Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BR6823

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-08-2011
Datum publicatie
06-09-2011
Zaaknummer
208604
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht tot aanpassing gas- en elektriciteitsnet; vraag of er sprake is van een wanprestatie of een onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 208604 / HA ZA 10-2363

Vonnis van 17 augustus 2011

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE GROESBEEK,

zetelend te Groesbeek,

eiseres,

advocaat mr. D. Bercx te Heilig Landstichting, gemeente Groesbeek,

tegen

de naamloze vennootschap

LIANDER N.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

advocaat mr. M.E. Brinkman te Amsterdam.

De partijen zullen hierna de gemeente en Liander worden genoemd

1 De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 9 maart 2011;

- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 22 juni 2011.

1.2 Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1 De gemeente heeft in de eerste helft van 2009 door Dura Vermeer Infrastructuur B.V. (hierna: Dura Vermeer) reconstructiewerkzaamheden laten uitvoeren aan de Oude Kleefsebaan te Berg en Dal (gemeente Groesbeek). Daarbij diende het gas- en elektriciteitsnet te worden aangepast, waartoe de gemeente in overleg is getreden met Liander, de netbeheerder. Dat heeft geresulteerd in een door de gemeente aan Liander op 12 maart 2009 verstrekte opdracht daartoe. Daarbij gingen partijen ervan uit dat Liander tijdens het openliggen van de straat tevens vernieuwingswerkzaamheden aan het netwerk voor eigen rekening zou verrichten.

2.2 In de correspondentie ter voorbereiding van de opdracht heeft Liander in haar aanbieding van 20 en 26 februari 2009 onder meer geschreven:

Na ontvangst van uw opdracht starten wij met de voorbereiding van de werkzaamheden. Als het enkel werkzaamheden betreft welke in opdracht van Liander N.V. worden uitgevoerd (solowerkzaamheden), is deze aanpassing (van het gas- en elektriciteitsnet, rechtbank) uiterlijk 12 weken na de opdrachtdatum gereed. Indien de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in combinatie met andere bedrijven, gelden de met de combicoördinator afgesproken uitvoerings- en opleveringsdata.

2.3 Liander heeft de werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnet laten uitvoeren door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. (hierna: Van Gelder). Die werkzaamheden zijn begin maart 2009 aangevangen.

2.4 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben partijen regelmatig overleg op het werk gevoerd, onder meer op 6 maart 2009 en 19 mei 2009. Mede naar aanleiding van het overleg van 6 maart 2009 heeft de gemeente een planning gemaakt, gedateerd 19 en/of 20 maart 2009, waaraan Liander zich heeft geconformeerd. Volgens die planning zouden de nutsbedrijven (lees: Liander (Van Gelder)) op 29 mei 2009 klaar moeten zijn en Dura Vermeer op 15 juni 2009. De gemeente heeft tegenover Liander steeds gezegd dat het werk vóór de Vierdaagse klaar moest zijn (de Vierdaagse heeft in 2009 plaatsgevonden van 21 juli tot en met 24 juli).

2.5 Tijdens het overleg van 19 mei 2009 heeft de gemeente aangegeven dat zij voornemens was de werkzaamheden van haar aannemer tijdelijk stil te leggen en over de Vierdaagse heen te tillen. Op 29 mei 2009 is door de gemeente aldus besloten.

2.6 Bij brief van 3 juni 2009 heeft de gemeente Liander onder meer het volgende geschreven:

Op het project Oude Kleefsebaan te Berg en Dal moeten wij constateren dat de kabel en leidingwerkzaamheden niet verlopen conform de planning zoals 19 maart 2009 afgesproken en weergegeven in de, u eerder toegestuurde en nu opnieuw, bijgesloten planning. Volgens de afspraak van maart zouden de K&L werkzaamheden eind mei 2009 zijn afgerond.

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de K&L werkzaamheden niet eerder dan 1 juli 2009 afgerond zijn (..)

Vanwege deze uitloop met 5 weken in het K&L werk hebben wij ons genoodzaakt gezien de werkzaamheden aan de verhardingen door onze civiele aannemer op te schorten. Wegens de Vierdaagse van Nijmegen, de daarop volgende bouwvakvakantie en de Vuelta wielerronde op 31 augustus zullen deze civiele werkzaamheden 1 september 2009 weer starten. Daarnaast moet ook de omleidingsroute worden verwijderd en later opnieuw worden aangebracht.

De uitloop van de K&L werkzaamheden heeft tot gevolg dat de beoogde definitieve verharding van het voetpad niet voor de Vierdaagse kan worden aangebracht en dat daarvoor een tijdelijke voorziening moet worden getroffen. Hierbij stellen wij u aansprakelijk voor het oponthoud in onze werkzaamheden en de daaruit voortkomende extra kosten, in het bijzonder het aanbrengen van tijdelijke verhardingen (..)

2.7 Liander is doorgegaan met de werkzaamheden aan het Gas- en elektriciteitsnet. Begin juli 2009 waren die werkzaamheden geheel voltooid.

