Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BL6003

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
09-02-2010
Datum publicatie
01-03-2010
Zaaknummer
193803
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vervolg op LJN BL6001. Krakerszaak. De voorzieningenrechter is na de bezichtiging van het pand van oordeel dat de graffiti in en beschadigingen aan het pand een negatief efffect kunnen hebben op de verhuurbaarheid of verkoopbaarheid van het pand. Ook is gebleken van overlast. Gelet hierop heeft eiseres voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 193803 / KG ZA 09-846

Vonnis in kort geding van 9 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE VELUWE INVESTMENTS IV B.V.,

gevestigd te Gendt, kantoorhoudende te ‘t Harde, gemeente Elburg,

eiseres,

advocaat mr. K.G.J. Heesakkers te Arnhem,

tegen

1. DE PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK OF EEN GEDEELTE DAARVAN, BESTAANDE UIT HET KANTOORPAND MET OMLIGGENDE TERREINEN AAN DE VOLTASTRAAT 2-4, 6716 AJ TE EDE, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE EDE, SECTIE D, NUMMER 5114,

gedaagden,

van wie zich vóór de zitting bekend heeft gemaakt:

[kraker1],

verblijvende te Ede,

en voor wie mr. E.Th. Hummels te Zeist optreedt als advocaat,

2. DE HEER [kraker2], VERBLIJVENDE IN DE ONROERENDE ZAAK OF EEN GEDEELTE DAARVAN, BESTAANDE UIT HET KANTOORPAND MET OMLIGGENDE TERREINEN AAN DE VOLTASTRAAT 2-4, 6716 AJ TE EDE, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE EDE, SECTIE D, NUMMER 5114,

gedaagde,

niet verschenen.

Eiseres zal hierna worden aangeduid met De Veluwe Investments. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als de krakers, dan wel afzonderlijk als [kraker1] en [kraker2].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 januari 2010

- de brief met producties van De Veluwe Investments van 13 januari 2010,

- de brief van het college van B&W van de gemeente Ede van 20 januari 2010 met inlichtingen als bedoeld in artikel 557a lid 2 Rv.,

- de brief met productie van [kraker1] van 25 januari 2010,

- de brief met productie van De Veluwe Investments van 26 januari 2010,

- de bezichtiging op 28 januari 2010

- de voortzetting van de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is eindvonnis bepaald op heden.

2. De verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden

2.1. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen daarover in het tussenvonnis van 12 januari 2010 is overwogen.

3. De feiten

3.1. Voor de feiten verwijst de voorzieningenrechter allereerst naar het eerder genoemde tussenvonnis. Uit na dat tussenvonnis overgelegde producties zijn de hierna genoemde, aanvullende feiten naar voren gekomen.

3.2. Blijkens de door De Veluwe Investments overgelegde afdrukken van webpagina’s stond er op 16 januari 2010 weer een feest gepland in het kantoorpand, dat daarvoor is omgedoopt tot ‘Villa Volta’. De aankondiging luidt als volgt:

“16-1-2010 22:00, Villa Volta, Ede, Gelderland,

Cost:

Strike Out heeft voortaan Strike Back en we komen harder terug dan ooit! We hebben een aantal nieuwe residents erbij en deze zullen ook te zien zijn op deze avond. En verder gaan we gewoon doen waar we goed in zijn en dat is dikke feesten geven. Helaas konden we geen feesten meer geven op onze oude locatie ‘de Brug’ maar we hebben een nieuwe Squad gevonden in Ede en wel De Volta! Maak je klaar voor een van de vetste underground drum & Bass feesten van Nederland (…)”.

