Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3855

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
13-04-2011
Datum publicatie
10-05-2011
Zaaknummer
212895
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht.

Partijen zijn een samenwerkingsverband aangegaan tot het ontwikkelen en exploiteren van een software (PlanDrive) voor rijscholen. Eisers ontbinden de samenwerkingsovereenkomst en vorderen van gedaagde onder meer de afgifte van de broncode van de software.

In artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, dus ook de auteursrechten, die betrekking hebben op de generieke software PlanDrive, bij beide partijen berusten. Hierdoor is sprake van een contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive dat toekomt aan beide partijen gezamenlijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie van het gemeenschappelijk auteursrecht in beginsel slechts kan plaatsvinden met instemming van beide partijen, tenzij ander is overeengekomen. Immers, ingevolge artikel 3:170 lid 2 jo. 3:168 lid 1 BW geschiedt het beheer van een gemeenschappelijk auteursrecht - alle handelingen die voor de normale exploitatie van het gemeenschappelijk goed dienstig kunnen zijn - door de deelgenoten gezamenlijk, tenzij de deelgenoten anders zijn overeengekomen. In casu zijn partijen in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Daarin is bepaald dat het ieder van de partijen vrijstaat het product (de generieke software PlanDrive) al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. Partijen zijn daarmee een regeling voor het genot, het gebruik en het beheer overeengekomen inhoudende dat beide partijen afzonderlijk, zonder instemming van de ander, bevoegd zijn om de generieke software PlanDrive - kort gezegd - verder te ontwikkelen en te exploiteren.

Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is de vraag aan de orde of artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de regeling van het genot, het gebruik en het beheer van het gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive is opgenomen, mede de rechtsverhouding tussen partijen na de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt. Die vraag dient vooralsnog bevestigend te worden beantwoord. Daartoe is het volgende bepalend.

De verplichting van Echoboomers om de broncode van de generieke software PlanDrive na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst ter beschikking te stellen aan eisers ligt, zoals hiervoor reeds is aangegeven, vast in artikel 9 van die overeenkomst. Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is, mede gelet op de hiervoor omschreven samenhang tussen dit artikel 9 en artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, de vordering van eisers tot nakoming van deze verplichting voor toewijzing gereed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 212895 / KG ZA 11-114

Vonnis in kort geding van 13 april 2011

in de zaak van

[eisers]

eisers,

advocaat mr. W.M. Schaufele te Angerlo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ECHOBOOMERS B.V.,

gevestigd te Gendt,

gedaagde,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna Rijschool [eiser sub 1] c.s. en Echoboomers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Rijschool [eiser sub 1] c.s.

- de pleitnota van Echoboomers.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Rijschool [eiser sub 1] is een (auto)rijschool waarvan de vennoten [eiser sub 2] en [eiser sub 3] zijn.

2.2. Echoboomers (voorheen Youngdog B.V./RegioProviders) is een internetbedrijf.

Zij levert software en internetdiensten aan ondernemers. Daartoe behoort het ontwerpen van software en het onderhouden en beheren van die software.

2.3. Partijen hebben op 6 mei 2008 twee overeenkomsten gesloten: de “Overeenkomst RegioProviders Webprojecten” (hierna: de ontwikkelovereenkomst) en ter aanvulling hierop de “Overeenkomst coproductie, exploitatie en distributie PlanDrive” (hierna: de samenwerkingsovereenkomst).

2.4. In de ontwikkelovereenkomst, waarin Rijschool [eiser sub 1] c.s. wordt aangeduid met opdrachtgever en Echoboomers met opdrachtnemer, is onder meer het volgende bepaald:

Opdrachtgever verstrekt krachtens dit document opdrachtnemer de opdracht tot het ontwikkelen van een webapplicatie, conform de in de globale projectomschrijving “Online plansysteem Verkeersschool [eiser sub 1]” genoemde bepalingen.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst heeft naast een eenmalige investering betrekking op de periodieke levering van diensten waarvoor een minimale duur van één jaar wordt overeengekomen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode tenzij de opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijke beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode.

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend op de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander verdergaand recht van de opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

2.5. In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer het volgende bepaald:

Aanvullend op de overeenkomst tot realisatie van een “Online plansysteem” d.d. 6 mei 2008 wordt deze overeenkomst opgesteld aangaande de coproductie, exploitatie en distributie van producten die binnen dit project worden ontwikkeld.

