Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2459

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-07-2010
Datum publicatie
27-07-2010
Zaaknummer
200972
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Handelsnaaminbreuk in de zin van art. 5 Hnw.

Verbod tot gebruik domeinnaam o.gr.v. 6:162 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 200972 / KG ZA 10-347

Vonnis in kort geding van 6 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGIE CONSULTING NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

eiseres,

advocaat mr. M. Sanna te Leeuwarden,

tegen

1. de vennootschap onder firma

KOBESPA SERVICE,

gevestigd en kantoorhoudende te Malden,

2. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. R.M. Mijnsbergen te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Energie Consulting Nederland worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Kobespa Service c.s. en, waar nodig, ieder afzonderlijk als Kobespa Service, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Energie Consulting Nederland

- de pleitnota van Kobespa Service c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Energie Consulting Nederland is een op 22 mei 2001 opgerichte onderneming met, blijkens het handelsregister, de volgende bedrijfsomschrijving: ‘het verkopen en opstellen van kostenanalyses en prijsvergelijkingen voor ondernemers en instellingen’. Blijkens haar website www.energieconsulting.com heeft Energie Consulting Nederland de faciliteiten en de know-how om voor ondernemingen de energienota’s te controleren op fouten, het energieverbruik te analyseren, scherp energie in te kopen en de energiemarkt in heldere en duidelijke taal naar de opdrachtgever te communiceren. Energie Consulting Nederland gebruikt naast haar volledige naam ook het volgende logo:

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ‘ed’.

2.2. Kobespa Service c.s. is een op 20 juli 2007 opgerichte vennootschap onder firma, met [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] als vennoten. Blijkens het handelsregister houdt zij zich bezig met ‘dienstverlening op het gebied van kostenbesparing’. Op haar website www.kobespa.nl is te zien dat zij deze diensten levert op het gebied van energie, afvalverwerking, telefonie en verzekeringen.

2.3. Op 17 maart 2010 heeft [gedaagde sub 2] de domeinnaam energiecollectiefnederland.nl geregistreerd. Op een uitdraai van de website www.energiecollectiefnederland.nl van 18 mei 2010 staat bovenaan een logo met de letters ECN, zoals hieronder afgebeeld:

Daaronder staat, onder meer, het volgende:

Welkom op de tijdelijke website van Energie Collectief Nederland

Binnenkort lanceren wij een nieuwe website met uitgebreide informatie over onze producten en diensten.

Over ECN

ECN is een landelijk inkoopcollectief voor electriciteit en gas. Tot de deelnemersbestand behoren bedrijventerreinen, stichtingen, branche- en ondernemersverenigingen als individuele bedrijven. Momenteel is ECN gemachtigd energiecontracten te sluiten voor ruim 200 bedrijfslocaties. Het inkoopvolume bedraagt 70.000.000 kWh electriciteit en 5.000.000 m3 gas.

(…)

Succesfactoren

De afgelopen 3 jaar heeft ECN 20% lager dan het marktgemiddelde en maar liefs 32% lager dan de gangbare tarieven bij automatische contractverlenging. Dit is mogelijk dankzij de nauwkeurige monitoring van de markt. (…)

(…)

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Energie Collectief Nederland

(…)

info@ecn.nu

www.ecn.nu

ECN is een initiatief van

Kobespa Service

2.4. De domeinnaam www.ecn.nu, waarnaar op de hiervoor geciteerde webpagina wordt verwezen, is geregistreerd op 25 februari 2010.

Bij een bezoek aan de website www.ecn.nu wordt men direct doorgelinkt naar de website www.energiecollectiefnederland.nl.

2.5. Bij brief van 19 mei 2010 heeft Energie Consulting Nederland Kobespa Service c.s. gesommeerd het voeren van de handelsnaam ECN en het gebruik van de domeinnaam ecn.nu te staken en gestaakt te houden.

