Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BU4922

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-11-2011
Datum publicatie
18-11-2011
Zaaknummer
05/075084-95
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

TBS verlengd. Bevel tot verpleging voorwaardelijk beëindigd in afwijking van het advies van de kliniek en de reclassering, nu dit niet veel wijziging zal brengen in de feitelijke situatie van betrokkene. Proportionaliteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige raadkamer

Parketnummer : 05/075084-95

Datum zitting : 04 november 2011

Datum uitspraak : 18 november 2011

Op de vordering van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

betreffende de terbeschikkinggestelde

naam : [betrokkene] hierna ook te noemen: betrokkene,

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende te Trajectum, Hanzeborg en Hoeve Boschoord te Boschoord.

Raadsman : mr. F.H.J. van Gaal, advocaat te Wijchen.

Procedure

Bij beslissing van deze raadkamer van 5 augustus 2011 is de terbeschikkingstelling van betrokkene met één jaar verlengd. Daarbij is de beslissing over de voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging aangehouden en is de reclassering de opdracht gegeven tot het opstellen van een maatregelenrapport.

Aan deze opdracht heeft de reclassering voldaan door overlegging van het Reclasseringsadvies ten behoeve van de voorbereiding voorwaardelijke beëindiging, gedateerd 21 oktober 2011.

In raadkamer van 04 november 2011 zijn gehoord:

- betrokkene;

- voornoemde raadsman mr. F.H.J. van Gaal;

- getuige-deskundige B.R. [naam], toezichthouder tbs, werkzaam bij Tactus Verslavingszorg;

- getuige-deskundige H. [naam], behandelverantwoordelijke, werkzaam bij Hoeve Boschoord, en

- officier van justitie, mr. J.G. Kolkman.

De officier van justitie heeft de raadkamer verzocht de dwangverpleging niet voorwaardelijk te beëindigen.

De getuige-deskundigen hebben toegelicht dat de dwangverpleging huns inziens niet voorwaardelijk dient te worden beëindigd nu betrokkene er baat bij heeft de weg der geleidelijkheid te bewandelen en hij tijd nodig heeft te wennen aan nieuwe structuren, nieuwe begeleiders en aan het nieuwe formele kader waaronder hij valt.

De raadsman van betrokkene heeft het woord gevoerd en gepleit voor voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. Hiertoe is een beroep gedaan op het proportionaliteitsbeginsel. Verder is aangevoerd dat het recidiverisico voor seksuele delicten al meer dan tien jaar gering is en betrokkene zijn behandelplafond heeft bereikt. Gezien de huidige behandeling zou een voorwaardelijke beëindiging bovendien praktisch gezien geen verschil maken met het nu genoten proefverlof.

Overwegingen

Uit voornoemd Reclasseringsadvies blijkt -onder meer- het volgende.

Betrokkene heeft sinds oktober 2009 transmuraal verlof bij Trajectum Hanzeborg. Sinds september 2010 is Tactus Reclassering betrokkene tweewekelijks gaan bezoeken in het kader van forensisch psychiatrisch toezicht ter voorbereiding op het proefverlof.

Betrokkene heeft veel moeite nieuwe begeleiders te vertrouwen. Betrokkene wil graag vorderingen maken binnen zijn TBS en is zich ervan bewust dat hij daarbij Tactus Reclassering nodig heeft. Betrokkene heeft binnen de begeleiding veel bevestiging nodig en vraagt zijn begeleider hem te ondersteunen bij diverse zaken die hij ingewikkeld vindt. Betrokkene komt de afspraken met Trajectum Hanzeborg en met Tactus Reclassering na. Soms met weerstand, maar betrokkene stelt zich toch coöperatief op. Betrokkene is bang voor het onverwachte en nieuwe situaties. Hij durft deze zaken dan niet goed aan te gaan, maar is hierin, met de juiste ondersteuning, wel te sturen.

Wat betreft het cannabisgebruik van betrokkene is gebleken dat een middelenverbod binnen het proefverlof niet haalbaar is. Het cannabisgebruik van betrokkene is echter gekoppeld aan strikte voorwaarden waaraan betrokkene zich houdt. Omdat geen sprake lijkt te zijn van verhoogd recidiverisico of delictgerelateerd gedrag is de verwachting dat met deze voorwaarden voldoende ingezet wordt om het middelengebruik van betrokkene onder controle te houden.

