Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3871

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
15-04-2011
Datum publicatie
10-05-2011
Zaaknummer
214559
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eisers vorderen dat de voorzieningenrechter

primair

beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de (buitengewone) bondsvergadering van NVH, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, die dag niet te zullen houden.

Eisers stellen zich op het standpunt dat de oproeping voor de bondsvergadering van 18 april 2011 is geschied op basis van staturen, welke rechtskracht ontberen. Verder zijn bij de statutenwijziging op 25 februari 2011 volgens eisers meer artikelen gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering van 20 juni 2009 is besloten. Voorts stellen eisers dat NHV de bondsvergadering niet conform het bepaalde in de statuten heeft uitgeschreven omdat eiser sub 1 niet binnen de daarvoor in de statuten gestelde termijn een schriftelijjke uitnodiging voor de vergadering heeft ontvangen. Tot slot is volgens eiser het nieuwe bestuur niet rechtsgeldig voorgedragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 214559 / KG ZA 11-174

Vonnis in kort geding van 15 april 2011

in de zaak van

[eisers]

eisers,

advocaat mr. D.W. Giltay Veth te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

NEDERLANDS HANDBAL VERBOND,

statutair gevestigd te Utrecht,

kantoorhoudende te Oosterbeek, gemeente Renkum,

gedaagde,

advocaat mr. H.C. Lennaerts te Breda.

Partijen zullen hierna [eisers] (meervoud) en NHV genoemd worden. Eisers zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid als [eiser sub 1], [eiser sub 2], [eiser sub 3] en [eiser sub 3].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de wijziging van eis

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eisers]

- de wijziging van eis

- de pleitnota van NHV.

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is op 15 april 2011 vonnis gewezen.

Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten

2.1. NHV is een handbalvereniging, die zich ten doel stelt de handbalsport in al zijn verschijningsvormen in Nederland te doen beoefenen en te bevorderen. NHV wordt geleid door een bondsbestuur, dat verantwoording is verschuldigd aan de bondsvergadering. De bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden en bestaat uit de bondsafgevaardigden die door de afdelingsvergaderingen zijn benoemd. NHV kent daarnaast afdelingen, die al dan niet zelf verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn.

2.2. [eisers] zijn bondsafgevaardigden van onder meer de afdelingen Limburg en Zuid-Holland.

2.3. De heer G. [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]), lid van het bestuur van NHV, en de heer C.J. [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]), directeur van NHV, hebben op 25 februari 2011 een volmacht verleend aan notariskantoor RijksBredius notarissen om tot wijziging van de statuten van NHV over te gaan.

2.4. In de statuten van NHV (laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2011) is voor zover thans van belang het volgende opgenomen:

Artikel 9 – Het bondsbestuur

(…)

5. Het bondsbestuur en/of drie bondsafgevaardigden kunnen voor de te benoemen personen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering van de bondsvergadering.

(…)

Artikel 12 – Vertegenwoordiging

1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt het NHV.

2. Het NHV wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur, dan wel door een lid van het bondsbestuur en de directeur.

3. Het bondsbestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur kunnen een ander bondsbestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om het NHV te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.

(…)

Artikel 14 – Afdelingen

1. De bondsvergadering stelt afdelingen in, heft deze op en bepaalt hun grenzen en hun werkzaamheden. Het NHV kent afdelingen en afdeling-verenigingen. Afdeling-verenigingen zijn geen lid van het NHV. De leden van een afdeling-vereniging zijn lid van het NHV.

2. Een afdeling regelt de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. De taken en bevoegdheden van een afdeling zijn vastgelegd in het Afdelingsreglement dat door de bondsvergadering is vastgesteld. De taken en bevoegdheden van een afdeling-vereniging zijn tevens vastgelegd in de statuten en reglementen van de afdeling-vereniging, welke statuten en reglementen, alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen, de voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur behoeven.

