Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BL7446

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
05-03-2010
Datum publicatie
15-03-2010
Zaaknummer
521881 CP EXPL 07-08
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In afwijking van advies deskundige oordeelt de pachtkamer dat bij vaststelling schadevergoeding op basis van reconstructie de waarde het met de gronden samenhangende melkquotum tussen partijen verrekend moet worden. Nu het melkquotum bij de gewezen pachters blijft, moet de waarde in mindering op de schade gebracht worden. Omdat de pachters in de waarde van het quotum moeten investeren wordt de schade opgehoogd met de financieringslasten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Pacht en landelijk gebied 2010/94
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Tiel

PACHTKAMER

zaakgegevens 521881 \ CP EXPL 07-8 \ WvE \ 51 \ BB

uitspraak van

Vonnis in de zaak van

Gemeente Zaltbommel

[gevestigd] te Zaltbommel

eisende partij

gemachtigde mr. drs. A.P.G. Hendrix

tegen

1. [gedaagde sub 1]

wonende te [woonplaats]

2. [gedaagde sub 2]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

gemachtigde mr. G.H. Blom

1. De procedure

1.1 Bij tussenvonnis d.d. 27 november 2008 heeft de pachtkamer op voordracht van partijen mr. ing. J.H. Janssens van Gellicum benoemd tot deskundige met het verzoek advies uit te brengen aan de pachtkamer zoals in het dictum van het vonnis is vermeld.

1.2 Het rapport van de deskundige d.d. 17 juli 2009 is op 20 juli 2009 ter griffie van de pachtkamer binnen gekomen.

1.3 Beide partijen hebben vervolgens een nadere conclusie genomen.

1.4 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1 Volhard wordt bij hetgeen bij tussenvonnis d.d. 27 november 2008 is overwogen en beslist. Op voordracht van partijen heeft de pachtkamer de deskundige mr. ing.

J.H. Janssens van Gellicum benoemd en hem een drietal vragen voorgelegd, te weten:

- Welk bedrag dient de Gemeente Zaltbommel aan partij [naam gedaagden] te betalen ter zake van een op basis van reconstructie vast te stellen schadeloosstelling in verband met het op 2 januari 2008 beëindigen van de pacht van het perceel kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, [sectie letter en nummer]

- Wat zijn de redelijkerwijs gemaakte kosten van het op verzoek van partij [naam gedaagden] opgestelde deskundigenbericht?

- Welke andere feiten en omstandigheden die bij het onderzoek zijn gebleken zijn verder van belang voor een goed begrip van de zaak?

Van belang is dat partijen ter comparitie d.d. 30 oktober 2008 waren overeengekomen dat de schadeloosstelling zal worden vastgesteld op basis van reconstructie.

2.2 Blijkens zijn rapport berekent de deskundige de schade op een bedrag van € 105.050,00, te weten financieringsschade € 76.000,00, schade uit handen breken € 20.750,00 en bijkomende schade € 8.300,00. Voorts adviseert de deskundige de door partij [naam gedaagden] gemaakte deskundigenkosten vast te stellen op € 2.500,00 inclusief BTW.

Beide partijen hebben in de nadere conclusie na deskundigenbericht kanttekeningen geplaatst bij het advies van de deskundige. Op deze kanttekeningen wordt hierna ingegaan.

2.3 De pachtkamer veroordeelt de Gemeente Zaltbommel om aan partij [naam gedaagden] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de somma van € 104.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 januari 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

De proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat beide partijen de eigen kosten gedragen, met uitzondering van de kosten van de deskundige, deze kosten blijven voor rekening van de Gemeente Zaltbommel.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Motivering

De pachtkamer zal het advies van de deskundige grotendeels overnemen; op één onderdeel volgt de pachtkamer het advies niet op, te weten daar waar de deskundige aangeeft dat het melkquotum in de visie van de deskundige kennelijk zonder nadere verrekening bij partij [naam gedaagden] blijft. Volgens de deskundige laat een redelijk handelende partij zonder enige twijfel het melkquotum bij de pachter, zeker nu tussen partijen was afgesproken dat er schadeloos wordt gesteld op basis van reconstructie (vierde alinea pagina 2 van het rapport).

De pachtkamer is evenwel van oordeel dat de enkele omstandigheid dat partijen zijn overeengekomen dat de door de Gemeente Zaltbommel te betalen schadeloosstelling zal worden berekend op basis van reconstructie en dat de Gemeente het met de gronden samenhangende melkquotum aan partij [naam gedaagden] laat, niet met zich meebrengt dat de waarde van het melkquotum tussen partijen niet behoort te worden verrekend op basis van 50/50, zoals te doen gebruikelijk wanneer de pachtovereen-komst eindigt. De beginselen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen partijen beheersen brengen dit geenszins met zich mee.

Uitgaande van de berekening van de deskundige van partij [naam gedaagden], opgenomen in het taxatierapport van 27 november 2007, hangt in totaal 14.488 liter melkquotum samen met de grond. Met inachtneming van de uitgangspunten zoals door deze deskundige zijn gehanteerd moet de waarde aldus worden berekend: 14.488 x 3,80% x € 0,25 = € 13.765,00 (afgerond). Nu het melkquotum bij partij [naam gedaagden] blijft, dient partij [naam gedaagden] aan de Gemeente te voldoen de helft van € 13.765,00 = € 6.880,00 (afgerond). Voormeld bedrag van € 6.880,00 moet in mindering worden gebracht op de schade, zoals berekend door de deskundige.