Overwegende dat partijen van het samenwerkingsverband wensen samen te werken ten behoeve van de coproductie, exploitatie en distributie van producten die binnen het project “Online Plansysteem Verkeersschool [eiser sub 1]”, verder te noemen PlanDrive (het product), worden ontwikkeld.

Artikel 1 – Definities begrippen

(…)

Samenwerkingsverband: tijdelijke vereniging van partijen als hiervoor bedoeld die voor gezamenlijke rekening een project uitvoeren en een product zullen exploiteren en distribueren;

(…)

Uitgeven: het ontwikkelen, vervaardigen en exploiteren van het product/de producten.

Artikel 2 – Doel van de overeenkomst

Het samenwerkingsverband komt hierbij overeen gezamenlijk de producten (het product), te weten: PlanDrive uit te geven onder de voorwaarden en bepalingen zoals in deze overeenkomst genoemd.

Artikel 3 – Distributie en exploitatie

Het samenwerkingsverband komt overeen dat Youngdog BV te Gendt voor de producten (het product) PlanDrive voor de duur van deze overeenkomst de exclusieve (wereldwijde) distributierechten heeft;

Het samenwerkingsverband komt overeen dat Youngdog BV te Gendt voor de producten (het product) PlanDrive voor de duur van deze overeenkomst de exclusieve (wereldwijde) exploitatierechten heeft.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

Alle rechten van Intellectueel en Industrieel eigendom die betrekking hebben op de producten (het product) berusten bij alle partijen van deze samenwerkingsovereenkomst. Deze rechten zijn niet-exclusief en overdraagbaar aan derden. Het staat zowel Youngdog BV als Rijschool [eiser sub 1] vrij de producten (het product) al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. Hiermee vervalt het artikel “Intellectueel en industrieel eigendom” in de overeenkomst tussen Youngdog BV en Rijschool [eiser sub 1], d.d. 6 mei 2008, volledig.

Artikel 8 – Wijze besteding winst (inkomsten)

Een partij dient voor een exclusief (wereldwijde) exploitatierecht van een product (de producten) een afdracht doen plaatsvinden aan het samenwerkingsverband van 25% van de netto-inkomsten van de verkoop van een product (de producten); (…)

Artikel 9 – Looptijd van de overeenkomst en ontbinding

De overeenkomst is van kracht gedurende de looptijd van het project en wordt daarna stilzwijgend verlengd, totdat een van de partijen de overeenkomst beëindigt. Beëindiging kan tussentijds, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de ontbindende partij ter zake tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere partijen gehouden is, geheel of gedeeltelijk ontbonden worden. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Youngdog BV binnen 7 dagen de broncode van de meest recente versie van de producten (het product) aan de samenwerkingspartners leveren.

2.6. Het onderwerp van de overeenkomsten, het product PlanDrive, is een voor rijscholen ontwikkeld online administratiesysteem. Het betreft een compleet softwarepakket voor de planning, leerlingenadministratie en het facturatieproces voor rijscholen.

2.7. Op 30 september 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan Echoboomers verzocht om een kopie van de software PlanDrive (de broncode) en een kopie van de database van Rijschool [eiser sub 1] aan haar ter beschikking te stellen. Echoboomers heeft dat geweigerd.

2.8. Bij brief van 8 november 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. per direct de samenwerkingsovereenkomst ontbonden en Echoboomers gesommeerd om haar binnen vijf dagen een actuele versie van de broncode en de database van de software PlanDrive ter beschikking te stellen.

2.9. Bij e-mailbericht van 15 november 2010 heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. Echoboomers ter zake van de afgifte van de broncode en de database van de software PlanDrive in gebreke gesteld en Echoboomers tevergeefs een laatste termijn gegeven voor afgifte daarvan.

