Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BV1457

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
14-12-2011
Datum publicatie
20-01-2012
Zaaknummer
223120
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

DTP-Import heeft conservatoir beslag tot afgeifte gelegd op de voorraad meubelen van Troedoor en Ferreo serie, omdat de meubelen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsakten van DTP-Import.

Niet, althans onvoldoende in geschil is dat de door Troedoor onder de naam Ocean serie en Ferreo serie op de markt gebrachte meubelen nagenoeg identiek zijn aan de door DTP-Import verhandelde D-Bodhi meubelen uit de Ferum respectievelijk Lignum collectie.

Tussen partijen is ook niet in geschil dat aan het ontwerp van de meubelen in geschil auteurs- en modelrechtelijke bescherming toekomt. In geschil is aan wie die intellectuele eigendomsrechten toekomen. Troedoor betwist dat die rechten toekomen aan D-Bodhi dan wel DTP-Import.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 223120 / KG ZA 11-611

Vonnis in kort geding van 14 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TROEDOOR B.V.,

gevestigd te Heteren,

eiseres,

advocaat mr. E. Nijhoff te Almelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESIGN TRADING PRODUCTS IMPORT B.V.,

gevestigd te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen,

gedaagde,

advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Troedoor en DTP-Import genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Troedoor

- de pleitnota van DTP-Import.

1.2. Ten slotte is in verband met de spoedeisendheid van de zaak op 14 december 2011 vonnis gewezen. De feiten en de motivering waarop de beslissing in het vonnis steunt, worden hieronder vastgelegd.

2. De feiten

2.1. Troedoor drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de import en verkoop van meubels.

2.2. D-Bodhi Pte. Ltd (hierna: D-Bodhi) is een in Singapore gevestigde onderneming die in Indonesië meubels produceert. DTP-Import is de exclusieve Nederlandse distributeur van de in Indonesië geproduceerde D-Bodhi meubelcollecties, waaronder de Ferum collectie en de Lignum collectie (hierna ook: de D-Bodhi meubelen). Kenmerkend voor deze meubelcollecties zijn een industriële uitstraling en het gebruik van gerecycled hout (van oude vissersboten) en metaal.

2.3. De D-Bodhi meubelen worden in Nederland uitsluitend verkocht in de betere woonwinkels, waaronder De Troubadour B.V. in Amstelveen. De Troubadour, DTP-Import en D-Bodhi zijn (indirect) aan elkaar gelieerde rechtspersonen.

2.4. DTP-Import heeft de D-Bodhi meubelen op 1 februari 2010 voor het eerst in Nederland openbaar gemaakt en aan het publiek beschikbaar gesteld door de tentoonstelling daarvan op de voorjaarsbeurs van DTP-Import in haar showroom in Beusichem, gehouden tussen 1 en 10 februari 2010. Op 19 februari 2010 heeft woonwinkel De Troubadour als eerste de B-Bodhi meubelen van DTP-Import geleverd gekregen.

2.5. DTP-Import heeft sinds september 2010 de D-Bodhi meubelen op grote schaal onder de aandacht van het publiek en de meubelbranche gebracht door onder meer de publicatie van de D-Bodhi meubelen in het Woonboek 2011 van De Troubadour en via acties in samenwerking met bekende woontijdschriften.

2.6. Op 10 juni 2011 heeft [betrokkene 1] namens Troedoor een e-mail verstuurd aan diverse woonwinkels met als onderwerp “Voorlopige foto’s en prijzen Ocean serie J&E (metaal/botenhout)”. J&E is een handelsnaam van Troedoor.

2.7. Op 22 juni 2011 heeft [betrokkene 2] van Troedoor onder verwijzing naar de eerdere e-mail van [betrokkene 1] een excel-bestand verstuurd naar diverse woonwinkels met afbeeldingen en prijzen van de Ocean serie.

