Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW9365

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-06-2012
Datum publicatie
26-06-2012
Zaaknummer
223318
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzetzaak.

Melkveehouder vordert verklaring voor recht dat Liander jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten in de levering van elektriciteit met voldoende spanning en vergoeding van zijn schade. Hij stelt schade te hebben geleden doordat de installatie niet van netaarding was voorzien. De rechtbank oordeelt na uitleg van de overeenkomst dat de melkveehouder er niet vanuit mocht gaan dat het door hem aanvaarde en door Liander gedane aanbod ook netaarding omvatte. Liander is dus niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Verstekvonnis vernietigd, vorderingen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 223318 / HA ZA 11-1541

Vonnis in verzet van 6 juni 2012

in de zaak van

[gedaagde in verzet]

eiser,

gedaagde in het verzet,

advocaat mr. T.A. Timmermans te Rhenen,

tegen

naamloze vennootschap

LIANDER N.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

eiseres in het verzet,

advocaat mr. M.E. Brinkman te Amsterdan,

Partijen zullen hierna [gedaagde in verzet] en Liander genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 december 2011,

- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde in verzet] heeft zijn melkveebedrijf in juni 2009 verplaatst naar een nieuwe locatie aan de [adres] te Beneden Leeuwen (verder te noemen het melkveebedrijf). Ten einde dit nieuwe bedrijf te voorzien van een aansluiting op het elektriciteitsnet heeft [gedaagde in verzet] in september 2008 telefonisch contact opgenomen met netbeheerder Liander (destijds genaamd Continuon Netbeheer B.V.). Liander heeft daarop aan [gedaagde in verzet] aangegeven dat een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk via de website www.aansluitingen.nl aangevraagd kon worden.

2.2. Op 23 september 2008 heeft [gedaagde in verzet] op de website www.aansluitingen.nl een digitaal aanvraagformulier ingevuld voor het aansluiten van het melkveebedrijf op het elektriciteitsnet en de aanvraag digitaal ingediend. In de door [gedaagde in verzet] overgelegde uitdraai van het ingevulde aanvraagformulier staat onder meer het volgende opgenomen:

“(…)

AanvraagOpmerking Geachte lezer,

Het betreft een perceel grond waar nieuw gebouwd gaat worden,de bedoeling is om hier een melkveebedrijf op te richten. Dit is gepland om begin volgend jaar te beginnen met de bouw. Graag zou ik met iemand contact willen over de gang van zaken in deze en een offerte wat de kosten hier van zijn. Waar moet het een en ander afgetakt worden?

hopende op een spoedige reactie m.vr.gr. [ ] [gedaagde in verzet]

(…)

(…)

Producten

Gas 55 kW

Water 2 m3/h

Elektriciteit 3 x 60 A - aarding - dubbeltarief

Warmte -

Telecom aangevraagd

Kabeldiensten aangevraagd

(…)”

2.3. De website www.aansluitingen.nl wordt beheerd door het Centraal Meldpunt Aansluitingen (hierna het CMA). De medewerkers van het CMA hebben de aanvraag van [gedaagde in verzet] omgezet en aangeboden aan Liander.

2.4. Bij de stukken zit een uitdraai van de aanvraaggegevens van [gedaagde in verzet] die in het systeem van Liander zijn geregistreerd, onder meer inhoudende:

“(…)

Producten

Gas 55 kW

Water 2 m3/h

Elektriciteit 3 x 60 A

Warmte -

Telecom aangevraagd

Kabeldiensten aangevraagd

(…)”

2.5. Nadat [gedaagde in verzet] het digitale aanvraagformulier had ingediend heeft hij dezelfde dag per e-mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van Liander ontvangen. De opdrachtbevestiging vermeldt onder meer:

“Wij hebben uw aanvraag met kenmerk gld08.09171 ontvangen inzake een nieuwe aansluiting en/of wijziging van een bestaande aansluiting.

Indien uit uw aanvraag blijkt dat de werkzaamheden volgens de standaardprijzen, zoals weergegeven op onze website www.continuon.nl, uitgevoerd kunnen worden ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een opdrachtbevestiging in de vorm van een contract. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een maatwerkofferte.

Meer informatie over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het aanleggen of wijzigen van een aansluiting, en over tarieven en procedures, vindt u op onze website www.continuon.nl. Deze informatie sturen we u, op aanvraag, toe. (…)”

2.6. De door [gedaagde in verzet] van Liander ontvangen schriftelijke offerte d.d. 6 november 2008, houdt onder meer het volgende in:

“Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u een offerte toekomen voor de levering van

- Het aanleggen van (een) nieuwe energieaansluiting(en).

Omschrijving Hoeveelheid Prijs per eenheid Bedrag in EUR

Standaardkosten Elektra:

Nieuwe aansluiting elektriciteit Ac2b I 1.056,00 I ST 1.056,00

(3x63 ampere)

Meerlengte (aansluitleiding > 25 meter) 525 30,07 I m 15.786,75

tbv nieuwe aansluiting

elektriciteit AC2b

Totaal exclusief BTW 16.842,75

BTW 19,0 % over 16.842,75 EUR 3.000,12

BTW 0,0 % over EUR 0,00

Totaal inclusief BTW 20,042,87

De bedragen in deze offerte zijn gebaseerd op het prijspeil 2008.