3. Het geschil

3.1. Rijschool [eiser sub 1] c.s. vordert -samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum van dit vonnis) van de broncodes van de generieke software PlanDrive en van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1], alles in bruikbare staat met alle executables dusdanig dat deze software direct werkend geïnstalleerd kan worden, aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen;

2. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum van dit vonnis) van de volledige database van Rijschool [eiser sub 1] aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen;

3. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis mee te werken aan een spoedige en deugdelijke exit-procedure ter overheveling van het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1] van Echoboomers naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider;

4. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Rijschool [eiser sub 1] c.s. schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen waarbij de software PlanDrive is geïnstalleerd of in gebruik is, of op korte termijn in gebruik genomen zal worden, en voorts inzage te verstrekken in de hoogte van de daarvoor van die (rechts)personen ontvangen vergoedingen;

5. Echoboomers te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te betalen een vergoeding van € 3.594,00 vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

6. althans Echoboomers te veroordelen om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. een voorschot van € 3.594,00 op de schadevergoeding te betalen;

7. Echoboomers te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. te staken en gestaakt te houden;

8. Echoboomers te bevelen om op grond van het portretrecht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. met onmiddellijke ingang elk gebruik en openbaarmaking van het promotiemateri¬aal van de software PlanDrive waarop de beeltenissen van [eiser sub 1] en/of zijn familieleden voorkomen te staken en gestaakt te houden;

9. Echoboomers te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de onder sub 1 t/m 4, 7 en 8 genoemde bevelen, vermeerderd met € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt;

10. Echoboomers te veroordelen in de buitengerechtelijke (incasso)kosten en de nakosten;

11. Echoboomers te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv;

12. Echoboomers te veroordelen in de wettelijke handelsrente over de proceskosten indien Echoboomers deze proceskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis heeft voldaan;

13. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden.

3.2. Rijschool [eiser sub 1] c.s. legt aan haar vorderingen wanprestatie van Echoboomers in de nakoming van de samenwerkingsovereenkomst en inbreuk van Echoboomers op de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. op de software PlanDrive ten grondslag. Rijschool [eiser sub 1] c.s. vordert nakoming van de artikelen 8 (vergoeding) en 9 (broncode) van de samenwerkingsovereenkomst. Zij stelt dat beide partijen auteursrechten op de software PlanDrive hebben, zodat beiden de software verder mogen ontwikkelen en vermarkten. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt de broncode nodig te hebben voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de software. Zij stelt verder dat de database, de verzameling van al haar bedrijfsgegevens die onderdeel zijn van de software PlanDrive, door haar is ingevoerd in het systeem van PlanDrive, waardoor de database aan haar toebehoort en dus door Echoboomers dient te worden afgegeven. Zij stelt voorts dat uit de beëindiging van de samenwerking tussen partijen de toewijzing van haar overige vorderingen voortvloeit. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt een spoedeisend belang te hebben bij de vorderingen omdat de auteursrechtinbreuk c.q. wanprestatie van Echoboomers een voortdurend karakter heeft. Daarnaast stelt zij dat haar hele bedrijfsvoering draait op de software PlanDrive, waardoor het gelet op de continuïteit van haar bedrijfsvoering noodzakelijk is dat zij vrijelijk kan beschikken over de broncode en de database en dat zij het beheer en onderhoud daarvan kan (laten) uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van Echoboomers, waarmee de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd en met wie zij een zakelijk geschil heeft. Voorts stelt Rijschool [eiser sub 1] c.s. dat zij spoedeisend belang heeft omdat zij schade lijdt doordat zij zonder de vrije beschikking te krijgen over de broncode van de software PlanDrive, de software niet ongehinderd op de markt kan brengen.

3.3. Echoboomers voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het algemeen spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk c.q. wanprestatie van Echoboomers een voortdurend karakter heeft.

Dit betekent dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. kan worden ontvangen in haar vorderingen.

4.2. Op grond van de ontwikkelovereenkomst heeft Echoboomers in opdracht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. specifiek voor haar een online plansysteem c.q. software ontwikkeld conform de in de globale projectomschrijving “Online plansysteem Verkeersschool [eiser sub 1]” genoemde bepalingen (hierna: de maatwerksoftware PlanDrive). In de op de ontwikkelovereenkomst aanvullende samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen om deze maatwerksoftware PlanDrive samen te gaan doorontwikkelen tot een generiek softwareproduct (hierna: de generieke software PlanDrive) dat aan andere rijschoolhouders kan worden verkocht. Daarin is ook overeengekomen om de generieke software PlanDrive samen te exploiteren en distribueren.

