Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW1378

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-03-2012
Datum publicatie
10-04-2012
Zaaknummer
212863
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Samenwerkingsovereenkomst. Toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Onrechtmatige daad.

Voor zover de vordering strekt tot het verlenen van een verklaring voor recht m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten op het octrooi, is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd en de zaak wordt daarom in zoverre naar die rechtbank verwezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2012-0103
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 212863 / HA ZA 11-342

Vonnis van 28 maart 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE STEEG B.V.,

gevestigd te Woerden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L.E.T. DE BRUIN HOLDING B.V.,

gevestigd te Woerden,

eiseressen,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPHA NOVA HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPHA NOVA DIAGNOSTIC B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPHA NOVA PHARMA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPHA NOVA ACADEMIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

5. [gedaagde],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

gedaagde,

advocaat aanvankelijk mr. R.C. Vermeer te Rhenen, thans advocaat onttrokken.

Partijen zullen hierna De Steeg c.s. en Alpha Nova c.s. genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk ook De Steeg en De Bruin Holding worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma, Alpha Nova Academia en [gedaagde sub 5].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 juni 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 23 augustus 2011

- de akte uitlating tevens akte houdende vermeerdering van eis van De Steeg c.s.

- de aan [gedaagde sub 5] verleende akte niet dienen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Steeg exploiteert een lunchroom/koffiehuis. Daarnaast neemt De Steeg deel in andere ondernemingen met het oogmerk winst te behalen. Haar activiteiten behelzen voorts het besturen van andere ondernemingen. Bestuurder en enig aandeelhouder van De Steeg is De Bruin Holding.

2.2. Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia zijn dochtervennootschappen van Alpha Nova Holding.

2.3. Alpha Nova Holding is in 2008 opgericht in verband met een door [gedaagde sub 5] bedachte en ontwikkelde activiteit. Die activiteit bestond daaruit dat [gedaagde sub 5] een product (loopvloeistof) heeft bedacht en ontwikkeld dat op simpele en doeltreffende wijze bepaalde stoffen van elkaar kan scheiden. Op deze wijze moest uiteindelijk een ‘kit’ (hierna te noemen de kit) worden ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht om op simpele, doeltreffende, goedkope en snelle wijze de inhoud van bepaalde stoffen uit cannabis te destilleren.

2.4. Aandeelhouders in Alpha Nova Holding zijn thans Anglas B.V., Balance Groene Hart B.V. (hierna te noemen Groene Hart) en Stichting Estlandbelangen, elk voor 33,3 %. Direct na oprichting werden de aandelen die nu door Stichting Estlandbelangen worden gehouden, nog gehouden door De Bruin Holding.

2.5. [gedaagde sub 5] is aandeelhouder en bestuurder van Anglas B.V. [gedaagde sub 5] is tevens bestuurder van Alpha Nova Holding. De heer J.W.M. [betrokkene 1] (hierna te noemen [betrokkene 1]), is aandeelhouder en bestuurder van Groene Hart. Van de Stichting Estlandbelangen is E.J.J. [betrokkene 2] (hierna te noemen [betrokkene 2]) één van de bestuurders.

2.6. Voor de uitvinding c.q. het product van [gedaagde sub 5] is door Alpha Diagnostic een octrooi aangevraagd en verkregen. Er heeft een deponering plaatsgevonden bij het Nederlands Octrooibureau op 13 juli 2007. De kosten daarvan, € 8.000,00, zijn betaald door De Steeg.

2.7. De Steeg c.s. hebben drie betalingen gedaan aan Alpha Nova Holding en/of Alpha Nova Diagnostic of Alpha Nova Academia van respectievelijk € 75.653,17, € 16.064,17 en € 5.000,00. In dat kader zijn drie niet ondertekende overeenkomsten van geldlening overgelegd. Verder hebben De Steeg c.s. verschillende facturen voor Alpha Nova c.s. voldaan, hebben zij voor Alpha Nova c.s. verrichte fiscale werkzaamheden gefinancierd en hebben zij juridisch advies aan Alpha Nova c.s. betaald.

