Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BN4425

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
29-07-2010
Datum publicatie
19-08-2010
Zaaknummer
6660263 en 699555
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Professioneel curator werkt op basis van begroting en tijdschrijven. Ontslag na (geringe) verschrijvingen in zijn uren ten nadele van curanda, mede in verband met correcties in de beloning in twee voorgaande jaren. Veroordeling tot terugbetaling van € 53,55 teveel geincasseerde beloning voor 45 niet verantwoorde minuten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking A.

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

Zaaknummer 6660263 BM VERZ 10-9088

Cb.nummer 26827

Kenmerk PH/31/RvH

Ambtshalve beschikking ex. artikel 1:362 jo. 386 BW

De kantonrechter geeft de volgende beschikking ambtshalve in de ondercuratelestelling van:

[CURANDA],

geboren te [geboorteplaats en geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: curanda.

De beoordeling

1. Bij op 11 februari 2008 door de kantonrechter te Nijmegen gegeven beschikking is curanda wegens een geestelijke stoornis onder curatele gesteld met benoeming van [X], [postadres] tot curator (hierna te noemen: de curator).

2. De kantonrechter stelt vast dat de curator ten onrechte 45 minuten ad € 60,00 (= € 45,00, vermeerderd met BTW = € 53,55) meer heeft gedeclareerd dan hij heeft verantwoordt. Voor de overwegingen waarop deze beschikking berust, wordt verwezen naar de brief van 29 juli 2010 van de kantonrechter, welke als hier ingelast wordt beschouwd.

3. Gezien het voorgaande zal de kantonrechter op grond van artikel 1: 362 jo 386, eerste lid, BW de curator veroordelen de voornoemde ten onrechte gedeclareerde minuten terug te betalen aan curanda.

Beschikkende

De kantonrechter:

- veroordeelt de curator het teveel in rekening gebrachte voorschot van € 53,55 terug te betalen, door storting van dit bedrag op de beheersrekening ten name van curanda onder beheer van de provisioneel bewindvoerder binnen 14 dagen na de datum van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2010.

BESCHIKKING B.

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

Zaaknummer 699555 CU VERZ 10-45

Uitspraak van 29 juli 2010

Beschikking tot ambtshalve ontslag van de curator en benoeming van een provisioneel bewindvoerder

De kantonrechter geeft de volgende beschikking ambtshalve in de ondercuratelestelling van:

[CURANDA],

geboren te [geboorteplaats en geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: curanda.

1. Bij op 11 februari 2008 door de kantonrechter te Nijmegen gegeven beschikking is curanda wegens een geestelijke stoornis onder curatele gesteld met benoeming van [X], [postadres] tot curator (hierna te noemen: de curator).

2. Voor de overwegingen waarop deze beschikking berust, wordt verwezen naar de brief van 29 juli 2010 van de kantonrechter. Deze brief wordt als hier ingelast beschouwd.

3. De kantonrechter is van oordeel dat er gewichtige redenen zijn de curator te ontslaan.

4. In afwachting van de benoeming van een opvolgend curator zal de kantonrechter analoog aan het bepaalde in artikel 1:380 BW een provisionele bewindvoerder benoemen, die dezelfde rechten en plichten zal hebben als een curator.

Als zodanig zal worden benoemd: [Y], [geboorteplaats en geboortedatum], [postadres].

De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat [X] als curator van [CURANDA];

- benoemt tot provisioneel bewindvoerder [Y], [postadres];

- kent aan de provisionele bewindvoerder alle bevoegdheden toe die een curator krachtens de wet heeft;

- verklaart deze beschikking in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2010.

Bijlage bij beschikking nr. 699555 CU VERZ 10-45 en beschikking nr. 6660263 BM VERZ 10-9088 van 29 juli 2010

Geachte [X],

In deze brief handel ik het onderzoek af, dat ik heb aangekondigd in mijn brief van 1 maart 2010 met het onderwerp: Onderzoek naar gewichtige redenen voor ontslag in zake curatele van [CURANDA].

Omdat het niet is gelukt om in overleg met u een eerdere datum te vinden, heb ik u pas gehoord op de zitting van 22 juni 2010. U bent verschenen in gezelschap van uw advocate, [naam advocate]. Van het besprokene heeft de griffier aantekening gemaakt.

