onbestreden dat de reclamecampagne van Nedac Sorbo voor haar nieuwe product Sorbo Ultra Clean niet anderszins in die betreffende media heeft gestaan. Dit betekent dat er geen aanleiding is om de rectificatie in de door De Bever gewenste media toe te wijzen. Er hoeft immers alleen gerectificeerd te worden in de media waarin de gewraakte uitlatingen zijn gedaan. Dit betekent dat ook de rectificatie in alle bladen gebonden aan de winkels waar de Blue Wonder-producten met de actiesticker zijn verkocht niet toewijsbaar is, omdat ook in die bladen de promotiecampagne van Nedac Sorbo en de door De Bever gewraakte uitlatingen van Nedac Sorbo niet hebben gestaan.

Bij een rectificatie bij alle verkooppunten (zoals supermarkten) van de Blue Wonder-producten met de actiesticker heeft De Bever geen belang, nu de doelgroep van de promotieactie niet die verkooppunten is, maar de promotieactie zich enkel richt tot de consument. De enige rectificatie die kan worden toegewezen is de rectificatie op de website www.uwhulpinhuis.nl, waarnaar op de actiesticker wordt verwezen voor uitleg over de actie. Immers op deze website wordt wel melding gemaakt van de gewraakte mededeling. Deze rectificatie zal dan ook worden toegewezen onder last van een dwangsom waarbij de rectificatietekst wordt aangepast zoals hierna vermeld.

5.25. De voorzieningenrechter zal de op te leggen dwangsommen matigen en de totaal te verbeuren dwangsommen aan een maximum verbinden. Vanwege de veelomvattendheid van de toegewezen vorderingen wordt aan Nedac Sorbo ruimere en reëlere termijnen gegund dan door De Bever is gevorderd teneinde aan de toegewezen vorderingen uitvoering te geven.

5.26. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

5.27. Nedac Sorbo zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van De Bever in conventie worden veroordeeld. De Bever heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv ten bedrage van

€ 7.126,50. Ter onderbouwing van haar advocaatkosten heeft zij een kostenspecificatie in het geding gebracht ten bedrage van in totaal € 7.126,50. Hierop heeft De Bever na bezwaar van Nedac Sorbo in mindering gebracht een bedrag van € 78,00 voor de post “advies agentuur”, zodat resteert een bedrag van € 7.048,50 dat De Bever vordert aan werkelijk gemaakte kosten aan juridische bijstand voor de onderhavige procedure. Gelet op het feit dat de onderhavige procedure ook een eis in reconventie omvat, dient ervan uitgegaan te worden dat de in totaal gevorderde advocaatkosten mede daarop betrekking hebben, zodat per definitie de gevorderde gehele advocaatkosten niet kunnen worden toegewezen. Slechts is toewijsbaar het deel van de advocaatkosten dat toegeschreven kan worden aan de procedure in conventie. Nu De Bever in de kostenspecificatie geen onderscheid heeft gemaakt in de kosten voor de conventie en de reconventie, noch anderszins inzichtelijk heeft gemaakt welk gedeelte van de urenspecificatie ten laste komt van de conventie en welk deel van de reconventie, zal de voorzieningenrechter daarvan zelf een schatting moeten maken. Gelet op de omvang van het feitencomplex in conventie en reconventie, de grondslagen van de vorderingen en het gevoerde verweer en daarmee de ingewikkeldheid van de zaak, bepaalt de voorzieningenrechter de verhouding tussen de conventionele en reconventionele procedure op 2/3 tegen 1/3. Dit betekent dat van de gemaakte advocaatkosten voor de gehele procedure de voorzieningenrechter 2/3 deel toekent aan de eis in conventie, zijnde een bedrag van € 4.699,00. Dit bedrag aan proces¬kosten ten aanzien van het salaris van de advocaat kan worden toegewezen, in aansluiting bij de maximale bandbreedte van

€ 6.000,00 voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. De kosten in conventie aan de zijde van De Bever worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- dagvaarding € 76,17

- griffierecht € 575,00

- salaris advocaat 4.699,00

Totaal € 5.350,17

5.28. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot.

De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde inbreuk op de auteurs- en merkenrechten en de onrechtmatige daad een voortdurend karakter hebben. De Bever heeft het spoedeisend belang ook niet betwist.

