Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BK4878

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
01-12-2009
Zaaknummer
613122 CV Expl. 09-3350
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artt. 7:21 en 23. Consumentenkoop meubelen. Winkelier heeft onvoldoende gelegenheid gehad om tot herstel over te gaan. Ontbinding afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RCR 2010, 10
Prg. 2010, 10
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 613122 \ CV EXPL 09-3350 \ 377 BD

uitspraak van 27 november 2009

vonnis

in de zaak van

[eisende partij]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

gemachtigde mr. J.L.J.J. Nelissen

tegen

de besloten vennootschap Vissers Meubelen [B.]V.

gevestigd te Nijmegen

gedaagde partij

gemachtigde Centrale Branchevereniging Wonen

Partijen worden hierna [eisende partij] en Vissers Meubelen genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het tussenvonnis van 5 juni 2009

- de door de gemachtigde van [eisende partij] bij brief van 25 september 2009 toegezonden foto’s

- het proces-verbaal van de comparitie van 28 september 2009.

2. De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

2.1 Op 4 maart 2007 [heeft] [eisende partij] bij Vissers Meubelen meubels gekocht ter waarde van een bedrag van € 2.188,00. Het ging om een vitrinekast, een bergkast, een eetkamertafel met vier stoelen, een salontafel en een tv-meubel. De meubels zijn in losse onderdelen geleverd. Het monteren moest door [eisende partij] worden gedaan. De meubelen zijn op 6 juni 2007 geleverd op het adres van de ouders van [eisende partij]. Later heeft [eisende partij] ze vervoerd naar zijn nieuwbouwwoning.

2.2 [eisende partij] heeft geklaagd over de kwaliteit van de meubelen en naar aanleiding daarvan is de heer [A], servicemonteur bij Vissers Meubelen, op 13 december 2007 bij [eisende partij] naar de meubelen komen kijken. Hij heeft toen foto’s van de meubelen gemaakt.

2.3 Op 13 februari 2008 zijn er twee medewerkers van Vissers Meubelen bij [eisende partij] langs geweest om een aantal onderdelen van de meubelen te vervangen. De onderdelen zijn niet vervangen, omdat [eisende partij] van mening was dat er meer onderdelen vervangen moesten worden dan werd aangeboden door Vissers Meubelen.

2.4 Op 10 maart 2008 is de heer [B], werkzaam bij Vissers Meubelen als chef-expeditie, bij [eisende partij] langs gegaan om de meubelen aan een inspectie te onderwerpen.

2.5 De heer [C] (hierna: [C]) heeft, in opdracht van [eisende partij], op 24 oktober 2008 de meubelen geïnspecteerd en een deskundigenrapport opgesteld.

De deskundige zegt in dat rapport onder meer het volgende:

“(….)

3. Vaktechnisch oordeel

Bij de consument trof ik meubelen aan in haar woonkamer aan [adres]. Samen met de ondernemer vertegenwoordigd door [mevrouw D], een vertegenwoordiger van de fabrikant uit België, de consument dhr. [voornaam eiende partij] [eisende partij] en zijn vriendin bijgestaan door zijn vader heb ik de meubelen aan een grondig onderzoek onderworpen.

(….)

Mij viel direct op de oneffenheden op en aan de voorkant bovenblad van de dichte kast. Deze oneffenheden uiten zich als bobbels. Door voelen is duidelijk aantoonbaar dat de ondergrond van deze voorkant van het bovenblad van deze kast ongelijk is en niet goed gevlakt.

Bij de eetkamertafel constateerde ik bij een poot onderaan enige loslatende lamineerdelen wat een rafelig uiterlijk geeft. Het blad van deze tafel laat enkele lichte deukjes zien en zijn te voelen. Bij een verbinding van een regel met poot aan de onderkant van het tafelblad constateerde ik een lichte beschadiging welke niet naar behoren is gerepareerd.

De vitrinekast heeft aan de twee buiten panelen (zijkanten) elk een lichte beschadiging die nauwelijks te zien zijn. Deze beschadigingen kunnen zijn ontstaan door transport. Rechts bovenaan op de hoek van de kast constateerde een klein gaatje in de afwerking.

Bij de salontafel constateerde ik aan de linker kant bij het gelamineerde enkele kartels (grof afgewerkt en goed voelbaar). Evenzo in mindere mate bij het TV-meubel.

(….)

Gezien de opstelling van de meubelen en het vele strijklicht waar deze meubelen mee te maken heeft, komt deze oneffenheden aan de meubelen niet ten goede.

(….)

Naar mijn mening zal met dit licht bij elk meubel ook al zou het vervangen worden, wel iets van oneffenheden te vinden zijn, neemt niet weg dat bij enkele van deze meubelstukken het niet geheel naar behoren goed zijn afgewerkt.

4. Omvang van de klacht

Is naar uw vaktechnisch oordeel de omvang van de geconstateerde gebreken:

??ernstig

? opvallend

? gering

? onopvallend

??bijna niet te zien

??anders, nl:

5. Herstel

Is herstel technisch mogelijk: ? ja /?? nee

Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk: Er zijn professionele middelen om kleine oneffenheden weg te werken. Zo kan het bij de vitrinekast en de verbinding van regel en poot opgelost worden.