2.8. Op 14 augustus 2011 heeft [betrokkene 1] namens Troedoor een e-mail verstuurd aan diverse woonwinkels met als onderwerp “nieuwe kollektie J&E serie Ferreo”. In deze

e-mail staat onder meer: “Hallo, bij deze een foto van ons nieuwe industrielook programma waar we eind september de eerste monsters van binnenkrijgen en na goedkeuring dan in december gaan leveren (…)”. Als bijlage bij deze e-mail is een kopie van de pagina’s 200 en 201 van het Woonboek 2011 van de Troubadour meegestuurd, waarop de volledige Lignum collectie van D-Bodhi staat afgebeeld.

2.9. Op 8 september 2011 heeft de advocaat van DTP-Import aan Troedoor een sommatiebrief verstuurd, met het verzoek om onder meer het verhandelen van de inbreukmakende meubelen uit de Ocean serie en Ferreo serie te staken. In deze brief stelt DTP-Import zich op het standpunt dat Troedoor illegale kopieën te koop aanbiedt van de

D-Bodhi meubelen, omdat de Ocean serie van Troedoor nagenoeg identiek is aan de

D-Bodhi Ferum collectie en de Ferreo serie van Troedoor nagenoeg identiek is aan de

D-Bodhi Lignum collectie, waarmee Troedoor inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms¬rechten, in het bijzonder het auteursrecht en het niet-geregistreerd gemeenschaps¬modelrecht van haar leverancier D-Bodhi op de (ontwerpen van de) D-Bodhi meubelen.

2.10. DTP-Import is door D-Bodhi gevolmachtigd om op te treden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van D-Bodhi in Nederland.

2.11. Bij e-mail van 12 september 2011 heeft Troedoor op de sommatiebrief gereageerd. Troedoor zegt daarin onder meer de sommaties niet te begrijpen, omdat soortgelijke meubelcollecties als die van DTP-Import vrij op de (Indonesische) markt te verkrijgen zijn.

2.12. Na verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft

DTP-Import op 25 oktober 2011 conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op de voorraad meubelen van Troedoor van de Ocean serie en de Ferreo serie.

2.13. Bij dagvaarding van 8 november 2011 heeft DTP-Import een bodemprocedure tegen Troedoor aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag, waarin onder meer is gevorderd Troedoor te veroordelen iedere inbreuk op de niet-geregistreerde gemeenschaps¬model¬rechten en de auteursrechten van D-Bodhi op de D-Bodhi meubelen te staken en gestaakt te houden en daartoe in het bijzonder het binnen Nederland in voorraad houden, te koop aanbieden, adverteren en verhandelen van de inbreukmakende meubelen uit de Ocean serie en de Ferreo serie te staken en gestaakt te houden. Ook is gevorderd Troedoor te veroordelen alle inbreukmakende meubelen waar DTP-Import op 25 oktober 2011 conservatoir beslag tot afgifte heeft laten leggen aan DTP-Import als haar eigendom af te geven.

3. Het geschil

3.1. Troedoor vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, DTP-Import te veroordelen om het namens haar gelegde conservatoir beslag tot afgifte van de meubelen die zich onder Troedoor bevinden, die door Troedoor worden aangeduid als de Ocean serie en de Ferreo serie, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op te heffen op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van DTP-Import in de volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vordering legt Troedoor ten grondslag dat de beslaglegging door DTP-Import onrechtmatig is. Daartoe stelt zij dat de aan de beslaglegging ten grondslag gelegde intellectuele eigendomsrechten van D-Bodhi, het auteursrecht en het niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrecht, ondeugdelijk zijn, zodat DTP-Import ten onrechte aanspraak maakt op bescherming van die intellectuele eigendomsrechten. Troedoor stelt dat DTP-Import noch haar leverancier D-Bodhi intellectuele eigendomsrechten kunnen ontlenen aan de Ferum collectie en de Lignum-collectie van D-Bodhi, zodat er geen grondslag bestaat voor het gelegde beslag.