6.2. Ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen van De Bever door het doen van onjuiste mededelingen inzake het einde van de samenwerking en de periode van uitlevering van de (Sorbo) Blue Wonder-producten door Nedac Sorbo, wordt als volgt overwogen.

6.3. Vaststaat dat nog voordat partijen overeenstemming hadden bereikt over de beëindiging van de samenwerking in de vaststellingovereenkomst van 14 mei 2012,

De Bever op 15 februari 2012 haar nieuwe productlijn Blue Wonder al op de markt heeft aangekondigd en daarbij aan afnemers heeft medegedeeld dat de samenwerking met

Nedac Sorbo als distributeur is geëindigd en voorts dat Nedac Sorbo nog tot 1 april 2012 de Blue Wonder producten kan uitleveren en dat daarna De Bever zelf de Blue Wonder producten gaat leveren. Deze mededeling is feitelijk onjuist omdat op 15 februari 2012 de samenwerking tussen partijen nog niet was beëindigd en Nedac Sorbo uit hoofde van de vaststellings¬overeenkomst (artikel 6 lid 1 jo. artikel 2) nog tot 1 augustus 2012 de Blue Wonder-producten kan uitleveren in plaats van tot 1 april 2012. De Bever heeft dus voordat er definitieve afspraken zijn gemaakt tussen partijen over de beëindiging van de samen¬werking in de vaststellingsovereenkomst, daarop vooruitlopend, de betreffende onjuiste mededeling gedaan. Het verweer van De Bever dat op het moment van de mededeling de verstrekte informatie juist was, faalt. De Bever betwist immers niet dat partijen op dat moment nog in onderhandeling waren over de voortzetting van de samenwerkings¬verhouding dan wel de wijze van beëindiging daarvan. Gelet daarop is de mededeling van De Bever te absoluut en daarom onjuist. Immers, op dat moment was het nog niet zeker of, en zo ja, wanneer de samenwerking zou eindigen. Nedac Sorbo heeft onvoldoende weersproken gesteld dat op grond van deze onjuiste mededeling afnemers van de Blue Wonder-producten zich niet meer tot haar hebben gericht ten gevolge waarvan zij minder producten heeft kunnen uitleveren en aldus schade heeft geleden. Nedac Sorbo heeft dit onderbouwd met een e-mail van Jumbo Supermarkten. De voorzieningenrechter is dan ook voorshands van oordeel dat De Bever met deze onjuiste mededeling onrechtmatig heeft gehandeld jegens Nedac Sorbo, zodat de vorderingen die daarop zijn gebaseerd zullen worden toegewezen. De voorzieningenrechter constateert dat deze onjuiste mededeling ook staat op de website www.debever.nl.

6.4. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Nedac Sorbo wordt het volgende overwogen.

6.5. In het kader van de licentieovereenkomst (ten aanzien van de verkoop van reinigingsmiddelen voorzien van het merk Blue Wonder) zijn partijen overeengekomen dat Nedac Sorbo de vormgeving van de fles en het etiket alsmede de marketing en distributie van de Blue Wonder-producten voor haar rekening zou nemen. Onbestreden is dat Nedac Sorbo de vormgeving van de flessen waarin de (Sorbo) Blue Wonder-producten worden verkocht en het etiket van de (Sorbo) Blue Wonder-producten heeft ontworpen en dat zij uit dien hoofde de auteursrechten ten aanzien van de fles en het etiket bezit. Daarnaast heeft Nedac Sorbo onbetwist gesteld dat zij ook auteursrechthebbende is ten aanzien van het Sorbo-beeldmerk en alle ten behoeve van de marketing van de (Sorbo) Blue Wonder-producten gebruikte teksten, foto’s en andere afbeeldingen. Voorts staat vast dat Nedac Sorbo exclusief rechthebbende is op de Sorbo-merken genoemd onder 2.6.