(…)

Artikel 20 – Het bijeenroepen van de bondsvergadering

(…)

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. (…)

Artikel 22 – Agenda

1. Tegelijk met het bijeenroepen van de vergadering van de bondsvergadering wordt de voorlopige agenda zes weken vóór de dag van de bondsvergadering door publicatie in de officiële mededelingen ter kennis van de bondsafgevaardigden en de afdelingsbesturen gebracht. Publicatie van de definitieve agenda geschiedt uiterlijk twee weken voor de dag waarop de vergadering van de bondsvergadering wordt gehouden. Tenzij een bondsafgevaardigde of een afdelingsbestuur anders verzoekt, wordt de oproep voor het bijwonen van de bondsvergadering met de agenda en bijbehorende stukken per e-mail toegezonden aan de bondsafgevaardigden en aan de afdelingsbesturen. De agenda en de bijbehorende stukken worden tevens gepubliceerd op de website van het NHV.

(…)

Artikel 24 – Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten

1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

(…)

Artikel 26 – Wijziging van statuten

(…)

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bondsbestuur bevoegd, dat bevoegd is het NHV te vertegenwoordigen.

(…)

2.5. Op 18 april 2011, om 19:30 uur, is een buitengewone bondsvergadering van NHV gepland. Tijdens deze vergadering zullen onder meer de volgende agendapunten worden besproken:

4 Beleid NHV

4.1 Voorstel mbt verandertraject naar Eén NHV versie 27 maart (zie bijlage)

Ter besluitvorming

(…)

7 Bestuursverkiezing

Conform de statuten worden de namen en de cv’s van de kandidaat-bestuursleden twee weken voor aanvang van de vergadering bekend gemaakt.

In het stuk dat ter toelichting van agendapunt 4.1 is bijgevoegd, is onder meer het volgende opgenomen:

Onderwerp Portefeuille

Voorstel mbt verandertraject naar Eén NHV Bondsbestuur

Soort stuk Steller

Ter besluitvorming [betrokkene 2] (algemeen directeur a.i.)

Bijlagen Afgestemd met

- Bondsbestuur

Toelichting:

In de bondsvergadering van juni 2009 is al de intentie uitgesproken om tot Eén NHV te komen. Diverse oorzaken hebben geleid tot stagnatie van het gestarte proces. Zelfs het samenstellen van een nieuw bestuur bleek een (te) lastige opgave. Eind 2010 is de draad weer opgepakt met de opdracht van het Bondsbestuur aan de heer [ ] [betrokkene 3]: “Creëer de randvoorwaarden voor het vormen van een nieuw en sterk bestuur”. Op deze buitengewone Bondsvergadering zal dit nieuwe bestuur worden benoemd. Daarbij heeft dit bestuur ook de opdracht het traject naar Eén NHV dit jaar nog af te ronden.

In de door NOC*NSF opgestelde “13 kwaliteitseisen voor Goed Sportbestuur” voldoet het NHV momenteel niet aan de volgende belangrijke voorwaarde:

De organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen (zoals zelfstandige afdelingsbesturen, regiobesturen, districtsbesturen of andere geledingen) die eigen beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid.

In januari 2011 heeft het Bondsbestuur een stappenplan bij NOC*NSF voorgelegd op basis waarvan het NHV eind 2011 aan alle voorwaarden zal hebben voldaan. Indien dit niet gebeurt wordt de bekostiging vanuit NOC*NSF naar het NHV gestopt. Dit houdt in dat ruim € 700.000,- aan subsidie zal verdwijnen. Op dit moment staat nog ruim € 300.000,- in reservering voor 2011. Indien wij de centralisatie niet dit jaar doorvoeren zal deze reservering niet worden omgezet in betaling.

(…)

Op basis van een ingediend stappenplan heeft de Toekennings- en Afrekencommissie (TAC) het NHV op dit moment de code Oranje gegeven.

De TAC onderscheidt de volgende codering:

Kleur Uitleg

Groen Aanvraag voldoet aan de aanvraagvoorwaarden en de bevoorschotting wordt gestart.

Geel Aanvraag voldoet grotendeels aan de aanvraagvoorwaarden en de bevoorschotting van de 1ste termijn wordt gestart. Voor de 2e bevoorschotting moet aan de nog openstaande punten zijn voldaan.

Oranje De aanvraag voldoet nog niet aan de voorwaarden, maar de verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd wel voldoet. De bevoorschotting wordt gestart zodra aan de aanvraagvoorwaarden is voldaan.

Rood De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en is daarom afgewezen.