De omstandigheid dat partij [naam gedaagden] genoopt wordt in de waarde van het melkquotum te investeren heeft tot gevolg dat de financieringsschade groter is dan berekend is door de deskundige. De door de deskundige berekende financierings-schade van € 76.000,00 moet worden opgehoogd met € 3.300,00 (€ 6.800,00 x 6% = € 412,80 x € 8,00 = afgerond € 3.300,00).

De Gemeente plaatst kanttekeningen bij de “schade uit handen breken”, waarvoor de deskundige een bedrag van € 20.750,00 heeft berekend. De pachtkamer volgt de deskundige op dit onderdeel van zijn advies, daar bij toekenning van schadeloos-stelling/schadevergoeding, gebaseerd op reconstructieschade, het gebruikelijk is dat een dergelijke premie in de berekening wordt meegenomen, daar dit deel van de schadeloosstelling strekt tot vergoeding van de schade die voor partij [naam gedaagden] is/zal ontstaan in geval te verwachten is dat zij als gevolg van de beëindiging van de pachtovereenkomst zal komen te verkeren in de situatie dat zij, vanwege de noodzaak om op korte termijn een vervangende onroerende zaak te verwerven, gedwongen is daarvoor een hogere prijs dan de werkelijke te betalen.

Aan de stelling van de Gemeente Zaltbommel dat partij [naam gedaagden] elders grond tijdelijk kan pachten moet voorbij gegaan worden, daar deze stelling onvoldoende feitelijke is onderbouwd door de Gemeente. Niet is gesteld dat deze gronden daadwerkelijk beschikbaar waren voor partij [naam gedaagden] op de peildatum.

De kanttekeningen die de gemachtigde van partij [naam gedaagden] bij het advies van de deskundige heeft geplaatst, zijn voor de pachtkamer geen aanleiding om van het advies af te wijken.

Het verweer van partij [naam gedaagden] dat de door de deskundige gehanteerde grondprijs (€ 4,50 per vierkante meter) te laag zou zijn, is niet onderbouwd door partij [naam gedaagden].

Mede rekening houdend met de toegekende “premie wegens het uit handen breken” is de pachtkamer van oordeel dat de door de deskundige gehanteerde vierkante meterprijs alleszins reëel is.

Ook het door de deskundige gehanteerde rentepercentage van 6% is alleszins redelijk; er is geen aanleiding om een hoger percentage te hanteren, daar terecht door de deskundige is opgemerkt dat er van uitgegaan moet worden dat partij [naam gedaagden], wanneer zij besluit vervangende grond aan te kopen, daarvoor de toegekende schadeloosstelling/schadevergoeding zal aanwenden.

Omdat er “premie wegens het uit handen breken” aan partij [naam gedaagden] wordt toegekend is er geen grond aanwezig om nog een aparte schadevergoeding toe te kennen wegens omrijschade/schade wegens dislocatie.

Aan het verweer dat er schade is/wordt geleden daar de te verwerven gronden opnieuw bewerkt moeten worden, moet de pachtkamer voorbij gaan, daar ook dit verweer onvoldoende is onderbouwd. Dit geldt ook voor de post extra administratie /accoun-tantskosten. De pachtkamer volgt het advies van de deskundige op dit onderdeel.

2.4 Tot slot is de pachtkamer van oordeel dat de kosten van de deskundige, die partij [naam gedaagden] ter vaststelling van de schadevergoeding/schadeloosstelling heeft ingeschakeld op juiste wijze heeft berekend en toegeschat. Het in het advies genoemde aantal uren en het uurtarief is alleszins redelijk.

Partij [naam gedaagden] voert verder nog aan als verweer dat er geen rekening is gehouden met de schade die zij heeft geleden vanwege de omstandigheid dat de Gemeente intertijd de gronden in kwestie onrechtmatig zou hebben betreden. Toekenning van deze schadepost is in deze procedure niet aan de orde en valt ook verder buiten de regeling zoals partijen deze ter comparitie van de pachtkamer hebben getroffen.

Samenvatting

De schadeloosstelling/schadevergoeding, toe te kennen aan partij [naam gedaagden] ten laste van de Gemeente Zaltbommel wordt als volgt berekend:

financieringsschade € 79.300,00

schade uit handen breken € 20.750,00

bijkomende schade € 8.300,00

__________

subtotaal € 108.350,00

minus deel waarde

melkquotum € 6.880,00

__________

subtotaal € 101.470,00

deskundigenkosten € 2.500,00 (incl. BTW)

__________

Totaal € 103.970,00

Afgerond € 104.000,00

Dit bedrag wordt aan partij [naam gedaagden] toegekend vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf 2 januari 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Er is voor de pachtkamer aanleiding om de proceskosten te compenseren, dat wil zeggen dat beide partijen de eigen kosten dragen, met uitzondering van de kosten van de deskundige; deze kosten dienen voor rekening van de gemeente te blijven.

3. De beslissing

De pachtkamer,

3.1 veroordeelt de Gemeente Zaltbommel om aan partij [naam gedaagden] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de somma van € 104.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 januari 2008 tot aan de dag der algehele voldoening;

3.2 compenseert de proceskosten, in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen, met uitzondering van de kosten van de deskundige; deze kosten blijven voor rekening van de Gemeente Zaltbommel;

3.3 verklaart tot zover dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.4 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de pachtkamer van de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Tiel, samengesteld uit mr. W.H. van Empel kantonrechter-voorzitter, H.J.G. van Herwijnen en mr. A.W. van Engen, leden, en in het openbaar uitgesproken op