2.6. Kobespa Service c.s. heeft haar website www.energiecollectiefnederland.nl daarna aangepast. Op een uitdraai van deze webpagina van 11 juni 2010 is te zien dat zij de naam ECN alleen nog gebruikt in haar logo en in de verwijzing info@ecn.nu.

2.7. Bij brief van 8 juni 2010 heeft Energie Consulting Nederland Kobespa Service c.s. nogmaals gesommeerd het voeren van de naam ECN te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft zij Kobespa Service c.s. gesommeerd om ook het gebruik van de naam Energie Collectief Nederland te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

3.1. Energie Consulting Nederland vordert samengevat –

a) Kobespa Service c.s., op straffe van verbeurte van een dwangsom, te verbieden gebruik te maken van de handelsnamen ECN en/of Energie Collectief Nederland, dan wel van een daarop gelijkende handelsnaam,

b) Kobespa Service c.s., op straffe van verbeurte van een dwangsom, te gebieden het gebruik van de domeinnaam www.energiecollectiefnederland.nl en/of www.ecn.nu te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, althans subsidiair om er zorg voor te dragen dat ten aanzien van de domeinnaam ecn.nu de doorverwijzing naar de domeinnaam www.energiecollectiefnederland.nl verwijderd wordt en verwijderd wordt gehouden,

c) Kobespa Service c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Energie Consulting Nederland legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. De namen ECN(ed) van Energie Consulting Nederland en ECN van Kobespa Service c.s. zijn (nagenoeg) identiek. De volledige handelsnamen ‘Energie Consulting Nederland’ enerzijds en ‘Energie Collectief Nederland’ anderzijds stemmen verwarringwekkend met elkaar overeen. Nu partijen op dezelfde markt werkzaam zijn, identieke dan wel soortgelijke diensten aanbieden en Energie Consulting Nederland klanten heeft in heel Nederland, ook dicht in de buurt van de vestigingsplaats van Kobespa Service c.s., kan zij zich op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) dan wel artikel 6:162 BW verzetten tegen het gebruik van de namen ECN en Energie Collectief Nederland door Kobespa Service c.s., zowel in de domeinnamen als op de website van Kobespa Service c.s. Verwarring heeft zich volgens Energie Consulting Nederland al voorgedaan. Het verwarringsgevaar is volgens haar des te nijpender, nu de op de genoemde website van Kobespa Service c.s. vermelde gegevens over lagere tarieven ‘tot 20% dan wel 32%’ niet stroken met de werkwijze van Energie Consulting Nederland en daarom misleidend kunnen zijn.

3.3. Kobespa Service c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen vloeit voort uit de aard van de gevorderde voorziening en is door Kobespa Service c.s. ook niet betwist.

4.2. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Handelsnaamgebruik

4.3. Een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

ECN(ed.) / ECN

4.4. De vraag die eerst moet worden beantwoord is of het gebruik door Energie Consulting Nederland van haar logo met de letters ECN of ECNed kan gelden als handelsnaamgebruik. Vooropgesteld wordt dat de bescherming van de handelsnaam is beperkt tot de naam alleen. Figuratieve elementen vallen hier buiten. Hoewel het logo in dit geval voor een groot deel bestaat uit de zeer prominent weergegeven letters ECN(ed), kunnen deze in dit logo gebruikte letters, voorlopig geoordeeld, niet worden beschouwd als handelsnaam. Bescherming van een logo kan worden verkregen via het merken- of auteursrecht, maar niet via het handelsnaamrecht. Energie Consulting Nederland kan zich dus niet op grond van haar logo ECN (ed) via de handelsnaamwet verzetten tegen het gebruik van het logo ECN door Energie Collectief Nederland. Of zij dit wel kan op grond van de subsidiair door haar aangevoerde grondslag onrechtmatige daad, zal hierna nog aan de orde komen.

