Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6039

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
15-11-2011
Datum publicatie
28-11-2011
Zaaknummer
220016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Handelsnaamrecht.

Eiser voert de handelsnaam Ecostuc.

Gedaagden handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door gebruik te maken van handelsnamen waarin de aanduiding eco-stuc voorkomt, onder meer in hun website/domeinnaam en e-mailadressen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447

Vonnis in kort geding van 15 november 2011

in de zaak van

[eiser],

h.o.d.n. Ecostuc,

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. H. den Besten te Almere,

tegen

1. de commanditaire vennootschap

ECO-STUC INTERNATIONAL,

gevestigd te Dieren,

2. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

[gedaagde sub 2] verschenen in persoon en Eco-Stuc International vertegenwoordigd door [gedaagde sub 2] als statutair gevolmachtigde.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op de zitting van 20 september 2011

- het proces-verbaal van de zitting van 20 september 2011, waarvan deel uitmaakt de vaststellingsovereenkomst van 20 september 2011

- de pro forma aanhouding tot 15 oktober 2011 in afwachting van de uitvoering van de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst

- het verzoek van 10 oktober 2011 van mr. Den Besten aan deze rechtbank om een nieuwe zittingsdatum te bepalen voor een voorzetting van de zaak

- de voortzetting van de mondelinge behandeling op de zitting van 8 november 2011, waarop Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] niet zijn verschenen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] heeft sinds 1 januari 2006 een eenmanszaak h.o.d.n. Ecostuc die zich bezighoudt met het stukadoren en tevens een detailhandel via postorder en internet is die in het bijzonder ecologische bouwmaterialen via internet verkoopt. [eiser] levert onder de naam Ecostuc ecologische bouwmaterialen zoals leem, leemstuc, leemfinish en tadelakt.

[eiser] is actief in heel Nederland.

2.2. Eco-Stuc International CV is volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel opgericht op 15 juni 2011 en heeft als bedrijfsomschrijving: groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen, importeren en exporteren van ecologisch stucmateriaal en eventuele verwerking hiervan.

2.3. [gedaagde sub 2] is directeur en statutair gevolmachtigde van Eco-Stuc International CV.

2.4. [eiser] gebruikt zijn handelsnaam Ecostuc sinds 1 januari 2006 onder meer op briefpapier, visitekaartjes, facturen, bedrijfsauto, kleding, reclame-uitingen en als domeinnaam van zijn internetsite www.ecostuc.nl met het bijbehorende e-mailadres info@ecostuc.nl.

2.5. Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] gebruiken sinds 15 juni 2011 de handelsnamen Eco-Stuc, Eco-Stuc Int(ernational) en Eco-Stuc Europa. Verder maken zij gebruik van een internetsite met als domeinnaam www.eco-stuc.nl en de e-mailadressen info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com.

2.6. Bij brief van 27 juni 2011, herhaald op 8 juli 2011, heeft [eiser] Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] gesommeerd ieder gebruik van de naam Eco-Stuc al dan niet met andere extensies of associaties te staken.

2.7. Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] hebben niet (geheel) aan die sommatie voldaan.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Eco-Stuc en van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Ecostuc van [eiser] te staken en gestaakt te houden;

II Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom voor ieder overtreding van het onder I verzochte bevel of naar keuze van [eiser] van

€ 5.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] met gehele of gedeeltelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijven;

III Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.eco-stuc.nl en/of andere toevoegingen te staken en gestaakt te houden;

IV Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) en dus onrechtmatig handelen.

Hij stelt dat de door Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] gevoerde handelsnamen,

Eco-Stuc Int(ernational), Eco-Stuc Europa en Eco(-)stuc, identiek zijn dan wel slechts in zeer geringe mate afwijken van de oudere handelsnaam Ecostuc van [eiser].

Hij stelt dat hierdoor bij het publiek, gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, en het gebruik door Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] van de website met domeinnaam www.eco-stuc.nl en de e-mailadressen info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com, waarin de handelsnaam van [eiser] voorkomt en die sterk lijken op de domeinnaam en het e-mailadres van [eiser], verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen bestaat.

3.3. Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] voeren verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde handelsnaaminbreuk een voortdurend karakter heeft. Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] hebben het spoedeisend belang ook niet betwist.

4.2. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3. Partijen hebben ter beëindiging van deze kort gedingprocedure en hun geschil inzake de door [eiser] gestelde handelsnaaminbreuk van Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] door het gebruik van handelsnamen waarin de aanduiding eco-stuc of ecostuc voorkomt, waaronder ook begrepen de domeinnaam www.eco-stuc.nl en de e-mailadressen

info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com, ter zitting van 22 september 2011 een vaststel¬lings¬overeenkomst gesloten. In deze vaststellingsovereenkomst is onder 1 bepaald dat:

“De heer [gedaagde sub 2] zal er voor zorgen dat uiterlijk 1 oktober 2011 het gebruik van de naam Eco-stuc door Eco-stuc International CV gestaakt zal zijn en blijven. In het bijzonder draagt hij er zorg voor dat de website van het bedrijf niet langer onder de naam Eco-stuc online zal zijn en dat de naam van het bedrijf in het handelsregister niet langer Eco-stuc zal vermelden. Het bedrijf zal voortaan handelen onder de naam Decocement.”

