Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3103

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
26-01-2011
Datum publicatie
04-02-2011
Zaaknummer
710188 CV Expl. 10-5041
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering afgewezen nu niet is komen vast te staan dat gedaagde de betalingsregeling niet is nagekomen. Daarmee is niet komen vast te staan dat de vordering opeisbaar is. Eiser verwijt gedaagde dat hij een brief niet voor akkoord heeft ondertekend. Nu gedaagde wel gewoon betaalde zoals overeengekomen, is eiser onnodig gaan procederen. Eiser had eerst kunnen verifieren waar de bevestiging bleef in plaats van direct te dagvaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Wageningen

zaakgegevens 710188 \ CV EXPL 10-5041 \ MB\364\mb

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de naamloze vennootschap Agis Zorgverzekeringen N.V.

gevestigd te Amersfoort

eisende partij

gemachtigde Tijhuis Gerechtsdeurwaarders Arnhem

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Agis en [gedaagde partij] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 oktober 2010

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen van 18 januari 2011.

2. De feiten

2.1 Tussen Agis en [gedaagde partij] is een zorgverzekering gesloten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder polisnummer [nummer].

2.2 Ter zake van de verschuldigde premies en eigen risico is [gedaagde partij] over de periode vanaf 1 april 2009 tot en met 31 juli 2010 nog een bedrag verschuldigd van per saldo € 1.909,99.

2.3 Tussen partijen heeft overleg plaatsgevonden over een afbetalingsregeling. Dat heeft geleid tot overeenstemming die is bereikt in de tweede week van augustus. Onderdeel van die regeling was dat [gedaagde partij] met ingang van 24 augustus maandelijks een bedrag van € 255,00 zou aflossen, naast de reguliere betaling van zijn maandpremies.

2.4 [gedaagde partij] heeft op 24 augustus 2010 het afgesproken bedrag betaald en vervolgens op 23 september 2010 de volgende maandtermijn.

2.5 Bij brief van 16 augustus 2010 heeft de gemachtigde van Agis de bereikte overeenstemming bevestigd. In die brief schrijft de gemachtigde voorts (onder meer):

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat deze brief binnen 5 werkdagen na heden ondertekend door u aan ons is geretourneerd.

2.6 Op 7 september 2010 heeft Agis [gedaagde partij] gedagvaard.

3. De vordering en het verweer

3.1 Agis vordert veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling aan Agis van een bedrag van € 2.491,14 vermeerderd met de wettelijke rente over de (resterende) hoofdsom vanaf 24 augustus 2010 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde partij] in de kosten van de procedure.

3.2 [gedaagde partij] voert verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, waar nodig, worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Agis legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde partij] de gemaakt afspraken niet is nagekomen en dat daarom het openstaande bedrag, vermeerderd met rente en kosten, direct opeisbaar is geworden. Het tekortschieten is gelegen in het niet tijdig retour ontvangen van de brief van 16 augustus 2010 waarin Agis aan [gedaagde partij] de gemaakte afspraken heeft bevestigd. [gedaagde partij] betwist dat. Hij heeft op tijd het overeengekomen bedrag betaald en heeft ook, conform het verzoek van de gemachtigde de brief van 16 augustus 2010 voor akkoord ondertekend (volgens de datering op 17 augustus 2010) en teruggestuurd.

4.2 De kantonrechter overweegt als volgt. [gedaagde partij] heeft betaald zoals afgesproken. Agis erkent de ontvangst van de termijn van augustus en ook van de nadien verschenen termijnen. Ter zitting is onduidelijkheid gebleken over de betaling van de termijn voor oktober maar dat heeft Agis niet ten grondslag gelegd aan haar stellingen, zodat de kantonrechter dat verder buiten beschouwing laat. Het besluit van Agis om te gaan dagvaarden is uitsluitend gebaseerd op het niet terugontvangen van de brief van 16 augustus 2010. Het uitblijven van de ontvangst rechtvaardigt echter niet de door Agis genomen stappen. In de eerste plaats volgt uit de schriftelijke bevestiging van de afspraken niet dat het voor akkoord ondertekenen van de brief, onderdeel was van de gemaakte afspraken. Dat dat wel zo was afgesproken, is gesteld noch gebleken. Uit de brief lijkt veeleer te volgen volgt dat sprake is van een additioneel verzoek. Als dat verzoek dan niet wordt ingewilligd, is er geen sprake van een schending van een gemaakte afspraak en kan Agis zich niet beroepen op het vervallen van de betalingsregeling.

4.3 Bovendien heeft te gelden dat waar [gedaagde partij] een begin heeft gemaakt van de uitvoering van de afspraken door te betalen op de afgesproken dag in augustus 2010 – afspraken die bovendien op zijn initiatief tot stand zijn gekomen - er toch geen aanleiding is om te veronderstellen dat [gedaagde partij] zich alsnog aan zijn afspraken zal onttrekken. Dan ligt het veel meer voor de hand om even na te gaan waar de gevraagde schriftelijke bevestiging blijft. In de omstandigheden van het geval, valt het voor de kantonrechter niet te begrijpen waarom (de gemachtigde van) Agis niet de moeite neemt om een telefoontje te plegen of er nog een briefje aan te wijden maar wel tijd en kosten maakt voor het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding.

4.4 Van een niet nakoming van de gemaakte afspraken is niet gebleken, de vordering van Agis is dus niet opeisbaar en zal worden afgewezen. Agis wordt in het ongelijk gesteld en wordt daarom veroordeeld in de kosten van de procedure die aan de zijde van [gedaagde partij] worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1 wijst de vordering af;

5.2 veroordeelt Agis in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde partij] tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken op