Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW6824

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
25-04-2012
Datum publicatie
29-05-2012
Zaaknummer
205916
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis in reconventie nadat in conventie al eindvonnis was gewezen (LJN: BV1886). In conventie is vordering tot vergoeding van voorgeschoten kosten afgewezen, hetgeen in reconventie tot de conclusie leidt dat dienaangaande geen schade is geleden. Voorts kan geen onrechtmatig handelen van Oxglo c.s. worden aangenomen. Vordering uit onrechtmatige daad afgewezen. Uitstootvordering eveneens afgewezen, omdat de weigering om in te stemmen met het besluit tot ontbinding het vennootschapsbelang niet wordt geschaad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 205916 / HA ZA 10-1875

Vonnis van 25 april 2012

in de zaak van

1. [eis.1conv./ged.1reconv.]],

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eis.2conv./ged.2reconv.].,

gevestigd te [vest.plaats],

3. [eis.3conv./ged.3reconv.]],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat dr. mr. L.L.M. Prinsen te Breda,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OXGLO GROUP INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Beuningen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OXGLO LONDON I B.V.,

gevestigd te Oss,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WASTE BROKERS B.V.,

gevestigd te Middelharnis,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[ged.4conv./eis.4reconv.].,

gevestigd te [woonplaats-/vest.plaats],

5. [ged.5conv./eis.5reconv.],

wonende te [woonplaats-/vest.plaats],

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESROVI BELASTING-ADVISEURS B.V.,

gevestigd te Oss,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHRIJVERS HOLDING B.V.,

gevestigd te Oss,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEDI BEHEER B.V.,

gevestigd te Oss,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat van gedaagden 1 en 2 onttrokken,

advocaat van gedaagden 3, 4 en 5 mr. A.D. Lindenbergh te Rotterdam,

advocaat van gedaagden 6, 7 en 8 mr. F.A.M. Knüppe.

Verweerders in reconventie zullen gezamenlijk [eis.conv./gedn.reconv.] genoemd worden en afzonderlijk [eis.1conv./ged.1reconv.]), [eis.2conv./ged.2reconv.] (verweerster 2) respectievelijk [eis.3conv./ged.3reconv.] (verweerder 3). Eisers in reconventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als OxglO Group, OxglO Londen, Waste Brokers, [ged.4conv./eis.4reconv.], [ged.5conv./eis.5reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding respectievelijk Hedi Beheer. Gezamenlijk zullen zij OxglO c.s. worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 december 2011

- de akte uitlating van Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer,

- de akte van Waste Brokers, [ged.4conv./eis.4reconv.] en [ged.5conv./eis.5reconv.],

- de akte uitlating van [eis.conv./gedn.reconv.]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling in reconventie

2.1. In het tussenvonnis van 21 december 2011 (hierna: het tussenvonnis) is de zaak in reconventie naar de rol verwezen voor uitlating aan de zijde van OxglO c.s. over de gevolgen van de beslissing in conventie voor de vorderingen in reconventie, waarna [eis.conv./gedn.reconv.] bij antwoordakte mochten reageren.

2.2. Waste Brokers, [ged.4conv./eis.4reconv.] en [ged.5conv./eis.5reconv.] hebben te kennen gegeven dat zij persisteren ten aanzien van de eis in reconventie. Ook Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer hebben aangegeven dat zij de reconventionele vorderingen willen handhaven en dat zij wensen door te procederen, waarbij zij wel hebben verzocht de zaak naar de parkeerrol te verwijzen teneinde hen in staat te stellen om Waste Brokers, [ged.4conv./eis.4reconv.] en [ged.5conv./eis.5reconv.] te dagvaarden en de zaken te doen voegen alsmede omdat zij voornemens zijn een enquêteprocedure bij de ondernemingskamer in te leiden teneinde het beleid en de gang van zaken bij de OxglO vennootschappen te laten onderzoeken.

2.3. [eis.conv./gedn.reconv.] hebben te kennen gegeven dat zij tijdig zullen appelleren tegen de beslissing in conventie en dat zij zich verzetten tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van een eventueel in reconventie toewijzend vonnis.

2.4. Vooropgesteld wordt dat het verzoek van Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer om de zaak naar de parkeerrol te verwijzen wordt afgewezen, omdat geen sprake is van een eenstemmig verzoek (artikel 9.3 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken).

2.5. Zoals reeds in het tussenvonnis is overwogen, leidt de rechtbank uit het petitum af dat de vordering uit onrechtmatige daad is ingesteld door OxglO c.s. en de uitstootvordering door [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer.

Vordering uit onrechtmatige daad

2.6. OxglO c.s. vorderen vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, die zij hebben geleden omdat [eis.conv./gedn.reconv.] c.s. zich onvoldoende hebben ingespannen om renderende projecten aan te dragen waardoor winst is gederfd, zij onnodig kosten hebben gemaakt voor een project dat buiten het Business Model viel (Balmoral Gardens), zij [ged.5conv./eis.5reconv.] valselijk hebben beschuldigd waardoor het vertrouwen is geschaad en de samenwerking is geëindigd waardoor eveneens winst is gederfd en [eis.conv./gedn.reconv.] zich jegens derden smadelijk over OxglO c.s. hebben uitgelaten.

