Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW2504

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-04-2012
Datum publicatie
16-04-2012
Zaaknummer
217537
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres in conventie vordert betaling van openstaande facturen. Zij stelt dat de vordering van X bv op Go4Agri aan haar in eigendom is overgedragen en zij derhalve rechthebbende is geworden van die vordering. De vordering vloeit voort uit de tussen X bv en Go4Agri gesloten overeenkomst van aanneming waarbij is overeengekomen dat op nacalculatiebasis zou worden gefactureerd.

Go4Agri voert verweer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 217537 / HA ZA 11-1015

Vonnis van 4 april 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres]

gevestigd te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.A.M. Reuser te Pijnacker,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GO4AGRI INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Elst, gemeente Overbetuwe,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.J. Verweij te Nijmegen.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie] en Go4Agri genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 september 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 10 januari 2012

- de akte overlegging producties van [eiseres in conventie]

- de antwoordakte van Go4Agri.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Go4Agri is gespecialiseerd in milieuvriendelijke oplossingen binnen de agriculturele sector en heeft haar werkgebied voornamelijk in Oost-Europa. Zij adviseert en consulteert en biedt in samenwerking met een investeerdersgroep financiële middelen voor agrarische projecten.

2.2. Go4Agri heeft ten behoeve van het project Brux in Straelen (Duitsland) gebruik gemaakt van de diensten van [X] B.V. (hierna: [X bv]).

2.3. Een niet-ondertekende opdrachtbevestiging van Go4Agri van 28 september 2010 luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

‘(…)

OPDRACHTBEVESTIGING VOLLEDIGE MONTAGE

Geachte [betrokkene a],

Hierbij de opdracht voor de volledige montage, onder supervisie van dhr. D. [betrokkene b], voor onderstaand project.

Montage adres:

(…)

Kasomschrijving:

(…)

Oppervlakte : 7808m²

Werkzaamheden:

(…)

Exclusief:

(…)

Prijs: 7808 m² x €6,50 = €50.752,00

Incl. reis & verblijf / gereedschap / materieel

Te factureren:

- 20% bij start volledige montage

- 30% bij oplevering staalbouw

- 50% bij eindoplevering

Planning:

(…)

Algemeen:

(…)

Voor al onze montage en leveringen, zijn onze verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.(…)

Indien er meer- en minderwerk ontstaat, dan zal dit moeten worden ingediend bij Go4Agri, en kan pas worden uitgevoerd na goedkeuring door Go4Agri.

(…)

2.4. Bij de stukken bevindt zich een inkooporder van Go4Agri waarop voor ‘Montage project Brüx in straelen (Dld)’ een bedrag van € 50.752,00 is vermeld. De inkooporder is niet ondertekend door [X bv] en is gedateerd 24 september 2010.

2.5. Tussen eind augustus 2010 en eind november 2010 heeft [X bv] de foliekas gebouwd en daarvoor aan Go4Agri facturen toegestuurd voor een totaalbedrag van € 97.493,74 inclusief btw, zijnde € 81.927,50 exclusief btw. Van deze facturen heeft Go4Agri de eerste drie, tezamen een bedrag van € 21.624,68 voldaan.

2.6. Go4Agri heeft bij brief van 22 november 2010 aan [X bv] onder meer geschreven dat zij niet in staat was om haar afspraken te handhaven doordat de verwachte betalingen van [betrokkene c], haar opdrachtgever, keer op keer werden opgeschort.

2.7. Bij e-mail van 26 november 2010 heeft Go4Agri een betalingsvoorstel aan [X bv] doen toekomen dat ervan uitging dat de openstaande facturen in wekelijkse termijnen vanaf week 48 tot en met week 6 zouden worden betaald. Hier is [X bv] niet mee akkoord gegaan.

2.8. Bij brief van 3 december 2010 heeft Go4Agri aan de advocaat van [X bv] geschreven:

‘(…)

n.a.v. uw sommatie tot betaling wil ik graag als volgt reageren dat ik het niet eens ben met een per omgaande betaling zoals u dit omschrijft. Temeer omdat wij:

- een betalingsvoorstel op 26-11-2010 verstuurd hebben.

- omdat de bouwlocatie nog niet volledig is afgesloten en de klant nog bepaalde inhoudingen houdt omtrent de geleverde arbeid.

Graag zijn wij bereid om voor beide partijen tot een adequate oplossing te komen en wachten dan ook u voorstel af.