Deze offerte betreft het maken van een elctriciteitsaansluiting van 3 x 63 amp., er moet rekening worden gehouden met 20 weken voor uitvoering i.v.m. uitbereiding van het laagspanningsnet.

Er zijn voorwaarden aan deze aanbieding verbonden:

- (…)

- De Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit/gas voor kleinverbruikers, zijn van toepassing op deze offerte. U kunt deze voorwaarden downloaden via de website www.continuon.nl of op verzoek toegestuurd krijgen.

Voor de energielevering is een aantal punten van belang:

- (…)

- De aansluiting wordt door Continuon Netbeheer bedrijfsklaar opgeleverd. Voor uw veiligheid staat uw aansluiting in de ‘uitstand’. Uw installateur (of uzelf) kan vervolgens de aansluiting in bedrijf nemen. Houdt u er rekening mee dat u als eigenaar volgens de wet verantwoordelijk bent voor de staat van uw gas- en/of elektrische binneninstallatie?

- U bent vrij om een energieleverancier te kiezen. Denkt u er bij een aansluiting aan dat u zich op tijd meldt bij uw energieleverancier?

De door u ondertekende opdrachtbevestiging ontvangen wij graag in de portvrije envelop die u bij deze brief ontvangt. Wij nemen spoedig daarna contact met u op om de uitvoeringsdetails met u door te spreken.

Indien u een nieuwe aansluiting hebt aangevraagd en deze verder wilt laten aansluiten op uw wensen, zoals beschreven in bijgaande informatiebrief, wilt u dan het keuzeformulier met de opdrachtbevestiging aan ons terugsturen?

Vragen?

Indien u nog inhoudelijke vragen hebt over deze offerte, of u heeft een algemene vraag, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk. (…)”

2.7. In de Algemene Voorwaarden 2006 aansluiting en transport elektriciteit voor Kleinverbruikers van Liander (hierna de Algemene Voorwaarden) is onder andere het volgende opgenomen:

“(…)

Artikel 17

Aansprakelijkheid

(…)

17.2

De netbeheerder is, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, voorts aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ten gevolge van een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport dan wel van een onjuist handelen of nalaten in verband met aansluiting en/of transport - niet zijnde een onderbreking van het transport -, doch niet indien de schade het gevolg is van een tekortkoming die de netbeheerder niet kan worden toegerekend.

17.3

Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de netbeheerder of diens leidinggevende werknemers, zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten indirecte schade zoals in ieder geval schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving.

17.4

Indien en voor zover de netbeheerder jegens de contractant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/ of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste Euro 910.000,- (negenhonderdtien duizend Euro) per gebeurtenis voor alle contractanten tezamen, met dien verstande dat de vergoeding van schade aan zaken, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is beperkt tot ten hoogste Euro 1.400,- (éénduizend vierhonderd Euro) per contractant. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan Euro 910.000,-, is de netbeheerder niet gehouden meer schadevergoeding te betalen dan dit bedrag, waarbij met inachtneming van het eerder in dit lid genoemde maximum voor schade aan zaken van Euro 1.400,- de aanspraken van de contractanten naar evenredigheid zullen worden voldaan.

(…)”

2.8. [gedaagde in verzet] heeft vervolgens de bij de offerte gevoegde opdrachtbevestiging getekend aan Liander per post retour gezonden. Van de zijde van Liander is er een brief met bijlage d.d. 29 december 2008 gericht aan [gedaagde in verzet] overgelegd. De brief vermeldt onder meer:

“Wij hebben van u de opdracht ontvangen inzake uw aanvraag van een nieuwe aansluiting bij Continuon Netbeheer. (…)

In het overzicht staan de gegevens van de elektriciteits- en/of gasaansluiting(en) zoals ze bij Continuon Netbeheer zijn geregistreerd. Ook leest u welke EAN-code(s) erbij horen. De EAN-code is een uniek identificatienummer van een aansluiting. Dit nummer heeft u nodig om uw contractzaken met uw energieleverancier te regelen. (…)

(…)

Deze opdrachtbevestiging leidt tot het vaststellen van de overeenkomst van het maken van een aansluiting met NV. Continuon Netbeheer.

Meer informatie over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het aanleggen of wijzigen van een aansluiting, tarieven, procedures en annuleringsvoorwaarden, vindt u op onze website www.continuon.nl. Deze informatie kunnen we u, op aanvraag, ook toesturen.

(…)”

2.9. In de bijlage van de door Liander overgelegde brief van 29 november 2008 staat het volgende overzicht:

2.10. Op 7 september 2009 heeft Liander de aansluiting van de binneninstallatie van het melkveebedrijf van [gedaagde in verzet] op het elektriciteitsnet gerealiseerd. Gedurende enkele maanden voorafgaand aan de aansluiting is het melkveebedrijf van stroom voorzien via een tijdelijk geplaatste aggregaat. Na de aansluiting op het elektriciteitsnet bleken diverse apparaten van [gedaagde in verzet] niet naar behoren te werken, waaronder de melkrobot. Vanaf het moment dat de apparaten niet naar behoren functioneerden, hebben diverse melkkoeien last gekregen van mastitis (uierontsteking). [gedaagde in verzet] heeft vanaf dat moment verschillende installateurs en monteurs van de installaties meerdere keren langs laten komen, die echter niet de oorzaak konden achterhalen. Daarop heeft [gedaagde in verzet] contact opgenomen met Liander die hem de contactgegevens van de heer E.J. [betrokkene], installateur bij Liander (hierna [betrokkene]), doorgaf.