Het is de verwachting dat betrokkene altijd op het terrein van Trajectum Hanzeborg zal blijven wonen en betrokkene stemt hierin tot op heden toen. Hij wil graag in aanmerking komen voor één van de appartementen op het terrein van Trajectum Hanzeborg.

Betrokkene liet wat negatief gedrag zien (zoals niet mee willen werken aan urineonderzoek, verzet tegen bestaande afspraken, te laat zijn medicatie ophalen) toen hij dacht niet meer onder Trajectum Hoeve Boschoord te vallen maar hij was hierin goed te corrigeren.

De contacten met Tactus Reclassering vinden al geruime tijd plaats als ware het proefverlof een feit. Wanneer het proefverlof toegekend wordt, zal de overgang geruisloos gaan. Het eerder beschreven negatieve gedrag is wel een aandachtspunt bij de voortzetting van het traject.

Hoewel het inhoudelijke traject (aansturen op langdurig verblijf binnen Trajectum Hanzeborg) niet afhankelijk is van de (juridische) titel van betrokkene, lijkt het van belang dat betrokkene zich binnen het proefverlof kan “settelen” alvorens de volgende stap genomen wordt. Hoewel betrokkene zichzelf spoedig liet corrigeren was zijn onttrekkende houding toen hij het idee had niet meer onder de TBS kliniek te vallen een aspect waaruit opgemaakt wordt dat betrokkene meer tijd nodig heeft zich binnen het reclasseringstoezicht te realiseren welke vrijheden hij zich kan permitteren om recidive te voorkomen.

Tijdens het verhandelde in raadkamer hebben de deskundigen naar voren gebracht dat het van belang is dat betrokkene kleine stappen kan nemen. Het aangevraagd proefverlof is toegekend en wordt inmiddels al gepraktiseerd. Er is op dit moment een gedeeltelijke betrokkenheid van de kliniek en de reclassering met betrokkene. Een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging wordt als een te grote stap gezien, nu de kliniek dan op een grotere afstand van betrokkene zou komen te staan en betrokkene de tijd nodig heeft om te wennen aan het nieuwe formele kader waaronder hij valt en de vrijheden die hij zich hierbinnen kan permitteren.

De raadkamer overweegt als volgt.

Uit het adviesrapport van Trajectum d.d. 10 mei 2011 volgt dat het recidiverisico van betrokkene binnen een begeleide setting ook op de lange termijn laag wordt ingeschat.

Betrokkene heeft zelf aangegeven op het terrein van Trajectum Hanzeborg te willen blijven en de verwachting is dat betrokkene hier ook altijd zal blijven wonen.

Tevens blijkt uit dit advies dat betrokkene sinds oktober 2010 gesprekken heeft met een reclasseringsmedewerker en dat deze gesprekken positief verlopen. De reclassering is al nadrukkelijk betrokken bij het traject van betrokkene. De reclassering bezoekt betrokkene regelmatig en er vindt al een geleidelijk overdracht plaats tussen Trajectum Noord en de reclassering, die ook al deelneemt aan evaluaties. Die overgang kan, zoals blijkt uit het reclasseringsadvies, geruisloos gaan, waaruit is op te maken dat die overgang voor betrokkene geen ingrijpende wijzigingen met zich brengt.

Voorts overweegt de raadkamer dat het adviesrapport van Trajectum ten tijde van de behandeling in raadkamer d.d. 4 november 2011 inmiddels een half jaar oud is. Ter zitting is door de deskundigen aangegeven dat de contacten tussen betrokkene en de reclassering zich alleen maar verder hebben verdiept en ten positieve hebben ontwikkeld.

Geconcludeerd kan worden dat betrokkene goed functioneert binnen de huidige begeleide setting. Hoewel deze setting pas sinds kort de status van proefverlof is toegekend, wordt zij al geruime tijd feitelijk ingevuld als zijnde proefverlof. Betrokkene heeft in die tijd aangetoond dat hij zich aan de voorwaarden die gelden voor proefverlof heeft gehouden. Betrokkene heeft al geruime tijd goede contacten met de Reclassering. Betrokkene houdt zich doorgaans goed aan afspraken en is aan te spreken op te veranderen gedrag. Dat het proefverlof niet eerder is toegekend, is niet aan betrokkene te wijten maar aan het feit dat het maatregelrapport dat nodig was voor de aanvraag proefverlof onnodig lang op zich liet wachten. Gezien het voorgaande heeft betrokkene inmiddels al langere tijd aangetoond te kunnen functioneren binnen een setting als ware sprake van proefverlof zodat de raadkamer geen noodzaak ziet voor betrokkene om dit alsnog in het komende jaar te bewijzen.

