Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BO2114

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
30-07-2010
Datum publicatie
29-10-2010
Zaaknummer
596787 CV Expl. 09-1218
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

BW artt. 6:228, 230. Opleidingsovereenkomst. Dwaling: het opleidingsinstituut heeft niet voldaan aan zijn mededelingsplicht; overeenkomst vernietigbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010/258
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 596787 \ CV EXPL 09-1218 \ 282fh

uitspraak van 30 juli 2010

vonnis

in de zaak van

[opposante]

wonende te [woonplaats]

opposante

gemachtigde mr. E.A.A.W. van Luijtelaar

toevoegingsnummer [nummer]

tegen

de besloten vennootschap Best Business School B.V. handelend onder de naam The Stewardess Academy, Best Business College

gevestigd te Best

geopposeerde

gemachtigde Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Partijen worden ook hierna weer [opposante] en The Stewardess Academy genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het griffie-exemplaar van het vonnis van de kantonrechter van 5 maart 2010 en de daarin genoemde gedingstukken;

- de akte uitlating van [opposante];

- de akte uitlating van The Stewardess Academy met producties.

De verdere beoordeling

1. De kantonrechter blijft bij wat in het tussenvonnis van 5 maart 2010 (verder te noemen: het tweede tussenvonnis) is overwogen en beslist. De kantonrechter merkt nog het volgende op. The Stewardess Academy geeft eerst bij haar akte van 21 mei 2010 een toelichting op het punt van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Gegeven het verloop van het debat en de ondubbelzinnige en zonder voorbehoud gegeven beslissing dat geen algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen (zie het tweede tussenvonnis, rechtsoverweging 5), is die toelichting tardief. De kantonrechter zal in zoverre voorbijgaan aan wat The Stewardess Academy in die akte heeft gesteld.

2. In het tweede tussenvonnis is [opposante] in de gelegenheid gesteld haar verweer te concretiseren in het licht van het algemene deel van het overeenkomstenrecht en daarbij in te gaan op de vraag of, en zo ja, in hoeverre de overeenkomst, die is aangegaan voor een bepaalde tijd, tussentijds opzegbaar is.

3. Primair bevestigt [opposante], dat de overeenkomst naar haar aard niet tussentijds opzegbaar is. Zij meent echter dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat iedere mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren of tussentijds op te zeggen, is uitgesloten. Zij voert daartoe aan, dat zij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst slechts zeer summiere informatie heeft ontvangen en vervolgens is overgehaald om de overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomst verplicht haar tot het betalen van een fors bedrag voor het volgen van een opleiding waar zij niets aan heeft. Zij verwijst naar productie 10 bij de conclusie van repliek, waaruit, zo betoogt [opposante], blijkt dat The Stewardess Academy zich schuldig maakt aan dubieuze praktijken. De desbetreffende informatie is haar bekend geworden nadat zij de overeenkomst had gesloten en vormde voor haar aanleiding de overeenkomst te annuleren. Zij is van mening dat de opleiding kosteloos geannuleerd is, zodat de oorspronkelijke vordering van The Stewardess Academy voor afwijzing gereedligt.

4. Subsidiair staat [opposante] op het standpunt dat de overeenkomst onder invloed van dwaling is aangegaan. Uit berichtgeving in de media blijkt, zo voert zij aan, dat de opleiding slecht was en dat The Stewardess Academy bij geen enkele luchtvaartmaatschappij bekendheid en erkenning genoot. The Stewardess Academy is daarom in opspraak geraakt. Zij heeft bij [opposante] veel te hoge verwachtingen gewekt over de kansen om met de gevolgde opleiding aan de slag te kunnen komen. Van The Stewardess Academy, een duur betaald instituut, mag goede voorlichting en goed onderwijs worden verwacht, aldus nog steeds [opposante].

5. Aan het primaire verweer zal de kantonrechter voorbijgaan gelet op het volgende. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan is niet tussentijds opzegbaar, behalve als de overeenkomst een uitdrukkelijk beding van die strekking bevat. Ongeacht wat daarover in de algemene voorwaarden van The Stewardess Academy staat, moet, nu in deze zaak eerder is beslist dat de algemene voorwaarden van The Stewardess Academy geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen haar en [opposante], als uitgangspunt gelden dat die overeenkomst niet voorziet in tussentijdse opzegging. Indien [opposante] bij het aangaan ervan is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie en dit aan The Stewardess Academy moet worden toegerekend, staat haar het beroep op dwaling ter beschikking dat voor dergelijke gevallen in de wet is opgenomen.