4.5. Ten overvloede wordt overwogen dat ook het logo ECN van Energie Collectief Nederland niet wordt beschouwd als handelsnaam.

Energie Consulting Nederland (ECNed) / Energie Collectief Nederland

4.6. Niet in geschil is dat Energie Consulting Nederland haar onderneming onder die handelsnaam én onder de handelsnaam ECNed (gebruikt als afkorting) is gaan drijven. Ook is niet in geschil dat Kobespa Service c.s. op een later tijdstip de handelsnaam Energie Collectief Nederland is gaan gebruiken.

4.7. Het gebruik door Kobespa c.s. van de domeinnaam energiecollectiefnederland.nl heeft, voorlopig geoordeeld, ook te gelden als handelsnaamgebruik, omdat Kobespa Service c.s. de bedrijfsactiviteiten van Energie Collectief Nederland feitelijk onder dit internetadres naar buiten toe presenteert.

4.8. De vraag die dan rijst is of Energie Consulting Nederland zich met haar handelsnamen ECNed en Energie Consulting Nederland op grond van artikel 5 Hnw kan verzetten tegen het huidige gebruik door Kobespa Service c.s. van de handelsnaam Energie Collectief Nederland. Dat kan zij alleen indien door het gebruik van deze jongere handelsnamen verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming Energie Consulting Nederland enerzijds en de onderneming Energie Collectief Nederland anderzijds.

4.9. Kobespa Service c.s. voert aan dat de woorden Energie en Nederland geheel gangbare en beschrijvende aanduidingen zijn in de branche. De wel onderscheidende woorden Collectief en Consulting verschillen volgens haar visueel en auditief aanzienlijk van elkaar en maken het onderscheid tussen de bedrijfsactiviteiten duidelijk. De handelsnamen wijken naar haar mening voldoende van elkaar af, zodat geen verwarring te vrezen is.

4.10. Volgens Energie Consulting Nederland zijn deze namen, in hun geheel bezien, wel mogelijk auditief en visueel verwarringwekkend, vanwege de volgorde van de drie woorden, waarvan er twee identiek zijn en één de overeenstemmende beginletters ‘co’ heeft, terwijl deze woorden een identieke afkorting opleveren.

4.11. Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.

4.12. Vastgesteld wordt dat de woorden Energie en Nederland algemeen beschrijvende woorden zijn die niet kunnen worden gemonopoliseerd en dat de woorden Consulting en Collectief verwijzen naar een deel van de dienstverlening van de betreffende ondernemingen. De combinatie van deze woorden, zoals Energie Consulting Nederland enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds, kan echter gezien de genoemde lage drempel voor bescherming uitstekend dienen als handelsnaam. Geoordeeld wordt dat de keuze van Kobespa Service c.s. voor juist deze combinatie en volgorde van de woorden Energie Collectief Nederland met zich meebrengt dat beide handelsnamen visueel en auditief overeenstemming vertonen en slechts in geringe mate van elkaar afwijken.

4.13. Er is bij identieke of in geringe mate van elkaar afwijkende handelsnamen sprake van gevaar voor verwarring als de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen bij elkaar aansluit, de door de onderneming voortgebrachte diensten in elkaars verband of elkaars (geografische) nabijheid worden gebruikt en/of die diensten in dezelfde handelskanalen worden aangeboden.

4.14. Kobespa Service c.s. voert aan dat er geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is, omdat de aard van dienstverlening van de beide ondernemingen verschillend is, de ondernemingen op 150 km van elkaar verwijderd zijn gevestigd en zich aan het andere uiteinde van de energiemarkt bevinden. Energie Consulting Nederland zou grote afnemers bedienen, die bijvoorbeeld ook behoefte hebben aan meetinrichtingen, analyses van meetdata en advisering, terwijl Energie Collectief Nederland zich juist beperkt tot kleine afnemers om voor hen door collectieve inkoop van energie lagere prijzen te kunnen bieden.