3 Het geschil

3.1 De gemeente vordert van Liander, kort gezegd, vergoeding van de schade, ontstaan door de onder 2.6 weergegeven, volgens de gemeente aan Liander wegens onrechtmatige daad en wanprestatie toe te rekenen, vertraging. De gemeente begroot die schade op

€ 54.575,- inclusief BTW.

3.2 Liander voert verweer. Op de standpunten van partijen wordt hierna zonodig ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 Bij dagvaarding heeft de gemeente de aansprakelijkheid van Liander gebaseerd op onrechtmatige daad, namelijk handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Die strijd bestaat er volgens de gemeente uit dat Liander:

a. de gemeente in januari 2009 niet goed heeft voorgelicht over de tijdsduur van haar eigen werkzaamheden, terwijl zij wel op de hoogte was van de belangen ter zake bij de gemeente;

b. zich niet heeft willen conformeren aan de planning van 20 maart 2009;

c. geen afspraken met de gemeente omtrent de uitvoeringsperiode heeft willen maken;

d. achtien weken nodig heeft gehad voor werkzaamheden die in redelijkheid in elf tot twaalf weken uitgevoerd hadden kunnen worden.

4.2 Ter comparitie heeft de gemeente de grondslag van haar vordering uitgebreid en aangevoerd dat Liander zich onvoldoende heeft ingespannen de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast wordt haar verweten dat zij zich niet heeft willen laten vastleggen op een eindtermijn voor het geheel van de werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnet.

4.3 De rechtbank zal deze grondslagen aldus uitleggen dat zij er toe strekken elkaar aan- en in te vullen. Aldus staat voorop het verwijt van de gemeente dat Liander de overeenkomst niet is nagekomen door in plaats van een redelijke 11 à 12 weken voor de werkzaamheden 18 weken uit te trekken.

4.4 Daarbij doet zich de vraag voor hoe die 11 à 12 weken (en die 18 weken) zich verhouden tot de planning - waaraan partijen zich hebben geconformeerd en die dus tussen hen als leidend geldt. De gemeente stelt dat zij op 20 maart 2009 13 weken toegezegde uitvoeringstijd in de planning heeft verwerkt. In plaats van 11 à 12 weken moet dus kennelijk 13 worden gelezen. Dat laatste is immers de tijdspanne waartoe Liander zich volgens de gemeente heeft verbonden.

4.5 Vervolgens doet zich de vraag voor hoe die 13 weken in de planning zijn verwerkt en of daarin ook rekening is gehouden met de omstandigheid dat Liander voor eigen rekening ook werkzaamheden zou verrichten. De rechtbank kan het een noch het ander uit de planning afleiden. Aan de gemeente wordt verzocht zich daarover bij akte uit te laten.

4.6 Liander betwist dat zij wanprestatie heeft gepleegd, nu het overgrote deel van de werkzaamheden naar haar mening eind mei 2009 "technisch gereed" was en alle kleine resterende werkzaamheden, van de voltooiing waarvan geen derde partij afhankelijk was, ook ruimschoots voor de vierdaagse gereed waren. Liander wordt verzocht bij akte een en ander aan de hand van de planning van 20 maart 2009 te adstrueren.

4.7 Volgens de planning van 20 maart 2009 zou Dura Vermeer, als Liander op 29 mei 2009 klaar zou zijn geweest met haar werkzaamheden, nog door hebben moeten werken tot 15 juni 2009. Liander was begin juli helemaal klaar met haar werkzaamheden. Dat was blijkens de brief van de gemeente van 3 juni 2009 toen ook de verwachting van de gemeente. De planning doorredenerend zou dat er in theorie toe hebben geleid dat Dura Vermeer ongeveer medio juli klaar zou zijn geweest, dat wil zeggen: nog vóór de Vierdaagse. Dat roept de vraag op of - in geval van wanprestatie van Liander - de door de gemeente gemaakte kosten, waarvan zij nu de vergoeding vordert, het gevolg van die wanprestatie zijn. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld zich ook hierover bij akte uit te laten.

4.8 Liander beroept zich voorts, subsidiair, op de in haar algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen (art. 12). De gemeente heeft hierop nog niet kunnen reageren. Dat kan zij eveneens bij akte doen.

4.9 De zaak zal naar de rol worden verwezen voor gelijktijdige aktes aan beide zijden, de gemeente over de punten onder 4.5, 4.7 en 4.8, en Liander over hetgeen onder 4.6 is overwogen. Beide partijen kunnen daarna bij antwoordakte op elkaars stellingen uit de aktes reageren. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

verwijst de zaak naar de rol van 28 september 2011 voor gelijktijdige aktes van partijen, de gemeente over hetgeen onder 4.5, 4.7 en 4.8 en Liander over hetgeen onder 4.6 is overwogen, waarna beide partijen bij antwoordakte op elkaars stellingen uit de aktes kunnen reageren,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.J. van Acht en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2011.