Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BM6312

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-04-2010
Datum publicatie
01-06-2010
Zaaknummer
189514
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil met betrekking tot dekking door verzekering voor tweede ziektejaar.

Bewijsopdracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 189514 / HA ZA 09-1612

Vonnis van 28 april 2010

in de zaak van

de naamloze vennootschap

INTERPOLIS SCHADE N.V.,

gevestigd te Tilburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.D. van Vlastuin te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] VILLA'S B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J. Goemans te Arnhem.

Partijen zullen hierna Interpolis en [X] Villa's genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 november 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 10 februari 2010

- de akte in conventie en in reconventie van Interpolis

- de akte in conventie en in reconventie van [X] Villa's.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [X] Villa's heeft zich bij Interpolis verzekerd tegen de financiële risico’s van loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte en verzuimende werknemers. De verzekering is ingegaan op 8 oktober 2003. Het contractnummer is blijkens de polis 592159, het polisnummer was tot 1 juni 2006 00088537880, daarna 108774678.

2.2. Art. 20 van de Algemene Voorwaarden die op de polis van toepassing zijn, luidt onder meer: ‘Verzuimoplossingen (de naam van de polis, de rechtbank) eindigt op de dag dat (…) u voor het UWV geen werkgever meer bent’.

2.3. De oorspronkelijke polis voorzag in een dekking van 100% voor het eerste en 0% voor het tweede jaar. De wettelijke verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon tijdens ziekte bestond toen voor het eerste jaar van de ziekte. Deze is per 1 januari 2004 verlengd tot twee jaar.

2.4. Op 13 december 2003 is bij Interpolis geadministreerd dat de dekking van de verzekering van [X] Villa's 100% voor het eerste jaar en 70% voor het tweede was. Dit is in december 2003 intern teruggedraaid. Op 7 januari 2004 is een polisblad aan [X] Villa's verzonden waarop dekking van 100% voor het eerste en 70% voor het tweede jaar stond vermeld.

2.5. De werknemer [ ] [X] van [X] Villa's is ziek geworden op 19 december 2005, de werknem[Y] op 11 juni 2007. De uitkering terzake van de ziekte van [X] is geëindigd na 104 weken. [Y] is hersteld gemeld per 1 augustus 2008.

2.6. Per 1 juni 2006 is opnieuw een polisblad aan [X] Villa's verzonden waarop de dekking van 100% voor het eerste en 70% voor het tweede jaar stond vermeld. Op 18 september 2006 heeft Interpolis in een brief aan [X] Villa's uitgelegd:

U bent alleen verzekerd voor het eerste ziektejaar. Op het verzekeringsbewijs dat u van ons ontving staat echter vermeld dat u ook voor het tweede ziektejaar bent verzekerd. Dit is niet juist. De polis is namelijk een voortzetting van polisnummer 88537880. Op dit polisnummer was u ook alleen verzekerd voor het eerste ziektejaar. Helaas is het binnen onze systemen niet mogelijk om een polis af te geven waarop alleen het eerste ziektejaar is meeverzekerd.

2.7. Bij brief van 19 april 2008 heeft Interpolis aan [X] Villa's een uitkeringsspecificatie voor de loondoorbetalingsverzekering gestuurd en daarbij [X] Villa's erop gewezen dat zij € 33.786,38 teveel had betaald. In de brief eiste zij terugbetaling hiervan binnen 15 dagen. Vervolgens heeft zij de uitkeringen ten behoeve van de zieke werknemer Van [Y] steeds in mindering gebracht op deze vordering. Op 29 november 2009 stond er volgens Interpolis nog een te restitueren bedrag open van € 19.509,39.

2.8. De volgende premiebetalingen zijn met betrekking tot polisnummer 108774678 niet verricht door [X] Villa's.

Periode 1 juli 2008-1 oktober 2008 premiebedrag € 268,14

1 oktober 2008-1 januari 2009 € 268,14

1 januari 2009-1 april 2009 € 362,33

1 april 2009-1 juli 2009 € 362,33

€ 1.260,93

2.9. Overgelegd is een brief van [X] Villa's aan Interpolis d.d. 5 januari 2009, waarin onder meer staat:

Aangezien er nu geen werknemers meer in dienst zijn bij [X] Villa's kan de Verzuimoplossing met polisnummer 00108774678 nu beëindigd worden.

2.10. In oktober 2009 heeft [X] Villa's nog een polisblad ontvangen.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Interpolis vordert – samengevat – veroordeling van [X] Villa's tot betaling van € 23.456,89, vermeerderd met rente en kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten. Zij stelt dat [X] Villa's is tekortgeschoten in het nakomen van haar verplichting tot premiebetaling en dat zij ten onrechte, uitgaande van een dekking van 70% voor het tweede jaar, terwijl geen dekking verleend werd, uitkeringen aan [X] Villa's heeft gedaan tot € 33.786,38, waarvan nog € 19.845,05 terugbetaald moet worden.

3.2. [X] Villa's voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. [X] Villa's vordert – samengevat – veroordeling van Interpolis tot betaling van € 19.325,72, vermeerderd met rente en kosten. Zij stelt dat Interpolis dit bedrag nog verschuldigd is aan uitkeringen terzake van de ziekte van [Y], zowel in het eerste jaar – toen Interpolis volgens [X] Villa's ten onrechte verrekende – als in het tweede jaar.