In het stuk dat ter toelichting van agendapunt 7. (later) is bijgevoegd, is onder meer het volgende opgenomen:

Onderwerp Portefeuille

Bestuursverkiezing Bondsbestuur

Soort stuk Steller

Ter besluitvorming [betrokkene 2] (algemeen directeur a.i.)

Bijlagen Afgestemd met

CV’s van kandidaat bestuursleden Bondsbestuur

Na een intensief traject waarin veelvuldig overleg is gepleegd met betrokkenen liggen in de buitengewone Bondsvergadering van 18 april aanstaande de voorstellen ter besluitvorming voor die de stap naar Een NHV mogelijk moeten maken.

Onder de voorwaarde dat de desbetreffende besluiten worden genomen leg ik aan U de kandidaten voor het nieuw te verkiezen bestuur voor.

De kandidaten willen gezamenlijk de schouders zetten onder de taak om van het Nederlands Handbal Verbond weer een bond te maken die gewaardeerd wordt door haar leden en die gerespecteerd wordt door de buitenwereld.

(…)

2.6. [eisers] hebben NHV diverse keren per e-mail verzocht om de vergadering te verdagen, omdat zij verhinderd zijn. Waarnemend voorzitter van NHV, de heer [betrokkene 4], heeft [eisers] bij e-mailbericht van 27 maart 2011 aangegeven, dat het bondsbestuur hier niet toe bereid is.

2.7. Bij e-mailbericht van 6 april 2011 heeft [eiser sub 1] onder meer het bestuur van NHV en [betrokkene 2] verzocht om toezending per post van alle stukken voor de vergadering van 18 april 2011. In reactie hierop heeft [betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht:

Op 27 maart 2011 heeft u per e-mail de agenda + bijlagen ontvangen

Op 3 april 2011 heeft de voordracht van de kandidaat-bestuursleden ontvangen.

Beide geheel conform de in de statuten vermelde termijn.

De hard-copy is op dinsdag 5 april 2011 naar u gezonden. Inderdaad te laat, waarvoor excuses.

2.8. De advocaat van [eisers] heeft bij e-mail- en faxbericht van 7 april 2011 NHV verzocht om binnen 48 uur te bevestigen dat de vergadering geen doorgang zal vinden. NHV heeft hier niet aan voldaan.

2.9. Mr. J. Luykx, notaris bij RijksBredius notarissen, heeft bij e-mailbericht van 12 april 2011, [betrokkene 2] onder meer het volgende bericht:

Tav. de op 25/2 2011 door mij gepasseerde akte van statutenwijziging van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en het daarop door de heer mr D. Giltay Veth van 7/4 jl. gegeven commentaar kan ik het volgende meedelen:

1) belangrijk bij het passeren van de akte was voor mij als verantwoordelijk notaris de vaststelling van- en verwijzing naar de toch al weer wat langer geleden gehouden ledenvergadering, nl. die van 20/6 2009; normaal gesproken wordt nl. kort na zo’n ledenvergadering de notaris opgedragen de statutenwijziging waartoe besloten was, notarieel vast te leggen; nu daar zo’n periode van anderhalf jaar tussen zat enerzijds en anderzijds in het verslag van die ledenvergadering een tekstdeel ontbrak dat letterlijk aangaf in welke artikelen de wijziging precies zaten heb ik er de voorkeur aan gegeven daarvoor de verantwoordelijkheid voor deze aan te brengen wijzigingen te leggen bij degenen die daar statutair voor in aanmerking kwamen; zie daarvoor art.12 lid 2

3. Het geschil

3.1. [eisers] vorderen – na enkele wijzigingen van (onder meer de grondslagen van de) eis – dat de voorzieningenrechter

primair

beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de (buitengewone) bondsvergadering van NHV, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, die dag niet te zullen houden, en dit vervolgens onmiddellijk aan de bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke mededeling op de website www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de bondsafgevaardigden,

subsidiair

beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de (buitengewone) bondsvergadering van NHV, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, binnen uiterlijk drie uur na het bekend worden van dit vonnis te hebben afgelast, en deze afgelasting vervolgens onmiddellijk aan de bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke mededeling op de website www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de bondsafgevaardigden,

meer subsidiair,

beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom dat de (buitengewone) bondsvergadering van NHV, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, de agendapunten 4 en 7 niet zal behandelen, en dit vervolgens binnen uiterlijk drie uur na het bekend worden van dit vonnis aan de bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke mededeling op de website www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de bondsafgevaardigden.

3.2. [eisers] leggen, zakelijk weergegeven, het volgende aan hun vorderingen ten grondslag. Allereerst stellen zij zich op het standpunt dat de oproeping voor de bondsvergadering van 18 april 2011 is geschied op basis van statuten, welke rechtskracht ontberen. De volmacht teneinde de statuten te kunnen wijzigen, is (immers) niet rechtsgeldig verleend. Verder zijn bij de statutenwijziging op 25 februari 2011 volgens [eisers] meer artikelen gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering van 20 juni 2009 is besloten. Het bestuursbesluit tot het doen verlijden van de akte tot wijziging van de statuten is dan ook nietig. Indien de bondsvergadering doorgang zal vinden, zullen de besluiten die aldaar genomen worden nietig dan wel vernietigbaar zijn.

Voorts stellen [eisers] dat NHV de bondsvergadering niet conform het bepaalde in de statuten heeft uitgeschreven, omdat [eiser sub 1] niet binnen de daarvoor in de statuten gestelde termijn een schriftelijke uitnodiging voor de vergadering heeft ontvangen. Tot slot is volgens [eisers] het nieuwe bestuur niet rechtsgeldig voorgedragen. De voordacht heeft namelijk in strijd met artikel 9, vijfde lid van de statuten door [betrokkene 2] – niet zijnde een bestuurslid – plaatsgevonden. Nu [eisers] verhinderd zijn om op 18 april 2011, om 19:30 uur, aanwezig te zijn, terwijl voornoemde punten aan de orde dienen te worden gesteld, dient de vergadering geen doorgang te vinden, althans te worden uitgesteld, althans dienen de agendapunten 4 en 7. op 18 april 2011 niet te worden behandeld.

3.3. NHV heeft bezwaar gemaakt tegen de op zitting verzochte wijziging van eis, omdat zij daardoor in haar verdediging zou zijn geschaad. Verder heeft NHV inhoudelijk verweer gevoerd.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

De wijziging van eis

4.1. Vooropgesteld wordt dat een eiswijziging ter zitting is toegestaan. Bij voorkeur dient een wijziging vóór de zitting schriftelijk te worden medegedeeld, maar een wijziging kan ook ter zitting op schrift worden gesteld. Nu de ter zitting voorgestelde eiswijziging (kort gezegd inhoudende – meer subsidiair – dat de agendapunten 4 en 7 tijdens de vergadering niet zullen worden behandeld) zo zeer ligt in het verlengde van hetgeen reeds was gevorderd en het gevoerde partijdebat, kan niet worden gezegd dat NHV in haar verdediging is geschaad, terwijl evenmin anderszins is gebleken dat de wijziging in strijd met de eisen van een goede procesorde zou zijn. Het bezwaar van NHV wordt ongegrond verklaard, zodat recht wordt gedaan op de grondslag van de gewijzigde eis.

De inhoudelijke beoordeling

4.2. Het spoedeisend belang vloeit in voldoende mate voort uit de stellingen van [eisers].

4.3. Ter inleiding geldt het volgende. NHV heeft aangevoerd dat de bondsvergadering in 2009 heeft gekozen voor een verandertraject om tot Eén NHV te komen. Hieraan lag ten grondslag dat op initiatief van NOC*NSF in 2005 dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur zijn gedaan, welke zijn overgenomen in de algemene leden vergadering en sindsdien gelden voor alle sportbonden en –besturen die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook NHV heeft deze dertien uitgangspunten mede ten grondslag gelegd aan haar beleidsnotitie “Goed sportbestuur binnen het NHV”. Een van die uitgangspunten is eenheid van beleid, organisatie en structuur binnen NHV. Er bestaan evenwel meerdere afdelingen binnen NHV, die hun eigen beleid vaststellen en vaak over een eigen vermogen beschikken. Er is dus sprake van een tweede bestuurslaag en niet van uniformiteit. Daarom heeft NHV oud directeur van NOC*NSF mr. drs. T. [betrokkene 3] gevraagd om een verandertraject te begeleiden. [betrokkene 3] heeft daartoe een rapport geschreven. Tevens is een stappenplan opgesteld en ingediend bij NOC*NSF. Dit is nodig om aan de bekostigingsvoorwaarden (subsidiëring) van NOC*NSF te kunnen blijven voldoen. Indien NHV niet aan deze voorwaarden voldoet, loopt zij het risico dat de subsidie (voor 2011 € 300.000,- en voor 2012 € 700.000,-) wordt stopgezet. Zonder subsidie kan NHV haar activiteiten niet voort zetten. In de toelichting bij agendapunt 4.1 is aangegeven dat de Toekennings- en Afrekencommissie van NOC*NSF NHV heeft gekwalificeerd met de code oranje. Dit betekent dat de aanvraag van NHV niet voldoet aan de voorwaarden, maar dat de verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd wel voldoet. De bevoorschotting wordt gestart zodra aan de aanvraagvoorwaarden is voldaan.