2.11. Nadat [gedaagde in verzet] contact met [betrokkene] had opgenomen is [betrokkene] op 19 juli 2010 bij [gedaagde in verzet] langsgegaan om onderzoek te doen naar de oorzaak van de storingen. Toen [betrokkene] in de meterkast keek constateerde hij dat de installatie van [gedaagde in verzet] wel was voorzien van eigen aarding, maar niet was aangesloten op de aarde of zogenoemde PEN-leiding van Liander (hierna netaarde of netaarding). Het door [betrokkene] opgemaakte onderzoeksrapport van 19 juli 2010 vermeldt onder meer:

“(…)

(…)”

2.12. Op 23 augustus 2010 zijn [betrokkene] en een installateur bij [gedaagde in verzet] langs geweest. [betrokkene] heeft op die dag samen met de installateur de installatie van [gedaagde in verzet] op de aarding van Liander aangesloten. Dezelfde dag hebben de installateurs, die aanvankelijk (de pompen van) de melkmachine bij [gedaagde in verzet] hadden geplaatst, de oude pompen door nieuwe pompen vervangen.

2.13. Na 23 augustus 2010 heeft [gedaagde in verzet] geen problemen meer met zijn installatie en apparaten ondervonden.

2.14. [gedaagde in verzet] heeft op 4 november 2010 een verklaring over onder andere het bezoek van [betrokkene] op schrift afgelegd. Deze schriftelijke verklaring hieromtrent luidt:

“(…) De heer E.[betrokkene] is 19-07-2010 bij ons geweest en heeft diverse metingen gedaan. Uiteindelijk werd de meterkast open geschroefd en werd geconstateerd dat de aarde niet aangesloten was.

De hr. [betrokkene]e ging eerst op vakantie en zou daarna informeren waarom dit niet was gedaan want volgens zijn zeggen had dit liander moeten doen, toen de definitieve aansluiting werd gemaakt op het vaste net. (Bij het weghalen van het aggregaat).

Na de vakantie (23 -08-2010) is samen met onze installateur de aarde wel aangesloten en liep het stukken beter met het bedrijf. (…)”

2.15. Vervolgens heeft de voormalig gemachtigde van [gedaagde in verzet] aan Agro Expertiseburo (hierna Agro) verzocht de oorzaak van het disfunctioneren van de installaties te onderzoeken en de schade te begroten. In het rapport van Agro van 27 januari 2011 staat onder andere opgenomen:

“ (…)

Schadeoorzaak

De heer [gedaagde in verzet] heeft diverse deskundigen op elektriciteit gevraagd naar de installatie te kijken. Van een bedrijf heeft [gedaagde in verzet] een kort verslag mogen ontvangen. Zie bijlage 5 van dit rapport.

(…)

Ik mis alleen de opdrachtbevestiging van Continuon waarvan [gedaagde in verzet] zegt deze nooit te hebben ontvangen.

De oorzaak van de problemen aan de apparatuur in de woning en op het bedrijf van [gedaagde in verzet] staat volgens mij vast. Dit is door onderzoek van inspecteur [betrokkene] van Liander ontdekt en gerapporteerd namelijk het aanwezig zijn van ‘vervuiling’ op de stroomleidingen die niet afgevoerd kunnen worden. In mijn ogen kan de conclusie niet anders zijn dan dat de aarde/nul voorziening niet in orde is geweest. Met het koppelen van de aarde aan de aarde van Liander zijn de problemen immers verholpen. De opmerking van [betrokkene] dat de apparatuur hier de oorzaak van is, vind ik niet terecht. De apparatuur is EEG-gekeurd en volgens voorschriften geïnstalleerd en gemonteerd door een erkend elektricien.

In mijn ogen ligt het probleem niet aan de apparaten maar aan de aarde/nul voorziening naar de meterkast toe. Continuon is hiervoor verantwoordelijk.

(…)

In mijn oordeel zijn de stroomstoringen ontstaan omdat het energieaanbod (elektriciteit) niet goed is geweest. Dat alle hierop aangesloten nieuwe apparaten van de waterbehandeling de problemen zouden veroorzaken vind ik niet juist. Nu functioneert alles immers naar behoren en is de installatie niet afgekeurd.

(…)

Schade

De door [gedaagde in verzet] geleden schade bestaat uit extra kosten en gevolgschade aan zijn veestapel door het optreden van een uitbraak van mastitis (uierontstekingen) in de periode september 2009 tot en met 2010.

Wat de kosten betreft is dit nieuwe apparatuur die stuk gegaan is. De meeste zaken zijn nog onder de garantie bij leveranciers vergoed. Dit geldt niet voor de robotcomputer toen deze voor de derde keer stuk ging. Het opnieuw vervangen kostte [gedaagde in verzet] € 1.135,--.