2.8. Omdat de kit exclusief via de verkoopshop van De Steeg op de markt zou worden gebracht, zijn door De Steeg c.s. allerlei aanpassingen aan aangebracht aan de winkel. De kosten daarvan, € 19.545,00, zijn door De Steeg c.s. betaald.

2.9. De Steeg c.s. hebben Alpha Nova c.s. in de loop van 2010 gesommeerd om drie leningen in te lossen en om de door De Steeg c.s. betaalde kosten terug te betalen. Hieraan is geen gehoor gegeven.

2.10. De Steeg c.s. hebben op 14 januari 2011 verlof gekregen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om conservatoir derdenbeslag te mogen leggen ten laste van Alpha Nova c.s. op de aandelen van Alpha Nova Holding in haar dochtermaatschappijen, op het onder 2.6 genoemde octrooi en op verschillende bankrekeningen.

2.11. Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia zijn per 21 juli 2011 uitgeschreven uit het handelsregister.

3. Het geschil

3.1. De Steeg c.s. vorderen, na wijziging van eis, samengevat - het volgende.

a. Primair een verklaring voor recht dat Alpha Nova c.s. toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst met veroordeling van Alpha Nova c.s. tot vergoeding van door De Steeg c.s. geleden schade, meer specifiek tot veroordeling van Alpha Nova c.s. tot betaling van € 160.297,00, vermeerderd met rente;

b. Alsmede primair een verklaring voor recht dat Alpha Nova c.s. en in het bijzonder [gedaagde sub 5] in persoon en als bestuurder krachtens artikel 6:162 BW c.q. 2:248 BW onrechtmatig jegens De Steeg c.s. heeft gehandeld als gevolg waarvoor zij aansprakelijk zijn voor de door De Steeg c.s. geleden schade met veroordeling van [gedaagde sub 5] tot vergoeding van die schade ten bedrage van € 160.297,00.

c. Subsidiair een verklaring voor recht dat Alpha Nova c.s. onrechtmatig jegens De Steeg c.s. hebben gehandeld met veroordeling van Alpha Nova c.s. tot vergoeding van door De Steeg c.s. geleden schade ten bedrage van € 160.297,00, vermeerderd met rente;

d. Meer subsidair Alpha Nova c.s. op grond van artikel 6:277 BW te veroordelen om aan De Steeg c.s. de door haar geleden schade ten bedrage van € 160.297,00 te vergoeden;

e. Voorts Alpha Nova c.s. primair op grond van wanprestatie en subsidair op grond van onrechtmatig handelen en meer subsidiair op grond van artikel 6:277 BW te veroordelen tot betaling van een bedrag nader op te maken bij staat dan wel door de rechtbank in goede jusititie te bepalen voor de (toekomstige) winstderving uit het product, de verkoopshop alsook ook toekomstige kosten c.q. schadevordering uit het subsidietraject als direct gevolg van het niet nakomen door Alpha Nova c.s. van de gemaakte afspraken en verplichtingen uit de aangegane samenwerkingsovereenkomst, door De Steeg c.s. begroot op € 3.000.000,00;

f. Voorts primair een verklaring voor recht dat nu Alpha Nova Diagnostics is opgehouden te bestaan, aan De Steeg c.s. de volledige (intellectueel eigendoms)rechten van het gevestigde octrooi toekomt welke door haar is betaald.

g. En primair een verklaring voor recht dat Alpha Nova c.s. gehouden is tot nakoming van de overeenkomst tussen partijen waaronder in ieder geval dat de (exclusieve) verkooprechten van verkoop van de kit aan De Steeg c.s. toekomen.

h. Alpha Nova c.s. te veroordelen tot bovengenoemde vorderingen geldbedragen onder oplegging van het verbeuren van een dwangsom van € 250,00 per dag.

i. Alpha Nova c.s. te veroordelen tot betaling van € 3.000,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten.

j. Een en ander te vermeerderen met kosten.