[eisers] hebben dit alles niet weersproken.

4.4. Tijdens de buitengewone bondsvergadering van 18 april 2011 zullen onder meer de

agendapunten ‘Voorstel met betrekking tot verandertraject naar Eén NHV’ (agendapunt 4.1) en ‘Bestuursverkiezing’ (agendapunt 7) ter besluitvorming worden voorgelegd aan de bondsvergadering. [eisers] kunnen niet aanwezig zijn tijdens deze vergadering. Zij vorderen thans in kort geding om deze vergadering niet te houden, althans af te gelasten, althans om de agendapunten 4 en 7 niet te behandelen. [eisers] hebben daartoe meerdere redenen aangevoerd.

4.5. Allereerst stellen [eisers] zich op het standpunt dat de oproeping voor de vergadering niet rechtsgeldig is geschied, omdat deze is gebaseerd op statuten die niet rechtsgeldig zijn. Het bestuursbesluit tot het verlijden van de notariële akte van 25 februari 2011 teneinde de statuten te wijzigen, is volgens [eisers] nietig, omdat naast [betrokkene 1] [betrokkene 2] de volmacht heeft verleend. [betrokkene 2] is directeur en geen bestuurder van NHV en dus volgens de statuten niet bevoegd om het bestuur te vertegenwoordigen in deze kwestie. De wijziging van de statuten heeft daarom niet rechtsgeldig plaatsgevonden. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.6. Voorop dient te worden gesteld dat de oproeping voor de buitengewone bondsvergadering is gebeurd naar aanleiding van een besluit van de bondsvergadering van 26 februari 2011. De bondsafgevaardigden hebben tijdens die vergadering de nieuwe datum voor de volgende (buitengewone) vergadering vastgesteld. In de concept-notulen is opgenomen, zo heeft NHV onweersproken ter zitting gesteld, dat de nieuwe vergadering op 18 april 2011, om 19:30 uur is bepaald. Het bondsbestuur heeft vervolgens uitvoering gegeven aan het besluit van de bondsvergadering om de vergadering om die datum te plannen en niet, zoals gebruikelijk, op een zaterdag, en heeft een agenda opgesteld en verspreid. Het besluit tot het vaststellen van de datum van de vergadering betreft dus een besluit van de bondsvergadering en niet van het bondsbestuur.

4.7. Wat van het voorgaande verder ook zij, ten aanzien van de geldigheid van de statuten geldt het volgende. Artikel 26, vijfde lid van de statuten bepaalt dat tot het doen verlijden van een notariële akte (tot wijziging van de statuten) ieder lid van het bondsbestuur bevoegd is, dat bevoegd is NHV te vertegenwoordigen. Het gaat in dit geval dus om een vertegenwoordigingshandeling en niet om een uitvoeringshandeling, zoals NHV heeft betoogd. Het besluit van de bondsvergadering tot wijziging van de statuten dient weliswaar te worden uitgevoerd, maar het verlenen van de volmacht betreft een vertegenwoordigingskwestie. Artikel 12, tweede lid van de statuten bepaalt dat NHV wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur, dan wel door een lid van het bondsbestuur en de directeur. [betrokkene 1], bestuurslid, en [betrokkene 2], directeur, hebben de volmacht tot het verlijden van de notariële akte verleend. Zij waren op grond van (de tekst van) het bepaalde in artikel 12, tweede lid van de statuten dus bevoegd om NHV in dezen te vertegenwoordigen, hetgeen ook overigens in de mondelinge repliek niet meer (gemotiveerd) is bestreden door [eisers]. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het derde lid van artikel 12 van de statuten van toepassing is in het onderhavige geval, nu daarvoor géén, althans onvoldoende steekhoudende argumenten door [eisers] zijn aangedragen.