4.15. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Energie Consulting Nederland voldoende aannemelijk gemaakt dat er wel sprake is van overlappende dienstverlening, zowel wanneer het gaat om de aard daarvan als wanneer het gaat om het gebied waar die diensten worden aangeboden. Uit de omschrijving op haar website komt duidelijk naar voren dat zij zich ook richt op kostenbesparing voor haar klanten op de energiemarkt en dat zij zich (indirect) ook bezig houdt met inkoop van energie. Energie Consulting Nederland heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zich niet alleen richt op grote bedrijven, maar net als Energie Collectief Nederland ook op kleinere MKB-afnemers, via brancheverenigingen. Het al dan niet ook aanbieden van meetapparatuur speelt daarbij geen doorslaggevende rol. Ook heeft Energie Consulting Nederland onweersproken gesteld dat zij adviseurs in heel Nederland heeft, verdeeld over 8 regio’s, waaronder ook één om de hoek bij Kobespa c.s., waarmee geografische overlapping van de dienstverlening in feite vast is komen te staan.

4.16. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, is voldoende aannemelijk geworden dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Energie Consulting Nederland en ECNed enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds. Het relevante publiek kan in de veronderstelling komen dat de beide ondernemingen in de energiemarkt iets met elkaar te maken hebben. Energie Consulting Nederland heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat zij, direct nadat de onder 2.3. genoemde website van Kobespa Service c.s. in de lucht was gegaan, vragen heeft ontvangen naar aanleiding van de daarop verschenen informatie en er zich dus daadwerkelijk verwarring had gerealiseerd. Dit leidt tot de conclusie dat Kobespa c.s. haar handelsnaam Energie Collectief Nederland voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Onrechtmatige daad

ECN(ed.) / ECN

4.17. Ter beoordeling resteert of Energie Consulting Nederland zich op grond van artikel 6:162 BW kan verzetten tegen het huidige gebruik door Kobespa Service c.s. op haar website van de aanduiding ECN. Kobespa Service c.s. gebruikt de letters ECN alleen nog in haar logo en in de verwijzing naar info@ecn.nu, zoals is weergegeven onder 2.6 van de feiten.

4.18. Kobespa Service c.s. voert aan dat Energie Consulting Nederland zélf niet de afkorting ECN gebruikt, maar alleen het logo ECNed en de afkorting ECNed, zoals weergegeven onder 2.1 van de feiten, zodat Energie Consulting Nederland zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Kobespa Service c.s. van ECN.

4.19. Overwogen wordt dat in dit kort geding onvoldoende is komen vast te staan dat Energie Consulting Nederland het logo ECN na 2004 ook zónder de toevoeging ‘ed’ is blijven gebruiken. De door haar overgelegde voorbeelden van het gebruik van dat logo zijn immers ongedateerd, terwijl zij heeft verklaard de letters ‘ed’ in 2004 te hebben toegevoegd om verwarring met het onderzoeksinstituut ECN te Petten te voorkomen. Bovendien heeft Kobespa Service c.s. op haar beurt een aantal recente voorbeelden van gebruik door Energie Consulting Nederland van het logo ECN mét daarachter de letters ‘ed’ overgelegd. Voor de verdere beoordeling maakt dit echter niet uit, omdat de letters ECN in het logo van Energie Consulting Nederland het meest in het oog springen, zeker nu in dit logo de toevoeging ‘ed.’, vanwege de zeer kleine letters, een ondergeschikte rol speelt.

4.20. Kobespa Service c.s. betwist dat zij onrechtmatig handelt en voert aan dat zij in het geheel niet op de hoogte was van het bestaan van Energie Consulting Nederland (ECNed) en het logo ECN(ed). Ter onderbouwing van dit verweer heeft zij een overzicht overgelegd waaruit blijkt dat, bij een zoekopdracht via google op internet op de naam ‘ECN’ in verband met ‘energie’, de onderneming Energie Consulting Nederland niet terug te vinden is bij de eerste honderd resultaten. Ook bij onderzoek via de registers van de Kamers van Koophandel heeft Kobespa Service c.s. de afkorting ECN van Energie Consulting Nederland niet kunnen vinden.