3.2. De Steeg c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag de stelling dat zij met Alpha Nova c.s. in het kader van de ontwikkeling van de kit een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Overeengekomen is dat De Steeg c.s. geld zouden investeren in de kit -dat wil zeggen in onder meer de ontwikkeling en de verspreiding ervan op de markt- in ruil voor onder meer de exclusieve verkooprechten en een deel van de winst. De door De Steeg c.s. gedane investeringen zouden aldus worden terugbetaald. [gedaagde sub 5] zou in zijn hoedanigheid van bestuurder van Alpha Nova Holding de kit verder uitwerken en ontwikkelen tot een winstgevend en verkoopbaar product. [gedaagde sub 5] noch Alpha Nova Holding zijn dit deel van de overeenkomst nagekomen. Voorts zijn Alpha Nova c.s. tekort geschoten door de geldleningen en gemaakte kosten niet terug te betalen. Er is sprake van wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen.

Alpha Nova c.s. en in het bijzonder [gedaagde sub 5] zijn volgens De Steeg c.s. voorts als bestuurder hun verplichtingen niet nagekomen en zij zijn leningen voor de vennootschappen aangegaan en hebben investeringen geaccepteerd waarvan zij wisten dan wel sterk konden vermoeden dat de vennootschap deze verplichtingen nooit na zou komen. De Steeg c.s. stellen Alpha Nova Holding c.s. en in het bijzonder [gedaagde sub 5] op grond van artikel 6:162 BW daarom ook aansprakelijk wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

3.3. [gedaagde sub 5] voert verweer. Hij betwist dat er tussen partijen een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Volgens [gedaagde sub 5] is er tussen hem en De Steeg c.s. helemaal niets overeengekomen. Hij stelt verder dat zijn uitvinding niet voldoende door De Steeg in commerciële zin is geëxploiteerd. De verwijten die aan zijn adres worden gemaakt, acht hij niet terecht.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde sub 5] heeft geen bezwaar gemaakt tegen de wijziging c.q. vermeerdering van eis door De Steeg c.s. Nu er ook geen gronden zijn om die eiswijziging c.q. eisvermeerdering ambtshalve buiten beschouwing te laten, zal bij de beoordeling worden uitgegaan van de gewijzigde c.q. vermeerderde eis.

4.2. Voorop staat dan dat deze rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van vordering (sub f) tot het verlenen van een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op het octrooi. Ingevolge het bepaalde in artikel 80 Rijksoctrooiwet is de rechtbank ’s-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen met betrekking tot opeising van octrooien. De zaak zal, voor zover zij betrekking heeft op de desbetreffende vordering, worden verwezen naar de rechtbank ’s-Gravenhage ter verdere afdoening. Er is onvoldoende samenhang met de overige vorderingen om de gehele zaak te verwijzen. De overige vorderingen zullen daarom door deze rechtbank worden beoordeeld.

4.3. Kern van het geschil dat hier voorligt, betreft de vraag of De Steeg c.s. recht hebben op vergoeding van hun schade nu zij niet (via winst op aandelen) hun investeringen in en betalingen aan Alpha Nova c.s. terug hebben gekregen c.q. kunnen krijgen.

4.4. De stelling van De Steeg c.s. is dat er een samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen die inhield dat [gedaagde sub 5] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Alpha Nova Holding een kit zou vervaardingen met behulp van investeringen en leningen van De Steeg c.s. aan Alpha Nova Holding en haar dochtervennootschappen. Daarna zou die kit allereerst via de verkoopshop van De Steeg op de binnenlandse en buitenlandse markt kunnen worden gebracht. Het oogmerk was winst te behalen waarmee de door De Steeg gedane financiële investeringen en injecties zouden worden terug betaald.

