Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW9370

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
05-06-2012
Datum publicatie
26-06-2012
Zaaknummer
AWB 12/642 en AWB 12/643
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verweerder heeft terecht geen proceskostenvergoeding toegekend voor de taxatierapporten die zijn opgemaakt in de bezwaarfase. Redengevend hiervoor is dat het inroepen van een deskundige, voor het opmaken van volledige taxatierapporten, niet redelijkerwijs noodzakelijk is geweest. Gelet op de door verweerder voorgestelde aanzienlijke verlagingen van de waarden van de woningen behoefde slechts beoordeeld te worden of de voorgestelde waarden redelijk zijn. Gelet op de expertise van de gemachtigde van eiseres, had deze de beoordeling zelf kunnen maken. Het inschakelen van een taxateur was daarvoor niet nodig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2012/1610
FutD 2012-1775
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

registratienummer: AWB 12/642 en AWB 12/643

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

van 5 juni 2012

inzake

[X] BV, gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: [A],

tegen

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Rivierenland, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft bij beschikkingen krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) de waarden van de onroerende zaken, plaatselijk bekend als [a-straat 1] en [b-straat 2], te [Z] (hierna: de woningen), per waardepeildatum 1 januari 2010, vastgesteld voor het kalenderjaar 2011 op respectievelijk € 459.000 en € 412.000.

Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 28 december 2011 de waarden van de woningen verminderd tot € 295.000 respectievelijk € 247.000.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 8 februari 2012, ontvangen door de rechtbank op dezelfde dag, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 mei 2012 te Arnhem.

Namens eiseres is verschenen [A]. Namens verweerder is verschenen [B].

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt. Een afschrift hiervan is aan deze uitspraak gehecht.

2. Feiten

Verweerder heeft per e-mail van 13 mei 2011 aan eiseres een compromisvoorstel gedaan om de waarden van de woningen te verminderen tot € 295.000 respectievelijk € 247.000.

Eiseres heeft op 10 oktober 2011 een taxateur opdracht gegeven om de woningen te taxeren.

De taxateur van eiseres heeft met dagtekening 24 november 2011 taxatierapporten opgesteld. De taxateur heeft daarvoor vier uren à € 80 exclusief BTW per woning bij eiseres in rekening gebracht.

Eiseres heeft deze taxatierapporten meegezonden bij de aanvullende bezwaarschriften.

Bij de uitspraken op bezwaar heeft verweerder de waarden van de woningen verminderd en voor beide woningen afzonderlijk een bedrag van € 218 (forfaitair bedrag van € 218 vermenigvuldigd met een wegingsfactor 1) toegekend voor door een derde verleende beroepsmatige rechtsbijstand. Verweerder heeft geen kostenvergoeding toegekend voor de taxatierapporten die eiseres in de bezwaarfase heeft laten opmaken.

3. Geschil

In geschil is of eiseres in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding voor de in de bezwaarfase opgestelde taxatierapporten.

4. Beoordeling van het geschil

Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de kosten, die eiseres in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door verweerder uitsluitend vergoed op verzoek van eiseres voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan verweerder te wijten onrechtmatigheid.

Ingevolge het vierde lid van dit artikel worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld over de kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld. Daarbij is volgens de toelichting van de wetgever de kostenveroordeling niet bedoeld als een volledige schadevergoeding maar als een tegemoetkoming in de kosten (NvT, Stb.1993, 763, p.5).

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a. en b. van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) kan een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de Awb uitsluitend betrekking hebben op:

a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,

b. kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht.

De door eiseres in bezwaar gemaakte kosten komen op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer voldaan is aan de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets: niet alleen de kosten zelf moeten redelijk zijn, maar het maken van de kosten als zodanig moet eveneens redelijk zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder terecht geen proceskostenvergoeding toegekend voor de taxatierapporten die zijn opgemaakt in de bezwaarfase. Redengevend hiervoor is dat het inroepen van een deskundige, voor het opmaken van volledige taxatierapporten, niet redelijkerwijs noodzakelijk is geweest. Gelet op de door verweerder bij e-mail van 13 mei 2011 voorgestelde aanzienlijke verlagingen van de waarden van de woningen behoefde slechts beoordeeld te worden of de voorgestelde waarden redelijk zijn. Gelet op de expertise van de gemachtigde van eiseres had deze de beoordeling zelf kunnen maken. Het inschakelen van een taxateur was daarvoor niet nodig. De kosten van de taxatierapporten komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

De stelling van de gemachtigde van eiseres dat het opstellen van de taxatierapporten in dit kader noodzakelijk was omdat er niet vanuit gegaan kan worden dat verweerder zich aan zijn woord zou houden, snijdt geen hout. Vooropgesteld dient te worden dat ervan uit mag worden gegaan dat een bestuursorgaan een gedaan compromisvoorstel ook daadwerkelijk gestand zal doen. Indien verweerder de waarden van de woningen niet conform het compromis zou hebben verlaagd, had eiseres daartegen juridische stappen kunnen ondernemen.

Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen ongegrond te worden verklaard.

5. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

6. Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.M.F. Geerling, rechter, in tegenwoordigheid van

J.M. Grutters, griffier.

De griffier, De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op: 5 juni 2012

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.