Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4433

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-11-2010
Datum publicatie
19-11-2010
Zaaknummer
206345
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In kort geding niet vooruitgelopen worden op de uitkomst van de bodemprocedure, in die zin dat het thans al voldoende duidelijk is dat gedn.conv./eis.reconv. als gevolg van de opzegging van de vennootschap (onder meer) eis.conv./ged.reconv. aandeel in de manege zal moeten overnemen en dat zij, laat staan hged.3conv./eis.3 reconv. en ged.4conv./eis.4reconv., in verband daarmee gehouden is alles in het werk te stellen voor het ontslag van eis.conv./ged.reconv. uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor verplichtingen uit de hypothecaire leningen die eis.conv./ged.reconv. en gedn.conv./eis.reconv. in het kader van de vennootschap destijds van Rabobank hebben ontvangen.

Wel is voldoende aannemelijk dat eis.conv./ged.reconv. voor de afwikkeli

ng van de vennootschap er rechtmatig belang bij heeft dat de kosten van de veiling te Brightwells inzichtelijk worden gemaakt. Gelet op de weergegeven stand van zaken in de bodemprocedure, niet gezegd dat het thans duidelijk is dat eis.conv./ged.reconv. met betrekking tot de afwikkeling van de vennootschap geen vordering heeft op gedn.conv./eis.reconv.. Daardoor is thans niet summierlijk van de ondeugdelijkheid gebleken van de vordering tot zekerheid waarvan eis.conv./ged.reconv. beslag heeft gelegd op onder andere de manege en diverse paarden.

Gevolg daarvan is ook dat thans niet geoordeeld kan worden dat de beslagen vexatoir zijn.

Een belangenafweging maakt dat niet anders. Het belang van gedn.conv./eis.reconv.. om de paarden te kunnen verhandelen en gevrijwaard te worden van de verdere kosten van stalling en verzorging, weegt niet zwaarder dan het belang van eis.conv/ged.reconv. tot secureren van zijn rechten en vorderingen terzake van de afwikkeling van de vennootschap. Wel zal de voorzieningenrechter aan de belangen van gedn.conv./eis.reconv. tegemoetkomen door het beslag op de paarden voorwaardelijk op te heffen, te weten tegen voldoende zekerheidstelling door gedn.conv./eis.reconv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 206345 / KG ZA 10-654

Vonnis in kort geding van 12 november 2010

in de zaak van

[eis.conv.ged.reconv.],

wonende te [woonplaats]

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. F.D.P. Nobel te Breda,

tegen

1. de commanditaire vennootschap

[ged.1conv./eis.1reconv.].,

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [ged.2conv./eis.2reconv.],

wonende te [woonplaats-/vestigingsplaats],

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[ged.3conv./eis.3reconv.],

gevestigd te [woonplaats-/vestigingsplaats],

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. L.M. Schelstraete te Tilburg,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[ged.4conv./eis.4reconv.].,

gevestigd te [vestigingsplaats]

gedaagde in conventie,

advocaat mr. R.A. Jong te Tilburg.

Partijen zullen hierna [eis.conv./ged.reconv.], de vennootschap ([ged.1conv./eis.1reconv.]), [ged.2conv./eis.2reconv.], [ged.3conv./eis.3reconv.] en [ged.4conv./eis.4reconv.] genoemd worden. De vennootschap, [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] worden hierna gezamenlijk [[gedn.conv./eis.reconv.]. genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eis.conv./ged.reconv.]

- de pleitnota van [gedn.conv./eis.reconv.].

- de pleitnota van [ged.4conv./eis.4reconv.]

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], die een affectieve relatie met elkaar hadden, zijn op 11 april 2005 een overeenkomst van commanditaire vennootschap aangegaan, tezamen met [ged.3conv./eis.3reconv.], onder de naam [eis.conv./ged.reconv.]-[ged.1conv./eis.1reconv.] [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zijn daarbij beherend vennoten geworden van [eis.conv./ged.reconv.]-[ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] commanditair vennoot. De vader van [ged.2conv./eis.2reconv.] is enig bestuurder van [ged.3conv./eis.3reconv.].