4.21. Ten aanzien van laatstgenoemd verweer wordt het volgende overwogen. [gedaagde sub 2] heeft niet weersproken dat hij in dienst is geweest bij een andere onderneming in de energiemarkt. Volgens Energie Consulting Nederland was dat haar concurrent. Onder die omstandigheden is aannemelijk dat hij deze markt goed kende en ook op de hoogte was van het bestaan van Energie Consulting Nederland. Bovendien staat vast dat Kobespa c.s. ná het ontvangen van de sommatiebrief van 19 mei 2010 van Energie Consulting Nederland op de hoogte was van het bestaan van Energie Consulting Nederland en het daarbij behorende gebruik van de afkorting en haar logo ECNed. Door desondanks toch gebruik te (blijven) maken van de afkorting ECN in haar logo en in de verwijzing ‘info@ecn.nu’ handelt Kobespa c.s., voorlopig geoordeeld, onrechtmatig jegens Energie Consulting Nederland omdat zij nodeloos verwarring zaait bij het relevante publiek in de relevante branche. Niet valt in te zien waarom Q.T Le bijvoorbeeld niet zijn handelsnaam Kobespa is blijven gebruiken voor zijn dienstverlening op het gebied van energie of waarom hij niet voor een andere, minder gelijkende, handelsnaam én een andere, minder gelijkende bijbehorende afkorting heeft gekozen.

Conclusie

4.22. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de onder 3.1 genoemde vorderingen nagenoeg geheel zullen worden toegewezen. Enkel het verbod tot het gebruiken van een ‘daarop gelijkende handelsnaam’ zal worden afgewezen, omdat dit te onbepaald is. Voor zover de vorderingen zien op het gebruik door Kobespa Service c.s. van de handelsnaam Energie Collectief Nederland zullen deze worden toegewezen op grond van handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 Hnw en voor zover deze vorderingen zien op het gebruik van de aanduiding of afkorting ECN, zullen deze worden toegewezen op grond van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. De veroordelingen zullen, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom, die aan een maximum zal worden gebonden. Ook zal Kobespa Service c.s. een termijn van veertien dagen worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen.

4.23. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv. zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.24. Kobespa c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Energie Consulting Nederland. Laatstgenoemde partij heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. De totale kosten van mr. M. Sanna bedragen € 5.655,49, waarvan zij gespecificeerde facturen heeft overgelegd. Deze kosten vallen binnen de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken, volgens welke voor een eenvoudig kort geding een bedrag van

€ 6.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Energie Consulting Nederland worden derhalve begroot op:

- vast recht € 263,00

- dagvaarding € 86,33

- salaris advocaat € 5.655,49

Totaal € 6.004,82

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Kobespa Service c.s. om, na 14 dagen na betekening van dit vonnis, gebruik te maken van de handelsnaam Energie Collectief Nederland en de aanduiding / afkorting ECN,

5.2. gebiedt Kobespa Service c.s. om, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, het gebruik van de domeinnaam www.energiecollectiefnederland.nl en/of www.ecn.nu te (doen) staken en gestaakt te houden,

5.3. veroordeelt Kobespa Service c.s. om, ingeval zij (na 14 dagen na betekening van dit vonnis) het verbod onder 5.1 overtreedt dan wel indien zij in gebreke mocht blijven aan het gebod onder 5.2. te voldoen, Energie Consulting Nederland een dwangsom te betalen van € 500,-- per dag, echter met een maximum van € 25.000,--,

5.4. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.5. veroordeelt Kobespa Service c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Energie Consulting Nederland tot op heden begroot op € 6.004,82,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 6 juli 2010.