Ook zijn er extra kosten gemaakt aan de mestrobot. Ik begroot deze op € 1.000,--.

De grootste schadepost is de mastitis uitbraak.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mastitis gemiddeld afhankelijk van het lactatiestadium van de koe ongeveer € 182,-- per te behandelen dier kost. Hierin zit inbegrepen melkverlies, dierenarts, medicijnen en extra arbeid. Ik begrijp van [gedaagde in verzet] dat er 42 dieren extra zijn behandeld waardoor deze schadepost al € 7.644,-- bedragen.

In dit bedrag zit niet de schade van het missen van de daadwerkelijk afgevoerde (niet meer gezond geworden dieren). Dit bedrag betekent al vlug een aanvullende schade van € 1.000,-- per koe (vervangingswaarde minus slachtwaarde).

Het vaststellen van gevolgschade door mastitis is echter ingewikkeld. Mastitis is een meerfactoren ziekte die altijd in meer of mindere mate op een bedrijf voorkomt. De oorzaken zijn dan ook divers. Om deze schade goed te onderbouwen heb ik meer informatie nodig over het ontstaan van de mastitis. Hierbij denk ik aan de mastitis status voor de schadeperiode (dus op het oude bedrijf), de melkcontrole cijfers vóór, tijdens en na de schadeperiode, de mogelijke onderzoeken van een dierenarts n.a.v. de mastitisklachten, eventuele bacterie onderzoeken naar de soort bacterie die een rol speelt, hoeveel dieren er extra afgevoerd zijn etc, etc. Ik hierover tijdens mijn bezoek gesproken met de heer H. [gedaagde in verzet].

Het kost veel tijd en dus expertisekosten om dit uit te zoeken. Vooralsnog raam ik de schade op € 25.000,-- zonder me verdiept te hebben in de boekhouding van het bedrijf.

(…)”

2.16. Als bijlage vijf bij het rapport van 27 januari 2011 is een verklaring van een elektrotechnicus toegevoegd. Deze verklaring luidt onder meer als volgt:

“(…)

Het “Onderzoeksrapport E-installaties en aansluitingen”, d.d. 19 juli 2010 voorziet niet van alle benodigde gegevens en meetresultaten om een juiste indruk van de elektrotechnische installatie te krijgen en de daarbij horende storingen.

Tevens geeft de dhr. E. [betrokkene] aan dat hij niet zeker is van zijn bevindingen en heeft de gegevens van de gebruikte meetapparatuur (b.v. indentificatienummer meter Metrahit) niet in de rapportage vermeld. Het is dan ook niet na te gaan of de gemeten waarden correct en bruikbaar zijn en kan zijn conclusie in de rapportage twijfelachtig worden genoemd. Ook geeft dhr. E. [betrokkene] aan dat , ik citeer;

“….er een verbindinding/overdracht kan zijn in de installatie/apparatuur”,.

Direct na het aansluiten van de vaste voeding zijn over een periode verschillende apparaten defect geraakt. Volgens dhr. E [betrokkene] is dit te wijten aan het feit dat frequentieregelaars voor teveel storing(en) op het net veroorzaken. Dit zoals hierboven vermeld is dit niet direct aantoonbaar doormiddel van metingen en de verantwoording van deze uitspraken rusten geheel op de schouders van dhr. E. [betrokkene]. De apparaten deze dhr. [betrokkene] aanwees als mogelijke veroorzakers van de storingen zijn allen voorzien van de vereiste keurmerken en werken in talloze andere situaties onder (ab)normale omstandigheden zonder storingen.

Immers frequentieregelaars in de stal waarvan de magnetron in het woonhuis storingen vertoond zullen nimmer op enig keurmerk kunnen rekenen als de vervuiling zo groot zal zijn dat de genoemde klachten optreden.

De apparaten deze door dhr. E. [betrokkene] zijn aangewezen als mogelijk storing(en) veroorzakers zijn (enkele malen) vervangen en/of geheel verwijderd uit de installatie.

De storingen en het uitval van de apparatuur zijn in en na deze periode gebleven.

Dhr. E. [betrokkene] heeft als oplossing het TN-C-S-Stelsel aangesloten/hersteld en de elektrotechnische installatie werkt vanaf dat moment probleemloos.”

2.17. [betrokkene] heeft schriftelijk gereageerd op het rapport van Agro. Deze schriftelijke reactie van [betrokkene] d.d. 28 april 2011 behelst onder meer het volgende:

“(…)

Op 23 augustus 2010 is met behulp van de installateur de aarde verbinding aangebracht als voorlopige oplossing (verschijnsel bestrijding).

Toen is de afspraak gemaakt om weer terug te komen als de installateurs en de vertegenwoordiging van Alfa Laval aanwezig zijn.

Ik heb het verschijnsel zichtbaar gemaakt en met de aanwezigen de veroorzakers opgespoord. (in principe houdt mijn bemoeienis op net boven de aansluitkast)

Alva Laval heeft later andere vacuümpompen geleverd, wel beter maar nog niet helemaal goed.