2.2. [eis.conv./ged.reconv.]-[ged.1conv./eis.1reconv.] had als doel – samengevat – het voor gezamenlijke rekening uitoefenen van een manegebedrijf, alsmede de in- en verkoop en training van ren-, dressuur- en springpaarden.

2.3. [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hebben als beherend vennoten van [eis.conv./ged.reconv.]-[ged.1conv./eis.1reconv.] de manege aan de Middelkampseweg 5 te Gameren (hierna: de manege) aangekocht. De manege is aan hen in eigendom geleverd bij notariële akte van 3 juni 2005. Bij notariële akte van 10 juni 2005 hebben [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] recht van hypotheek op de manege verleend ten behoeve van Rabohypotheekbank N.V. en (destijds) Coöperatieve Rabobank-Bommelerwaard-Noord U.A. (hierna gezamenlijk: Rabobank), tot zekerheid van verstrekte dan wel nog te verstrekken geldleningen door Rabobank aan [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] als beherend vennoten van de vennootschap als ook aan hen in privé.

2.4. Op 3 april 2007 heeft [eis.conv./ged.reconv.] de manege (en de gemeenschappelijke woning) verlaten. Hij heeft daarbij (onder andere) een auto en een aantal paarden meegenomen.

Aan de affectieve relatie van [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] is vervolgens een einde gekomen.

2.5. Bij brief van hun toenmalige raadsman van 25 september 2007 hebben [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] de overeenkomst van commanditaire vennootschap met [eis.conv./ged.reconv.] per 1 april 2008 opgezegd. Voorts hebben zij bij brief (van hun toenmalige raadsman) van 1 oktober 2007 jegens [eis.conv./ged.reconv.] de wens geuit om de onderneming van de vennootschap voort te zetten. Partijen zijn er vervolgens niet in geslaagd tot afwikkeling van de vennootschap te komen.

2.6. In januari 2009 heeft [ged.2conv./eis.2reconv.] bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland [eis.conv./ged.reconv.] doen uitschrijven als beherend vennoot van [eis.conv./ged.reconv.]-[ged.1conv./eis.1reconv.]

en daarbij de naam van de vennootschap doen veranderen in [ged.2conv./eis.2reconv.]-Sporthorses C.V.

2.7. In verband met de afwikkeling van de vennootschap heeft [eis.conv./ged.reconv.] met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 11 februari 2009 ten laste van de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] op of omstreeks 17 en 20 februari 2009 conservatoir beslag gelegd op (onder meer) de manege en diverse paarden.

2.8. Over de afwikkeling van de vennootschap is een bodemprocedure aanhangig voor de rechtbank Arnhem (zaak- / rolnummer 187731 / HA ZA 09-1332). Ter comparitie van partijen in die procedure zijn [eis.conv./ged.reconv.] en [[gedn.conv./eis.reconv.]. overeengekomen dat het gemeenschappelijk vermogen moet worden getaxeerd. Het gaat om paarden, de manege en overige activa, zoals (één of meer) vrachtwagens, alsmede goodwill of badwill van de onderneming. In verband daarmee heeft de rechtbank bij tussenvonnissen van 21 april

en 16 juni 2010 een aantal deskundigen benoemd.

2.9. In het kader van een kort geding zijn [eis.conv./ged.reconv.] en [[gedn.conv./eis.reconv.]. op 13 november 2009 de veiling van een aantal paarden overeengekomen bij veilinghuis Brightwells in Engeland (GB) en de verdeling van de opbrengst daarvan. De veiling heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij brief van 11 februari 2010 heeft de raadsman van [[gedn.conv./eis.reconv.]. aan de raadsman van [eis.conv./ged.reconv.] opgave gedaan van de opbrengst en de kosten van de veiling.

