Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BL2313

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
13-01-2010
Datum publicatie
05-02-2010
Zaaknummer
185102
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres in conventie heeft de opdracht gekregen tot "het werven en (voor)selecteren van een (senior)pensioenadviseur. Partijen verschillen van mening over de vraag of de opdracht pas is vervuld als de (senior)pensioenadviseur in vaste dienst treedt bij gedaagde in conventie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 185102 / HA ZA 09-937

Vonnis van 13 januari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAFFPOOL INSURANCE B.V.,

gevestigd te Beneden-Leeuwen, gemeente West MaasWaal,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. A.A. Voets te Druten,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] ASSURANTIE- EN PENSIOENADVISEURS B.V.,

gevestigd te Bilthoven, gemeente de Bilt,

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. T.A. Opbroek- Booij te Utrecht.

Partijen zullen hierna Staffpool en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 22 juli 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 10 november 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Staffpool en [gedaagde] hebben op 10 juni 2008 een overeenkomst gesloten waarbij [gedaagde] aan Staffpool opdracht heeft gegeven om een (senior)pensioenadviseur voor haar te werven en (voor) te selecteren.

2.2. De opdrachtbevestiging is ondertekend door de heer [betrokkene 1] (hierna [betrokkene 1]), directeur van Staffpool, en mevrouw [betrokkene 2] (hierna [betrokkene 2]), pensioenadviseur bij [gedaagde]. In die opdrachtbevestiging is het volgende opgenomen:

Hierbij verstrekt [gedaagde] (…), hierna te noemen “opdrachtgever”

aan

Staffpool (…), hierna te noemen “opdrachtnemer”, op basis van exclusiviteit, de opdracht tot het werven en (voor) selecteren van een:

(Senior) Pensioenadviseur voor haar organisatie, met als werkgebied; Nederland.

1. Functie : (Senior) Pensioenadviseur

2. Functieprofiel : Voor de inhoud van de functie verwijzen wij naar de bijgaande

situatiebeschrijving

3. Salarisindicatie : Individueel, nader overeen te komen.

Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Auto van de zaak.

4. Wervingskanalen : File- en executive search.

Plaatsing op de vacaturesite van www.staffpool.nl

Plaatsing op de Nationalevacaturebank.nl

5. Senior Consultant : De heer [betrokkene 1] en bij zijn afwezigheid de heer

drs. [betrokkene 3].

6. Honorarium : 21% van het jaarsalaris.

(…)

7. Facturering : Het overeengekomen honorarium zal in rekening worden

gebracht bij het succesvol invullen van de vacature en dient

binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden.

Het honorarium dient nog te worden verhoogd met de geldende

BTW van 19%.

Voor het overige gelden de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, onderdeel uitmakend van de brochure, welke in uw bezit is. (…)

2.3. In de algemene voorwaarden van Staffpool, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, staat onder meer het volgende vermeld:

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

(…)

Artikel 6 Tussentijdse wijziging van de inhoud van een opdracht wordt beschouwd als een

nieuwe opdracht welke afzonderlijk door Staffpool (…) door middel van een

opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever zal worden bevestigd.

(…)

VERSCHULDIGDHEID VAN HONORARIUM

Artikel 10 Honorarium en betalingswijze worden steeds in de opdrachtbevestiging

vastgelegd.

Artikel 11 De Opdrachtgever zal het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd

zijn aan Staffpool (…) indien een door Staffpool (…) voorgedragen kandidaat

door de Opdrachtgeer in een andere dan de overeengekomen functie te werk

wordt gesteld.

(…)

EINDE VAN DE OPDRACHT

Artikel 18 Een opdracht wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Hij eindigt onder meer door:

- vervulling door Staffpool (…):

- intrekking door de Opdrachtgever:

- teruggave door Staffpool (…).

Staffpool (…) heeft de opdracht vervuld, zodra een voorgedragen

kandidaat als gevolg van de door Staffpool (…) verleende diensten

bij de Opdrachtgever wordt aangesteld.

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te

geschieden.

Bij beëindiging van de opdracht kunnen honoraria voor reeds verleende

diensten in rekening worden gebracht, onverminderd hetgeen in artikel 11

is bepaald.