Aan de installateur laten zien hoe de vervuiling weer zichtbaar te maken is, de koppeling blijft erin om de vervuiling zover te dempen dat er geen schade meer aan de bedrijfsvoering/apparatuur ontstaat.

Pag. 3-19

De storingen zijn minder zichtbaar/merkbaar geworden, ze zijn door andere vacuümpompen verminderd en voor het grootste deel afgeleid doordat Liander alsnog een aarde heeft geleverd.

Liander heeft niet de plicht aarde te leveren.

Waar het nettechnisch verantwoordt is bestaat de mogelijkheid een aarde te leveren aan de klant.

De voorwaarden zijn: Een Laagspanningsnet wat uitgelegd is als een TN net, d.w.z. nul en aarde in de middenspanningsruimte, onderweg in het net, in de aansluitmof en in de aansluitkast gekoppeld.

Op oudere netten kan dit niet!

Als in dit geval de klant op een ouder net aangesloten zou zijn was er geen aarde geleverd.

Als Liander geen aarde kan of besluit te leveren moet de klant een eigen aardingsvoorziening (aardelektrode) maken.

In dit geval is dit ook gebeurd. Doordat in eerste instantie geen aarde is meegeleverd is duidelijk geworden dat de apparatuur de installatie en het net vervuild.

De installatie moet zodanig opgebouwd worden dat aangesloten apparatuur geen vervuiling veroorzaakt die afhankelijk van de mate van vervuiling ook bij andere aangesloten verbruikers hinder veroorzaakt.

In deze installatie zijn o.a. vacuümpompen (frequentie geregeld), waterpomp (frequentie geregeld), robot idem geïnstalleerd.

Al deze apparatuur veroorzaakt vervuiling.

Deze apparatuur moet zo ontworpen zijn dat er geen vervuiling ontstaat of voorzien zijn van goede filters

Pag. 6-19

Het is begrijpelijk dat, omdat er nieuw aangeschafte apparatuur is aangeschaft voorzien van EEG goedgekeurde certificaten er niet aan vervuiling wordt gedacht.

Echter deze verschijnselen duiden op netvervuiling en hadden met “power qualty” meetapparatuur opgespoord kunnen worden. Dit is een taak voor de installateur

Pag. 7-19

(…)

Door in dit geval een aarde aan te bieden wordt de impedantie van de aansluiting verlaagd en wordt de vervuiling voor het grootste deel weggedempt door net en transformator.

Dit is echter achteraf, er moet voorkomen worden dat er vervuiling ontstaat.

Naar mijn mening is hier apparatuur geleverd door betreffende fabrikanten die de installatie en het net van Liander vervuilen.

Ik heb al meerdere klachten ontvangen van dit merk vacuümpomp.

De gemeten waarde van 0,79 ohm is de Rscl waarde (dit is impedantie aarde klant, impedantie kabel netbeheerder en impedantie trafo) (eigen aarding).

De gemeten waarde van 0,2 ohm is de Rscl waarde (dit is de impedantie kabel netbeheerder en impedantie trafo) (aangeboden aarding).

Pag. 16-19

Afhankelijk van het kortsluitvermogen van het net zal netvervuiling in meer of mindere mate naar buiten treden/zichtbaar worden.

Een onderzoek naar de vervuilende apparatuur is simpel uitgevoerd door het uitschakelen van de desbetreffende apparatuur, na uitschakelen geeft de meter een nette 50 Hz weer.

Deze metingen zijn gedaan met een metrahit 15 op frequentie bereik, metingen met een geschikte netannalyser kunnen de specifieke karakteristieken van de vervuiling weergeven.

Door het uitschakelen van de apparatuur is echter heel duidelijk aan te geven dat deze vervuild.

De vervuiling in het woonhuis zijn het gevolg van het feit dat alles op het bedrijf zich in de elektromagnetische vervuilings sfeer bevind (kabel, buis en constructieverbindingen)

In dit geval was de staalconstructie van de stal een grote zender geworden

Voor wat de al dan niet van keurmerk voorziene apparatuur betreft kom ik storingen tegen vanuit van keurmerk voorziene apparatuur.

De storingen in de “stroomvoorziening” zijn niet veroorzaakt door ContinuonAaansluitingen NV.

Het aansluiten van de aarde van de klant op de PEN aansluiting Liander dempt de invloed van de verschijnselen/vervuiling maar neemt de oorzaak niet weg.

Er komen dan meestal vage af en toe optredende verschijnselen voor.

Conclusie :

De veroorzaker is/zijn de apparaten die de installatie vervuilen”

2.18. Bij de stukken bevindt zich een schriftelijke verklaring van dierenarts G[betrokkene 2] d.d. 29 juni 2011, inhoudende:

“Hierbij verklaart ondergetekende, dhr. G[betrokkene 2], dierenarts, dat er een positieve correlatie bestaat tussen het disfunctioneren van de melkrobots in de periode juli t/m september 2010 en de verhoging van het tankcelgetal bij bovengenoemd bedrijf.

Het disfunctioneren van melkrobots, zoals bij totale uitval of tijdelijke storingen, leidt tot geen of onvolledige melkingen van de koeien. Hierdoor stijgt het aantal klinische en subklinische mastitiden (uierontstekingen), wat een verhoging van het celgetal bij de individuele koeien geeft en dientengevolge een verhoging van het tankcelgetal.