6.6. De Bever heeft deze auteursrechtelijk beschermde werken van Nedac Sorbo zonder toestemming van Nedac Sorbo openbaar gemaakt op haar websites www.debever.nl en www.bluewonder.nl en in haar Blue Wonder accountboek. Nedac Sorbo heeft printscreens van deze websites en een exemplaar van het accountboek overgelegd waaruit blijkt dat daarop en daarin de auteursrechtelijk beschermde werken van Nedac Sorbo, de fles, het etiket, het beeldmerk, de teksten en foto’s overmatig worden afgebeeld. Daaruit blijkt ook het herhaaldelijk gebruik van de Sorbo-merken door De Bever op de websites www.debever.nl en www.bluewonder.nl en in het Blue Wonder accountboek, enerzijds in de teksten over de (Sorbo) Blue Wonder-Producten en anderzijds door de geplaatste afbeeldingen van de (Sorbo) Blue Wonder-Producten waarop het Sorbo beeldmerk prominent staat afgebeeld.

6.7. De Bever erkent dat op haar websites en in haar accountboek afbeeldingen van de huidige (Sorbo) Blue Wonder flessen staan en in teksten wordt verwezen naar deze producten, maar stelt dat dit geen auteursrechtinbreuk dan wel merkinbreuk oplevert omdat deze producten op grond van de vaststellingsovereenkomst nog tot 1 augustus 2012 mogen worden verhandeld door Nedac Sorbo, zodat de De Bever in ieder geval tot die datum de afbeeldingen van de huidige (Sorbo) Blue Wonder flessen nog rechtmatig mag gebruiken en in teksten daarnaar mag verwijzen. Verder stelt zij dat het haar ook na 1 augustus 2012 niet kan worden verboden om foto’s en teksten van de geschiedenis van haar Blue Wonder-producten op haar website te plaatsen.

6.8. Dit betoog kan niet worden gevolgd. Uit de vaststellingsovereenkomst blijkt immers niet dat De Bever nog tot 1 augustus 2012 de afbeeldingen dan wel teksten van de huidige (Sorbo) Blue Wonder-producten mag gebruiken. Uit de vaststellingsovereenkomst en de daaraan voorafgaande licentieovereen¬komst volgt juist dat De Bever de Blue Wonder-producten, in de door Nedac Sorbo vormgegeven fles met bedrukking van het Sorbo etiket met daarop het Sorbo beeldmerk, alleen aan Nedac Sorbo mag verkopen en dat Nedac Sorbo exclusief is gerechtigd deze producten te distribueren en verhandelen. Dit betekent dat De Bever niet het recht heeft om de (Sorbo) Blue Wonder-producten vrijelijk aan derden te verkopen. Dat uitsluitend recht ligt bij Nedac Sorbo als exclusieve distributeur van de (Sorbo) Blue Wonder-producten, zodat De Bever ook niet vrij staat om de afbeeldingen van de (Sorbo) Blue Wonder-producten en de daarop betrekking hebbende teksten naar eigen believen zonder toestem¬ming van Nedac Sorbo te gebruiken op haar websites of accountboek. Hiermee maakt De Bever inbreuk op de auteursrechten van Nedac Sorbo. Dat het volgens De Bever zou gaan om gebruik van foto’s en teksten ter beschrijving van de geschiedenis van de Blue Wonder-producten doet daar niet aan af, nu ook in dat geval het een openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken betreft, waarvoor toestemming vereist is van de auteursrechthebbende, die ontbreekt.

6.9. Naast het hiervoor reeds omschreven gebruik van de Sorbo-merken van Nedac Sorbo heeft De Bever de merknaam Sorbo ook gebruikt door op 11 mei 2012 aan afnemers (Sorbo) Blue Wonder producten aan te bieden die opgenomen zijn in de als bijlage gevoegde artikellijst (zie onder 2.22). De Bever erkent dat in de bijgevoegde artikellijst in de product¬omschrij¬vingen de merknaam Sorbo meerdere keren is geplaatst, maar stelt dat dit een administratieve fout betreft en dat zij aan afnemers alleen haar eigen nieuwe productlijn van Blue Wonder artikelen verkoopt, waarop geen enkele verwijzing naar Nedac Sorbo of de Sorbo-merken is geplaatst, zodat reeds hierom geen sprake kan zijn verboden merkgebruik. Dit betoog faalt, nu het enkel aanbieden van waren ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE wordt aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Niet is vereist dat de producten ook daadwerkelijk zijn verkocht. Voor zover er al sprake zou zijn van een administratieve fout, dan nog is dit een gebruik van de merknaam Sorbo dat voor rekening en risico komt van Nedac Sorbo.