4.3. Niet in geschil is dat de (maatwerk en generieke) software PlanDrive een auteursrechtelijk beschermd werk is. Partijen verschillen van mening over de vraag wie de auteursrechthebbende van die software is.

Broncode generieke software PlanDrive

4.4. In artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, dus ook de auteursrechten, die betrekking hebben op de generieke software PlanDrive, bij beide partijen berusten. Hierdoor is sprake van een contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive dat toekomt aan beide partijen gezamenlijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie van het gemeenschappelijk auteursrecht in beginsel slechts kan plaatsvinden met instemming van beide partijen, tenzij ander is overeengekomen. Immers, ingevolge artikel 3:170 lid 2 jo. 3:168 lid 1 BW geschiedt het beheer van een gemeenschappelijk auteursrecht - alle handelingen die voor de normale exploitatie van het gemeenschappelijk goed dienstig kunnen zijn - door de deelgenoten gezamenlijk, tenzij de deelgenoten anders zijn overeengekomen. In casu zijn partijen in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Daarin is bepaald dat het ieder van de partijen vrijstaat het product (de generieke software PlanDrive) al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. Partijen zijn daarmee een regeling voor het genot, het gebruik en het beheer overeengekomen inhoudende dat beide partijen afzonderlijk, zonder instemming van de ander, bevoegd zijn om de generieke software PlanDrive - kort gezegd - verder te ontwikkelen en te exploiteren.

4.5. Vast staat dat de samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 9 van die overeenkomst op 8 november 2010 rechtsgeldig buitengerechtelijk (partieel) is ontbonden door Rijschool [eiser sub 1] c.s. Daarmee is aan de exclusieve distributie- en exploitatierechten van Echoboomers op de generieke software PlanDrive, die ex artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst gedurende de duur van de samenwerkings¬over¬een¬komst aan Echoboomers waren toebedeeld, een einde gekomen.

4.6. Nu de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is de vraag aan de orde of

artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de regeling van het genot, het gebruik en het beheer van het gemeenschap¬pelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive is opgenomen, mede de rechtsverhouding tussen partijen na de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt. Die vraag dient vooralsnog bevestigend te worden beantwoord. Daartoe is het volgende bepalend.

4.7. In artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst Echoboomers verplicht is om binnen zeven dagen de broncode van de meest recente versie van de generieke software PlanDrive aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te leveren. Deze verplichting ziet uitdrukkelijk op de situatie dat de samenwerking tussen partijen is beëindigd. Een verplichting tot levering van die broncode na beëindiging van de samenwerking, dient klaarblijkelijk het doel ieder van de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst in staat te stellen conform artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zelfstandig deze software te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren.

4.8. Derhalve volgt uit de artikelen 6 en 9 van de samenwerkingsovereenkomst, in onderling verband en samenhang gelezen, dat het in artikel 6 van de samenwerkings¬overeen¬komst geregelde zelfstandig recht van ieder der partijen om de generieke software PlanDrive te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren, zich ook uitstrekt over de rechtsverhouding tussen partijen na de beëindiging van die samenwerkings¬overeenkomst. Aangenomen moet daarom worden dat beide partijen thans ieder zelfstandig gebruik maken van de in artikel 6 van de samenwerkings¬overeenkomst aan hen toegekende rechten. Het verweer van Echoboomers dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen belang heeft bij de afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive, omdat voor iedere exploitatiehandeling Rijschool [eiser sub 1] c.s. toestemming nodig heeft van Echoboomers, die Echoboomers niet verleent, faalt dan ook.

4.9. De verplichting van Echoboomers om de broncode van de generieke software PlanDrive na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst ter beschikking te stellen aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. ligt, zoals hiervoor reeds is aangegeven, vast in artikel 9 van die overeenkomst. Nu de samen¬werkings¬overeenkomst is beëindigd, is, mede gelet op de hiervoor omschreven samenhang tussen dit artikel 9 en artikel 6 van de samenwerkings¬overeenkomst, de vordering van Rijschool [eiser sub 1] c.s. tot nakoming van deze verplichting voor toewijzing gereed.