(…)’

2.9. Bij brief van 5 januari 2011 heeft Go4Agri aan de advocaat van [X bv] geschreven, voor zover hier relevant:

‘(…)

Ons voorstel is dan ook als volgt dat Go4Agri met [eiseres in conventie] eerst duidelijkheid creëert over welke totaal eindbedrag gecommuniceerd kan worden zodat we vanaf dat moment ook een definitieve betalingsafspraak kunnen maken over het resterende bedrag.

(…)’

2.10. Bij e-mail van 6 december 2010 heeft P. [betrokkene d], uitvoerder bij Go4Agri, aan [X bv] geschreven:

‘(…)

Wat betreft het NIET betalen:

Dit lig zeker niet aan wat jullie voor ons gedaan hebben in Straelen. De rekeningen voor het afgesproken bedrag zijn allen goedgekeurd. Ik weet dat er wat problemen zijn met klanten die ons weer moeten betalen, maar daar heb jij eigenlijk niks mee te maken. (…)’

2.11. [X bv] is op 11 januari 2011 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. Van Voorst tot curator. In samenspraak met de betrokken bank, heeft de curator met de directie van [X bv] en [eiseres in conventie] overeenstemming bereikt over een doorstart.

2.12. De advocaat van [eiseres in conventie] heeft Go4Agri bij brief van 23 maart 2011 medegedeeld dat [eiseres in conventie] de vordering op Go4Agri heeft overgenomen en heeft Go4Agri gesommeerd tot betaling van de restantvordering over te gaan. Go4Agri heeft geen nadere betalingen gedaan.

2.13. De restantvordering van [X bv] is als volgt samengesteld:

Datum Omschrijving factuur Debet Credit

01-09-10 (?) 1.394,68

17-12-10 (?) 1.394,68

15-09-10 (1e termijn, exacte omschrijving onbekend) 11.900,00

08-10-10 11.900,00

08-10-10 (2e termijn, exacte omschrijving onbekend) 8.330,00

30-09-10 8.330,00

06-10-10 Kas kompleet: termijn 3 9.500,00

14-10-10 Kas kompleet: termijn 4 9.500,00

21-10-10 Kas kompleet: termijn 5 9.500,00

21-10-10 Geleverd: Mtr. stalen rail in U en koppelbuis 345,70

29-10-10 Kas kompleet: termijn 6 5.950,00

04-11-10 Kas kompleet: termijn 7 5.950,00

10-11-10 Werkzaamheden kas t/m week 44 (1.809,5 u x 35,-)

(63.332,50 -/- 51.000 reeds gefactureerd + btw) 14.675,68

17-11-10 Werkzaamheden week 45 (279,5 uren x 35 euro) 11.641,18

25-11-10 Werkzaamheden week 46 (210,0 uren x 35 euro) 8.746,50

Totaal 97.493,74 21.624,68

Openstaand saldo (incl. btw) € 75.869,06

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eiseres in conventie] vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Go4Agri zal veroordelen tot betaling aan [eiseres in conventie] van een bedrag van € 77.369,06, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over de openstaande factuurbedragen vanaf 30 dagen na de vervaldata van die facturen, met veroordeling van Go4Agri in de proceskosten en nakosten.

3.2. Zij stelt daartoe dat de vordering van [X bv] op Go4Agri aan haar in eigendom is overgedragen en zij derhalve rechthebbende is geworden van die vordering. De vordering vloeit voort uit de tussen [X bv] en Go4Agri gesloten overeenkomst van aanneming waarbij is overeengekomen dat op nacalculatiebasis zou worden gefactureerd.

3.3. Go4Agri voert verweer. Allereerst betwist zij de rechtsgeldigheid van de cessie en betwist dat zij bevrijdend aan [eiseres in conventie] kan betalen. Daarnaast betwist Go4Agri dat is overeengekomen dat [X bv] op basis van nacalculatie zou factureren. Volgens haar is een vaste aanneemsom overeengekomen en heeft zij geen goedkeuring verleend voor meerwerk. Daarnaast vordert Go4Agri bij wege van verweer op de voet van het bepaalde in artikel 6:267 jo 6:268 BW partiële ontbinding van de overeenkomst. Zij wenst te worden ontslagen uit haar verplichting tot betaling van de termijnen 3 tot en met 7 aangezien zij schade heeft geleden die nagenoeg gelijk is aan het totaal van deze facturen. Zij stelt dat [X bv] haar werkzaamheden niet naar behoren heeft uitgevoerd en dat zij derhalve gerechtigd was haar betalingsverplichting op te schorten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. Go4Agri vordert voorwaardelijk – indien en voor zover Go4Agri gehouden zou zijn in conventie enig bedrag te voldoen – dat de rechtbank [eiseres in conventie] zal veroordelen aan Go4Agri te betalen ten titel van schadevergoeding een bedrag van

€ 28.300,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf datum dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [eiseres in conventie] in de proceskosten.