2.10. De vader van [ged.2conv./eis.2reconv.] is naast bestuurder van [ged.3conv./eis.3reconv.] ook bestuurder van [ged.4conv./eis.4reconv.]. Bij brief van 31 mei 2010 heeft [ged.4conv./eis.4reconv.] de vennootschap, [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in kennis gesteld van de cessie aan [ged.4conv./eis.4reconv.] van de hypothecaire vorderingen van Rabobank op [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.].

2.11. Bij brief van 10 juni 2010 heeft [ged.4conv./eis.4reconv.] [eis.conv./ged.reconv.] gesommeerd om

binnen acht dagen achterstallige aflossing- en rentetermijnen te betalen met betrekking tot de overgenomen leningen van Rabobank. Daarbij heeft [ged.4conv./eis.4reconv.] bericht dat zij tot opzegging van de leningen en de rekening-courantverhouding zal overgaan als geen gevolg wordt gegeven aan de sommatie. Voorts heeft [ged.4conv./eis.4reconv.] bij deze brief medegedeeld dat het rentepercentage op de leningen en de rekening-courantverhouding, waarvan de rentevastperiode van vijf jaar inmiddels was verstreken, is verhoogd naar 15%.

[eis.conv./ged.reconv.] heeft daarmee niet ingestemd. Voorts heeft hij geen gevolg gegeven aan de sommatie tot betaling van achterstallige aflossing en rente. Als gevolg hiervan heeft [ged.4conv./eis.4reconv.] bij brief van 29 juni 2010 de leningen en rekening-courantverhouding opgezegd en daarbij [eis.conv./ged.reconv.] gesommeerd tot betaling ineens van de openstaande schulden van ruim € 800.000,00.

3. Het geschil in conventie

3.1. [eis.conv./ged.reconv.] vordert, na verduidelijking ter zitting van het petitum in de dagvaarding, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. [ged.3conv./eis.3reconv.] en [ged.4conv./eis.4reconv.] te gebieden om na betekening van dit vonnis, totdat ten principale anders mocht worden beslist:

Primair: [eis.conv./ged.reconv.] per direct te ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap in verband met de lening van [ged.4conv./eis.4reconv.], op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag – of een deel daarvan – dat zij hiermee in gebreke blijven;

Subsidiair: de executiemaatregelen jegens [eis.conv./ged.reconv.] – gegrond op de leningsovereenkomst tussen [ged.4conv./eis.4reconv.] en de vennootschap – te staken en gestaakt te houden totdat het vonnis in de aanhangige bodemprocedure (zaaknummer: 187731 / HA ZA 09-1332) in kracht van gewijsde is gegaan,

op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag

– of een gedeelte daarvan – dat zij hiermee in gebreke blijft;

2. de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] te veroordelen om binnen één maand na betekening van dit vonnis, de manege met bijgebouwen, staande en gelegen aan de Middelkampseweg 5 te Gameren, in eigendom aan de vennootschap over te dragen en alle daarvoor noodzakelijke formaliteiten te verrichten, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag – of een gedeelte daarvan – dat zij hiermee in gebreke blijven;

3. de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] te bevelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, rekening en verantwoording af te leggen voor de in rekening gebrachte kosten met betrekking tot de veiling te Brightwells, door toezending van de eindafrekening van het veilinghuis te Brightwells, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag – of een gedeelte daarvan – dat zij hiermee in gebreke blijven;

4. de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] te verbieden om roerende zaken te vervreemden, bezwaren, onder bewind te stellen of te verhuren, zolang op deze zaken (conservatoir) beslag ligt ten gunste van [eis.conv./ged.reconv.], op straffe van een dwangsom van € 500.000,00 per overtreding;

5. alle gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, één en ander te voldoen, binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis.