Ter onderbouwing hiervan hebben De Steeg c.s. een concept-aandeelhoudersovereenkomst van Alpha Nova Holding en onderliggende correspondentie overgelegd. In deze concept-aandeelhoudersovereenkomst staat onder meer De Bruin Holding als aandeelhouder vermeld. De Steeg c.s. hebben in dit verband naar voren gebracht dat, vanwege een probleem in het kader van subsidiëringen, tussen partijen is besloten dat De Bruin Holding niet verder als aandeelhouder zou deelnemen in het project maar wel als investeerder aan zou blijven. Hieraan is uitvoering gegeven doordat De Bruin Holding haar aandelen in Alpha Nova Holding c.s. heeft overgedragen aan Stichting Estlandbelangen. Daarbij is afgesproken dat De Bruin Holding een recht van terugkoop kreeg aangezien, zo stellen De Steeg c.s., de samenwerkingsovereenkomst en de afspraken nog steeds golden en de investeringen en leningen van De Steeg c.s. aan Alpha Nova c.s. nog niet waren terugbetaald.

Voorts hebben De Steeg c.s. afschriften van niet ondertekende overeenkomsten van geldlening overgelegd en afschriften van facturen alsmede kopieën van bankafschriften waaruit blijkt van meerdere betalingen ten behoeve van dan wel leningen aan Alpha Nova c.s. Ook zijn er afschriften van besprekingsverslagen overgelegd alsmede een overzicht van door De Steeg c.s. voor Alpha Nova c.s. betaalde kosten. Volgens De Steeg c.s. heeft [gedaagde sub 5] ook niet ontkend dat zij investeringen hebben gedaan. Daarvoor verwijzen zij naar e-mails die zij hebben overgelegd.

De Steeg c.s. stellen verder dat de samenwerking nauwelijks van de grond is gekomen en dat de ontwikkeling van het product door het niet nakomen van gemaakte afspraken door [gedaagde sub 5] en [betrokkene 1] al in de beginfase is gestaakt. Alpha Nova c.s. hebben de samenwerking niet rechtsgeldig beëindigd, aldus De Steeg c.s.

4.5. [gedaagde sub 5] heeft niet betwist dat er betalingen zijn gedaan door De Steeg c.s. voor Alpha Nova c.s. Evenmin heeft hij de omvang van de door De Steeg c.s. opgesomde bedragen betwist. Hij heeft alleen aangevoerd dat dit geld is geïnvesteerd door De Steeg c.s. in ruil voor het verkrijgen van 30% van de aandelen in Alpha Nova Holding. Volgens hem hebben De Steeg c.s. niet voldoende geld geïnvesteerd om het product van de grond te krijgen.

4.6. Hieromtrent geldt het volgende.

Ter comparitie is, in afwijking van het gestelde in de dagvaarding, door De Steeg c.s. naar voren gebracht dat de samenwerkingsovereenkomst niet is gesloten met alle gedaagden maar alleen met [gedaagde sub 5], en met [betrokkene 1] en [betrokkene 2]. [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn evenwel geen partij in deze procedure. Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia zijn dat wel zij maar waren geen partij bij de samenwerkingsovereenkomst. In zoverre kan er dan ook geen sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming aan hun zijde.

4.7. Dat is anders ten aanzien van [gedaagde sub 5]. [gedaagde sub 5] heeft de met stukken onderbouwde stelling van De Steeg c.s. inhoudende dat er een overeenkomst met hem (en twee anderen) is gesloten die onder meer inhield dat hij in zijn hoedanigheid van bestuurder van Alpha Nova Holding de kit verder zou uitwerken en ontwikkelen en zou uitwerken tot een winstgevend en verkoopbaar product niet gemotiveerd betwist. Hij heeft zijn betwisting in het geheel niet onderbouwd, hetgeen wel van hem verwacht had mogen worden, zodat daaraan voorbij zal worden gegaan.

Niet betwist is verder dat de kit niet in/voor Alpha Nova Holding is ontworpen. In dat opzicht is er dan ook sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van [gedaagde sub 5] en is [gedaagde sub 5] verplicht de schade die daarvan het gevolg is te vergoeden.

4.8. Subsidiair is door De Steeg c.s. naar voren gebracht dat Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad. Daaromtrent geldt het volgende.

4.9. Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia hebben geen verweer gevoerd en reeds daarom kan de vordering jegens hen op grond van onrechtmatige daad worden toegewezen.

