Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4503

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
05-11-2010
Datum publicatie
19-11-2010
Zaaknummer
694915 Cv Expl. 10-5376
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huur van woonruimte. Verplichting om hoofdverblijf te hebben.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RVR 2011/18
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie [Nijmegen]

zaakgegevens 694915 \ CV EXPL 10-5376 \ 199 jt

uitspraak van 5 november 2010

vonnis

in de zaak van

de stichting Stichting Portaal

gevestigd te Baarn

gemachtigde mr. L.M. Jongerius

eisende partij

tegen

1.

[gedaagde sub 1]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. E.C.P.M. Kok

2.

[gedaagde sub 2]

wonende te [woonplaats]

gemachtigde mr. E.C.P.M. Kok

gedaagde partijen

Partijen worden hierna Portaal en [gedaagden c.s.] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 20 augustus 2010

- het proces-verbaal van de comparitie van 27 september 2010.

2. De feiten

2.1 [gedaagden c.s.] huren sinds 16 april 1974 van (de rechtsvoorganger van) Portaal de woning aan de [straat en nummer] te [woonplaats] (hierna: de woning) voor een huidige huurprijs van circa € 300,- maand.

2.2 [gedaagden c.s.] zijn beiden inmiddels negen jaar werkzaam op een camping te [plaats]. Zij zijn aldaar ook werkzaam buiten kantooruren en tijdens de weekeinden. Het is voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden nodig dat zij 24 uur per dag op de camping aanwezig zijn. De werkgever heeft hen in verband met hun werkzaamheden tegen betaling van een lagere huur dan gebruikelijk de beschikking gegeven over een stacaravan op de camping, waarin zij overnachten.

3. De vordering en het verweer

3.1 Portaal vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de huurovereenkomst ontbindt en [gedaagden c.s.] veroordeelt de woning te ontruimen.

3.2 [gedaagden c.s.] hebben de woning sinds negen jaar, zonder instemming en medeweten van Portaal, niet gebruikt. Ze hebben zich als slecht huurders gedragen door al die tijd de woning te onttrekken aan de krappe sociale huurmarkt. Ze zijn aldus ernstig tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen jegens Portaal.

3.3 [gedaagden c.s.] voeren gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling

4.1 Niet in discussie tussen partijen is dat de woning niet voor een ander doel dan wonen gebruikt mag worden. Wel verschillen partijen van mening of [gedaagden c.s.] gehouden zijn hun hoofdverblijf in de woning te hebben. De kantonrechter is met Portaal van oordeel dat [gedaagden c.s.] hiertoe verplicht zijn op grond van de volgende feiten en omstandigheden, gelet op HR 22 juni 1984, NJ 1984, 766. Portaal heeft er belang bij dat haar huurders hun hoofdverblijf in de van Portaal gehuurde woningen hebben. Zij zijn dan namelijk feitelijk in staat de verantwoordelijkheid voor het gehuurde te dragen en zullen zich ook meer verantwoordelijk voelen voor de woning. Het is algemeen bekend dat huurwoningen die langdurig onbewoond zijn doelwit kunnen worden van vandalisme, alsmede dat huurders in het algemeen huurwoningen beter onderhouden als zij daarin hun hoofdverblijf hebben. Voorts is in aanmerking genomen dat de woning behoort tot de sociale huursector, waarbij [gedaagden c.s.] niet hebben betwist dat de wachttijd voor een woning als deze minimaal 10 jaar is.