3.2. [eis.conv./ged.reconv.] legt aan de vorderingen sub 1 en 2 ten grondslag dat [ged.3conv./eis.3reconv.] op basis van de overeenkomst van commanditaire vennootschap gehouden is hem te (doen) ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire schulden aan thans [ged.4conv./eis.4reconv.]. [eis.conv./ged.reconv.] stelt daartoe dat [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] de vennootschap hebben voortgezet, waardoor op basis van de vennootschapsakte de activa van de onderneming van de vennootschap toekomt aan hen, tegen overname van de schulden en betaling aan [eis.conv./ged.reconv.] van een uitkoopsom ter grootte van zijn aandeel in het vennootschapsvermogen.

Ten aanzien van [ged.4conv./eis.4reconv.] stelt [eis.conv./ged.reconv.] dat die onrechtmatig jegens hem handelt door hem niet te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheciare schulden, omdat de vader van [ged.2conv./eis.2reconv.] behalve bestuurder van [ged.4conv./eis.4reconv.] ook bestuurder is van [ged.3conv./eis.3reconv.] zodat ook [ged.4conv./eis.4reconv.] weet dat [eis.conv./ged.reconv.] uit de hoofdelijkheid ontslagen had moeten worden nu [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] – aldus [eis.conv./ged.reconv.] – de vennootschap hebben voortgezet.

[eis.conv./ged.reconv.] stoelt de vordering onder 3 op artikel 843a Rv, stellende dat hij voor de afwikkeling van de vennootschap, meer in het bijzonder ter vaststelling van de

– volgens [eis.conv./ged.reconv.] – aan hem toekomende uitkoopsom, een specificatie nodig heeft van de kosten zoals die vermeld staan in de voornoemde brief van 11 februari 2010 over de gehouden veiling in Brightwells.

Voor de vordering sub 5 voert [eis.conv./ged.reconv.] aan dat herhaaldelijk zonder zijn toestemming paarden zijn verkocht waarop beslag was gelegd.

3.3. [[gedn.conv./eis.reconv.]. en [ged.4conv./eis.4reconv.] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [[gedn.conv./eis.reconv.]. vorderen – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

1. opheffing van de door [eis.conv./ged.reconv.] gelegde conservatoire beslagen op roerende en onroerende zaken;

2. veroordeling van [eis.conv./ged.reconv.] om aan de vennootschap, als voorschot, een bedrag van € 75.000,00 te betalen, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, tegen bewijs van kwijting en ter gedeeltelijke vergoeding aan de vennootschap van de stallings- en beredderingskosten die ten gevolge van het beslag op de paarden zijn gemaakt, althans daarvoor genoegzame zekerheid te stellen.

3. veroordeling van [eis.conv./ged.reconv.] in de kosten van deze procedure.

4.2. [[gedn.conv./eis.reconv.]. leggen daaraan ten grondslag dat [eis.conv./ged.reconv.] geen vordering op hen heeft ter zake van de afwikkeling van de vennootschap en dat zij schade lijden, met name door het beslag op de paarden, nu de paarden als gevolg van de beslaglegging niet verkocht kunnen worden, waardoor stallings- en verzorgingskosten doorlopen.

4.3. [eis.conv./ged.reconv.] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] betwisten de stelling van [eis.conv./ged.reconv.] dat zij de vennootschap hebben voortgezet. Volgens hen is de vennootschap van aanvang af verlieslijdend geweest en is het daarom maar de vraag of die zal worden voortgezet en staat ook allerminst vast dat [eis.conv./ged.reconv.] een uitkoopsom tegemoet kan zien. Zij sluiten niet uit dat zij juist een vordering op [eis.conv./ged.reconv.] zullen hebben. De bodemprocedure van partijen draait dan ook om de vraag hoe de vennootschap afgewikkeld dient te worden – want dat de vennootschap is opgezegd staat wel vast – en of [ged.2conv./eis.2reconv.] in dat verband het aandeel van [eis.conv./ged.reconv.] in het gemeenschappelijk vermogen zal (moeten) overnemen en zo ja voor welke waarde en per welke datum, nu partijen ook daarover van mening verschillen. Om die reden zijn in de bodemprocedure deskundigen benoemd ter bepaling van de waarde van de verschillende bestanddelen van het vennootschapsvermogen, met inachtneming van diverse peildata.

[ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.] hebben met betrekking tot de taxaties onweersproken gesteld dat nog niet alle deskundigenrapporten zijn ontvangen. Bij deze stand van zaken kan in kort geding niet vooruitgelopen worden op de uitkomst van de bodemprocedure, in die zin dat het thans al voldoende duidelijk is dat [ged.2conv./eis.2reconv.] als gevolg van de opzegging van de vennootschap (onder meer) [eis.conv./ged.reconv.]’s aandeel in de manege zal moeten overnemen en dat zij, laat staan [ged.3conv./eis.3reconv.] en [ged.4conv./eis.4reconv.], in verband daarmee gehouden is alles in het werk te stellen voor het ontslag van [eis.conv./ged.reconv.] uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor verplichtingen uit de hypothecaire leningen die [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in het kader van de vennootschap destijds van Rabobank hebben ontvangen. Het kan wel zijn dat [ged.2conv./eis.2reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.], nadat [eis.conv./ged.reconv.] was vertrokken uit de manege met medeneming van enkele paarden en een auto, de vennootschap hebben opgezegd en voorts de wens hebben geuit om de vennootschap voort te zetten, en dat zij, althans [ged.2conv./eis.2reconv.], [eis.conv./ged.reconv.] als beherend vennoot hebben uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en daar de naam van de vennootschap hebben gewijzigd, maar dit alles leidt, gelet op het verweer, nog niet tot het oordeel dat [ged.2conv./eis.2reconv.] de onderneming heeft voortgezet en [eis.conv./ged.reconv.]’s aandeel in het vennootschapsvermogen feitelijk al heeft overgenomen en dat [eis.conv./ged.reconv.] om die reden op basis van het vennootschapscontract ontslagen dient te worden van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden aan [ged.4conv./eis.4reconv.]. Uit de door [eis.conv./ged.reconv.] ingeroepen bepalingen van de vennootschapsakte volgt overigens niet zonder meer een verplichting van de voortzettende vennoot daartoe, daargelaten of de vennoot dat in zijn macht zou hebben. Datzelfde geldt a fortiori voor de commanditaire vennoot [ged.3conv./eis.3reconv.]. Dat de vordering door een vennootschap van de directeur/eigenaar van [ged.3conv./eis.3reconv.] is overgenomen, maakt dat op zichzelf niet anders.

Het gevorderde ontslag uit de hoofdelijkheid is overigens gericht op het tot stand brengen van een nieuwe rechtsverhouding en gaat daarmee het kader van een voorlopige voorziening te buiten.

5.2. Voor wat betreft [ged.4conv./eis.4reconv.] heeft tegen de geschetste achtergrond te gelden dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de overname door haar van de hypothecaire leningen die Rabobank heeft verstrekt aan [eis.conv./ged.reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], alsmede de daarop gevolgde renteverhoging, waarvan gesteld noch gebleken is dat Rabobank daartoe niet bevoegd zou zijn geweest als de vorderingsrechten uit de leningen niet aan [ged.4conv./eis.4reconv.] waren gecedeerd, en het aansprakelijk houden van [eis.conv./ged.reconv.] voor voldoening van de verplichtingen uit deze leningen, onrechtmatig is jegens [eis.conv./ged.reconv.]. Feit is dat [eis.conv./ged.reconv.] nog steeds hoofdelijk aansprakelijk is voor deze schulden, aanvankelijk jegens Rabobank en thans jegens [ged.4conv./eis.4reconv.]. Daarbij doet een interne draagplicht – [eis.conv./ged.reconv.] stelt dat die op [ged.2conv./eis.2reconv.] rust en niet op hem, omdat [ged.2conv./eis.2reconv.] in de optiek van [eis.conv./ged.reconv.] de vennootschap heeft voortgezet en de schulden sindsdien zijn opgelopen – niet af aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de schuldenaar jegens de schuldeiser. Ook het feit dat de vader van [ged.2conv./eis.2reconv.] bestuurder is van zowel [ged.3conv./eis.3reconv.] als [ged.4conv./eis.4reconv.], maakt op zichzelf nog niet dat [ged.4conv./eis.4reconv.] onrechtmatig handelt tegenover [eis.conv./ged.reconv.] door hem te houden aan de verplichtingen uit de geldleningen. Daarvoor is meer nodig dan de enkele wetenschap die de vader van [ged.2conv./eis.2reconv.] als bestuurder van [ged.3conv./eis.3reconv.] heeft met betrekking tot (de perikelen omtrent) de afwikkeling van de vennootschap, maar bijkomende feiten en omstandigheden zijn in dat verband niet gesteld. Daarbij geldt ook hier dat door de aard van de vordering een veroordeling tot het verlenen van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het kader van een kort geding te buiten gaat.

