Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BV9743

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-01-2012
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
208604
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Liander stelt zich primair op het standpunt dat iedere aansprakelijkheid op grond van haar algemene voorwaarden is uitgesloten, nu de gemeente vergoeding vordert van vertragingsschade, zijnde indirecte schade. Subsidiair acht zij haar aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, € 18.144,30. De gemeente is echter van mening, zo begrijpt de rechtbank, dat uitsluitend de werkzaamheden die Liander voor eigen rekening heeft verricht voor de vertraging hebben gezorgd en dat dus voor die werkzaamheden geen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 208604 / HA ZA 10-2363

Vonnis van 18 januari 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE GROESBEEK

zetelend te Groesbeek

eiseres

advocaat mr. D. Bercx te Heilig Landstichting, gemeente Groesbeek

tegen

de naamloze vennootschap

LIANDER N.V.

gevestigd te Arnhem

gedaagde

advocaat mr. M.E. Brinkman te Amsterdam

De partijen zullen hierna de gemeente en Liander worden genoemd.

1 De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 augustus 2011

- de akte na tussenvonnis tevens houdende overlegging producties van Liander en de akte na tussenvonnis van de gemeente, beide van 26 oktober 2011

- de antwoordakte van de gemeente en de antwoordakte van Liander, beide van 23 november 2011.

1.2 Vervolgens is weer vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1 De rechtbank blijft bij hetgeen zij in haar tussenvonnis van 17 augustus 2011 heeft overwogen en beslist. Partijen hebben zich naar aanleiding van dat vonnis over de verschillende door de rechtbank aangegeven punten uitgelaten. De rechtbank ziet aanleiding eerst in te gaan op het beroep van Liander op haar algemene voorwaarden. Liander doet een beroep op artikel 12 daarvan. Dit luidt, voor zoveel van belang (waarbij voor "Nuon" "Liander" moet worden gelezen):

12.1 Nuon is bij de uitvoering van deze Overeenkomst nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Nuon is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, verlies of vernietiging van data, of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever, behoudens de in de volgende leden genoemde gevallen.

12.2 Ingeval de Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van het niet of ondeugdelijk uitgevoerd zijn van de Werkzaamheden, zal Nuon slechts aansprakelijk kunnen zijn ingeval sprake is van directe schade die het gevolg is van:

(..)

b. het door Nuon niet of onjuist voldoen aan haar verplichtingen die de uitvoering van de Werkzaamheden met zich meebrengt.

12.3 De maximale vergoedingsplicht in de in Artikel 12 lid 2 a en b genoemde gevallen bedraagt niet meer dan het voor de Werkzaamheden door Nuon berekende totale factuurbedrag, echter met een maximum € 50.000. Onverminderd het bepaalde in lid 1 hebben de in dit artikel genoemde beperkingen geen gelding indien de schade is ontstaan uit het eigen handelen of nalaten van leidinggevende functionarissen van Nuon, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. (..)

2.2 Liander stelt zich primair op het standpunt dat iedere aansprakelijkheid hiermee is uitgesloten, nu de gemeente vergoeding vordert van vertragingsschade, zijnde indirecte schade. Subsidiair acht zij haar aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, € 18.144,30.

De gemeente is echter van mening, zo begrijpt de rechtbank, dat uitsluitend de werkzaamheden die Liander voor eigen rekening heeft verricht voor de vertraging hebben gezorgd en dat dus voor die werkzaamheden geen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Dat uitsluitend de werkzaamheden die Liander voor eigen rekening heeft verricht (de vervanging van de electriciteitskabels) voor de vertraging hebben gezorgd moge zo zijn, doch dat brengt niet mee dat de algemene voorwaarden niet op de overeenkomst als geheel van toepassing zijn. Los hiervan is ook volgens de gemeente een belangrijke oorzaak van de vertraging erin gelegen dat de derde en laatste fase van het project aan de Oude Kleefsebaan, Perceel B, in haar geheel - dus inclusief de verlegging van de gasleidingen - te laat van start is gegaan. De vertraging is er dus ook volgens gemeente in gelegen dat de afronding door Dura Vermeer van het gehele project (althans de derde fase daarvan) over de Vierdaagse heen moest worden getild. Liander kan ter afwering van haar aansprakelijkheid dus een beroep op haar algemene voorwaarden doen.

2.4 Naar het oordeel van de rechtbank wordt Liander niet verweten dat zij haar werkzaamheden niet of ondeugdelijk heeft uitgevoerd, maar te langzaam (vergelijk ook artikel 4 lid 1 van de algemene voorwaarden, waar met betrekking tot het vereiste tempo een inspanningsverplichting op Liander wordt gelegd). Niet lid 2 maar lid 1 van artikel 12 van de algemene voorwaarden is dus toepasselijk. Dat leidt ertoe dat zij ingevolge die bepaling

- waarvan de geldigheid of het beroep erop verder niet door de gemeente ter discussie is gesteld - niet voor de door de gemeente gestelde schade, voortvloeiend uit de gestelde vertraging, aansprakelijk kan worden gehouden.

2.5 De vorderingen zullen daarom worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal de gemeente in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De wettelijke rente daarover zal worden toegewezen vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

3 De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af,

veroordeelt de gemeente in de kosten van de procedure, tot dit vonnis aan de zijde van Liander begroot op € 1.165,- voor griffierecht en op € 2.682,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening,

verklaart de gegeven proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.J. van Acht en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.