Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BK3997

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-10-2009
Datum publicatie
20-11-2009
Zaaknummer
627643 HA VERZ 09-1372
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

40-Jarig dienstverband. Handelen in strijd met nevenwerkzaamheden- en geheimhoudingsbeding. Vergoeding van 7 maandsalarissen overeenkomstig aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule, uitgaande van datum prépensioen bij leeftijd van 61 jaar en 3 maanden. Werknemer wilde pensioeninkomsten aanvullen met nevenwerkzaamheden. Niet redelijk ten opzichte van werkgever om van latere pensioendatum uit te gaan, nu werknemer deze nevenwerkzaamheden niet meer kan verrichten doordat de werkgever dit ontdekt heeft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0865
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 627643 \ HA VERZ 09-1372 \ 199 jt

uitspraak van 12 oktober 2009

beschikking

in de zaak van

de besloten vennootschap Kennametal Nederland B.V.

gevestigd te Arnhem

verzoekende partij

gemachtigde mr. B.H.E. Veldmaat

tegen

[werknemer]

wonende te Nijmegen

verwerende partij

gemachtigde mr. J. van de Hel

Partijen worden hierna Kennametal en [werknemer] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het verzoekschrift met producties

- het verweerschrift met producties

- de door de gemachtigde van Kennametal voorafgaand aan de mondelinge behandeling

toegezonden producties

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling met daarbij de

pleitnotities van beide gemachtigden.

De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

1.1 Kennametal houdt zich onder meer bezig met het fabriceren van en de handel in gereedschappen. Zij maakt daarvoor met specifiek voor haar ontworpen software op het individu toegespitste tekeningen. Kennametal vervaardigt met deze tekeningen de “handmade”gereedschappen.

1.2 [werknemer], geboren op [dag en maand] 1949 en dus thans 60 jaar oud, is met ingang van 18 november 1968 bij (de rechtsvoorgangster van) Kennametal in dienst getreden. Zijn huidige functie is Tools System Engineer Benelux. Zijn laatstgenoten salaris bedraagt € 4.156,00 bruto per maand exclusief vakantietoeslag.

1.3 De schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd d.d. 20 oktober 2004 bepaalt, voor zover hier van belang:

“(…)

Artikel 8: WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN

Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de directie van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening. (…)

Artikel 9: GEHEIMHOUDING

Door het aangaan van deze arbeidsovereenkomst verplicht de werknemer zich ertoe om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, absolute geheimhouding te betrachten en op geen enkele wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm of welke wijze dan ook mededeling te doen van al hetgeen hem hoofde van de arbeidsovereenkomst bekend wordt met betrekking tot de werkgever en/of de met de werkgever gelieerde vennootschappen, cliënten en relaties. Overtreding door de werknemer zal voor de werkgever een dringende reden tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek kunnen vormen. Het ontslag op staande voet laat onverlet het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

(…)”

1.4 Indien [werknemer] zijn computer bij Kennametal opstart verschijnt de volgende pop- up:

´This computer system is owned by Kennametal Inc. The entire System, including all related equipment, networks and network devices, is provided for authorized Kennametal business use and all use should be consistent with that purpose. Use of the System constitutes consent to monitoring of any activity of communication by Kennametal Inc. During monitoring, information on the System may be examined, recorded, copied and used for other authorized purposes. Unauthorized or improper use of the System may subject user tot disciplinary action, up to and including termination.”

1.5 In een uittreksel uit het handelsregister is vermeld dat de eenmanszaak [bedrijf X] (hierna: [bedrijf X]) met als bedrijfsomschrijving “Engineering ten behoeve van metaalverwerkende industrie” op 1 januari 2009 is gevestigd op het huisadres van [werknemer], dat [bedrijf X] gedreven wordt voor rekening van de echtgenote van [werknemer] en dat de activiteiten zijn gestaakt met ingang van 2 juli 2009.

1.6 [werknemer] heeft in naam van [bedrijf X] werkzaamheden voor derden verricht.

1.7 [werknemer] is per 30 juni 2009 op non-actief gesteld.

Het verzoek en het verweer

2. Kennametal verzoekt de arbeidsovereenkomst met [werknemer] te ontbinden op grond van dringende reden althans veranderingen in de omstandigheden zonder toekenning van een vergoeding, kosten rechtens.

3. Kennametal voert hiertoe, kort samengevat, het volgende aan. [werknemer] heeft in naam van [bedrijf X] gedurende zijn dienstverband in de periode van april - juni 2009 zonder toestemming van Kennametal tegen betaling werkzaamheden voor derden verricht. Hij heeft tekeningen met behulp van de software van Kennametal voor [Bedrijf Y] (hierna: [bedrijf Y]), zijnde een onderneming van een voormalig werknemer van Kennametal, en [bedrijf Z] gemaakt.

4. [werknemer] voert gemotiveerd verweer

De beoordeling

5. Niet aannemelijk is dat het verzoek verband houdt met enig opzegverbod.

6. Kennametal verwijt [werknemer] onder meer dat hij voor eigen rekening ontwerpen dan wel tekeningen voor vijf projecten in opdracht van [bedrijf Y] en [bedrijf Z] met gebruikmaking van haar software heeft gemaakt.

[werknemer] erkent dat hij voor de vier, onder 5.7 van het verzoekschrift genoemde projecten van [bedrijf Y] ontwerpen met behulp van software van Kennametal heeft gemaakt. Ook erkent hij dat hij een, onder 5.8 van het verzoekschrift genoemde tekening van Kennametal aan [bedrijf Z] heeft verstrekt. Hij betwist niet dat een en ander voor eigen rekening is gedaan.