3.3. Troedoor stelt een spoedeisend belang te hebben omdat door het beslag op al haar meubelen uit de Ocean serie en de Ferreo serie haar bedrijfsvoering ernstig wordt gefrustreerd en zij deswege schade lijdt, mede in het zicht van de komende kerstperiode waarin de meubelbranche grote omzetten draait.

3.4. DTP-Import voert verweer. DTP-Import stelt dat de afzonderlijke D-Bodhi meubelen uit de Ferum collectie en de Lignum collectie bescherming genieten als niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen op de voet van de verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L3) (hierna: de Gemeenschapsmodellenverordening) en voorts auteurs¬rechtelijk beschermde werken zijn in de zin van de Auteurswet. DTP-Import stelt dat alle aanspraken op de wereldwijde intellectuele eigendomsrechten op de D-Bodhi meubelen uit hoofde van de binnen de groep van gelieerde ondernemingen gemaakte afspraken berusten bij D-Bodhi, die heeft te gelden als de auteursrechthebbende en de ontwerper c.q. rechtsverkrijgende van de niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten van de D-Bodhi meubelen. DTP-Import stelt dat zij bevoegd is de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van D-Bodhi na te streven, omdat DTP-Import haar daartoe een volmacht heeft gegeven. Zij stelt dat Troedoor met haar meubels uit de Ocean serie en de Ferreo inbreuk maakt op de aan haar leverancier D-Bodhi toekomende auteursrechten en niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten op de D-Bodhi meubels uit de Ferum respectievelijk Lignum collectie, zodat zij gerechtigd was beslag te laten leggen op die meubels van Troedoor.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. DTP-Import heeft allereerst bezwaar gemaakt tegen de late indiening van de producties 11 t/m 13, die betrekking hebben op een internationale modelregistratie bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève d.d. 19 september 2010 van twee meubelstukken door [betrokkene 3]. DTP-Import heeft met een beroep op artikel 6.2 van de Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie verzocht om die producties buiten beschouwing te laten wegens strijd met de goede procesorde. Aannemelijk is dat de advocaat van Troedoor deze stukken van een andere advocaat in een andere zaak op vrijdag 9 december 2011 na 17:00 uur heeft ontvangen en deze vervolgens na beoordeling op relevantie zo snel mogelijk op maandag 12 december 2011 even na 13:30 uur heeft doorgezonden naar de rechtbank en de wederpartij. Daarmee staat vast dat deze producties niet binnen 24 uur (één werkdag) voor de zitting van 13 december 2011 om 13:30 uur zijn ingediend, zoals het procesreglement voorschrijft. De vertraging is echter zodanig klein, de stukken zijn slechts enkele minuten te laat ingediend, waardoor DTP-Import niet te veel is geschaad in haar belang om van de inhoud daarvan behoorlijk kennis te kunnen nemen. Bovendien is de vertraging niet geheel te wijten aan Troedoor, omdat haar advocaat heel laat de beschikking over die stukken heeft gekregen en die vervolgens zo spoedig mogelijk op de eerstvolgende werkdag heeft doorgestuurd. Gezien de geringe omvang van de ingediende stukken en de aard van de kort geding procedure kan niet worden gezegd dat DTP-Import onredelijk in haar verdediging is benadeeld. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze producties ondanks de late indiening ervan toch zullen worden toegelaten in de onderhavige procedure.

4.2. Met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening gegeven.

4.3. In dit kort geding staat de vraag centraal of het door DTP-Import gelegde conservatoir beslag tot afgifte van de meubelen van Troedoor uit de Ocean serie en de Ferreo serie moet worden opgeheven, in die zin dat de uitkomst van de bodemprocedure daarover niet kan worden afgewacht.

4.4. Volgens artikel 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van

wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. De Hoge Raad heeft hier aan toegevoegd dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.