2.7. Wat betreft de kosten die [eis.conv./gedn.reconv.] hebben gemaakt voor het project Balmoral Gardens, is in het tussenvonnis (4.6) geoordeeld dat [eis.conv./gedn.reconv.] er niet gerechtvaardigd op konden vertrouwen dat OxglO London de door [eis.conv./gedn.reconv.] voorgeschoten kosten voor haar rekening zou nemen. De vordering van [eis.conv./gedn.reconv.] dienaangaande is daarom afgewezen, zodat OxglO c.s. ter zake geen schade hebben geleden die eventueel voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen. Voorts hebben OxglO c.s. onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om onrechtmatig handelen van de zijde van [eis.conv./gedn.reconv.] aan te kunnen nemen. Wat betreft het aantal aangedragen projecten is immers niet gesteld dat er dienaangaande concrete afspraken zijn gemaakt, zodat [eis.conv./gedn.reconv.] ter zake ook geen verwijt treft, temeer nu niet is gesteld dat er op enig moment bij [eis.conv./gedn.reconv.] op het aandragen van meer projecten is aangedrongen. De vermeende beschuldigingen aan het adres van [ged.5conv./eis.5reconv.] en de smadelijke uitlatingen over OxglO c.s. zijn in het geheel niet concreet gemaakt, zodat reeds daarom daaraan voorbij moet worden gegaan.

2.8. De vordering van OxglO c.s. zal dan ook worden afgewezen.

Uitstootvordering

2.9. Ingevolge artikel 2:336, eerste lid, BW kunnen een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen, van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overeenkomstig artikel 2:341 BW overdraagt.

2.10. Vastgesteld wordt dat is voldaan aan het vereiste dat [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer tezamen ten minste een derde van het geplaatst kapitaal van OxglO Group verschaffen. Blijkens het door [eis.conv./gedn.reconv.] overgelegde organogram (productie 1 bij akte overlegging producties) houden zij gezamenlijk immers 52,93% van de aandelen in OxglO Group. [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer kunnen in zoverre dan ook worden ontvangen in hun vordering tot overdracht van de aandelen van [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] in OxglO Group.

2.11. Nu [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] niet hebben betwist dat in de statuten van OxglO Group geen geschillenregeling voor aandeelhouders is neergelegd en zij evenmin hebben gesteld dat er anderszins een geschillenregeling tussen de aandeelhouders is overeengekomen, kunnen [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer ook in zoverre in hun vordering worden ontvangen (artikel 2:337 BW).

2.12. [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer verwijten [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] dat zij een besluit tot ontbinding van OxglO Group en indirect ook van OxglO London tegenhouden. Volgens hen is het in het belang van OxlgO Goup om te worden ontbonden nu zij niet in staat is om actief deel te nemen aan het economisch verkeer doordat de noodzakelijke financiering ontbreekt en het eigen vermogen volstrekt ontoereikend is. [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] betwisten dat zij het belang van OxglO Group schaden.

2.13. Vooropgesteld wordt dat niet in geschil is dat een besluit tot ontbinding van OxglO Group op grond van haar statuten slechts kan worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen. Nu [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] gezamenlijk 46,06 % van de aandelen in OxglO Group bezitten, kan een dergelijk besluit derhalve niet zonder de instemming van één van hen worden genomen. De weigering om daarmee in te stemmen, is zonder meer te kwalificeren als een gedraging van [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] in hun hoedanigheid van aandeelhouder.

2.14. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord, is of met die gedraging het vennootschapsbelang van OxglO Group wordt geschaad en, zo ja, of dit zodanig wordt geschaad dat het voortduren van het aandeelhouderschap van [eis.1conv./ged.1reconv.] en [eis.2conv./ged.2reconv.] in redelijkheid niet kan worden geduld.

2.15. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend, nu [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer onvoldoende concrete feiten en omstandigheden hebben gesteld om die conclusie te kunnen dragen. Om de vordering te kunnen toewijzen, dient de weigering van [eis.conv./gedn.reconv.] om in te stemmen met de ontbinding van OxglO Group immers van min of meer voortdurende aard te zijn. Het enkele feit dat [eis.conv./gedn.reconv.] op één algemene vergadering van aandeelhouders van OxglO Group (14 september 2010) hebben geweigerd om in te stemmen met ontbinding, is daarvoor onvoldoende. Niet is gesteld dat er nadien opnieuw een algemene vergadering van aandeelhouders van OxglO Group is gehouden. Evenmin zijn andere feiten of omstandigheden gesteld waaruit een blijvend weigerachtige houding kan worden afgeleid. Dat volgt niet uit het enkele feit dat partijen geen minnelijke overeenstemming hebben bereikt. Zij waren immers over tal van zaken in onmin. Voorts hebben [ged.4conv./eis.4reconv.], Esrovi, Schrijvers Holding en Hedi Beheer onvoldoende concreet gesteld waarom het in het belang van OxglO Group zou zijn dat zij zich ontbindt. Zo is niet met cijfers onderbouwd dat het eigen vermogen van OxglO Group ontoereikend is om actief deel te kunnen nemen in het verkeer. Ook is niet inzichtelijk gemaakt dat, zoals gesteld, de kosten nagenoeg het volledig eigen vermogen hebben doen verdampen.

2.16. Gelet hierop zullen de uitstootvordering en de daarmee samenhangende vorderingen tot het vaststellen van de prijs van de aandelen in OxglO Group en het verbieden van [eis.conv./gedn.reconv.] om het stemrecht uit te oefenen, worden afgewezen.

2.17. OxglO c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eis.conv./gedn.reconv.] worden begroot op € 1.356,00 (3,0 punten × tarief € 452,00) aan salaris advocaat.

3. De beslissing

De rechtbank

in reconventie

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt OxglO c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eis.conv./gedn.reconv.] tot op heden begroot op € 1.356,00,

3.3. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen, mr. D.T. Boks en mr. M.J.P. Heijmans en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2012.

Coll: MJH