2.4. Per 5 november 2008 is een door Staffpool aangebrachte pensioenadviseur, de heer [betrokkene 4] (hierna te noemen [betrokkene 4]), werkzaamheden gaan verrichten voor [gedaagde]. Hij is niet in dienst getreden bij [gedaagde] maar heeft alleen incidenteel werkzaamheden voor [gedaagde] verricht.

2.5. Staffpool heeft na 5 november 2008 een factuur gezonden aan [gedaagde] voor een bedrag van EUR 14.994,00 inclusief BTW. In januari 2009 heeft Staffpool een nieuwe factuur verzonden voor een bedrag van EUR 24.255,77 inclusief BTW. [gedaagde] heeft vervolgens slechts een bedrag van EUR 2.998,80 aan Staffpool betaald.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Staffpool vordert samengevat - primair veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 21.256,97, vermeerderd met rente en kosten en subsidiair veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 11.995,20, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. Staffpool legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat zij de opdracht heeft vervuld aangezien zij [betrokkene 4] heeft aangebracht als pensioenadviseur. Haar primaire vordering is gegrond op artikel 18 van de algemene voorwaarden. Zij stelt gerechtigd te zijn een bedrag in rekening te brengen voor daadwerkelijk gemaakte uren, er met [gedaagde] vanuit gaande dat de opdracht niet is vervuld. Het gaat daarbij om 79 uren à EUR 258,00 per uur, zijnde in totaal EUR 20.383,00 exclusief BTW (EUR 24.255,77 inclusief BTW). Haar subsidiaire vordering is gegrond op hetgeen is neergelegd in punt 6 van de opdrachtbevestiging. Zij vordert daarom 21% van het jaarsalaris. Zij is daarbij uitgegaan van een jaarsalaris van EUR 60.000,00 bruto. Dit is het jaarsalaris dat [betrokkene 4] maximaal had kunnen verdienen als hij daadwerkelijk bij [gedaagde] in dienst was getreden.

3.3. [gedaagde] voert verweer. [gedaagde] heeft in dit verband primair gesteld dat de opdracht niet is vervuld door Staffpool omdat [betrokkene 4] niet bij haar in loondienst is getreden. De overeenkomst met Staffpool is volgens haar in stand gebleven. Subsidiair stelt zij dat de opdracht wel is vervuld. Desalniettemin mist punt 6 van de opdrachtbevestiging toepassing, aldus [gedaagde]. Niet is overeengekomen dat Staffpool recht heeft op een honorarium van 21% van het oude jaarsalaris van [betrokkene 4]. Dat is ook niet redelijk. Meer subsidiair stelt zij dat [betrokkene 4] aan haar een bedrag van EUR 6.613,44 heeft gedeclareerd. 21% van dit bedrag is EUR 1.388,82. Dit is het bedrag dat zij op grond van artikel 6:248 BW aan Staffpool had dienen te voldoen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

3.5. [gedaagde] vordert samengevat - veroordeling van Staffpool tot betaling van EUR 1.609,98, vermeerderd met rente en kosten.

3.6. Zij legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat zij een bedrag van EUR 2.998,80 heeft voldaan terwijl Staffpool in redelijkheid slechts recht heeft op een bedrag van EUR 1.388,82. Dit brengt volgens haar mee dat zij EUR 1.609,98 onverschuldigd heeft betaald.

3.7. Staffpool voert verweer. Zij stelt dat zij recht heeft op het in conventie gevorderde bedrag en dat daarom de vordering in voorwaardelijk reconventie moet worden afgewezen.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

4.1. De vraag die als eerste voorligt is wat de inhoud is van de opdracht die Staffpool heeft gekregen. In het verlengde hiervan ligt de vraag of Staffpool die opdracht heeft vervuld.

4.2. In de opdrachtbevestiging staat de opdracht omschreven als “het werven en (voor)selecteren van een (senior) pensioenadviseur.” Hier staat niet bij dat de opdracht pas is vervuld als de (senior) pensioenadviseur in vaste dienst treedt bij [gedaagde]. De tekst van de opdrachtbevestiging is voor het antwoord op de vraag wat partijen zijn overeengekomen echter niet doorslaggevend. Het komt daarbij tevens aan op de zin die partijen over en weer in het licht van de omstandigheden aan de bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien over en weer van elkaar mochten verwachten.