Een verhoging van het celgetal bij koeien leidt tot verlaging van de melkproductie, meer mastitiden, meer zieke dieren, een verhoogde uitval en afvoer van melkkoeien. Dit geeft een aanzienlijke economische schade.”

2.19. In de jaarafrekening d.d. 7 september 2011 die [gedaagde in verzet] van Nuon heeft ontvangen staat onder meer opgenomen:

“(…)

Kostenoverzicht

Uw kostenoverzicht over de periode van 11 augustus 2010 tot en met 16 augustus 2011

1 Energielevering door Nuon (incl. € 3.051,23 energiebelasting) € 10.446,40

2 Transport door Liander € 984,01

(…)”

3. Het geschil

3.1. [gedaagde in verzet] heeft in de verstekprocedure gevorderd - samengevat - een verklaring voor recht dat Liander jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten in de levering van elektriciteit met voldoende spanning en veroordeling van Liander tot vergoeding van de door [gedaagde in verzet] geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, een en ander vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten, expertkosten ad € 1.300,08 en veroordeling van Liander in de proceskosten.

3.2. [gedaagde in verzet] heeft aan zijn vordering het volgende ten grondslag gelegd. Liander had volgens [gedaagde in verzet] uit hoofde van de tussen partijen gesloten aansluitovereenkomst de verbintenis om de installatie van [gedaagde in verzet] bij aansluiting op het elektriciteitsnet van netaarding te voorzien. Aangezien Liander dit heeft nagelaten is zij tekortgeschoten in haar verbintenis, aldus [gedaagde in verzet]. Doordat de installatie van [gedaagde in verzet] niet van netaarding was voorzien heeft hij schade geleden. [gedaagde in verzet] stelt dat als gevolg van het ontbreken van de netaarde diverse apparatuur van hem, waaronder de melkrobot, niet goed of niet (meer) functioneerden en vervangen moesten worden. Het disfunctioneren van de melkrobot heeft vervolgens een uitbraak van mastitis onder de koeien van [gedaagde in verzet] veroorzaakt, waardoor er sprake was van melkderving, uitval van de veestapel en extra kosten.

3.3. Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van [gedaagde in verzet] integraal toegewezen en is Liander veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde in verzet] tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 812,33.

3.4. Liander vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd althans herroepen, dat Liander van de veroordeling wordt ontheven en dat de vorderingen van [gedaagde in verzet] alsnog worden afgewezen. Hiertoe heeft zij het volgende - kort gezegd - aangevoerd. Liander betwist primair dat zij uit hoofde van de aansluitovereenkomst ook verplicht was om de installatie van [gedaagde in verzet] van netaarding te voorzien. Subsidiair betwist zij dat er sprake is van causaal verband tussen het ontbreken van de netaarde en storingen aan de apparaten en de daaruit voortvloeiende schade. De storingen zijn namelijk volgens Liander veroorzaakt door verkeerde inrichting van de installatie van [gedaagde in verzet] en onjuiste afstelling van de daarop aangesloten apparatuur en niet wegens het ontbreken van netaarding. Meer subsidiair beroept Liander zich op de exoneratiebepalingen van artikel 17.3 en 17.4 van de Algemene Voorwaarden, op grond waarvan Liander slechts gehouden is een bedrag van ten hoogste € 1.400,00 aan [gedaagde in verzet] te vergoeden voor directe zaakschade. Meest subsidair, voor zover Liander jegens [gedaagde in verzet] voor enig bedrag aansprakelijk is, betwist Liander de (omvang van de) schade en stelt zij dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van [gedaagde in verzet].

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Liander in zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

4.2. Voor beoordeling van de vraag of er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Liander dient eerst te worden onderzocht of de partijen zijn overeengekomen dat Liander de installatie van [gedaagde in verzet] ook van netaarde zou voorzien. Daarbij zijn niet alleen de bewoordingen van de op papier gestelde bepalingen van belang, maar ook wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.3. [gedaagde in verzet] stelt dat netaarding een gegeven optie op het aanvraagformulier was en dat hij deze optie ook had aangevraagd. [gedaagde in verzet] heeft volgens eigen zeggen naast zijn eigen aarding extra netaarding aangevraagd, omdat goede aarding van groot belang is voor zijn melkveebedrijf, gezien de gevoeligheid van de apparaten waarmee hij werkt. Ondanks dat [gedaagde in verzet] daarom bij aanvraagformulier had verzocht, heeft Liander geen telefonisch contact met hem opgenomen en heeft Liander niet aan [gedaagde in verzet] aangegeven dat zij hem geen netaarding aanbood, aldus [gedaagde in verzet]. Voorts heeft [gedaagde in verzet] aangevoerd dat in de offerte, die geldt als aanbod van Liander, weliswaar niet is opgenomen is dat zij netaarding aan [gedaagde in verzet] aanbiedt, maar ook niet dat hem geen netaarding wordt aangeboden. Bovendien staat in de offerte aangegeven dat de aansluiting bedrijfsklaar wordt opgeleverd. Volgens [gedaagde in verzet] zou het wel zo zijn dat hij de opdrachtbevestiging van 29 november 2008 heeft ontvangen, aangezien deze aan hem is gericht. Hetgeen als bijlage bij de opdrachtbevestiging zou zijn gevoegd zegt [gedaagde in verzet] echter niets. Liander had duidelijk aan [gedaagde in verzet] moeten aangeven dat zij hem geen netaarde zou aanbieden, door dit na te laten terwijl [gedaagde in verzet] wel netaarding had aangevraagd mocht [gedaagde in verzet] er volgens hem vanuit gaan dat Liander hem conform aanvraag netaarding aanbood.