4.10. Het verweer van Echoboomers dat er nog geen generieke software PlanDrive is, zodat zij ook niet de broncode daarvan kan afgeven, wordt verworpen omdat vooralsnog geoordeeld Echoboomers niet aannemelijk heeft gemaakt dat er geen generieke software PlanDrive is. Vast staat dat Echoboomers reclame maakt voor de lancering van de nieuwe versie 3.0 van PlanDrive en dat zij momenteel aan geïnteresseerde rijschoolhouders demonstraties geeft van deze nieuwe versie. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft daarnaast onvoldoende weersproken gesteld dat de generieke software PlanDrive op de markt is gebracht door Echoboomers, nu naast haarzelf ook een andere rijschool, Verkeersschool [X], gebruik maakt van die software. Dat die software dusdanig veel aanpassingen heeft ondergaan en daardoor beschouwd moet worden als voor die andere rijschool ontworpen maatwerksoftware en dus niet de generieke software PlanDrive betreft, heeft Echoboomers gelet op de betwisting van Rijschool [eiser sub 1] c.s., onvoldoende aannemelijk gemaakt. De vordering tot afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive zal dan ook op de wijze als hierna vermeld worden toegewezen.

Broncode maatwerksoftware PlanDrive

4.11. Wat betreft de vordering tot afgifte van de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive wordt als volgt overwogen. In de ontwikkelovereenkomst is over de broncode van de maatwerksoftware niets geregeld. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt zich op het standpunt dat de ontwikkelovereenkomst, gelet op de samenhang met de samenwerkings¬overeenkomst, samen met die overeenkomst op 8 november 2010 is beëindigd, dan wel dat de ontwikkelovereenkomst door opzegging eindigt op de expiratiedatum van de ontwikkel¬overeenkomst op 6 mei 2011. Echoboomers stelt daarentegen dat de ontwikkelovereen¬komst niet is opgezegd en daardoor voortduurt. Wat daar ook van zij, voor de beoordeling van de vordering tot afgifte van de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive is de huidige status van de ontwikkelovereenkomst niet relevant.

4.12. Uitgangspunt is dat in de ontwikkelovereenkomst alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, en dus ook de auteursrechten, van de maatwerksoftware PlanDrive exclusief voorbehouden zijn aan Echoboomers, zodat Echoboomers op grond van deze overeenkomst als auteursrechthebbende op die software beschouwd moet worden. Echter in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst is het artikel over intellectueel en industrieel eigendom in de ontwikkelovereenkomst vervangen en is bepaald dat de auteursrechten aan beide partijen gemeenschappelijk toekomen en dat ieder der partijen zelfstandig bevoegd is de software te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. In dat artikel is uitdrukkelijk opgenomen dat het artikel over intellectueel en industrieel eigendom in de ontwikkelovereenkomst volledig vervalt. Hoe die twee overeenkomsten zich precies tot elkaar verhouden is echter niet duidelijk geworden. Voorshands is wel voldoende aanne¬melijk geworden dat de regeling van de auteursrechten in artikel 6 van de samenwerkings¬over¬eenkomst ook is gaan gelden voor de ontwikkelovereenkomst. Daardoor is voorshands aannemelijk dat er ook een gemeenschappelijk auteursrecht rust op de maatwerksoftware PlanDrive en dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. naast Echoboomers mede-auteursrechtheb¬bende is op die software. Teneinde Rijschool [eiser sub 1] c.s. in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de aan haar zelfstandig toekomende rechten als mede-auteursrecht¬hebbende, dient Echoboomers ook de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. af te staan. De vordering tot afgifte van de broncode van de maatwerksoftware PlanDrive zal dan ook worden toegewezen op de wijze als hierna is vermeld.

De database

4.13. De vordering tot afgifte van de database van Rijschool [eiser sub 1] kan reeds niet worden toegewezen, omdat deze vordering onvoldoende is geconcretiseerd waardoor toewijzing hiervan tot executieproblemen zal (kunnen) leiden. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft immers ondanks het verzoek van Echoboomers niet onderbouwd uit welke gegevens precies de gevorderde database bestaat. Daarnaast heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen afzonderlijk belang bij deze vordering en komt deze vordering geen zelfstandige betekenis toe gelet op de toewijzing van de hierna te bespreken vordering onder 3, waarin besloten ligt dat ook de database van Rijschool [eiser sub 1] wordt overgeheveld naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider. Ook hierom komt deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking.