3.6. Go4Agri stelt dat er aan haar zijde sprake is van geleden verlies en gederfde winst als gevolg van het feit dat de opdrachtgever van Go4Agri door de toerekenbare tekortkoming van [X bv] haar betalingsverplichtingen jegens Go4Agri niet is nagekomen. De schade die Go4Agri hierdoor lijdt, dient door [eiseres in conventie] te worden vergoed, aldus Go4Agri.

3.7. [eiseres in conventie] voert verweer. Zij stelt dat de kwaliteit van het geleverde werk nooit in discussie is geweest en de facturen zonder protest zijn behouden. Zij heeft er daarbij onder meer op gewezen dat [betrokkene d], de betrokken uitvoerder van Go4Agri, op 6 december 2010 per e-mail heeft bevestigd dat het achterblijven van de betalingen niet te maken had met het geleverde werk maar met betalingsproblemen met klanten van Go4Agri waar [X bv] buiten staat. Volgens [eiseres in conventie] is Go4Agri haar klachtplicht niet nagekomen, heeft Go4Agri [X bv] nooit in gebreke gesteld en is er bovendien geen sprake geweest van enige wanprestatie aan de zijde van [X bv].

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Allereerst ligt ter beoordeling voor de vraag of de vordering van [X bv] op Go4Agri rechtsgeldig is overgedragen op [eiseres in conventie]. In verband met het door Go4Agri gevoerde verweer ten aanzien rechtsgeldigheid van de cessie heeft [eiseres in conventie] na de comparitie overgelegd de overnameovereenkomst tussen de curator in het faillissement van [X bv] en partij [Y bv] B.V. (hierna: [Y bv]), waarin de niet voor de onderhavige zaak relevante bepalingen zijn geschrapt, alsmede de akte van cessie tussen [Y bv] en [eiseres in conventie]. Hierna heeft Go4Agri bij antwoordakte de rechtsgeldigheid van zowel de overnameovereenkomst als de akte van cessie betwist.

4.2. Naar het oordeel van de rechtbank is door overlegging van de genoemde stukken genoegzaam komen vast te staan dat de curator alle debiteurenvorderingen van [X bv] heeft verkocht aan [Y bv] (artikel 2 overnameovereenkomst) en dat [Y bv] deze op haar beurt in eigendom heeft overgedragen aan [eiseres in conventie]. De rechtbank gaat voorbij aan de enkele stelling van Go4Agri dat niet is na te gaan of de laatste pagina met handtekeningen bij de overnameovereenkomst hoort of daar zelfs maar enige relatie mee heeft. Go4Agri heeft immers geen concrete feiten of omstandigheden genoemd die aanleiding geven om daaraan te twijfelen. De koptekst van de pagina met de handtekeningen (‘Pag. 11.4748,9.Overname Overeenkomst’) is met uitzondering van het paginanummer identiek aan de koptekst van de overige pagina’s en duidt er juist op dat dit de laatste pagina is van de overnameovereenkomst. Ook bestaat er geen aanleiding te betwijfelen of de vordering op Go4Agri deel heeft uitgemaakt van de debiteurenvorderingen die zijn overgedragen, ook zonder dat inzage is verkregen in de pandlijst. Vast staat immers dat de vordering op Go4Agri reeds bestond ten tijde van het faillissement en Go4Agri heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die tot de conclusie leiden dat juist deze vordering van de onderhavige eigendomsoverdrachten zou zijn uitgesloten. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat [eiseres in conventie] rechthebbende is geworden van de onderhavige vordering op Go4Agri.