4.4. Ten verwere van de stellingen van [gedaagde in verzet] heeft Liander het volgende aangevoerd. Volgens Liander is het mogelijk dat bij het omzetten van de aanvraag van [gedaagde in verzet] door het CMA het verzoek om dubbele tarief en aarding niet is meegenomen. De offerte waarin geen netaarding wordt aangeboden geldt echter als aanbod en niet het aanvraagformulier. Liander heeft [gedaagde in verzet] in dit geval bewust geen netaarding bij offerte aangeboden, aangezien er sprake was van een nieuwbouwlocatie waar nog geen net lag, aldus Liander. Liander stelt dat zij bij dergelijke bijzondere maatwerkaansluitingen het beleid hanteert dat zij geen netaarding aanbiedt, ook niet als afnemer er bij aanvraagformulier om vraagt. Liander voert verder aan dat zij ook niet wettelijk verplicht is om netaarde aan te bieden en alleen netaarde aanbiedt als dat mogelijk is. Als Liander netaarde aanbiedt staat dat ook uitdrukkelijk in de offerte. Liander heeft [gedaagde in verzet] er in de offerte ook op gewezen dat hij als eigenaar zelf verantwoordelijk is voor de staat van zijn eigen elektrische binneninstallatie. Bij bijzondere maatwerkaansluitingen is voorts het beleid van Liander dat zij telefonisch contact opneemt met de afnemer om de aanvraag door te bespreken. Daarbij wordt dan onder meer het al dan niet aanbieden van de netaarding besproken. Dat Liander geen netaarding aan [gedaagde in verzet] heeft aangeboden blijkt volgens Liander ook uit de bijlage van de bevestigingsbrief van 29 november 2008.

4.5. Over de tussen partijen in geschil zijnde en voor uitleg van de overeenkomst relevante omstandigheden wordt als volgt overwogen. Vaststaat dat [gedaagde in verzet] netaarding als geboden optie bij aanvraagformulier heeft aangevraagd, daar [gedaagde in verzet] dit gemotiveerd heeft gesteld (zie r.o. 2.2.) en Liander dit niet (gemotiveerd) heeft weersproken. Uit de stellingen van Liander en uit de gegevens uit het systeem van Liander (zie r.o. 2.4.) blijkt vervolgens dat de aanvraag voor netaarding niet bij Liander is doorgekomen. Ook staat tussen partijen vast dat Liander - naar aanleiding van de door haar ontvangen aanvraag van [gedaagde in verzet] - geen telefonisch contact heeft opgenomen met [gedaagde in verzet] om de aanvraag door te bespreken en niet aan [gedaagde in verzet] (telefonisch) heeft aangegeven dat zij hem geen netaarding zou aanbieden. Liander stelt namelijk weliswaar dat, dat in soortgelijke gevallen haar beleid is, maar heeft de stelling van [gedaagde in verzet] in deze niet gemotiveerd betwist. Het had op de weg van Liander gelegen om (gemotiveerd) aan te voeren dat zij haar beleid in dit geval ook daadwerkelijk had uitgevoerd en telefonisch contact met [gedaagde in verzet] had opgenomen. Voorts heeft [gedaagde in verzet] niet (onderbouwd) betwist dat hij de brief van Liander d.d. 29 december 2008 waarin Liander de aansluitovereenkomst bevestigt (zie r.o. 2.8.) heeft ontvangen, waardoor vaststaat dat [gedaagde in verzet] deze bevestigingsbrief heeft ontvangen. [gedaagde in verzet] weerspreekt echter wel - zonder nadere onderbouwing - dat hij de bijlage bij deze bevestigingsbrief (zie r.o. 2.9.) heeft ontvangen. Ten aanzien daarvan geldt het volgende. In voorgenoemde bevestigingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar de gegevens in de bijlage, waaronder de EAN-code. Daarnaast staat in de bevestigingsbrief aangegeven dat de in de bijlage genoemde EAN-code een uniek identificatienummer is die [gedaagde in verzet] nodig heeft om contractzaken met zijn energieleverancier te regelen. Gezien de ontvangst van de bevestigingsbrief, de uitdrukkelijke verwijzing in de bevestigingsbrief naar de bijlage, de verstrekking van de voor een contract met een energieleverancier noodzakelijke EAN-code in de bijlage en het feit dat [gedaagde in verzet] klaarblijkelijk daarna een contract met een energieleverancier heeft afgesloten (zie r.o. 2.19.), ligt het standpunt van [gedaagde in verzet] dat hij de bijlage niet heeft ontvangen naar objectieve maatstaven niet voor de hand. [gedaagde in verzet] kon dan ook niet volstaan met een enkele ontkenning van ontvangst van de bijlage en het had dan ook op zijn weg gelegen zijn ontkenning nader te beargumenteren.