4.5. Niet, althans onvoldoende in geschil is dat de door Troedoor onder de naam Ocean serie en Ferreo serie op de markt gebrachte meubelen nagenoeg identiek zijn aan de door DTP-Import verhandelde D-Bodhi meubelen uit de Ferum respectievelijk Lignum collectie.

Tussen partijen is ook niet in geschil dat aan het ontwerp van de meubelen in geschil auteurs- en modelrechtelijke bescherming toekomt. In geschil is aan wie die intellectuele eigendomsrechten toekomen. Troedoor betwist dat die rechten toekomen aan D-Bodhi dan wel DTP-Import.

4.6. Uit de overgelegde producties en de verklaringen van DTP-Import ter zitting blijkt dat in oktober 2009 bij D-Bodhi het idee is geboren om meubelen van boothout te maken (productie 12 DTP-Import, de e-mail van 13 december 2011 van D-Bodhi aan DTP-Import). Daarop zijn de D-Bodhi meubelen in december 2009 ontworpen en in productie genomen door de fabriek van D-Bodhi in Indonesië. DTP-Import heeft de ontwerptekeningen van

D-Bodhi van de Ferum collectie overgelegd die gedateerd zijn op 24 december 2009 (productie 3 DTP-Import) en daarnaast de ontwerptekeningen van de Lignum collectie d.d. januari/februari 2010 (productie 4 DTP-Import). DTP-Import heeft de eerste partij D-Bodhi meubelen (uit de Ferum collectie) eind december 2010 vanuit Indonesië verscheept naar Nederland, alwaar ze op 17 januari 2010 in de haven van Rotterdam zijn aangekomen en vervolgens tussen 1 en 10 februari 2010 op de voorjaarsbeurs van DTP-Import in haar showroom openbaar zijn gemaakt en aan het publiek beschikbaar zijn gesteld (productie 5 DTP-Import).

4.7. Troedoor heeft aan de hand van de door haar overgelegde stukken (producties 5 t/m 9, 17 en 18 Troedoor) betoogd dat de firma Dharma Cipta Karya Lasemindo (hierna: Dharma), een ontwerper en producent van meubels te Indonesië, die begin 2009 leverancier van Troedoor is geworden, in mei 2009 de ontwerptekeningen heeft gemaakt van de meubels uit de Ocean collectie, waarvan Troedoor door middel van tussenkomst van haar eigen fabriek in Indonesië Pt. Nadira Prima op 23 augustus 2009 een samplecollectie van de Ocean serie heeft gekocht, die vervolgens in september 2009 aan Troedoor is afgeleverd en eind 2009 bij haar in de verkoopruimte in Heteren heeft gestaan en daarmee aan het publiek beschikbaar is gesteld. Troedoor stelt dat uit de door haar overgelegde ontwerptekeningen van Dharma van de Ocean collectie die dateren van mei 2009 (productie 5 Troedoor) blijkt dat de Ocean collectie door Dharma ruim een half jaar eerder is ontworpen dan de Ferum collectie van D-Bodhi, waarvan door DTP-Import ontwerptekeningen zijn overgelegd gedateerd op 24 december 2010, zodat D-Bodhi niet de houder kan zijn van het auteursrecht op de (ontwerpen van de) Ferum collectie. Daarnaast stelt Troedoor dat uit het feit dat zij

de Ocean serie al in augustus 2009 heeft ingekocht en eind 2009 in haar verkoopruimte te

koop heeft aangeboden (ter ondersteuning hiervan hebben verschillende medewerkers van Troedoor een verklaring afgelegd (productie 9 Troedoor)) nog voordat de ontwerptekenin¬gen van D-Bodhi van de Ferum collectie überhaupt waren vervaardigd, genoegzaam blijkt dat D-Bodhi niet de maker of ontwerper kan zijn van (de ontwerpen van) de meubelen uit de Ferum collectie, zodat D-Bodhi daarop geen auteursrecht toekomt op grond van enig makerschap. Volgens Troedoor komt D-Bodhi op grond van artikel 14 van de Gemeen¬schaps¬¬modellenverordening ook niet de niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten op de D-Bodhi meubelen toe, omdat zij niet de ontwerper van die meubelen is. Bovendien komt volgens Troedoor D-Bodhi geen rechten toe op grond van niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen, omdat de D-Bodhi meubelen niet nieuw zijn ex artikel 5 van de Gemeenschapsmodellen¬verordening, nu er vóór 1 februari 2010, de datum waarop