Exit-procedure en overheveling van maatwerksoftware PlanDrive

4.14. Vast staat dat de maatwerksoftware PlanDrive thans draait op de servers van Echoboomers. Rijschool [eiser sub 1] c.s. stelt zich op het standpunt dat zij bij brief

van 8 november 2010 ook bedoeld heeft de ontwikkelovereenkomst te beëindigen, althans in ieder geval dat die door opzegging eindigt per 6 mei 2011. Uit de brief van 8 november 2010 blijkt niet dat zij ook de ontwikkelovereenkomst heeft ontbonden. Gegeven het ter zitting verwoorde standpunt moet worden aangenomen dat de ontwikkelovereenkomst door opzegging per 6 mei 2011 zal eindigen. Uit de (aanstaande) beëindiging van de ontwikkel¬overeenkomst (o.a. inhoudende een webhostingovereenkomst) vloeit voort dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. gerechtigd is de maatwerksoftware PlanDrive onder te brengen bij een andere serviceprovider dan Echoboomers, teneinde het gebruik en het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive te continueren. Echoboomers moet daaraan meewerken zodra de ontwikkelovereenkomst is geëindigd, per 6 mei 2011 dus, zodat ook deze vordering zal worden toegewezen.

Overzicht (rechts)personen met software PlanDrive

4.15. In de samenwerkingsovereenkomst is in artikel 3 overeengekomen dat gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomst Echoboomers de exclusieve distributie- en exploitatierechten van de generieke software PlanDrive heeft en dat daartegenover Rijschool [eiser sub 1] c.s. ingevolge artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst recht heeft op een vergoeding van Echoboomers bij elke verkoop van de software aan een derde rijschool¬houder. Nu de samenwerkingsovereenkomst is ontbonden en daarmee de exclusieve distributie- en exploitatierechten van Echoboomers zijn beëindigd, heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. recht en belang bij een overzicht van de namen, adressen en vergoedingen van de (rechts)perso¬nen waarbij de generieke software PlanDrive is geïnstalleerd of in gebruik is, voor de periode tot aan de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst op 8 november 2010, teneinde de hoogte van de vergoeding te bepalen waarop Rijschool [eiser sub 1] c.s. recht heeft krachtens artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen op de wijze als hierna is vermeld.

Betaling van vergoeding of voorschot van € 3.594,00

4.16. De vorderingen onder 5 en 6 strekken tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in voldoende mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.

4.17. De vorderingen stuiten in de eerste plaats af op het voor toewijzing van een geldvordering in kort geding geldende criterium dat een spoedeisend belang bij het gevorderde geldbedrag aanwezig moet zijn. Zeker in een geval als dit waarin zowel de vorderingen als het spoedeisend belang daarbij gemotiveerd worden betwist, dient de eisende partij volgens vaste jurisprudentie naar behoren feiten en omstandigheden te stellen waaruit het spoedeisend belang blijkt. In dit verband heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen kan worden afgeleid. Daarnaast heeft Rijschool [eiser sub 1] c.s. het bestaan en de omvang van de geldvorderingen, die Rijschool [eiser sub 1] c.s. claimt op grond van de door Verkeersschool [X] gebruikte software, niet voldoende aannemelijk gemaakt, nu Echoboomers gemotiveerd heeft bestreden dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. de door haar geclaimde vergoeding toekomt in verband met de door Echoboomers voor Verkeersschool [X] ontworpen software. Ook op deze grond dienen deze vorderingen te worden afgewezen.

Auteursrechten

4.18. Hierboven is reeds vastgesteld dat partijen gezamenlijk auteursrechthebbende zijn op de (maatwerk en generieke) software PlanDrive en dat zij allebei gelijkelijk bevoegd zijn zelfstandig, zonder toestemming van de ander, iedere exploitatiehandeling met betrekking tot deze software te verrichten. Gelet hierop kan zich geen situatie voordoen waarin Echoboomers inbreuk kan maken op de auteursrechten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. op de (maatwerk en generieke) software PlanDrive, die immers in gelijke mate toekomen aan Echoboomers, zodat deze vordering van Rijschool [eiser sub 1] c.s. moet worden afgewezen.