4.6. De rechtbank is van oordeel dat [gedaagde in verzet] - gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden - er niet vanuit mocht gaan dat het door hem aanvaarde en door Liander gedane aanbod ook netaarding omvatte. [gedaagde in verzet] heeft weliswaar netaarding aangevraagd en Liander heeft nagelaten hem bij offerte of telefonisch expliciet aan te geven dat hem geen netaarding werd aangeboden, maar Liander heeft de aanvraag van [gedaagde in verzet] ook niet direct en conform aanvraagformulier geaccepteerd. Liander heeft namelijk naar aanleiding van de aanvraag eerst een offerte opgemaakt. Daar Liander niet verplicht is netaarde te leveren en netaarding als optie was gegeven, mocht [gedaagde in verzet] er ook niet vanuit gaan dat netaarding standaard werd aangeboden en vast onderdeel van de aansluitovereenkomst was. [gedaagde in verzet] heeft slechts drie aspecten met betrekking tot de aansluiting aangevraagd, namelijk een nieuwe elektriciteitsaansluiting van 3 x 60 ampère, netaarding en dubbeltarief. Uit de bewoordingen van de - naar oordeel van de rechtbank - overzichtelijke offerte d.d. 6 november 2008 (zie r.o. 2.6.) blijkt duidelijk dat hem alleen de nieuwe aansluiting van 3 x 63 ampère wordt aangeboden en geen netaarding (en dubbeltarief). Dat onderaan de offerte staat aangegeven dat de aansluiting bedrijfsklaar wordt opgeleverd maakt dat oordeel niet anders, aangezien tevens staat aangegeven dat [gedaagde in verzet] als eigenaar volgens de wet verantwoordelijk is voor de staat van zijn elektrische binneninstallatie. Van [gedaagde in verzet] had dan ook verwacht mogen worden dat hij - juist omdat hij stelt dat extra netaarding van groot belang voor hem was - extra alert was op het al dan niet aanbieden van aarding bij de offerte en op het ontbreken van dat aanbod had gereageerd. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde in verzet] is ingegaan op de bij offerte geboden gelegenheid om de nieuwe aansluiting verder te laten aansluiten op zijn wensen en is ingegaan op de geboden gelegenheid tot het stellen van vragen (zie r.o. 2.6.). [gedaagde in verzet] heeft enkel de bij offerte gevoegde opdrachtbevestiging ondertekend retour gezonden. Onder deze omstandigheden behoefde het Liander niet duidelijk te zijn dat [gedaagde in verzet] (althans op dat moment nog) in de veronderstelling verkeerde dat hem netaarding werd aangeboden. Daarbij komt dat uit de tekst van de bijlage van opdrachtbevestiging van 29 december 2008 wel expliciet blijkt dat netaarding geen onderdeel uitmaakte van de tussen partijen gesloten aansluitovereenkomst en dat [gedaagde in verzet] - nu dit is gesteld, noch is gebleken - ook heeft nagelaten naar aanleiding van deze brief contact op te nemen met Liander. Gezien het stilzwijgen van [gedaagde in verzet] mocht Liander er dan ook van uitgaan dat [gedaagde in verzet] de aansluitovereenkomst zo opvatte als dat zij zelf -zoals weergegeven in de offerte - deed. Dat betekent dat Liander niet te kort is geschoten in de tussen partijen gesloten aansluitovereenkomst.

4.7. Aan bewijslevering wordt derhalve niet toegekomen. Op het voorgaande stuit de vordering van [gedaagde in verzet] reeds af, waardoor de overige verweren van Liander onbesproken kunnen blijven.

4.8. Het verstekvonnis zal op grond van het vorenstaande worden vernietigd. De vorderingen van [gedaagde in verzet] zullen alsnog worden afgewezen.

4.9. [gedaagde in verzet] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de verstek- en verzetprocedure worden verwezen. De kosten van het betekenen van het verstekvonnis en van het uitbrengen van de verzetdagvaarding zullen echter op grond van het bepaalde in art. 141 Rv voor rekening van Liander komen, omdat deze kosten een gevolg zijn van het feit dat Liander in eerste instantie niet is verschenen. De door [gedaagde in verzet] te vergoeden kosten aan de zijde van Liander worden begroot op:

- griffierecht € 560,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.464,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt het door deze rechtbank op 28 september 2011 onder zaaknummer / rolnummer 11-1227 / HA ZA gewezen verstekvonnis,

en opnieuw beslissend

5.2. wijst de vorderingen af,

5.3. veroordeelt Liander in de kosten die zijn veroorzaakt door het aanvankelijk niet verschijnen, aan de zijde van [gedaagde in verzet] begroot op € 94,41 voor de kosten van de betekening van het verstekvonnis,

5.4. veroordeelt [gedaagde in verzet] in de overige kosten van de verstekprocedure, aan de zijde van Liander tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de overige kosten van de verzetprocedure, aan de zijde van Liander tot op heden begroot op € 1.464,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E.B. ter Heide en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2012.

Coll: EM