Dar komt het volgende bij. Niet in geschil is dat er uitvoerig overleg is geweest met het oog op de verdere ontwikkeling van de kit. In dat verband is een aparte vennootschap opgericht, Alpha Nova Holding. De Steeg c.s. heeft vervolgens in verband met de ontwikkeling van de kit gelden verstrekt aan en kosten voldaan voor Alpha Nova c.s. Uit de overgelegde stukken blijkt verder dat het bedoeling was dat De Steeg c.s., in ruil voor de investeringen aan hun zijde, winst zouden krijgen op aandelen in de vennootschap(pen) die zij hadden dan wel die zij zouden verkrijgen via het terugkooprecht dat zij hadden bedongen.

Verder is niet in geschil dat de kit niet in Alpha Nova c.s. is uitontwikkeld en dat het product, voor zover dat al bestond, op enig moment uit Alpha Nova Holding is gehaald en dat haar bestuurder [gedaagde sub 5] vervolgens met een ander bedrijf in zee is gegaan.

Gelet evenwel op de hiervoor geschetste achtergrond van de oprichting van Alpha Nova Holding, stond het Alpha Nova Holding c.s. niet vrij de ontwikkeling van de kit, als zijnde de enige activiteit, uit Alpha Nova Holding te halen, zonder overleg met de belangrijkste investeerder en potentieel aandeelhouder die aldus geen mogelijkheid meer had om investeringen via de met het product te behalen winst terug te verdienen. Zij handelden daarmee is strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens De Steeg c.s. in acht hadden te nemen.

4.10. In dat verband is van belang dat De Steeg c.s. ter comparitie onbetwist hebben gesteld dat aandelen van Alpha Nova Holding nu niets meer waard zijn. Het is dan ook niet meer mogelijk om investeringen terug te krijgen via aandelen of via winst, zoals de bedoeling van partijen was.

4.11. Het enkele gegeven dat De Steeg c.s. op enig moment hebben besloten om niet meer geld aan Alpha Nova c.s. ter beschikking te stellen en dat zij aldus zelf de stekker er uit hebben getrokken, zoals door [gedaagde sub 5] naar voren is gebracht ter comparitie, maakt het voorgaande niet anders. Niet is immers gesteld dat en zo ja, op grond waarvan De Steeg c.s., daartoe nog verplicht waren.

4.12. De vorderingen jegens Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia zullen, gelet op het voorgaande, worden toegewezen op de subsidiaire grondslag van onrechtmatige daad.

De veroordeling tot vergoeding van een bedrag van € 160.297,00 zal worden vermeerderd met wettelijke rente, als gevorderd en niet betwist. Nu De Steeg c.s. nagelaten hebben te stellen vanaf welke moment die rente is verbeurd, zal die rentevordering worden toegewezen vanaf datum dagvaarding, 16 februari 2011.

De vordering sub g kan evenwel niet jegens Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia worden toegewezen. Die vordering heeft immers ook betrekking op nakoming van een overeenkomst terwijl niet is gesteld en niet is gebleken dat deze overeenkomst met hen is gesloten

4.13. Wat betreft de vorderingen jegens [gedaagde sub 5] heeft het volgende te gelden. Jegens hem kunnen de vorderingen wel worden toegewezen op grond van een tekortkoming in de nakoming van verbintenissen uit de samenwerkingsovereenkomst, zoals ook hiervoor al is overwogen. [gedaagde sub 5] heeft daarnaast niet betwist dat hij als bestuurder aansprakelijk is. In hun akte uitlating tevens houdende akte vermeerdering van eis hebben De Steeg c.s. de vorderingen jegens hem nog nader onderbouwd. [gedaagde sub 5] heeft niet alleen namens de vennootschappen investeringen aangenomen waarvan hij wist of had behoren te weten dat de vennootschappen niet in staat zouden zijn de investeringen terug te betalen dan wel op andere wijze compensatie zou kunnen bieden, hij heeft ook bewust de vennootschappen hangende de procedure en tijdens de beslaglegging op onder meer de aandelen opgeheven en op die wijze gelden, dan wel aandelen, onttrokken aan De Steeg c.s. Als bestuurder kan hem worden verweten dat de vennootschappen onvoldoende verhaal bieden voor de vorderingen van De Steeg c.s. nu zij zijn geliquideerd. [gedaagde sub 5] als bestuurder had dat moeten voorkomen of op voorhand moeten melden.