6.10. Dit, zonder toestemming van Nedac Sorbo, gebruik van de Sorbo-merken door De Bever, bestaande in het aan afnemers aanbieden van (Sorbo) Blue Wonder producten, voorzien van het Sorbo-beeldmerk, en in het veelvuldig gebruiken van de Sorbo-merken in de meest aangewezen informatiebronnen voor afnemers en consumenten van de nieuwe Blue Wonder-producten van De Bever, zoals de hiervoor genoemde twee websites van De Bever en haar accountboek, die door De Bever in het economisch verkeer worden gebruikt ter promotie van haar eigen nieuwe producten die concurrerend zijn aan de producten van Nedac Sorbo, kan bij de afnemers en de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van de Sorbo-merken. Hierdoor kunnen de Sorbo-merken geassocieerd worden met de waren van De Bever, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidings¬functie van de Sorbo-merken. Met dit gebruik van de Sorbo-merken maakt Nedac Sorbo dan ook inbreuk op de exclusieve merkrechten van Nedac Sorbo op de Sorbo-merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

6.11. Dit betekent dat ook de vorderingen van Nedac Sorbo gebaseerd op auteursrechten- en merkenrechteninbreuk toewijsbaar zijn. Over de afzonderlijke vorderingen wordt het volgende overwogen.

6.12. Het onder 1 zal worden toegewezen met een iets ruimere termijn voor de uitvoering daarvan. Het onder 2 gevorderde is eveneens toewijsbaar. Wel wordt in de toewijzing de periode van uitlevering van de (Sorbo) Blue Wonder-producten door Nedac Sorbo tot 1 augustus 2012 geconcretiseerd, nu dit een vaststaand feit is. De vordering onder 3 wordt toegewezen. De voorzieningenrechter zal echter De Bever een ruimere termijn geven om hieraan uitvoering te geven. De vordering onder 4 zal ook worden toegewezen,

zij het dat de tekst van de brief enigszins wordt aangepast als hierna te melden.

6.13. De veroordelingen zullen worden versterkt met een dwangsom zoals gevorderd.

Er is aanleiding de op te leggen dwangsommen te matigen en de totaal te verbeuren dwangsommen aan een maximum verbinden. Vanwege de veelomvattendheid van de toegewezen vorderingen onder 1 en 3 wordt aan De Bever ruimere en reëlere termijnen gegund dan door Nedac Sorbo is gevorderd teneinde daaraan te voldoen.

6.14. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

6.15. De Bever zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Nedac Sorbo in reconventie worden veroordeeld. Nedac Sorbo heeft daarbij aanspraak gemaakt op de werkelijk gemaakte proceskosten van juridische bijstand in de zin van artikel 1019h Rv, door haar begroot op een bedrag van € 6.000,00. De voorzieningen¬rechter stelt vast dat Nedac Sorbo het door haar gevorderde bedrag van werkelijk gemaakte proceskosten met geen enkel stuk heeft onderbouwd. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om deze proceskosten af te wijzen, mede gelet op HR 30 mei 2008, IER 2008, 58 (De Endstra Tapes), waaruit onder meer kan worden afgeleid dat van deze kosten een gespecificeerde opgave moet worden gedaan. De Bever zal daarom op de gebruikelijke wijze door vaststel¬ling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Nedac Sorbo.

De kosten in reconventie aan de zijde van Nedac Sorbo worden begroot op € 816,00 aan salaris advocaat.

6.16. De vordering tot veroordeling van De Bever in de nakosten, zal worden toegewezen als hierna te melden.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. verbiedt Nedac Sorbo om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de in de promotieactie gebruikte actiesticker en de op de actiesticker vermelde suggestieve tekst te gebruiken,

7.2. gebiedt Nedac Sorbo om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van het merk Blue Wonder ter presentatie en promotie van haar eigen productlijn Sorbo Ultra Clean te staken en gestaakt te houden,

7.3. gebiedt Nedac Sorbo om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis gedetailleerde opgave te doen van de door of namens haar gedane alle uitingen in de media, dan wel op verpakkingsmaterialen, dan wel anderszins, met betrekking tot de onder 7.1 en 7.2 genoemde promotieactie van Nedac Sorbo, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd,