4.8. [eisers] hebben voorts betoogd dat bij de statutenwijziging in februari 2011 meer artikelen zijn gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering van 20 juni 2009 is besloten. Het bestuursbesluit tot het doen verlijden van de akte tot wijziging van de statuten is volgens hen dan ook om die reden eveneens nietig. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.9. NHV heeft ter zitting betoogd dat de statuten slechts op enkele, thans in dit kort geding niet van belang zijnde, punten zijn gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op artikel 9 (benoeming bestuurslid), artikel 19 (benoeming accountant), de instelling van het Instituut Sportrechtspraak en het Dopingreglement. [eisers] hebben ter onderbouwing van hun standpunt een beroep gedaan op het e-mailbericht van notaris mr. J. Luykx, werkzaam bij RijksBredius Notarissen, van 12 april 2011, waarin kort samengevat is weergegeven dat in het verslag van de bondsvergadering van 20 juni 2009 een tekstdeel ontbrak waarin letterlijk was weergegeven welke artikelen precies gewijzigd dienden te worden. Dit beroep kan evenwel niet slagen, nu uit de door NHV in het geding gebrachte statuten (versie 2007, versie juni 2009 en de per 25 februari 2011 gewijzigde statuten) vooralsnog onvoldoende is gebleken dat er meerdere, in het kader van dit kort geding van belang zijnde punten zijn gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering was besloten. Bovendien hebben [eisers] op dit punt hun stelling niet (concreet) onderbouwd, zodat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er inderdaad meer is gewijzigd dan aanvankelijk was besloten in de bondsvergadering. Voorshands geoordeeld is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden dat het bestuursbesluit tot het verlijden van de akte tot wijziging van de statuten nietig is.

4.10. Verder hebben [eisers] zich op het standpunt gesteld dat NHV de bondsvergadering niet conform artikel 22, eerste lid van de statuten heeft uitgeschreven, omdat [eiser sub 1] niet binnen de daarvoor in de statuten gestelde termijn een schriftelijke uitnodiging (agenda en de daarbij behorende stukken) voor de vergadering heeft ontvangen. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

4.11. Artikel 20, derde lid van de statuten luidt dat de termijn van oproeping (van een bondsvergadering) ten minste drie weken bedraagt. Artikel 22, eerste lid, tweede volzin, van de statuten bepaalt dat de oproep voor het bijwonen van de bondsvergadering met de agenda en bijbehorende stukken per e-mail wordt toegezonden aan de bondsafgevaardigden en aan de afdelingsbesturen, tenzij een bondsafgevaardigde of een afdelingsbestuur anders verzoekt. De oproeping voor de buitengewone bondsvergadering op 18 april 2011 is op 27 maart 2011, en dus drie weken voorafgaand aan de vergadering, namens het bondsbestuur aan alle bondsafgevaardigden per e-mail verstuurd. De bestuursvoordracht is conform hetgeen in de statuten daarover is bepaald twee weken van tevoren, op 3 april 2011, namens het bondsbestuur per e-mail aan alle bondsafgevaardigden verstuurd.

4.12. Bij e-mailbericht van 6 april 2011 heeft [eiser sub 1] onder meer het bestuur van NHV en [betrokkene 2] verzocht om toezending per post van alle vergaderstukken. In reactie hierop heeft [betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht dat laatstgenoemde, binnen de daarvoor gestelde termijnen per e-mail de agenda en bijlagen (inclusief bestuursvoordracht) heeft ontvangen. Tevens heeft [betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht dat de stukken op dinsdag 5 april 2011 per post naar hem zijn verzonden. [betrokkene 2] heeft daarbij aangegeven dat dit te laat is en heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Vastgesteld dient te worden dat aan de strekking van de statuten is voldaan. Alle bondsafgevaardigden hebben de stukken tijdig per e-mail ontvangen en [eisers] hebben dit op zichzelf ook niet betwist. Ter zitting heeft NHV toegelicht dat tijdens de bondsvergadering van 8 januari 2011 unaniem is besloten dat de agenda en bijbehorende stukken van de bondsvergadering voortaan per e-mail naar de bondsafgevaardigden worden gezonden. [eisers] hebben dit niet betwist. Gesteld noch gebleken is dat [eiser sub 1] zich in dit concrete geval niet afdoende heeft kunnen voorbereiden op de vergadering. Onder deze omstandigheden valt voorshands geoordeeld dan ook niet in te zien dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn dat [eiser sub 1] de stukken voor de bondsvergadering van 18 april 2011 enkele dagen later dan volgens de statuten is vereist per post heeft ontvangen, althans dat om die reden de bondsvergadering zou moeten worden afgelast. Bij dit alles weegt mee dat uit de overgelegde stukken is gebleken dat [eiser sub 1] zelf veelvuldig per e-mail correspondeert met onder andere het bondsbestuur.