Dit is verder niet weersproken door [gedaagde sub 5]. Dat brengt mee dat de primaire vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid ook jegens [gedaagde sub 5] kan worden toegewezen.

4.14. Nu [gedaagde sub 5] niet gemotiveerd heeft betwist dat hij met De Steeg c.s. heeft afgesproken dat de exclusieve verkooprechten van de verkoop van de kit aan De Steeg c.s. zouden toekomen, ligt de vordering die daarop betrekking heeft jegens [gedaagde sub 5] eveneens voor toewijzing gereed. [gedaagde sub 5] is volgens de niet betwiste stelling van De Steeg c.s., in strijd met eerdere afspraken, in zee gegaan met een concurrent van De Steeg c.s. Die concurrent biedt nu die kit, die inmiddels gereed lijkt te zijn, te koop aan. [gedaagde sub 5] zal worden veroordeeld tot nakoming van de eerdere afspraak met De Steeg c.s.

4.15. De gevorderde op te leggen dwangsom zal niet worden toegewezen nu de veroordelingen betrekking hebben op verklaringen voor recht en betalingen van geldsommen. Voor een dwangsom is dan geen plaats.

4.16. De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal eveneens worden afgewezen nu uit de omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt dat deze niet als buitengerechtelijke werkzaamheden zijn aan te merken maar betrekking hebben op de voorbereiding van de procedure en de instructie van de zaak.

4.17. Alpha Nova c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van De Steeg c.s. tot nu toe worden begroot op:

- dagvaarding € 82,19

- griffierecht 3.537,00

- salaris advocaat 3.552,50 (2,5 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 7.171,69

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verwijst de zaak voor zover die betrekking heeft op de vordering sub f in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank ‘s-Gravenhage, ter verdere afdoening,

5.2. verklaart voor recht dat [gedaagde sub 5] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst als gevolg waarvan hij aansprakelijk is voor de door De Steeg c.s. geleden schade,

5.3. verklaart voor recht dat [gedaagde sub 5] als bestuurder krachtens artikel 6:162 BW c.q. 2:248 BW onrechtmatig jegens De Steeg c.s. heeft gehandeld als gevolg waarvan hij aansprakelijk is voor de door De Steeg c.s. geleden schade,

5.4. verklaart voor recht dat Alpha Nova Holding, Alpha Nova Diagnostic, Alpha Nova Pharma en Alpha Nova Academia onrechtmatig jegens De Steeg c.s. hebben gehandeld,

5.5. veroordeelt Alpha Nova c.s. om aan De Steeg c.s. te betalen een bedrag van € 160.297,00 (éénhonderdzestig duizendtweehonderdzevenennegentig euro), vermeerderd met de wettelijke rente over het toegewezen bedrag met ingang van 16 februari 2011 tot de dag van volledige betaling,

5.6. veroordeelt [gedaagde sub 5] op grond van wanprestatie tot betaling van een bedrag nader op te maken bij staat voor de (toekomstige) winstderving uit het product, de verkoopshop alsook toekomstige kosten c.q. schadevordering uit het subsidietraject als direct gevolg van het niet nakomen door [gedaagde sub 5] van de gemaakte afspraken en verplichtingen uit de aangegane samenwerkingsovereenkomst, door De Steeg c.s. voorlopig begroot op € 3.000.000,00,

5.7. verklaart voor recht dat [gedaagde sub 5] gehouden is tot nakoming van de overeenkomst tussen partijen waaronder in ieder geval dat de (exclusieve) rechten van verkoop van de kit aan De Steeg c.s. toekomen,

5.8. veroordeelt Alpha Nova c.s. in de proceskosten, aan de zijde van De Steeg c.s. tot op heden begroot op € 7.171,69,

5.9. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.5 en 5.8 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2012.