3.3. Uit de door De Veluwe Investments na het tussenvonnis overgelegde

rapportage van de wijkagent van de politie, regio Gelderland-Midden, van 14 januari 2010 blijkt dat er over het gekraakte kantoorpand regelmatig meldingen van overlast zijn binnengekomen, te weten op 23 augustus 2009, 18 oktober 2009, 1 november 2009, 10 november 2009, 12 december 2009 en 13 december 2009. De meldingen van overlast op 23 augustus 2009, 18 oktober 2009 en 12 december 2009 betroffen blijkens dat rapport geluidsoverlast en overlast door rondliggend afval door in het kantoorpand gehouden feesten. Het feest in de nacht van 11/12 december 2009 betrof een ‘houseparty’, waarbij ongeveer 100 mensen in en om het kraakpand aanwezig waren. Verder blijkt uit het politierapport dat omliggende bedrijven met de wijkagent hebben gesproken over de overlast die zij van de krakers ondervonden, onder meer omdat de parkeerterreinen van deze bedrijven in het weekeinde zouden worden gebruikt en vervuild. Ook zouden zij overlast vrezen door ongedierte dat bij warmere temperaturen op het buiten opgestapelde afval zou afkomen. Bij twee bedrijven zouden er blijkens het rapport verschillende bordjes met het opschrift ‘Eigen terrein’ en met betrekking tot het parkeren zijn verdwenen of vernield.

3.4. Op de aanvullend door De Veluwe Investments overgelegde foto is te zien dat er, op de bij het kantoorpand behorende binnenplaats, een grote hoeveelheid vuilniszakken is opgestapeld onder het afdak van het transformatorhuisje. Deze stapel vuilniszakken ligt tegen de deur aan die toegang biedt tot het transformatorhuisje.

3.5. [kraker1] heeft als reactie daarop een schriftelijke verklaring overgelegd. Hij verklaart, kort samengevat, dat het feest van 11/12 december 2009 niet door de bewoners van het kraakpand was georganiseerd en dat zij, toen bleek dat er overlast was gemeld, het volgende feest van 16 januari 2010 om die reden hebben afgelast. Verder verklaart hij dat de bewoners zich geenszins verantwoordelijk achten voor informatie die door derden op het internet wordt verstrekt. Ten slotte verklaart hij dat de bewoners, na klachten, het afval hebben afgevoerd naar de gemeentewerf en dat zij voornemens zijn een vuilcontainer te huren, indien zij langere tijd in het kantoorpand kunnen blijven.

4. De verdere beoordeling van het geschil

4.1. Voor het geschil en de beoordeling wordt allereerst verwezen naar het tussenvonnis van 12 januari 2010.

4.2. In het tussenvonnis heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de vordering tot ontruiming alleen in kort geding toewijsbaar is als De Veluwe Investments daarbij voldoende spoedeisend belang heeft. De voorzieningenrechter achtte het onder meer noodzakelijk om zelf het kantoorpand te bezichtigen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de spoedeisendheid in deze zaak.

4.3. Uit de brief van het college van B&W van de gemeente Ede van 20 januari 2010 blijkt geen informatie op grond waarvan het spoedeisend belang kan worden aangenomen.

4.4. Tijdens de bezichtiging van het kantoorpand heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat enkele ramen wit waren geschilderd of met houten planken waren betimmerd. Op veel plaatsen waren de muren of deuren beschilderd met graffiti. In de kelder was deze graffiti inmiddels met een laag witte verf overgeschilderd, welke laag echter nog niet dekkend was. Enkele tl-armaturen en tl-buizen waren verdwenen of stuk en er was één deur verwijderd. Op veel plaatsen waren de plafondplaten beschadigd en hing er elektrische bedrading uit het plafond omlaag. Buiten, op de binnenplaats, stond één auto geparkeerd en lag een groot aantal vuilniszakken opgestapeld onder het afdak van het transformatorhuisje, bijna tegen de toegang tot dit transformatorhuisje aan. Deze stapel vuilniszakken was niet meer zo groot als het geval was op de door De Veluwe Investments overgelegde foto, maar was nog steeds aanzienlijk.

4.5. De Veluwe Investments heeft nog gesteld dat zij in het kantoorpand posters voor het feest van 11 december 2009 heeft zien hangen, waaruit blijkt dat [kraker1] en de andere krakers wel degelijk betrokken waren bij de organisatie van dat feest. Ook heeft zij gesteld dat de Nuon haar heeft verzocht het transformatorhuisje vrij te houden, omdat zij daar te allen tijde bij moet kunnen. [kraker1] heeft nog aangevoerd dat het pand er weliswaar bewoond uitziet, maar niet verloederd, en dat de beschadigingen horen bij normaal gebruik van het pand.