Volgens [gedaagde] zijn partijen overeengekomen dat de opdracht aan Staffpool inhield dat Staffpool een pensioenadviseur zou zoeken die bij [gedaagde] in vaste dienst zou treden. Volgens haar is dit ook met zoveel woorden besproken met [betrokkene 1]. Zij heeft in dit verband tevens gewezen op een bureaubrochure van Staffpool waarin staat vermeld dat de doelstelling van Staffpool is om een kandidaat te zoeken waarmee de opdrachtgever een langdurige verbintenis kan aangaan.

[gedaagde] heeft zich evenwel in eerste instantie op het standpunt gesteld dat de opdracht was vervuld toen [betrokkene 4] voor [gedaagde] werkzaamheden ging verrichten. Zij heeft in dit verband gewezen op artikel 18 van de algemene voorwaarden.

Nu Staffpool evenwel niet heeft betwist dat aan [betrokkene 1] is gezegd dat [gedaagde] een adviseur zocht die in vaste dienst zou komen en zij meer in het bijzonder heeft erkend te weten dat [gedaagde] een ‘hekel’ had aan interimmers en dat zij er vanuit ging dat [betrokkene 4] uiteindelijk in vaste dienst zou komen bij [gedaagde], kan worden aangenomen dat [gedaagde] er redelijkerwijs vanuit heeft mogen gaan dat de opdracht aan Staffpool daar uit bestond dat zij een (senior) pensioenadviseur zou werven die bij [gedaagde] in vaste dienst zou treden.

4.3. Nu [betrokkene 4] niet in vaste dienst is getreden, heeft Staffpool haar opdracht niet vervuld. Dat brengt mee dat er in elk geval in die zin geen einde aan de opdracht is gekomen. Van een intrekking of teruggave in de zin van artikel 18 van de algemene voorwaarden is ook geen sprake nu is vereist dat zowel de intrekking als de teruggave schriftelijk moeten geschieden. Niet is gesteld en ook is niet gebleken dat daarvan sprake is geweest.

4.4. Staffpool vordert primair betaling van reeds verleende diensten op grond van artikel 18 van de algemene voorwaarden maar nu zich, zoals hiervoor is vastgesteld, geen van de in artikel 18 genoemde situaties heeft voorgedaan, is er voor toewijzing op deze grond geen plaats.

4.5. De vraag is echter of Staffpool aan haar primaire vordering tot vergoeding van gewerkte uren niet mede ten grondslag heeft gelegd het bepaalde in artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens dit artikel heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen loon indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is vervuld. Het lijkt er op, gelet op de overgelegde correspondentie, dat de overeenkomst tussen partijen inderdaad, in onderling overleg is geëindigd. De opdracht is echter, zo volgt uit het voorgaande, niet vervuld. De zaak zal naar de rol worden verwezen teneinde Staffpool in de gelegenheid te stellen om zich hier nader over uit te laten.

4.6. Reeds nu wordt overwogen dat Staffpool aan haar subsidiaire vordering ten grondslag heeft gelegd de stelling dat zij recht heeft op 21% van (laatste) jaarsalaris van [betrokkene 4] maar in deze stelling kan zij in elk geval niet worden gevolgd. Nog daargelaten dat tussen partijen vaststaat dat voor betaling van dit honorarium alleen plaats is als de opdracht is vervuld, hetgeen thans niet het geval is, is voor deze vergoeding ook geen plaats nu er geen sprake is van een jaarsalaris van [betrokkene 4] voor werkzaamheden verricht voor [gedaagde] terwijl, zo volgt uit de niet betwiste stelling van [gedaagde] op dit punt, met “het jaarsalaris” in artikel 6 van de opdrachtbevestiging wel is bedoeld het jaarsalaris dat de aan te stellen kandidaat bij [gedaagde] zou gaan verdienen. Voor toewijzing van de subsidiaire vordering is dan ook geen plaats.

4.7. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 10 februari 2010 voor akte uitlating aan de zijde van Staffpool als vermeld in rechtsoverweging 4.5,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2010.