Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BQ2992

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-04-2011
Datum publicatie
29-04-2011
Zaaknummer
213481
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser in conventie kan zijn gestolen tractor opeisen van gedaagde in conventie, die de tractor via marktplaats.nl had gekocht (art. 2:86 lid 3 sub a BW).

Gedaagden in conventie komt geen beroep toe op derdenbescherming ex art. 3:86 lid 1 BW). Hij moet de tractor teruggeven. Vordering in reconventie tot opheffing van conservatoir beslag op de tractor wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2011/144
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 213481 / KG ZA 11-139

Vonnis in kort geding van 18 april 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOONBEDRIJF [eiseres] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. de Groot te Amstelveen,

tegen

[gedaagde],

h.o.d.n. [gedaagde] BEDRIJFSBUSSEN,

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. Hermsen te Bemmel.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie] en [gedaagde in conventie] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [gedaagde in conventie]

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres in conventie] is eigenaar van een [tractor], type [ ], voorzien van serienummer [ ] (hierna: de tractor).

2.2. Tussen vrijdag 10 december 2010 en maandag 13 december 2010 is de tractor ontvreemd van een bouwterrein te [woonplaats]. Op maandag 13 december 2010 is door een medewerker van [eiseres in conventie] bij de politie te Utrecht aangifte gedaan van diefstal van de tractor.

2.3. Op 19 februari 2011 heeft [eiseres in conventie] melding gemaakt bij de politie Gelderland-Zuid, dat de tractor door [gedaagde in conventie] te koop werd aangeboden op de internetsite www.marktplaats.nl. De tractor is vervolgens bij [gedaagde in conventie] in beslag genomen.

2.4. Op of omstreeks 10 maart 2011 is de tractor door justitie weer vrijgegeven en door [gedaagde in conventie] afgehaald.

2.5. Na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft [eiseres in conventie] op 11 maart 2011 ten laste van [gedaagde in conventie] conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de tractor. [betrokkene] is daarbij op grond van artikel 709 lid 1 Rv als gerechtelijk bewaarder aangemerkt.

3. Het geschil in conventie

3.1. [eiseres in conventie] vordert, na vermeerdering van eis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde in conventie] te veroordelen tot afgifte aan [eiseres in conventie] binnen 24 uur na betekening van het vonnis van de tractor, op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde in conventie] in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen,

II. [gedaagde in conventie] te veroordelen in de kosten van dit geding;

III. [gedaagde in conventie] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten.

3.2. [eiseres in conventie] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de tractor eind 2010 bij hem is gestolen en dat hij op grond van artikel 3:86 lid 3 BW zijn eigendom van [gedaagde in conventie] kan opeisen.

3.3. [gedaagde in conventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [gedaagde in conventie] vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [eiseres in conventie] te veroordelen om het door haar op 11 maart 2011 op de tractor gelegde conservatoire beslag op te heffen, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat [eiseres in conventie] in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen, met veroordeling van [eiseres in conventie] in de kosten van het geding.

4.2. [gedaagde in conventie] legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij, als verkrijger te goeder trouw, niet gehouden kan worden om de tractor aan [eiseres in conventie] af te geven. Hij heeft er belang bij vrij over de tractor te kunnen beschikken, zodat hij deze zo spoedig mogelijk kan verkopen.

4.3. [eiseres in conventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Het spoedeisend belang van [eiseres in conventie] vloeit voldoende voort uit zijn stellingen.

5.2. De vraag die thans voorligt is of [eiseres in conventie] de tractor van [gedaagde in conventie] kan opeisen. [gedaagde in conventie] heeft ter zitting verklaard dat hij de tractor van de eigenaar van een manege te [woonplaats] heeft gekocht, welke eigenaar hij kende via zijn paardenhobby.

5.3. Artikel 3:86 lid 1 BW luidt onder meer als volgt:

“Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht (…) van een roerende zaak, niet registergoed (…) geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is.”

5.4. Artikel 3:86 lid 3 sub a BW luidt als volgt:

“Niettemin kan de eigenaar van een roerende zaak, die het bezit daarvan door diefstal heeft verloren, deze gedurende drie jaren, te rekenen van de dag van de diefstal af, als zijn eigendom opeisen, tenzij:

a. de zaak door een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelde, is verkregen van een vervreemder die van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken anders dan als veilinghouder zijn bedrijf maakt in een daartoe bestemde bedrijfsruimte, zijnde een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan met de bij het een en ander behorende grond, en in de normale uitoefening van dat bedrijf handelde.”

5.5. [gedaagde in conventie] stelt met verwijzing naar het hiervoor geciteerde artikel 3:86 lid 1 BW dat hij de tractor op 1 februari 2011 als particulier voor een bedrag van € 8.500,-- volstrekt te goeder trouw heeft gekocht.

Wat ook zij van deze stelling van [gedaagde in conventie], als uitgangspunt heeft te gelden dat [eiseres in conventie] op grond van artikel 3:86 lid 3 sub a BW de tractor gedurende drie jaren kan opeisen van [gedaagde in conventie]. Dit uitgangspunt geldt niet indien er sprake is van – kort gezegd – verkrijging door een particulier die de zaak kocht in de voor dergelijke zaken normale handel. Criterium daarbij is onder meer de continuïteit ten aanzien van zowel de vaste bedrijfsruimte als het bedrijf. Die situatie doet zich hier niet voor, nu vaststaat dat [gedaagde in conventie] de tractor van een hem bekende manegehouder heeft gekocht. Door [gedaagde in conventie] is niet gesteld, noch aannemelijk gemaakt dat deze manegehouder van het verhandelen van tractoren zijn bedrijf heeft gemaakt in een daartoe bestemde bedrijfsruimte, en hij in de normale uitoefening van dat bedrijf handelde. Aan [gedaagde in conventie] komt dan ook geen rechtsgeldig beroep toe op de derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:86 lid 1 BW, ongeacht het antwoord op de vraag of [gedaagde in conventie] zelf als particulier heeft gehandeld en te goeder trouw is geweest. Een en ander betekent naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat [eiseres in conventie] gerechtigd is de eigendom van de tractor van [gedaagde in conventie] op te eisen. De vordering zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna aan te geven.

5.6. [eiseres in conventie] heeft gevorderd [gedaagde in conventie] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 164,98 voor verschotten en EUR 527,00 voor salaris advocaat (1 rekest x EUR 527,00).

5.7. [gedaagde in conventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 76,31

- griffierecht 568,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.460,31

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Gelet op de beoordeling in conventie, die als hier herhaald moet worden beschouwd, is de reconventionele vordering ongegrond. De vordering van [gedaagde in conventie] zal worden afgewezen.

6.2. [gedaagde in conventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie] worden begroot op EUR 408,00 (factor 0,5 × tarief EUR 816,00) voor salaris advocaat.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. veroordeelt [gedaagde in conventie] tot afgifte van de [tractor], type [ ], voorzien van serienummer [ ] aan [eiseres in conventie] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis,

7.2. veroordeelt [gedaagde in conventie] om aan [eiseres in conventie] een dwangsom te betalen van EUR 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 7.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 20.000,00 is bereikt,

7.3. veroordeelt [gedaagde in conventie] in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 691,98,

7.4. veroordeelt [gedaagde in conventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie] tot op heden begroot op EUR 1.460,31,

7.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.7. wijst de vorderingen af,

7.8. veroordeelt [gedaagde in conventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie] tot op heden begroot op EUR 408,00,

7.9. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier I.W.H.M. Verheijen op 18 april 2011.