5.3. Het vorenstaande leidt ertoe dat de primaire vordering onder 1 afgewezen zal worden. Gezien het hiervoor overwogene moet ook de subsidiaire vordering sub 1 worden afgewezen. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat niet is gebleken van een concrete dreiging met executoriale maatregelen. In tegendeel, ter zitting is aan de zijde van gedaagden verklaard dat voorlopig niet tot uitoefening van het hypotheekrecht zal worden overgegaan in afwachting van de taxatierapporten. Op grond van al het vorenstaande dient ook de vordering onder 2 afgewezen te worden.

5.4. De vordering onder 3 zal wel worden toegewezen. Het is voldoende aannemelijk dat [eis.conv./ged.reconv.] voor de afwikkeling van de vennootschap er rechtmatig belang bij heeft dat de kosten van de veiling te Brightwells inzichtelijk worden gemaakt. De brief van 11 februari 2010 vermeldt slechts totaalbedragen. Het verweer van [ged.2conv./eis.2reconv.] dat er geen documenten (van het veilinghuis) bestaan die de door [eis.conv./ged.reconv.] verlangde informatie wel bevatten, overtuigt niet. Aangenomen moet worden dat een professioneel veilinghuis een behoorlijk gespecificeerde afrekening aan de inbrenger doet toekomen. Wel zal de termijn waarbinnen de afrekening overgelegd moet worden enigszins worden verlengd en zal de gevorderde dwangsom beperkt worden, een en ander zoals hierna vermeld.

5.5. Voor toewijzing van de vordering sub 4 ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding nu [eis.conv./ged.reconv.] tegenover de gemotiveerde betwisting van de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.], geen althans onvoldoende onderbouwing heeft gegeven van zijn stelling dat in het verleden zonder zijn toestemming paarden zijn verkocht waarop beslag rustte.

5.6. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zal [eis.conv./ged.reconv.] worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [[gedn.conv./eis.reconv.]. als ook aan de zijde van [ged.4conv./eis.4reconv.] worden tot op heden begroot op:

- vast recht € 263,00

- salaris 816,00

Totaal € 1.079,00

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Zoals uit het in conventie overwogene volgt, kan de voorzieningenrechter thans niet, vooruitlopend op de uitkomst in de bodemprocedure, vaststellen of [eis.conv./ged.reconv.] in verband met de afwikkeling van de vennootschap een vordering heeft op [[gedn.conv./eis.reconv.]. en ja voor welk bedrag. Evenwel is daarmee, gelet op de weergegeven stand van zaken in de bodemprocedure, niet gezegd dat het thans duidelijk is dat [eis.conv./ged.reconv.] met betrekking tot de afwikkeling van de vennootschap geen vordering heeft op [[gedn.conv./eis.reconv.]. Daardoor is thans niet summierlijk van de ondeugdelijkheid gebleken van de vordering tot zekerheid waarvan [eis.conv./ged.reconv.] beslag heeft gelegd op onder andere de manege en diverse paarden.