Verder verwijt Kennametal [werknemer] dat hij voor eigen rekening voor drie projecten ontwerpen van Kennametal aan [bedrijf Z] heeft verzonden.

[werknemer] betwist weliswaar dat de, onder 5.10, 5.11 en 5.12 van het verzoekschrift genoemde ontwerpen van Kennametal zijn, maar hij betwist niet dat hij deze ontwerpen, die hij kennelijk heeft gemaakt met behulp van de software van Kennametal, voor eigen rekening aan [bedrijf Z] heeft verzonden.

Voorts verwijt Kennametal [werknemer] dat enkele verzonden Kennametal-ontwerpen voorzien waren van het [bedrijf X]-logo op het Kennametal-logo, hetgeen een inbreuk op de merk- en auteursrechten van Kennametal oplevert. Volgens [werknemer] is dit juist wat betreft de als productie 15 bij het verzoekschrift overgelegde tekening, maar dat is een tekening van hem en [bedrijf Y] en daarom wilde hij de naam van Kennametal verwijderen.

De voornoemde verwijten van Kennametal aan [werknemer] staan aldus tussen partijen vast. Meer of andere verwijten die Kennametal [werknemer] maakt, die [werknemer] gemotiveerd betwist en niet met (voldoende) bewijsmiddelen zijn ondersteund, worden als niet-aannemelijk buiten beschouwing worden gelaten.

7. [werknemer] werpt op dat zijn persoonlijke omstandigheden in de weg staan aan een ontbinding. Hij verliest zijn inkomen na een 40-jarig probleemloos dienstverband, hij zal niet meer in staat zijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en hij kan de studie van zijn jonge kinderen, die nog moeten gaan studeren, niet meer bekostigen.

De kantonrechter overweegt hieromtrent als volgt. Aannemelijk is dat in geval van ontbinding wegens dringende reden sprake zal zijn van een forse inkomensachteruitgang, gelet op art. 24 leden 1 en 2 sub a Werkloosheidswet. De aard, ernst en frequentie van de vaststaande verwijten rechtvaardigen dan ook niet, mede in aanmerking genomen zijn langdurig dienstverband, een ontbinding wegens dringende reden, zoals Kennametal primair verzoekt.

Kennametal stelt echter voorts terecht dat zij het vertrouwen in [werknemer] heeft verloren door zijn gewraakte handelwijze. Hij heeft meermalen in strijd met de artt. 8 en 9 van zijn arbeidsovereenkomst gehandeld, hij heeft meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Deze handelwijze van [werknemer] kan niet gerechtvaardigd worden door de afwijzing van zijn (herhaalde) verzoek om salarisverhoging, daar een goed werknemer niet op deze wijze reageert op een dergelijke, voor hem teleurstellende afwijzing. Dat volgens [werknemer] zijn handelwijze slechts een beperkte omzet voor [bedrijf X] en geen schade voor Kennametal heeft opgeleverd, doet niet af aan het geschonden vertrouwen. Zijn stelling dat Kennametal door zijn handelwijze een extra omzet van minimaal € 25.000,- per jaar genereert, wordt betwist en doet overigens ook niet af aan het geschonden vertrouwen.

Dit leidt ertoe dat het verzoek tot ontbinding op grond van veranderingen in de omstandigheden wordt toegewezen.

8. De kantonrechter acht het echter niet billijk, zoals Kennametal wenst, geen vergoeding toe te kennen, nu sprake is van een 40-jarig dienstverband. Daarbij wordt, in het licht van aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule, ervan uitgegaan dat [werknemer] op de leeftijd van 61 jaar en 3 maanden met prépensioen zou zijn gegaan. [werknemer] heeft namelijk ter zitting verklaard dat hij dan met prépensioen had willen gaan, waarbij hij zijn pensioeninkomsten had willen aanvullen met zijn inkomsten uit zijn eigen onderneming. Dat dit laatste niet meer mogelijk is, leidt niet tot een ander oordeel. Doordat [werknemer] geen open kaart heeft gespeeld naar Kennametal, heeft hij zichzelf in deze situatie gebracht. Het is dan niet redelijk ten opzichte van Kennametal om van een latere pensioendatum uit te gaan. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat [werknemer] teleurgesteld was door de afwijzing van zijn (herhaalde) verzoek om salarisverhoging en daardoor klaarblijkelijk niet meer gemotiveerd was om voor Kennametal te werken.

9. De kantonrechter is van plan de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van

3 november 2009 en daarbij aan [werknemer] een vergoeding van (7 x € 4.488,48 =) € 31.419,36 bruto, gelijk aan het salaris over de periode van 3 november 2009 tot 3 juni 2010, toe te kennen.

Daarom krijgt Kennametal de gelegenheid het verzoek in te trekken.

Het verzoek van [werknemer] om hem te ontheffen uit zijn non-concurrentiebeding, kan in deze procedure niet worden behandeld. Daarvoor dient hij een vordering tot vernietiging ervan bij dagvaarding aanhangig te maken.

10. Als Kennametal het verzoek niet intrekt, moeten partijen hun eigen kosten dragen. Als Kennametal het verzoek intrekt, moet zij de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

stelt Kennametal in de gelegenheid het verzoek uiterlijk op 2 november 2009 in te trekken door een schriftelijke mededeling aan de griffier van de rechtbank, Sector kanton, Locatie Nijmegen, Postbus 1006, 6501 BA Nijmegen

als Kennametal het verzoek niet intrekt:

ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 3 november 2009 en kent aan [werknemer] ten laste van Kennametal een vergoeding toe van € 31.419,36 bruto;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

als Kennametal het verzoek intrekt:

veroordeelt Kennametal in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [werknemer] begroot op € 500,- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2009.