Portretrecht

4.19. Echoboomers heeft toegezegd het promotiemateriaal van PlanDrive met de beeltenissen van [eiser sub 1] en zijn familieleden niet meer te gebruiken. Nu Echoboomers zich niet verzet tegen deze vordering, zal deze vordering voor de zekerheid op grond van het portretrecht van [eiser sub 1] en zijn familieleden worden toegewezen.

Redelijke termijn artikel 1019i Rv

4.20. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

Dwangsommen en buitengerechtelijke kosten

4.21. Voorts bestaat er aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten waarvan Rijschool [eiser sub 1] c.s. vergoeding vordert moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

Proceskosten

4.22. Echoboomers zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proces¬kosten van Rijschool [eiser sub 1] c.s. worden veroordeeld. Rijschool [eiser sub 1] c.s. heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daad¬werke¬lijk gemaakte proceskosten en heeft daartoe een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 6.462,00. Gelet op het feit dat het auteursrechtelijk aspect van deze zaak maar een beperkt onderdeel uitmaakt van de gehele zaak en slechts een klein onderdeel van de vorderingen wordt toegewezen op basis van auteursrechtinbreuk (portretrecht), alsmede dat het auteurs¬rechtelijk gedeelte van deze zaak een eenvoudige zaak betreft, acht de voorzieningenrechter met inachtneming van het door het LOVC vastgestelde stuk “Indicatietarieven in IE-zaken” en in aansluiting bij de maximale bandbreedte van € 6.000,00 (exclusief btw) voor eenvou¬dige kort gedingen, in casu een bedrag van € 2.000,00 redelijk en evenredig. Ten aanzien van de overige kosten zal het gebruikelijke liquidatietarief worden toegepast. De kosten aan de zijde van Rijschool [eiser sub 1] c.s. worden derhalve begroot op:

- dagvaarding € 76,31

- griffierecht € 258,00

- salaris advocaat € 2.000,00 (m.b.t. de auteursrechtelijke grondslag)

- salaris advocaat € 816,00 (m.b.t. de overige kosten)

Totaal € 3.150,31

4.23. De vorderingen tot veroordeling van Echoboomers in de wettelijke handelsrente over de proceskosten en in de nakosten, zullen worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Echoboomers om binnen één week na betekening van dit vonnis de meest recente versie (niet ouder dan de datum van dit vonnis) van de broncodes van de generieke software PlanDrive en van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1], aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. te overhandigen,

5.2. veroordeelt Echoboomers om per 6 mei 2011 mee te werken aan een spoedige en deugdelijke exit-procedure ter overheveling van het beheer en onderhoud van de maatwerksoftware PlanDrive zoals die specifiek draait ten behoeve van Rijschool [eiser sub 1] van Echoboomers naar een door Rijschool [eiser sub 1] c.s. aan te wijzen serviceprovider,

5.3. veroordeelt Echoboomers om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen waarbij de software PlanDrive is geïnstalleerd of in gebruik is en voorts inzage te verstrekken in de hoogte van de daarvoor van die (rechts)personen ontvangen vergoedingen, voor de periode tot aan de beëindiging van de samenwerkings¬overeenkomst op 8 november 2010,

5.4. veroordeelt Echoboomers om op grond van het portretrecht van Rijschool [eiser sub 1] c.s. met onmiddellijke ingang elk gebruik en openbaarmaking van het promotiemateriaal van de software PlanDrive waarop de beeltenissen van [eiser sub 1] en/of zijn familieleden voorkomen te staken en gestaakt te houden,

5.5. veroordeelt Echoboomers om aan Rijschool [eiser sub 1] c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere keer na betekening van dit vonnis dat zij in strijd

handelt met een of meer bepalingen onder 5.1 tot en met 5.4, vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van

€ 250.000,00 is bereikt,

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.7. veroordeelt Echoboomers in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € 3.150,31, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8. veroordeelt Echoboomers tevens in de nakosten, aan de zijde van Rijschool [eiser sub 1] c.s. bepaald op € 131,00 voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en nodig is geweest, met € 68,00 voor nasalaris advocaat en de werkelijk gemaakte kosten voor het doen uitbrengen van een exploot van betekening,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H. Siragedik op 13 april 2011.