3.4. Interpolis voert verweer. Op de stellingen van partijen gaat de rechtbank hierna, voor zover van belang, nader in.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Centraal staat de vraag of de verzekering voor het tweede ziektejaar een dekking van 70% of van 0% bood. Uit de polissen volgt dat 70% dekking voor het tweede jaar gold. In de akte waarbij Interpolis de gang van zaken uiteengezet heeft, staat dat de meeste verzekerde werkgevers bij de verandering van het wettelijke stelsel een dekking voor twee jaar wensten en dat zij haar verzekerden over de gewijzigde situatie en de mogelijkheid van verzekering van het tweede jaar heeft geïnformeerd en hen daarbij een polis met een uitgebreider dekking en een hoger premie heeft toegezonden. De meeste verzekerden, stelt Interpolis, hebben die geaccepteerd, maar [X] Villa's niet.

4.2. Hierbij heeft Interpolis een brief aan haar verzekerden van 17 november 2003 overgelegd, die zij, naar zij stelt, ook aan [X] Villa's heeft gestuurd. Daarin staat:

Zoals bekend wordt de wettelijke loondoorbetalingsplicht per 1 januari 2004 met een jaar verlengd tot twee jaar. Natuurlijk kunt u dit tweede jaar ook bij ons verzekeren. U hoeft er zelfs niets voor te doen.

(…)

Kort na de jaarwisseling krijgt u van ons nogmaals een nieuw verzekeringsbewijs voor 2004. U bent dan als werkgever vanaf 1 januari 2004 automatisch verzekerd voor twee jaar loondoorbetalingsplicht.

4.3. In een eveneens door Interpolis overgelegde Nieuwsbrief staat net als in deze brief vermeld dat niets doen na toezending van het nieuwe verzekeringsbewijs betekent dat de verzekerde akkoord gaat met het aanbod dekking voor het tweede jaar te gaan verlenen.

4.4. [X] Villa's heeft volgens Interpolis de uitgebreider dekking en de hogere premie niet aanvaard. Vooralsnog blijkt dit niet uit de stukken en de afgelegde verklaringen. Hooguit kan blijken dat [X] Villa's niet gereageerd heeft op de polis, waarvan ter comparitie door Interpolis is gesteld dat zij een fout bevatte, terwijl het nu erop lijkt dat dit de polis was die in de brief van 17 november 2003 en in de Nieuwsbrief is bedoeld. Dat is dus de polis die, als er geen reactie op volgde, betekende dat de erin vermelde 70%-dekking voor het tweede jaar aanvaard werd. Voor niet aanvaarden was een handeling van de verzekerde nodig, zo volgt uit het door Interpolis uiteengezette systeem.

4.5. Of [X] Villa's een hogere premie is gaan betalen, is niet komen vast te staan. Vooralsnog is de rechtbank van oordeel dat als dit niet het geval is geweest, dit op zichzelf nog niet betekent dat [X] Villa's heeft begrepen of heeft moeten begrijpen dat de dekking niet tot het tweede ziektejaar was uitgebreid.

4.6. Nu Interpolis stelt dat [X] Villa's te kennen heeft gegeven de nieuwe polis niet te aanvaarden en de polis, het bewijs van de verzekering, duidt op acceptatie, ligt het krachtens de hoofdregels van het bewijsrecht op de weg van Interpolis te bewijzen dat [X] Villa's de uitbreiding van de verzekering met een dekking van 70% voor het tweede ziektejaar met ingang van 1 januari 2004 niet aanvaard heeft.

4.7. Slaagt Interpolis in dit bewijs, dan moet haar betoog gevolgd worden dat [X] Villa's in 2004 wist dat over het tweede jaar geen dekking werd gegeven. Slaagt zij er niet in, dan geldt dat in 2004 de dekking van 70% over het tweede jaar inging. In beide gevallen moeten latere gebeurtenissen nog beoordeeld worden, in het bijzonder de onder 2.6 bedoelde. Alvorens daartoe over te gaan zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen hun standpunten aan de hand van het geleverde bewijs toe te lichten.

voorts in conventie

4.8. Over de volgens Interpolis achterstallige premiebetaling overweegt de rechtbank het volgende.

4.9. [X] Villa's beroept zich erop dat krachtens de algemene voorwaarden (verzuimoplossingen eindigt op de dag dat u voor het UWV geen werkgever meer bent; 2.2 hierboven) de verzekering per 1 december 2008 geëindigd is. Interpolis heeft weliswaar bestreden dat zij de brief van 5 januari 2009 heeft ontvangen, maar zij heeft niet gesteld dat deze bepaling iets anders betekent dan wat er staat, namelijk dat het einde van het UWV-werkgeverschap het einde van de verzekering betekent. Evenmin heeft Interpolis bestreden dat [X] Villa's geen werkgever voor het UWV meer was vanaf 1 december 2008.

4.10. Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat de verzekering is geëindigd per 1 december 2008.

4.11. Niet is betwist dat de premies over de onder 2.8 bedoelde periodes niet zijn voldaan. Uit het voorgaande vloeit voort dat de terzake door Interpolis ingestelde vordering voor de periode tot 1 december 2008, dat is voor € 444,24 , toewijsbaar zijn.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1. draagt Interpolis op te bewijzen dat [X] Villa's de uitbreiding van de verzekering met een dekking van 70% voor het tweede ziektejaar met ingang van 1 januari 2004 niet aanvaard heeft,

5.2. bepaalt dat, indien Interpolis het bewijs door middel van getuigen wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. J.D.A. den Tonkelaar in het paleis van justitie te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4 op woensdag 23 juni 2010 van 11:00 tot 13:00 uur,

5.3. bepaalt dat Interpolis binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank – ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl) – en aan de wederpartij moet berichten of hij bewijs door getuigen wil leveren en zo ja, onder opgave van het aantal en de namen van de te horen getuigen,

5.4. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank – ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl)

– om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van het aantal en de namen van de te horen getuigen en de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op de datum waarop nadere dag- en uurbepaling wordt verzocht,

5.5. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle bewijsstukken die zij nog in het geding willen brengen aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2010.