4.13. Voorts is volgens [eisers] het nieuwe bestuur niet rechtsgeldig voorgedragen. De voordacht heeft namelijk in strijd met artikel 9, vijfde lid van de statuten, door [betrokkene 2] – niet zijnde een bestuurslid – plaatsgevonden. Volgens [eisers] is er dan ook sprake van een nietig voorstel.

4.14. Overwogen wordt dat uit de toelichting van agendapunt 7. blijkt dat [betrokkene 2] namens het bondsbestuur de kandidaten voorstelt. Dat [betrokkene 2] in die toelichting eenmaal spreekt over ‘ik’ betekent nog niet dat de voordracht alleen door hem wordt gedaan. De stelling van [eisers] treft dan ook geen doel.

4.15. Tot slot stellen [eisers] ten aanzien van agendapunt 4.1. dat de bondsvergadering niet kan beslissen over de verantwoordelijkheden van de afdelingen en dat evenmin zelfstandig besloten kan worden over het personeel in dienst van die afdelingen. Om die reden kan dit punt niet tijdens de vergadering van 18 april 2011 worden behandeld.

4.16. Uit artikel 14, eerste lid van de statuten blijkt echter dat de bondsvergadering de afdelingen instelt, opheft en hun grenzen en werkzaamheden bepaalt, zodat ook deze stelling niet gevolgd kan worden.

4.17. Gelet op het voorgaande is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat de door NHV genomen besluiten nietig dan wel vernietigbaar zouden zijn dan wel dat NHV heeft gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid die zij jegens de bondsafgevaardigden in acht heeft te nemen.

4.18. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. NHV heeft duidelijk gemaakt dat de buitengewone bondsvergadering doorgang dient te vinden, omdat er belangrijke besluiten dienen te worden genomen. Zo dient een nieuw bestuur te worden gevormd, dat het verandertraject naar Eén NHV (reorganisatie) kan voortzetten. Niet weersproken is dat NHV binnen afzienbare tijd dient te voldoen aan de door NOC*NSF gestelde aanbeveling/voorwaarde van eenheid van beleid, organisatie en structuur, omdat zij anders aanzienlijke bedragen aan subsidie zal mislopen. Het belang van [eisers] om aanwezig te zijn bij de bondsvergadering weegt minder zwaar dan het belang van NHV bij doorgang van de vergadering. [eisers] kunnen bovendien in geval van verhindering andere stemgerechtigden schriftelijk een volmacht verlenen om namens hen in de vergadering hun stem uit te brengen, zo blijkt uit het bepaalde in artikel 23 van de statuten. Ten slotte geldt dat het onder de onderhavige omstandigheden niet aan de voorzieningenrechter is om een vergadering waarin bepaalde punten zullen worden besproken – waarop thans dus nog niet is beslist – op voorhand af te gelasten dan wel te verbieden. Indien [eisers] van mening zijn dat bepaalde door de bondsvergadering genomen besluiten nietig danwel vernietigbaar zijn, kunnen zij deze desgewenst achteraf op de voet van de artikelen 2:8, 2:14 en 2:15 Burgerlijk Wetboek ter toetsing voorleggen aan de rechter.

4.19. De vorderingen zullen dus worden afgewezen.

4.20. [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van NHV worden begroot op:

- griffierecht € 258,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.074,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van NHV tot op heden begroot op € 1.074,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 15 april 2011. De overwegingen waarop dit vonnis stoelt zijn afzonderlijk vastgelegd op 28 april 2011.