Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BQ9089

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
10-06-2011
Datum publicatie
23-06-2011
Zaaknummer
727819 CV Expl. 10-10199
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Gezien de omstandigheden (leeftijd auto, koopprijs, kilometerstand en recente APK-keuring) is geen sprake van wanprestatie bij verkoop van auto die kort na verkoop mankementen vertoont."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 727819 \ CV EXPL 10-10199 \ pm/474

uitspraak van 10 juni 2011

vonnis

in de zaak van

[eisende partij]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

gemachtigde mr. K.I.M. van Sadelhoff

toevoegingsnummer [nummer]

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna [eisende partij] en [gedaagde partij] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 december 2010

- de voorafgaand aan de comparitie door [gedaagde partij] toegezonden brief met bijlagen, ingekomen op 22 maart 2011

- de voorafgaand aan de comparitie door de gemachtigde van [eisende partij] toegezonden brief van 5 april 2011 met bijlage

- het proces-verbaal van de comparitie van 11 april 2011.

2. De feiten

2.1 [eisende partij] heeft op of omstreeks 11 augustus 2010 voor € 750,- (en een aggregaat) een tweedehands auto (Jeep Grand cherokee, bouwjaar 1996, kenteken [kenteken], kilometerstand ruim 270.000) gekocht van [gedaagde partij].

2.2 [eisende partij] wilde de auto gebruiken voor verhuiswerkzaamheden en het vervoer van onder andere pipowagens naar het buitenland.

3. De vordering en het verweer

3.1 [eisende partij] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat [gedaagde partij] aansprakelijk is voor de door hem geleden en nog te lijden schade, alsmede dat de kantonrechter [gedaagde partij] veroordeelt om aan hem te betalen een bedrag van € 1.940,30, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van het openbaren van het gebrek althans vanaf de dag van optreden van de schade althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde partij] in de proceskosten en de nakosten.

3.2 [eisende partij] baseert zijn vordering op de stelling dat de door hem gekochte tweedehands auto, gezien twee lekkende koppakkingen en een defecte waterpomp, niet beantwoordt aan de gesloten overeenkomst (wanprestatie). Primair stelt [eisende partij] dat sprake is van een consumentenkoop nu [gedaagde partij] handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf zodat [eisende partij] als gevolg van de wanprestatie recht heeft op vergoeding van zijn schade. Subsidiair stelt [eisende partij] dat er sprake is van wanprestatie wegens non-conformiteit op basis van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en vordert hij eveneens schadevergoeding. De geleden schade bestaat uit reparatiekosten, schorsingskosten, betaalde belasting, betaalde verzekeringspremie, vervangingskosten en de kosten voor het verzenden van een aangetekende brief.

3.3 [gedaagde partij] stelt, kort gezegd, dat de auto goed liep en dat hij gedurende het gebruik van de auto op zijn eigen terrein geen olie of koelvloeistof heeft hoeven bijvullen. [gedaagde partij] wijst tevens op de APK-keuring die de auto enkele dagen voor de verkoop heeft ondergaan. Verder stelt [gedaagde partij] dat de auto gezien de leeftijd (14 jaar) en de kilometerstand (ruim 270.000 km) bij de verkoop voldeed aan wat er van een dergelijke auto verwacht mocht worden. Ook stelt [gedaagde partij] dat [eisende partij], ondanks dat hem daartoe voldoende gelegenheid is geboden, de auto voor de koop niet heeft laten controleren/inspecteren of niet heeft proef gereden. Tot slot stelt [gedaagde partij] dat [eisende partij] de auto heeft gekocht voor zijn bedrijfsmatige (chauffeurs)werkzaamheden.

4. De beoordeling

4.1 De kantonrechter verwerpt de primaire stelling van [eisende partij] dat sprake is van een consumentenkoop. Ingevolge artikel 7:5, eerste lid BW wordt onder consumentenkoop, kort gezegd, verstaan de koop die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Nog los van de vraag of [gedaagde partij] als verkoper handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is niet gebleken dat [eisende partij] als koper bij het sluiten van de koop een natuurlijk persoon was die niet handelde in de uitoefening van een beroep op bedrijf. [eisende partij] heeft namelijk de stelling van [gedaagde partij], dat [eisende partij] de auto heeft gekocht voor zijn bedrijfsmatige (chauffeurs)werkzaamheden, niet betwist. Reeds om die reden gaat de kantonrechter niet uit van een consumentenkoop.

4.2 Ook de subsidiaire stelling van [eisende partij] dat sprake is van wanprestatie wegens non-conformiteit op basis van artikel 7:17 BW verwerpt de kantonrechter. Daartoe wordt het volgende overwogen.

[eisende partij] heeft niet betwist dat de auto enkele dagen voor de verkoop APK (goed)gekeurd is tot eind augustus 2011. Gezien deze APK keuring mocht [gedaagde partij] er in redelijkheid van uitgaan dat er met de auto op de openbare weg veilig kon worden gereden. Ook met de ter comparitie overgelegde e-mailberichten van de heer [persoon X] heeft [eisende partij] onvoldoende feitelijk gesteld dat [gedaagde partij] ten tijde van de verkoop wist of behoorde te weten dat er problemen waren met de koppakkingen en de waterpomp. De

e-mailberichten van [persoon X] houden in dit verband namelijk enkel een gissing van zijn zijde in. Verder overweegt de kantonrechter dat een APK-keuring een momentopname is en niet uitsluit dat er korte tijd na de keuring reparaties aan de auto moeten worden verricht. Dit kan zeker het geval zijn nu sprake is van een oude(re) auto van 14 jaar met ruim 270.000 km op de teller. Verder heeft [eisende partij] niet betwist dat hij de auto voor de koop niet heeft laten controleren dan wel inspecteren door een deskundige. Gelet op een en ander, alsmede gezien de koopprijs van € 750,- (en een aggregaat met een waarde volgens [eisende partij] van € 250,-), is niet vast komen te staan dat de onderhavige auto niet de eigenschappen bezit die [eisende partij] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. [eisende partij] heeft pech dat gebreken zoals hier aan de orde (lekkende koppakkingen en defecte waterpomp) zich zo kort na de koop hebben voorgedaan, echter naar het oordeel van de kantonrechter is geen sprake van wanprestatie van [gedaagde partij].

4.3 De kantonrechter wijst de vorderingen van [eisende partij] dan ook af.

4.4 [eisende partij] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. Deze worden echter aan de zijde van [gedaagde partij] op nihil begroot, aangezien hij geen gemachtigde heeft ingeschakeld.

5. De beslissing

De kantonrechter

wijst de vorderingen van [eisende partij] af;

veroordeelt [eisende partij] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde partij] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2011.