6. Daarmee komt de kantonrechter toe aan het subsidiaire verweer. De overeenkomst die onder invloed van dwaling tot stand gekomen is, is vernietigbaar, aldus artikel 6:228 lid 1 BW. [opposante] verwijst in dit verband naar artikel 6:230 lid 2 BW (haar vermelding van artikel 6:630 berust kennelijk op een verschrijving). In redelijkheid mag er dan ook van uitgegaan worden dat, waar [opposante] op grond van dwaling ontbinding van de overeenkomst vordert, zij bedoelt vernietiging te vorderen, dan wel dat zij verzoekt dat de gevolgen van de overeenkomst in die zin zullen worden gewijzigd, dat zij niets aan The Stewardess Academy hoeft te betalen. Een beroep op dwaling met het rechtsgevolg dat de wet daaraan verbindt, en een verzoek als bedoeld in genoemd artikel 6:230 BW kunnen bij wege van verweer worden gedaan.

7. Reeds bij repliek in oppositie heeft [opposante] betoogd dat The Stewardess Academy aankomende cursisten onvoldoende inlicht over de inhoud en de status van de cursus waarvoor zij zich willen gaan inschrijven. Die cursisten verkeren in de veronderstelling dat zij zich inschrijven voor een mbo-opleiding, maar wanneer zij eenmaal zijn gestart, blijkt, dat zij nog een dure vervolgcursus moeten volgen, willen ze echt een mbo-diploma halen. De opleiding is niet bekend bij luchtvaartmaatschappijen. Cursisten worden gedurende de cursus onverwacht met extra kosten geconfronteerd, aldus [opposante].

8. In reactie hierop heeft The Stewardess Academy niet verder gereageerd dan door in algemene zin op te merken dat [opposante] zelf informatie heeft aangevraagd en een afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek, dat zij ruimschoots de tijd heeft gehad om de studiegids te bestuderen en/of hier tijdens het intakegesprek vragen over te stellen, en dat zij akkoord is gegaan met het feit dat de school geen volledige garantie kan geven voor het vinden van een stageplaats.

9. De kantonrechter is van oordeel dat een professioneel handelend opleidingsinstituut, dat een opleiding op mbo-niveau aanbiedt tegen een tarief van € 3.400,-, bij de werving van cursisten niet kan volstaan met het toezenden van de studiegids “Stewardess SRH” en de brochure “Maak vliegensvlug carrière als stewardess of grondstewardess” en vervolgens de aanvrager van deze informatie de gelegenheid te bieden om in een intakegesprek vragen te stellen. Gelet op de doelgroep, bestaande uit kandidaten met een beperkte vooropleiding, en op het voor deze doelgroep gehanteerde tarief, behoort zij haar studenten nauwkeuriger in te lichten dan zij in die brochures doet over de mogelijkheden die de cursist na het behalen van het diploma heeft op de arbeidsmarkt. The Stewardess Academy is niet of nauwelijks ingegaan op het verweer van [opposante] dat haar opleiding geen bekendheid bij en erkenning van luchtvaartmaatschappijen geniet. Zij heeft ook niet betwist dat zij [opposante] niet heeft ingelicht over de noodzaak van het volgen van een dure vervolgcursus om een mbo-diploma te halen.

10. Hieruit volgt dat The Stewardess Academy tegenover [opposante] heeft gezwegen waar zij had behoren te spreken. Aannemelijk is dat [opposante] de onderwijsovereenkomst niet was aangegaan als zij een juiste voorstelling van zaken had gehad. Het beroep op dwaling slaagt dan ook. Het verzet zal gegrond verklaard worden en de oorspronkelijke vordering zal alsnog worden afgewezen.

11. The Stewardess Academy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, met uitzondering van die van de verzetdagvaarding, omdat niet gesteld of gebleken is dat de reden van het niet-verschijnen van [opposante] in de verstekprocedure geheel of grotendeels in de risicosfeer van The Stewardess Academy ligt. De aan de zijde van [opposante] gevallen kosten worden begroot op nihil voor verschotten en drie punten à € 200,- volgens het liquidatietarief voor salaris gemachtigde, totaal € 600,-. Aangezien [opposante] met een toevoeging op grond van de Wet op de rechtsbijstand procedeert, zal dit bedrag moeten worden betaald aan de griffier.

BESLISSING

De kantonrechter

- verklaart het verzet gegrond;

- vernietigt het verstekvonnis van de kantonrechter van 12 december 2008 onder zaak-/rolnummer 585034 CV EXPL 08-9003;

en, opnieuw rechtdoende:

- wijst de vordering van The Stewardess Academy, aanhangig gemaakt bij exploot van dagvaarding 20 november 2008, alsnog af;

- veroordeelt The Stewardess Academy in de kosten van het geding met uitzondering van die van de verzetdagvaarding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [opposante] begroot op € 600,-, te betalen aan de griffier, waarvoor een acceptgirokaart wordt toegezonden;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2010.