De raadkamer heeft oog voor de voor betrokkene vereiste geleidelijkheid in veranderingen, maar stelt daarbij vast dat een voorwaardelijke beëindiging niet veel wijziging zal hebben in de praktische situatie voor betrokkene. In die praktische situatie is inmiddels al gebleken dat bij tijdelijke terugval van betrokkene hij is aan te spreken op zijn gedrag en corrigeerbaar blijkt.

Het voorgaande,waarbij daarnaast de aard van het indexdelict en de naar verhouding lange duur van de ondergane terbeschikkingstelling nadrukkelijk een rol spelen , leidt de raadkamer tot het oordeel dat de dwangverpleging kan worden beëindigd onder nader te noemen (bijzondere) voorwaarden. Betrokkene heeft in raadkamer aangegeven zich aan deze voorwaarden te zullen houden.

De raadkamer zal dan ook beslissen als hierna te melden en neemt daarbij de desbetreffende wetsarti¬kelen in aanmerking.

BESLISSING:

Bepaalt dat de verpleging van overheidswege van [betrokkene] voorwaardelijk wordt beëindigd.

Stelt als voorwaarden dat betrokkene:

- zich houdt aan de voorwaarden en aanwijzingen die hem gesteld zijn of worden door of namens de toezichthoudende instanties, te weten Trajectum, locatie Hanzeborg en Tactus Reclassering;

- zich niet schuldig zal maken aan strafbare feiten;

- zich niet buiten de Nederlandse grenzen zal begeven;

- zal meewerken aan het verstrekken van een pasfoto, een vingerafdruk en het verstrekken van informatie als bedoeld in het kader van het landelijk opgesteld opsporingsbeleid ten aanzien van TBS gestelden;

- verblijft bij Trajectum Hanzeborg en niet van woonadres zal veranderen zonder toestemming van Trajectum Hanzeborg en Tactus Reclassering;

- begeleiding accepteert die hem door Trajectum Hanzeborg en Tactus Reclassering geboden wordt;

- zijn medewerking verleent aan de medicamenteuze therapie die hem wordt voorgeschreven door zijn behandelend arts/psychiater. Deze medicatie zal hij zo nodig onder toezicht innemen. Het weigeren van het depot met libidoremmende medicatie zal leiden tot onmiddellijke rapportage aan de Officier van Justitie;

- meewerkt aan alcohol- en drugscontroles;

- geen alcohol en harddrugs gebruikt. Indien betrokkene softdrugs gebruikt heeft, meldt hij dit bij de groepsleiding;

- het behandelaanbod van JusTact, forensische polikliniek van Tactus Verslavingszorg accepteert om een aanvullende behandeling gericht op middelengebruik te ondergaan;

- accepteert dat zijn financiën worden beheerd door het individueel vermogens beheer (IVB) of door een bewindvoerder;

- alleen op verlof kan wanneer hij goed en stabiel functioneert, te bepalen door Trajectum Hanzeborg, in afstemming met Tactus Reclassering. Zijn emotionele welzijn wordt getoetst voor elk verlof middels zijn signaleringplan.;

- actief meewerkt aan zijn resocialisatie en openheid geeft in gedrag, gevoelens en gedachten. Betrokkene doet zijn uiterste best het traject binnen Trajectum Hanzeborg te laten slagen;

- zijn uiterste best doet dagelijks zijn dagbesteding te volgen;

- zijn medewerking verleent aan een time-out plaatsing in Traject Hoeve Boschoord als daar een aanleiding voor zou zijn;

- instemt met forensisch psychiatrisch toezicht, zolang Tactus Reclassering en Trajectum hoeve Boschoord dat nodig achten;

- Tactus Reclassering toestemming geeft om overleg te voeren met alle personen en instellingen waarmee betrokkene contact heeft.

Geeft opdracht aan Reclassering Nederland betrokkene bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Deze beschikking is gegeven in raadkamer door mr. M.G.J. Post (voorzitter), mr. C. van Linschoten en mr. L.M. Moerings, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. Aalders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 november 2011.