Gevolg daarvan is ook dat thans niet geoordeeld kan worden dat de beslagen vexatoir zijn.

Een belangenafweging maakt dat niet anders. Het belang van [[gedn.conv./eis.reconv.]. om de paarden te kunnen verhandelen en gevrijwaard te worden van de verdere kosten van stalling en verzorging, weegt niet zwaarder dan het belang van [eis.conv./ged.reconv.] tot secureren van zijn rechten en vorderingen terzake van de afwikkeling van de vennootschap. Wel zal de voorzieningenrechter aan de belangen van [[gedn.conv./eis.reconv.]. tegemoetkomen door het beslag op de paarden voorwaardelijk op te heffen, te weten tegen voldoende zekerheidstelling door [[gedn.conv./eis.reconv.]. De partijen zijn het erover eens dat de onder het beslag vallende paarden € 55.000,00 in totaal waard zijn. [[gedn.conv./eis.reconv.]. zullen tot dat bedrag zekerheid moeten stellen.

6.2. De vordering om bij wijze van voorschot op de reeds gemaakte kosten voor stalling en verzorging van de paarden waarop beslag rust, een bedrag van € 75.000,00 te voldoen, of ieder ander in goede justitie te bepalen bedrag, zal worden afgewezen. Dat en tot welk bedrag [[gedn.conv./eis.reconv.]. een vordering op [eis.conv./ged.reconv.] zouden hebben is niet uit de verf gekomen.

Gelet op de criteria voor toewijzing van een geldvordering in kort geding, kan er op dit punt niets worden toegewezen. Voor zekerheidsstelling door [eis.conv./ged.reconv.] voor de kosten van stalling en verzorging is geen grond.

6.3. [[gedn.conv./eis.reconv.]. zullen als de grotendeels in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. De kosten in reconventie worden aan de zijde van [eis.conv./ged.reconv.] tot op heden begroot op € 408,00 (1/2 x toepasselijk tarief salaris advocaat).

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. beveelt de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] om binnen vier weken na betekening van dit vonnis, rekening en verantwoording af te leggen voor de in rekening gebrachte kosten met betrekking tot de veiling te Brightwells, door toezending van de eindafrekening van het veilinghuis te Brightwells,

7.2. veroordeelt de vennootschap en [ged.2conv./eis.2reconv.] om aan [eis.conv./ged.reconv.] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij het bevel onder 7.1 niet uitvoeren, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

7.3. veroordeelt [eis.conv./ged.reconv.] in de proceskosten, aan de zijde van [[gedn.conv./eis.reconv.]. tot op heden begroot op € 1.079,00 en aan de zijde van [ged.4conv./eis.4reconv.] tot op heden begroot op € 1.079,00,

7.4. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.6. heft de op of omstreeks 17 en 20 februari 2009 op verzoek van [eis.conv./ged.reconv.] ten laste van [[gedn.conv./eis.reconv.]. gelegde conservatoire beslagen, voor zover die beslagen rusten op paarden, voorwaardelijk op, te weten tegen zekerheidsstelling door [[gedn.conv./eis.reconv.]. in de vorm van een bankgarantie volgens het zogenoemde ‘Rotterdams Garantieformulier 2008’ dan wel de zogenaamde ‘Beslaggarantie NVB 1999’ ten bedrage van € 55.000,00 tot zekerheid van de door [eis.conv./ged.reconv.] ingestelde vordering in de aanhangige bodemprocedure (zaaknummer: 187731 / HA ZA 09-1332), welke zekerheidsstelling dient te bestaan totdat het eindvonnis in die bodemprocedure in kracht van gewijsde is gegaan,

7.7. veroordeelt [[gedn.conv./eis.reconv.]. in de proceskosten, aan de zijde van [eis.conv./ged.reconv.] tot op heden begroot op € 408,00,

7.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 12 november 2010.