In de hiervoor genoemde brief heb ik verwezen naar twee citaten, waaruit ik voorshands de indruk had gekregen dat in uw declaratie over het jaar 2009 verschrijvingen hadden plaats gevonden ten nadele van curanda. Het ging om verschillen tussen de tijd die u heeft gespecificeerd in de minutenverantwoording, die u als bijlage heeft gevoegd bij uw declaratie en de in de declaratie zelf genoemde tijd.

Terzijde merk ik op dat uw beide half jaarsdeclaraties weliswaar het opschrift dragen “declaratie kosten curatele 2008”, maar uit de inhoud blijkt dat het om het jaar 2009 gaat.

Eerder had ik aan de hand van de vergelijking van de posten “contacten met de woonbegeleiding” en “contacten met rechthebbende” op de declaratie en de tijdschrijflijst geconstateerd dat er sprake was een verschil van 2 uur en 35 minuten, respectievelijk 1 uur en 35 minuten ten nadele van curanda.

Ter zitting heeft u verklaard dat deze constatering op zich wel juist is, maar dat het totaal aantal gespecificeerde minuten gelijk is aan de totaal gedeclareerde tijd.

Uw stelling heb ik gecontroleerd aan de hand van de minutenlijst en de declaratie. Na totalisering van de minutenlijsten van het eerste halfjaar en het tweede half jaar en vergelijking van de uitkomsten met uw twee halfjaardeclaraties, is het volgende gebleken.

Voor het eerste half jaar verantwoordt u in de minutenlijst 44 uur en 5 minuten. U heeft echter 44 uur en 25 minuten gedeclareerd.

Voor het tweede half jaar verantwoordt u 21 uur en 35 minuten en heeft u 22 uur gedeclareerd.

Hieruit blijkt dat u voor het eerste half jaar 20 minuten meer heeft gedeclareerd dan u verantwoordt en voor het tweede half jaar 25 minuten meer. In totaal heeft u dus over 2009 45 minuten meer als beloning gedeclareerd dan u verantwoordt.

Voor de beoordeling van deze verschrijvingen ten nadele van curanda hanteer ik de volgende ijkpunten.

- als in minuten wordt tijdgeschreven, is er geen grond voor afronding naar hele uren en al helemaal niet voor afronding naar boven

- de “afronding “ - als dat al de juiste term is – van 44 uur en 5 minuten naar 44 uur en 25 minuten is onbegrijpelijk en ook daarom ontoelaatbaar

- de verschrijvingen in de beide halfjaardeclaraties zijn ten nadele van curanda

- het betreft beloning die u persoonlijk toekomt; bij de berekening daarvan past een curator – aan wie immers de zorg voor de financiën is toevertrouwd van een persoon die daartoe zelf niet in staat is - verhoogde zorgvuldigheid

- ook nadat ik u in mijn brief van 1 maart 2010 had gewezen op verschrijvingen, heeft u niet uit u zelf gewezen op de verschillen in de totalen van de geschreven en gedeclareerde tijd; u heeft niet uit u zelf een correctie aangebracht

- aan de kwestie van uw beloning als professioneel curator zijn – alleen al in dit dossier – in de voorgaande jaren meerdere briefwisselingen voorafgegaan over de vaststelling van uw beloning; ik verwijs slechts naar mijn brieven van 18 mei 2009 en 28 juli 2008. Bij die gelegenheden heb ik telkens aanzienlijk moeten ingrijpen in de aantallen door u gedeclareerde uren.

Afgemeten aan deze ijkpunten tezamen acht ik de thans gebleken onvolkomenheden in uw beide halfjaardeclaraties over 2009 voldoende gewichtig om u als curator te ontslaan. U heeft door mijn brief van 1 maart 2010 ruim de gelegenheid gehad om uw declaratie nog eens na te zien en te corrigeren, maar dat heeft u nagelaten. Daarom zal ik u als curator van [CURANDA] ontslaan. Het ontslag zal worden neergelegd in een afzonderlijk op te maken beschikking die u separaat wordt toegezonden. Die beschikking kunt u gebruiken voor eventuele communicatie met derden.

Verder zal ik u op de voet van artikel 1: 362 jo 386, eerste lid, BW veroordelen tot terugbetaling aan curanda van de ten onrechte gedeclareerde 45 minuten ad € 60,00 = € 45,00, vermeerderd met BTW = € 53,55.

Indien u het niet eens bent met de overwegingen in deze brief, kunt u tegen de beschikking, waarin naar deze brief wordt verwezen, binnen drie maanden door een advocaat hoger beroep laten instellen bij het gerechtshof in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Mr. P.A.Huidekoper,

kantonrechter