DTP-Import de D-Bodhi meubelen in Nederland heeft geïntroduceerd en aan het publiek beschikbaar heeft gesteld, reeds identieke modellen voor het publiek beschikbaar waren.

In dat kader verwijst zij naar de op 29 september 2009 in Nederland aangekomen sample¬collectie van de Ocean serie die door Troedoor al eind 2009 in haar showroom voor het publiek beschikbaar was gesteld.

4.8. Troedoor stelt voorts aan de hand van de door haar overgelegde stukken (producties 10 t/m 13 Troedoor) dat D-Bodhi via PT. Kharisma Eksport, een aan D-Bodhi gelieerde onderneming in Indonesië, haar D-Bodhi meubelen heeft ingekocht bij de Indonesische firma’s CV Samudra en PT Kooc Kreasi, welke ondernemingen gelieerd zijn aan de ontwerper [betrokkene 3]. D-Bodhi heeft zodoende een bestaande meubelcollectie bij een externe producent ingekocht en dus deze niet zelf ontworpen. Troedoor heeft als productie 20 een aantal ontwerptekeningen van [betrokkene 3] d.d. juni/juli 2009 van de D-Bodhi meubelen, die hier aangeduid worden als de Samudra collectie, overgelegd.

Oliver Lalmand heeft voor een tweetal meubelstukken uit de Samudra collectie op

19 september 2010 ook een internationale modelregistratie bij de WIPO verricht (productie 13 Troedoor). Troedoor stelt dat hierdoor eerder [betrokkene 3] dan D-Bodhi op de voet van artikel 15 van de Gemeenschaps¬modellenverordening kan vorderen dat hij als rechtmatig houder van het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel wordt aangemerkt. Troedoor stelt dat gezien al het bovenstaande vast staat dat D-Bodhi noch DTP-Import beschikt over enig auteursrecht en/of niet-geregistreerd modelrecht dat DTP-Import in Nederland zou kunnen handhaven.

4.9. Ter zitting is gebleken dat rondom het ontwerp en de productie van de betreffende D-Bodhi meubelen veel is voorgevallen en dat verschillende personen en bedrijven in Indonesië daarin een rol hebben gespeeld. [betrokkene 3] heeft zelfs op 19 september 2010 twee meubelstukken/modellen internationaal laten registreren bij de WIPO. De door Troedoor overgelegde stukken, die hiervoor deels zijn genoemd en omschreven, lijken er op te duiden dat Troedoor haar meubels uit de Ocean serie op een eerder moment geleverd heeft gekregen dan dat DTP-Import stelt dat de D-Bodhi meubels van de Ferum collectie door D-Bodhi zijn ontworpen, te weten 24 december 2009. DTP-Import heeft echter de echtheid van die stukken betwist. DTP-Import stelt dat de uit Indonesië afkomstige documenten die Troedoor heeft overgelegd om aan te tonen dat Dharma de meubelen uit de Ocean serie al in 2009 zou hebben ontworpen en geproduceerd en waarvan vervolgens in september 2009 een samplecollectie naar Troedoor zou zijn verscheept, vervalst zijn.