4.3. De partijen zijn er voorts over verdeeld of [X bv] en Go4Agri overeenstemming hebben bereikt over de prijs die [X bv] voor haar werkzaamheden en haar reis- en verblijfkosten in rekening zou brengen. De stelling van [eiseres in conventie] dat nacalculatie is overeengekomen is door Go4Agri gemotiveerd betwist. Zij heeft aangevoerd dat de overeenkomst tussen partijen is gesloten conform de opdrachtbevestiging en inkooporder waarin een vaste aanneemsom is vermeld. Het ontbreken van een handtekening onderaan de opdrachtbevestiging betekent niet dat [X bv] niet akkoord is gegaan met de door Go4Agri geformuleerde opdracht. Ter ondersteuning van haar stelling heeft zij erop gewezen dat blijkens de wijze van factureren ook [X bv] aanvankelijk is uitgegaan van de in de opdrachtbevestiging genoemde vaste aanneemsom. De facturen worden immers omschreven met ‘termijnen’ en de eerste termijnbetaling van € 10.000,00 excl. btw betreft 20% van de overeengekomen aanneemsom. Voorts sluiten de facturen voor de eerste twee termijnen (totaal € 17.000,00 excl. btw) en de termijnen 3 tot en met 7 (totaal € 34.000,00 excl. btw) samen op de overeengekomen aanneemsom van € 51.000,00 excl. btw, aldus Go4Agri.

4.4. [eiseres in conventie] heeft gesteld dat [X bv] bij andere bedrijven is gaan informeren welke prijs per m² voor een foliekas reëel zou zijn en zodoende tot de conclusie is gekomen dat € 9,00 per m² veel reëler was dan de door Go4Agri gehanteerde

€ 6,50 per m². Op basis van een eigen berekening kwam [X bv] uit op

€ 70.180,00. Volgens [eiseres in conventie] hebben de heren P. [betrokkene d] en M. [betrokkene f] van Go4Agri tijdens een bespreking over de opdracht ermee ingestemd dat op basis van nacalculatie zou worden gefactureerd. Ter comparitie heeft [betrokkene a] verklaard de opdrachtbevestiging niet te hebben ondertekend aangezien hij niet kon instemmen met het bedrag van € 50.752,00. De reden zou niet zijn gelegen in de door De Beijer (directeur van Go4Agri) ter comparitie genoemde omstandigheid dat [X bv] niet gewend was om schriftelijke overeenkomsten aan te gaan. De facturen die [X bv] voorafgaand aan de factuur van 10 november 2010 heeft verstuurd, wijzen volgens [betrokkene a] niet op een vaste aanneemsom. Hij gebruikt altijd de term ‘termijnen’ op zijn facturen, ook als het in feite om voorschotten gaat. Verder is het bedrag van de eerste factuur een willekeurig bedrag dat niet is terug te voeren op de in de opdrachtbevestiging genoemde betaaltermijnen, evenals een aantal latere facturen. Tegen de factuur van 10 november 2010, waarin de reeds in rekening gebrachte bedragen worden afgetrokken van het bedrag voor de werkelijk bestede uren tot en met week 44, heeft Go4Agri geen bezwaren geuit bij [X bv]. Dit impliceert volgens [betrokkene a] dat Go4Agri instemde met nacalculatie.

4.5. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv geldt in beginsel dat [eiseres in conventie] de bewijslast draagt van haar stelling dat [X bv] met Go4Agri is overeengekomen dat zij op basis van nacalculatie mocht factureren tegen een uurtarief van

€ 35,00, aangezien zij zich op de rechtsgevolgen van deze stelling beroept. Het door haar voor het hele project in rekening gebrachte bedrag van € 97.493,74 stoelt immers op deze berekeningswijze. Zij zal overeenkomstig haar aanbod worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling.

4.6. Vooruitlopend op de bewijsvoering van [eiseres in conventie] overweegt de rechtbank het volgende. Indien [eiseres in conventie] er niet in slaagt haar stelling te bewijzen, bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel partijen zijn een vaste aanneemsom overeengekomen ofwel partijen zijn geen prijs overeengekomen, in welk geval ingevolge artikel 7:752 lid 1 BW een redelijke prijs door Go4Agri is verschuldigd. Go4Agri draagt de bewijslast van haar stelling dat een vaste aanneemsom van € 50.752,00 is overeengekomen aangezien zij zich op de rechtsgevolgen van deze stelling beroept. Zij stelt immers dat haar betalingsverplichting in geen geval het bedrag van € 50.752,00 overtreft, ook niet indien het door haar gehanteerde tarief van € 6,50 per m² veel lager zou liggen dan het in de branche gebruikelijk tarief, dat volgens [eiseres in conventie] ongeveer € 9,00 per m² bedraagt. In verband met de mogelijkheid dat [eiseres in conventie] niet slaagt in het bewijs van haar stelling dat [X bv] met Go4Agri is overeengekomen dat zij op basis van nacalculatie mocht factureren tegen een uurtarief van € 35,00, zal Go4Agri overeenkomstig haar aanbod worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat een vaste aanneemsom van € 50.752,00 is overeengekomen.