4.4. [eiser] bevestigt dat ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] met het gebruik van de naam eco-stuc in de domeinnaam van de website van Eco-Stuc International CV hebben gestaakt en dat de naam eco-stuc niet meer voorkomt op de verschillende websites die Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] exploiteren. Voorts bevestigt [eiser] dat in het handelsregister van de Kamers van Koophandel eco-stuc niet meer voorkomt als (handels)naam van Eco-Stuc International CV en dat er een naamswijziging van Eco-Stuc International CV is doorgevoerd, zoals is afgesproken in de vaststellingsovereenkomst.

4.5. [eiser] stelt dat door Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] echter nog niet volledig is voldaan aan de vaststellingsovereenkomst en aan het gevorderde onder I.

Daartoe stelt hij dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] nog steeds gebruik maken van de

e-mailadressen info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com, zij nog op www.facebook.com (hierna: facebook) voorkomen met de handelsnaam Eco-stuc (Int.) en de domeinnaam

www.eco-stuc.nl met het e-mailadres info@eco-stuc.nl en zij daarnaast onder de naam

eco-stuc nog steeds ingeschreven zijn op verschillende reclamesites op internet en daarop voorkomen met de naam eco-stuc en (één van) de hierboven genoemde twee e-mailadressen waarin de aanduiding eco(-)stuc voorkomt. Ter onderbouwing heeft [eiser] op de zitting van 8 november 2011 uitdraaien van facebook en een lijst van de reclamewebsites waarop Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] nog onder de naam eco-stuc voorkomen

overgelegd. Deze lijst vermeldt de volgende websites: hallo.kvk.nl, www.mijnzzp.nl, www.allesduurzaam.nl, www.pr-post.com, www.emea.nl, www.persjournaal.nl, www.djogle.com, www.pinboard.nl, www.squidoo.nl en www.netmarkt.be. [eiser] stelt dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] het zelf in de hand hebben om de naam eco-stuc van die reclamewebsites af te halen dan wel te wijzigen. Dit alles is niet weersproken en staat dus in het beperkte kader van dit kort geding voldoende vast. Dit rechtvaardigt de conclusie dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] nog niet volledig hebben voldaan aan wat er in de vaststellingsovereenkomst onder 1, eerste zin, is overeengekomen. Uit de vaststellings¬overeenkomst volgt namelijk dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] al deze bovenomschreven handelingen moeten staken en gestaakt houden, omdat die inbreuk maken op de handelsnaam Ecostuc van [eiser]. Dit betekent dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] op de voet van het onder I gevorderde veroordeeld moeten worden om elk gebruik van de handelsnaam ecostuc of eco-stuc te staken en gestaakt te houden, waaronder ook begrepen het gebruik van de domeinnaam www.eco-stuc.nl en de e-mailadressen

info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com.

4.6. Gelet op het voorgaande zal het gevorderde onder I worden toegewezen, een ander zoals hierna aan te geven. Voorts bestaat er aanleiding de ten behoeve van deze vordering gevorderde dwangsom onder II te matigen en te maximeren in voege zoals hierna aan te geven.

4.7. Er bestaat geen aanleiding voor (aparte) toewijzing van de vordering onder III nu [eiser] heeft bevestigd dat Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] ter uitvoering van de vaststellings¬overeenkomst het gebruik van de domeinnaam www.eco-stuc.nl reeds hebben gestaakt. Het belang van [eiser] bij deze vordering is daarmee komen te vervallen. Daarnaast mist deze vordering zelfstandige betekenis gelet op de wijze waarop de voorzieningenrechter de vordering onder I begrijpt en toewijst.

4.8. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.9. Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 87,31

- griffierecht 260,00

- overige kosten (oproepingsexploot) 101,81

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.265,12

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van een handelsnaam waarin de aanduiding ecostuc of eco-stuc (al dan niet met (een) hoofdletter(s) geschreven) voorkomt, te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het gebruik van de domeinnaam www.eco-stuc.nl en de

e-mailadressen info@eco-stuc.nl en ecostuc@gmail.com en het gebruik van de aanduiding ecostuc of eco-stuc, al dan niet in een domeinnaam of e-mailadres, op www.facebook.com en op de onder 4.5 opgesomde reclamewebsites,

5.2. veroordeelt Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.3. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.4. veroordeelt Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.265,12,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2011.

Coll: HS