7.4. gebiedt Nedac Sorbo alle Blue Wonder-producten die voorzien zijn van de actiesticker binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis te doen terughalen, met opgave van het aantal teruggehaalde producten per afnemer, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd,

7.5. gebiedt Nedac Sorbo binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis een rectificatie te doen plaatsen op de website www.uwhulpinhuis.nl met de navolgende mededeling:

“Onlangs heeft Nedac Sorbo B.V. op het verpakkingsmateriaal van Blue Wonder-producten reclame gemaakt voor “Sorbo Ultra Clean”. In de reclamecampagne werd gesuggereerd dat de producten van Blue Wonder zouden verdwijnen en zouden worden vervangen. Hiermee heeft Nedac Sorbo B.V. op verwarringwekkende wijze gebruik gemaakt van het woordmerk Blue Wonder. De Blue Wonder-producten zullen niet worden vervangen door enig ander reinigingsproduct en zullen geenszins uit de markt verdwijnen.”,

7.6. veroordeelt Nedac Sorbo om aan De Bever een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de hiervoor onder 7.1 t/m 7.5 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt voor de in totaal te verbeuren dwangsommen,

7.7. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

7.8. veroordeelt Nedac Sorbo in de proceskosten, aan de zijde van De Bever tot op heden begroot op € 5.350,17 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

7.9. veroordeelt Nedac Sorbo in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Nedac Sorbo niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

7.10. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.11. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.12. gebiedt De Bever om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten en merkrechten van Nedac Sorbo te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het aanbieden van Sorbo Blue Wonder producten en het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde mededelingen, foto’s en advertenties en het inbreukmakend gebruik van de Sorbo-merken, op de websites www.debever.nl en www.bluewonder.nl en het Blue Wonder accountboek,

7.13. bepaalt dat Nedac Sorbo tot 1 augustus 2012 gerechtigd is (de Sorbo) Blue Wonder-producten uit te leveren en verbiedt De Bever onmiddellijk na betekening van dit vonnis ten aanzien van deze periode van uitlevering van de (Sorbo) Blue Wonder-producten door Nedac Sorbo onjuiste mededelingen te doen aan derden,

7.14. gebiedt De Bever om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van alle afnemers aan wie De Bever:

- onjuiste mededelingen heeft gedaan zoals hiervoor onder 7.13 is geformuleerd;

- het Blue Wonder accountboek heeft verstrekt;

- Sorbo Blue Wonder producten heeft aangeboden door het verstrekken van de artikellijst met daarop de Sorbo Blue Wonder producten,

7.15. gebiedt De Bever om na ontvangst door Nedac Sorbo van de onder 7.14 genoemde informatie, op het eerste verzoek van Nedac Sorbo, een brief te verzenden aan al deze afnemers met de volgende inhoud:

“Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem informeert De Bever B.V. u over het volgende. De distributierelatie tussen Nedac Sorbo B.V. en De Bever B.V. is beëindigd. De Bever B.V. heeft ten onrechte de indruk gewekt dat Nedac Sorbo B.V. reeds gestopt is met de levering van Sorbo Blue Wonder producten. U kunt nog tot 1 augustus 2012 Sorbo Blue Wonder producten afnemen van Nedac Sorbo B.V.

De Bever B.V. heeft eveneens ten onrechte de indruk gewekt vanaf 1 april 2012 zelf Sorbo Blue Wonder producten te leveren. De Bever B.V. levert enkel Blue Wonder producten uit de door haarzelf ontwikkelde productlijn.”

waarbij De Bever per gelijke post een afschrift van deze brief, met daar bijgevoegd een lijst van de geadresseerden aan de advocaat van Nedac Sorbo, mr. A. Bekema, zal doen toekomen,

7.16. veroordeelt De Bever om aan Nedac Sorbo een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere keer dat dan wel voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de hiervoor onder 7.12 t/m 7.15 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt voor de in totaal te verbeuren dwangsommen,

7.17. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

7.18. veroordeelt De Bever in de proceskosten, aan de zijde van Nedac Sorbo tot op heden begroot op € 816,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

7.19. veroordeelt De Bever in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat De Bever niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

7.20. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.21. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2012.

Coll.: HS