4.6. Hoewel de voorzieningenrechter in het tussenvonnis heeft overwogen dat de staat waarin het kantoorpand zich bevindt op voorhand nog geen reden vormt voor ontruiming, omdat van een professionele huurder of koper mag worden verwacht dat deze daar doorheen kijkt, is de voorzieningenrechter, na de bezichtiging van het pand, van oordeel dat de grote hoeveelheid graffiti in het pand en de geconstateerde grote hoeveelheid kleine beschadigingen aan het pand in dit geval wel een negatief effect kunnen hebben op de verhuurbaarheid of verkoopbaarheid van het kantoorpand. De geconstateerde beschadigingen en graffiti zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet het gevolg van ‘normaal gebruik’ van een (kantoor)pand. Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat de stapel vuilniszakken die de toegang tot het transformatorhuisje bemoeilijkt mogelijk een onveilige situatie oplevert.

4.7. Daarnaast is uit het rapport van de politie gebleken dat er van augustus tot en met december 2009 meerdere meldingen van overlast zijn binnenkomen van eigenaren van omliggende bedrijven en dat er tenminste drie feesten in het kantoorpand hebben plaatsgevonden waaruit meldingen van overlast zijn voortgekomen. Het verweer van [kraker1] dat hij en de andere krakers niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor door anderen georganiseerde feesten en door anderen geplaatste berichten op internet, dat zij geen feesten meer zullen (laten) houden en dat zij bereid zijn om een vuilcontainer te gaan huren, kan hem onvoldoende baten. Uit de politierapportage komt onvoldoende naar voren dat de krakers van augustus tot en met december 2009 hun verantwoordelijkheid hebben genomen om geen overlast te (laten) veroorzaken.

4.8. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.6 en 4.7 is overwogen, heeft De Veluwe Investments naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming.

4.9. De gevorderde ontruiming zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde termijn waarbinnen deze ontruiming dient plaats te vinden zal worden verruimd tot veertien dagen na de betekening van dit vonnis.

4.10. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en beperkt als volgt. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal ook worden toegewezen.

4.11. [kraker1] en de overige krakers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van De Veluwe Investments worden veroordeeld. Het door De Veluwe Investments te betalen griffierecht van € 313,00 is gerelateerd aan de hoogte van het gevorderde voorschot op schadevergoeding. Nu in het tussenvonnis al is overwogen dat dit voorschot geheel zal worden afgewezen, zal het griffierecht waarin [kraker1] en de overige krakers zullen worden veroordeeld worden gerelateerd aan de hoogte van het griffierecht bij een vordering tot ontruiming (€ 262,00). Het meerdere (€ 313,00 min 262,00 =

€ 51,00) dient voor rekening van De Veluwe Investments te blijven. De kosten aan de zijde van De Veluwe Investments worden begroot op:

- dagvaarding € 72,25

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 861,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verleent verstek tegen de krakers waarvan De Veluwe Investments de identiteit niet heeft kunnen achterhalen,

5.2. verleent verstek tegen [kraker2],

5.3. veroordeelt [kraker1] en de overige krakers om, binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis, het kantoorpand aan de aan de Voltastraat 2-4 te Ede met alle daarin aanwezige personen en de door hen meegevoerde goederen te ontruimen en te verlaten en dit pand ter vrije en algehele beschikking aan De Veluwe Investments te stellen,

5.4. bepaalt dat [kraker1] en de overige krakers voor iedere dag dat zij na de betekening van dit vonnis in strijd handelen met het onder 5.3 bepaalde, aan De Veluwe Investments een dwangsom verbeuren van € 200,--, met een maximum van € 200.000,--,

5.5. machtigt De Veluwe Investments om, indien [kraker1] en de krakers met de ontruiming in gebreke blijven, deze ontruiming zelf te doen uitvoeren, indien nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie,

5.6. bepaalt dat deze veroordeling binnen de in art. 557a lid 3 Rv genoemde termijn van één jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet,

5.7. veroordeelt [kraker1] en de overige krakers hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van De Veluwe Investments tot op heden begroot op € 861,25,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 9 februari 2010.