Zo nee, waarom niet: Het bovenblad van de dichte twee deurskast zou vervangen moeten worden, zo ook naar mijn mening het blad van de salontafel. Voorts ook één tafelpoot.

Naar mijn mening is het blad van de eetkamertafel redelijk goed en valt binnen de tolerantie.

(….)

6. Toelichting

(….)

Uit de stukken lees ik, dat ondernemer uit coulance reeds had toegegeven over te gaan tot vervanging van enkele onderdelen waar ook de fabriek zijn medewerking aan zou verlenen.’’

2.6 De gemachtigde van [eisende partij] heeft Vissers Meubelen van 16 januari 2009 het volgende, voor zover hier van belang, geschreven:

‘’(….)

Op 24 oktober 2008, heeft de heer [C] een deskundigenonderzoek verricht, waarbij onomstotelijk is vast komen te staan dat de geleverde meubelen niet aan de overeenkomst beantwoordde. Dienaangaande is het mij volstrekt onduidelijk waarom u tot op heden géén stappen heeft ondernomen om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Een en ander strekt temeer daar u, door het aanwezig te zijn bij het deskundigenonderzoek, te kennen heeft gegeven zich te conformeren aan het oordeel van de deskundige.

Doordat tot op heden de gebreken niet zijn hersteld, danwel dat de meubelen zijn vervangen, acht cliënt het opportuun om bij deze tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.

(….)’’

3. De vordering en het verweer

3.1 [eisende partij] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Vissers Meubelen veroordeelt primair om aan haar te betalen een bedrag van € 2.188,00 en subsidiair om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis tot herstel over te gaan van alle gebreken van het deskundigenrapport van [C]. Primair en subsidiair vordert [eisende partij] € 313,20 aan buitengerechtelijke kosten voor het deskundigenrapport, € 328,20 aan buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente over de hoofdsom, te rekenen vanaf 21 april 2008, althans vanaf 16 januari 2008, althans vanaf 17 april 2009, tot aan de dag van volledige betaling, met veroordeling van Vissers Meubelen in de proceskosten.

3.2 Hij baseert zijn vordering, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, op de volgende stellingen. Kort nadat hij de meubelen had uitgepakt, heeft hij geconstateerd dat de meubelen gebreken vertoonden. Hij heeft Vissers Meubelen hiervan op de hoogte gesteld. Vissers Meubelen heeft, ondanks het reclameren van [eisende partij], de gebreken aan de meubelen niet verholpen.

[eisende partij] heeft meerdere malen contact opgenomen met Vissers Meubelen over de gebreken, maar er werd niets aan gedaan. De heer [B] van Vissers Meubelen heeft toegezegd dat hij de zaak zou regelen met de leverancier. Dit is niet gebeurd. [eisende partij] heeft Vissers Meubelen schriftelijk laten weten dat de meubelen niet aan de overeenkomst beantwoorden. [eisende partij] heeft een deskundige ingeschakeld, omdat Vissers bleef volhouden dat er geen sprake was van non-conformiteit.

Toen Vissers Meubelen na het rapport van [C] geen contact opnam met [eisende partij] om de gebreken te verhelpen heeft [eisende partij] de overeenkomst ontbonden.

3.3 Vissers Meubelen voert hiertegen aan dat [eisende partij] bij de levering van de meubelen op

6 juni 2007 op de aankoopbon heeft geschreven dat alle meubelen in goede staat zijn geleverd en hij heeft de bon getekend. [eisende partij] moest zelf zorgdragen voor het vervoer naar zijn eigen huis en voor de montage.

Pas in november 2007 kwam er een klacht binnen over de meubelen. Afgesproken werd dat op 13 februari 2008 een aantal onderdelen van de meubelen vervangen zou worden. [eisende partij] weigerde de onderdelen in ontvangst te nemen. De meubelen beantwoorden aan de overeenkomst, maar uit coulantheid heeft Vissers Meubelen aangeboden om de onderdelen te vervangen.

[eisende partij] heeft de overeenkomst ontbonden voordat Vissers Meubelen kennis had genomen van het deskundigenrapport van [C]. Er is geen sprake van een tekortkoming, dus kan de overeenkomst niet

worden ontbonden. Herstel kan niet meer van Vissers Meubelen worden verlangd, omdat [eisende partij] haar niet in de gelegenheid heeft gesteld de onderdelen te vervangen.

4. De beoordeling

4.1 Vissers Meubelen heeft aangevoerd dat [eisende partij] pas in november 2007 heeft geklaagd over de meubelen, terwijl de meubelen al in juni 2007 zijn geleverd. [eisende partij] betwist dat hij pas in november 2007 heeft geklaagd. Hij stelt dat hij de gebreken in september 2007, bij het uitpakken van de meubelen, heeft ontdekt en dat hij toen meteen heeft geklaagd.

Artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de kennisgeving van geconstateerde gebreken binnen bekwame tijd na de ontdekking moet geschieden, waarbij kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is. [eisende partij] stelt dat hij meteen heeft geklaagd toen hij de gebreken ontdekte. Door Vissers Meubelen wordt niet betwist dat [eisende partij] de gebreken pas in september 2007 heeft ontdekt. Veronderstellenderwijs uitgaan van de juistheid van de stelling van Vissers Meubelen dat [eisende partij] voor het eerst in november 2007 heeft geklaagd, kan ook dan als vaststaand worden aangenomen dat [eisende partij] tijdig heeft geklaagd. De kantonrechter gaat er dan ook vanuit dat [eisende partij] tijdig heeft geklaagd.

4.2 Primair vordert [eisende partij] een bedrag van € 2.188,00. Hij vordert de hele koopprijs terug, omdat hij vanwege de gebreken de overeenkomst heeft ontbonden. Volgens Vissers Meubelen is er geen tekortkoming en kan niet worden ontbonden.

Op grond van artikel 7:22 lid 2 BW ontstaat de bevoegdheid van de koper om de overeenkomst te ontbinden pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kan worden, dan wel dat de verkoper dat niet binnen redelijke termijn heeft gedaan.

Omdat partijen tijdens de comparitie beiden het deskundigenrapport als uitgangspunt hebben genomen gaat de kantonrechter voor de beoordeling of vervanging en herstel mogelijk zijn ook uit van het deskundigenrapport.

[C] heeft in zijn deskundigenrapport geoordeeld dat hij aan de meubelen een aantal gebreken heeft geconstateerd. Bij een aantal gebreken is herstel mogelijk en een paar onderdelen van de meubelen moeten volgens hem vervangen worden.

[eisende partij] heeft zich er echter op beroepen dat Vissers Meubelen niet binnen redelijke termijn tot herstel en vervanging is overgegaan (artikel 7:22 lid 2 in verbinding met 7:21 lid 3 BW). Dit beroep kan hem niet baten. Niet is betwist dat Vissers Meubelen pas in januari 2009 het rapport van de deskundige heeft ontvangen nadat zij daar zelf om had verzocht bij de deskundige, omdat zij tot dan toe geen exemplaar van het rapport van de gemachtigde van [eisende partij] had ontvangen. De buitengerechtelijke ontbinding bij de onder 2.6 genoemde brief van 16 januari 2009 van de gemachtigde van [eisende partij] is dan ook prematuur. Naar niet is betwist was Vissers Meubelen toen nog onbekend met het deskundigenrapport en zij had dan ook nog niet de gelegenheid gehad om tot het herstel van de in het rapport genoemde gebreken over te gaan. Dit betekent dat op 16 januari 2009 [eisende partij] niet de bevoegdheid had om tot ontbinding van de koopovereenkomst met Vissers Meubelen over te gaan.

De primaire vordering wordt dan ook afgewezen.

4.3 Nu Vissers Meubelen heeft aangeboden de in het deskundigenrapport genoemde gebreken te herstellen, ligt de subsidiaire vordering voor toewijzing gereed met dien verstande dat Vissers Meubelen alle gebreken zoals opgesomd in paragraaf 5 van het rapport (‘Herstel’) en overeenkomstig het gestelde in die paragraaf dient te herstellen. Dit betekent dat het blad van de eetkamertafel niet vervangen hoeft te worden. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.

4.4 [eisende partij] vordert een bedrag van € 313,20 vanwege de door hem gemaakte kosten voor het deskundigenrapport. [eisende partij] stelt dat Vissers Meubelen dit bedrag moet betalen op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b BW.

Ingevolge dit artikel komen kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijk alleen voor vergoeding in aanmerking indien die kosten redelijk zijn.

Vissers Meubelen had, reeds voordat de deskundige door [eisende partij] was ingeschakeld, aangeboden om een aantal onderdelen van de meubelen te vervangen. Daarom acht de kantonrechter het niet redelijk als het hele bedrag voor rekening van Vissers Meubelen komt.

[eisende partij] en Vissers Meubelen dienen daarom beide de helft van het deskundigenrapport te betalen. [eisende partij] heeft een bedrag van € 313,20 betaald voor het rapport en Vissers Meubelen moet daarom een bedrag van € 156,60 aan [eisende partij] betalen.

4.5 Om dezelfde reden zal de helft van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen, zijnde € 164,10.

4.5 De kantonrechter ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren, nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt Vissers Meubelen om binnen 10 werkdagen, het weekeinde niet meegerekend, na betekening van dit vonnis tot herstel over te gaan van alle gebreken zoals opgesomd in paragraaf 5 van het onder rechtsoverweging 2.5 genoemde rapport van [C], op straffe van een dwangsom van € 100,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Vissers Meubelen daarmee in gebreke blijft tot een maximum van € 1.000,00;

veroordeelt Vissers Meubelen tot betaling aan [eisende partij] van € 320,70;

verklaart dit vonnis voor zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2009.