DTP-Import verwacht dit in de aanhangige bodemprocedure te kunnen aantonen door het opvragen van nadere informatie door middel van een officieel verzoek aan de Indonesische douane autoriteiten en de betreffende Indonesische bank waarover de betaling zou zijn gegaan. Bovendien stammen die documenten uit 2009, zodat die al langer in het bezit moeten zijn geweest van Troedoor en dus veel eerder aan DTP-Import overgelegd hadden kunnen en moeten worden. Nu Troedoor pas heel recent die stukken in deze procedure heeft ingebracht heeft DTP-Import in het korte tijdsbestek dat haar daardoor ter beschikking stond niet veel aan die stukken kunnen (laten) onderzoeken om haar betwisting van de echtheid van die stukken te motiveren. Ook vindt DTP-Import het wel toevallig dat er eerst nadat zij ontwerptekeningen heeft overgelegd, Troedoor met soortgelijke tekeningen van een eerdere datering op de proppen komt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de exacte herkomst van de hiervoor genoemde door Troedoor overgelegde stukken en de betekenis die gehecht moet worden aan die stukken in het beperkte kader van dit kort geding niet vastgesteld kan worden. Ook is de vraag hoe de inhoud van de e-mails die onder 2.6 tot en met 2.8 zijn geciteerd zich verhoudt tot de stelling dat de eerste samples van de Ocean collectie al in september 2009 bij Troedoor zijn afgeleverd. Hierdoor kan niet zonder meer op voorhand worden aangenomen dat het ontwerp en de productie van de D-Bodhi meubelen (uit de Ferum collectie en de Lignum collectie) eerder door anderen heeft plaatsgevonden dan door D-Bodhi, en voorts dat Troedoor haar meubelen uit de Ocean en Ferreo serie eerder dan DTP-Import haar D-Bodhi meubelen voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. Dat zal in de aanhangige bodemprocedure, waarin meer mogelijkheden zijn voor onderzoek, nader uitgezocht moeten worden. Dit betekent dat Troedoor voorshands niet aannemelijk heeft gemaakt dat de intellectuele eigendomsrechten op de D-Bodhi meubelen niet aan D-Bodhi toekomen, zodat summierlijk niet is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door DTP-Import ingeroepen recht.

4.10. Wel kan worden aangenomen dat DTP-Import de D-Bodhi meubelen een verkoopsucces in Nederland heeft gemaakt nadat zij deze voor het eerst in februari 2010 op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd en vervolgens aan haar klanten heeft geleverd, terwijl Troedoor pas voor het eerst in maart 2011 de meubels uit de Ocean en Ferreo serie op grote schaal is gaan aanbieden tegen een bijna twee keer zo lage prijs dan DTP-Import. Volgens DTP-Import zijn talrijke illegale kopieën van de D-Bodhi meubels op de Nederlandse markt gebracht waartegen DTP-Import in rechte (met succes) optreedt. Hiervan zijn stukken overgelegd door DTP-Import. Gelet hierop heeft DTP-Import een groter belang bij handhaving van het beslag in afwachting van de uitkomst van de tussen partijen aanhangige bodemprocedure dan het belang van Troedoor bij opheffing van het beslag teneinde de in beslag genomen meubels uit de Ocean serie en de Ferreo serie vrijelijk te kunnen verkopen. De conclusie is dan ook dat het door DTP-Import op 25 oktober 2011 gelegde conservatoir beslag tot afgifte van de voorraad meubelen van Troedoor van de Ocean serie en de Ferreo serie vooralsnog moet blijven liggen. Dit betekent dat de vordering van Troedoor zal worden afgewezen.

4.11. Troedoor zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld van DTP-Import. DTP-Import heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaatkosten € 12.367,69 bedragen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij een kostenspecificatie met bijbehorende facturen in het geding gebracht. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat te matigen tot

€ 6.000,00, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken.

De kosten aan de zijde van DTP-Import worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- griffierecht € 560,00

- salaris advocaat € 6.000,00

Totaal € 6.560,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt Troedoor in de proceskosten, aan de zijde van DTP-Import tot op heden begroot op € 6.560,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken

op 14 december 2011. De feiten en de motivering zijn afzonderlijk vastgelegd op

28 december 2011.

Coll: HS