4.2 Nu [gedaagden c.s.] sinds negen jaar verblijven in hun stacaravan te [plaats] kan de conclusie geen andere zijn dan dat [gedaagden c.s.] zijn tekortgeschoten in hun verplichting om hun hoofdverblijf in de woning te hebben. Het primaire verweer van [gedaagden c.s.] dat geen sprake is van een tekortkoming gaat dan ook niet op. Dat [gedaagden c.s.] twee keer per week in de woning komen om op te ruimen en de woning bij te houden zonder te overnachten, aldaar ingeschreven staan en de post voor hen aldaar wordt ontvangen, leidt niet tot een ander oordeel. Dit is namelijk onvoldoende om aan te nemen dat zij aldus hun hoofdverblijf in de woning hebben. Aan de belangrijkste omstandigheid om te bepalen of [gedaagden c.s.] hun hoofdverblijf in de woning hebben, te weten dat zij daar regelmatig ’s nachts slapen, is namelijk niet voldaan.

4.3 Anders dan [gedaagden c.s.] menen, kunnen zij zich er ook niet op beroepen dat het onredelijk zou zijn om internationale chauffeurs en defensiepersoneel op zee of dat tijdelijk naar het buitenland wordt uitgezonden te verwijten dat zij hun hoofdverblijf niet hebben in de door hen gehuurde woningen. Daargelaten of de veronderstelling juist is dat dat verwijt in alle bedoelde gevallen onredelijk zou zijn, is de situatie van deze beroepsbeoefenaren niet te vergelijken met de situatie van [gedaagden c.s.] Genoemde beroepsbeoefenaren verlaten tijdelijk hun woning in verband met hun werkzaamheden met de bedoeling om er weer terug te keren als de rit, vaart respectievelijk uitzending geëindigd is. Van [gedaagden c.s.] kan echter niet gezegd worden dat zij tijdelijk elders verblijven in verband met werkzaamheden van bepaalde duur, maar zij verblijven sinds negen jaar dag en nacht voor onbepaalde tijd in hun stacaravan op de camping te [plaats]. Zij hebben de woning aangehouden om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd weer terug te keren in de woning. Dat dit moment aanstaande is, maakt hun tekortschieten niet ongedaan.

Ook het verweer van [gedaagden c.s.] dat zij dachten dat zij “niets verkeerd deden”, leidt niet tot een ander oordeel. Voor toewijzing van een vordering tot ontbinding is immers toerekenbaarheid van de tekortkoming niet vereist. Bovendien moeten [gedaagden c.s.] worden geacht redelijkerwijs te hebben geweten dat zij verplicht zijn hun hoofdverblijf te hebben in de woning, gezien de feiten en omstandigheden onder 4.1 genoemd.

4.4 Anders dan [gedaagden c.s.] betogen, hoefde Portaal [gedaagden c.s.] niet eerst te waarschuwen of in gebreke te stellen alvorens een vordering tot ontbinding aanhangig te maken, aangezien sprake is van een onherstelbare niet-nakoming van hun verplichting de woning overeenkomstig haar bestemming te gebruiken. Nu [gedaagden c.s.] één van de hoofdverplichtingen uit de met Portaal gesloten huurovereenkomst hebben geschonden, gaat hun (subsidiaire) verweer dat hun tekortkoming niet ernstig genoeg is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen niet op.

4.5 De conclusie is dat de vordering wordt toegewezen. Ook de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad wordt dus toegewezen, ondanks het verzet daartegen van [gedaagden c.s.] Het belang van Portaal dat de woning, die tot de sociale huursector behoort, weer overeenkomstig haar bestemming wordt gebruikt weegt zwaarder dan het belang van [gedaagden c.s.] om de woning die zij al 36 jaar huren te behouden, mede in aanmerking genomen dat zij onderdak hebben in hun stacaravan te [plaats] waarvoor zij huur betalen. Dat de ontruiming van de woning leidt tot een onomkeerbaar resultaat is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

4.6 [gedaagden c.s.] worden als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter

ontbindt de huurovereenkomst tussen partijen,

veroordeelt [gedaagden c.s.] om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de woning te ontruimen en ontruimd te houden,

veroordeelt [gedaagden c.s.] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de kant van Portaal begroot op € 87,93 aan kosten dagvaarding, € 298,- aan vastrecht en € 300,- aan salaris gemachtigde,

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 5 november 2010.