4.7. Indien Go4Agri slaagt in haar bewijsopdracht en vast komt te staan dat een vaste aanneemsom is overeengekomen, dient nog te worden beslist over de vraag of en zo ja, voor welk bedrag meerwerk is verricht dat bij Go4Agri in rekening kan worden gebracht dan wel of er anderszins aanleiding bestaat de overeengekomen prijs te verhogen. Go4Agri stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven voor meerwerk terwijl voorafgaande goedkeuring volgens de opdrachtbevestiging is vereist. Aangezien [eiseres in conventie] zich op het standpunt stelt dat op nacalculatiebasis zou worden afgerekend en deze stelling niet is te verenigen met de stelling dat zij meerwerk zou hebben verricht, wordt bezien of de stellingen van [eiseres in conventie] aanleiding vormen om de eventueel overeengekomen vaste aanneemsom te verhogen.

4.8. [eiseres in conventie] stelt zich op het standpunt dat veel meer uren zijn besteed aan de opdracht dan door haar was voorzien en dat de overschrijding van de door [X bv] gegeven richtprijs van ruim € 70.000,- te wijten is aan Go4Agri en/of de door Go4Agri ingeschakelde toeleveranciers. Zij stelt hiertoe dat Go4Agri materialen te laat heeft aangevoerd waardoor [X bv], die alleen het monteren van de kas voor haar rekening had genomen, niet verder kon. Het dubbelzijdige folie was telkenmale verkeerd opgerold waardoor het monteren extra veel tijd in beslag nam. Ook was er meer mankracht nodig omdat de rollen folie veel zwaarder waren dan gebruikelijk, aldus [eiseres in conventie]. Voor zover [eiseres in conventie] bedoeld heeft een aanpassing van de prijs te bepleiten op grond van artikel 7:753 BW gaat dit beroep niet op. Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, dient de aannemer ingevolge lid 3 van genoemd artikel zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging te waarschuwen. Gesteld noch gebleken is dat [X bv] aan deze waarschuwingsplicht heeft voldaan, nog daargelaten of aan de overige vereisten van artikel 7:753 BW is voldaan. Indien Go4Agri slaagt in haar bewijsopdracht en vast komt te staan dat een vaste aanneemsom is overeengekomen, zal Go4Agri voor de door [X bv] geleverde arbeid in beginsel niet meer dan € 50.752,00 zijn verschuldigd.

4.9. Naast de facturen voor de door [X bv] geleverde arbeid, heeft [X bv] een factuur van € 345,70 verstuurd voor een stalen rail. Deze factuur wordt door Go4Agri betwist nu zij zich op het standpunt stelt dat de aangegeven levering niet heeft plaatsgevonden. Volgens [eiseres in conventie] heeft P. [betrokkene d] deze rail bij [X bv] besteld. Nu als onweersproken vast staat dat Go4Agri in beginsel alle materialen zou leveren en Go4Agri betwist dat zij de onderhavige rail bij [X bv] heeft besteld, zal aan [eiseres in conventie] worden opgedragen te bewijzen dat Go4Agri de onderhavige stalen rail met koppelbuis bij [X bv] heeft besteld en [X bv] deze heeft geleverd.

4.10. Indien beide partijen niet slagen in hun bewijsopdrachten ter zake van de overeengekomen prijs, zal de rechtbank ingevolge artikel 7:752 lid 1 BW een redelijke prijs voor de onderhavige opdracht moeten (laten) vaststellen. Partijen worden verzocht om bij conclusie na getuigenverhoor hun stellingen hieromtrent te concretiseren en met stukken te onderbouwen teneinde de rechtbank in staat te stellen om - zo mogelijk -zonder het gelasten van een deskundigenbericht hieromtrent een beslissing te nemen.

4.11. Voorts stelt Go4Agri zich op het standpunt dat haar betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst per saldo niet meer kan bedragen dan de reeds betaalde

€ 21.624,68. Haar stellingen komen er immers op neer dat de door haar geleden schade als gevolg van de wanbetaling van haar opdrachtgever verrekend dient te worden met de aanneemsom. Deze wanbetaling is volgens Go4Agri het gevolg van toerekenbare tekortkomingen van [X bv]. Ter comparitie heeft Go4Agri verklaard dat zij hierover mondeling diverse malen heeft geklaagd.

4.12. Anders dan Go4Agri lijkt te suggereren, kan eventuele wanbetaling van haar opdrachtgever niet zonder meer op [X bv] worden afgewenteld, ook indien deze opdrachtgever meent dat [X bv] haar verplichtingen niet deugdelijk zou zijn nagekomen. Voor zowel een vordering tot ontbinding als een vordering tot schadevergoeding is verzuim van de schuldenaar vereist. Gesteld noch gebleken is dat Go4Agri [X bv] in verzuim heeft gebracht zodat een eventuele niet deugdelijke nakoming geen tekortkoming is geworden. Ingevolge artikel 6:82 BW is voor verzuim in beginsel een schriftelijke ingebrekestelling nodig waarmee aan de schuldenaar een laatste mogelijkheid wordt geboden om alsnog deugdelijk na te komen. Dit is niet gebeurd. De mededeling van Go4Agri in correspondentie van december 2010 dat ‘de bouwplaats voor ons niet volledig is afgerond’ kan niet als zodanig worden aangemerkt. De stelling van Go4Agri dat een ingebrekestelling zinledig was geweest wordt bij gebreke van (voldoende) onderbouwing gepasseerd. In conventie zal dan ook geen bedrag ter zake van schadevergoeding in mindering worden gebracht op het restant van de verschuldigde prijs voor de door [X bv] uitgevoerde opdracht.

4.13. Uit de onder 4.12 weergegeven overwegingen volgt eveneens dat in reconventie de vordering van Go4Agri zal worden afgewezen.

4.14. Indien beide partijen bewijs door middel van getuigen willen leveren, zullen de opgeroepen getuigen tijdens het getuigenverhoor in verband met proceseconomische overwegingen direct over beide bewijsopdrachten worden bevraagd.

4.15. Alle overige beslissingen worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. draagt [eiseres in conventie] op feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit kan volgen:

a. dat [X bv] met Go4Agri is overeengekomen dat zij op basis van nacalculatie mocht factureren tegen een uurtarief van € 35,00;

b. dat Go4Agri een stalen rail met koppelbuis bij [X bv] heeft besteld en dat [X bv] deze heeft geleverd.

5.2. draagt Go4Agri op feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit kan volgen dat zij met [X bv] een vaste aanneemsom van € 50.752,00 is overeengekomen.

5.3. bepaalt dat, voor zover één van beide partijen dan wel beide partijen dit bewijs door middel van getuigen willen leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. M.S.T. Belt in het Paleis van Justitie aan de Walburgstraat 2-4 te Arnhem op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd,

5.4. bepaalt dat indien beide partijen bewijs door middel van getuigen willen leveren, de opgeroepen getuigen tijdens het getuigenverhoor in verband met proceseconomische overwegingen direct over beide bewijsopdrachten zullen worden bevraagd.

5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 2 mei 2012 voor het opgeven door [eiseres in conventie] en Go4Agri van de getuigen en van hun respectieve verhinderdagen, alsmede de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in de maanden juni tot en met augustus 2012, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.6. verwijst voor het geval beide partijen op die roldatum hebben medegedeeld geen getuigenbewijs te willen leveren of geen getuigen of verhinderdata hebben opgegeven de zaak naar de achtste rolzitting na de dag waarop dit vonnis is uitgesproken voor vonnis of, maar alleen indien één van beide partijen daarom op de onder 5.4 bedoelde roldatum heeft verzocht, naar de zesde rolzitting na de dag waarop dit vonnis is uitgesproken voor het nemen van een conclusie na niet gehouden getuigenverhoor aan de zijde van

[eiseres in conventie], waarbij deze desgewenst ook het bewijs schriftelijk kan leveren,

5.7. bepaalt voorts dat de partijen bij de getuigenverhoren aanwezig zullen zijn en, indien daartoe naar het oordeel van de rechter aanleiding bestaat, tijdens en/of na de getuigenverhoren voor de rechter zullen verschijnen om aan deze inlichtingen over de zaak te geven en deze te laten onderzoeken of de partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden,

5.8. bepaalt dat de partijen alle schriftelijke (bewijs)stukken die zij nog in het geding willen brengen uiterlijk twee weken voor het getuigenverhoor in fotokopie aan de andere partij en aan de rechtbank toegezonden moeten hebben,

5.9. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.S.T. Belt en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2012.