Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BK3302

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-10-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
630694 HA VERZ 09/1399
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werknemer wordt na 1 maand na fusie in lagere functie geplaatst en na 6 maanden op non-actief gesteld, ondanks tussentijdse goede beoordeling door nieuwe directie. Ontbinding onder toekenning vergoeding met C = 1,5.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010, 5
AR-Updates.nl 2009-0855
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 630694 \ HA VERZ 09-1399 \ 199 jt

uitspraak van 12 oktober 2009

beschikking

in de zaak van

de besloten vennootschap ChampionChip B.V.

gevestigd te Nijmegen

verzoekende partij

gemachtigde mr. J.A. Bruins

tegen

[werknemer]

wonende te Soest

verwerende partij

gemachtigde mr. J.C.P.C. Koog

Partijen worden hierna ChampionChip en [werknemer] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het verzoekschrift met producties

- het verweerschrift met producties

- de door beide gemachtigden voorafgaand aan de mondelinge behandeling toegezonden producties

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling met de pleitnotitie van ChampionChip.

De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

1.1 De activiteiten van ChampionChip bestaan voornamelijk uit het verzorgen van de tijdregistratie van sportevenementen in en buiten Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen elektronische tijdregistratiesysteem, bestaande uit een transponder, de ChampionChip genaamd, en matten en randapparatuur die een elektromagnetisch veld genereren. De chips zijn te koop of te huur bij ChampionChip bij evenementen waar gebruik

wordt gemaakt van de diensten van ChampionChip. In november 2008 is (de rechtsvoorganger van) ChampionChip gefuseerd met AMB i.t.

1.2 [werknemer], geboren op [dag en maand] 1971, is op 1 augustus 2005 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) ChampionChip als Sales- en Marketingmanager. Hij is per 1 januari 2007 leidinggevende van het salesteam geworden.

1.3. Het beoordelingsgesprekformulier d.d. 15 februari 2007 betreffende het jaar 2006 vermeldt als eindoordeel “Voldoet boven verwachting”. In dat formulier wordt deze kwalificatie verklaard als “functioneert boven de gestelde eisen”. Het gesprek is gehouden door de toenmalige directeur van (de rechtsvoorganger van) ChampionChip, [naam toenmalige directeur]

1.4 Het beoordelingsgesprekformulier d.d. 4 februari 2008 over 2007 vermeldt als eindoordeel “! Prima”. Het gesprek is gehouden door de toenmalige directeur van (de rechtsvoorganger van) ChampionChip, [naam toenmalige directeur]

1.5 [werknemer] heeft in het beoordelingsgesprek d.d. 19 maart 2009 over 2008 een goede beoordeling gehad van de nieuwe directeur van ChampionChip, [naam nieuwe directeur]. Hiervan is geen schriftelijk verslag voorhanden.

1.6 [werknemer] is sinds 4 december 2008 Accountmanager en maakt als zodanig geen deel meer uit van het Managementteam.

1.7 Het laatstgenoten salaris van [werknemer] bedraagt € 5.585,00 bruto per maand exclusief emolumenten. De voormalige directeur van (de rechtsvoorganger van) ChampionChip,

[naam voormalige directeur], schrijft hierover in zijn mail van 15 mei 2008 aan [werknemer] het volgende:

“Verder hebben we het gehad over je inschaling op basis van het onderzoek van Towers Perrin. Inderdaad is het niet marktconform wat betreft salaris voor een salesmanager met jouw verantwoordelijkheid. (…) Daarom willen we voorstellen om je met terugwerkende kracht tot 1/1/2008 tot Senior te benoemen en een salaris aan te bieden in schaal 10 stap 9 dit komt neer op € 5.585,= per maand oftewel ruim 72.000,= per jaar.”

Deze salarisverhoging komt neer op een verhoging met 50%.

1.8 [werknemer] is op 28 mei 2009 op non-actief gesteld.

Het verzoek en het verweer

2. Championchip verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met [werknemer] te ontbinden wegens veranderingen in de omstandigheden onder toekenning van een vergoeding van € 10.000,- bruto en met compensatie van kosten.

3. ChampionChip voert hiertoe, kort samengevat, het volgende aan. Zij baseert haar verzoek primair op disfunctioneren en subsidiair op een fundamenteel gebrek aan vertrouwen. De prestaties van [werknemer] blijven ver beneden de maat en voldoen niet aan de redelijke verwachtingen die ChampionChip had. [werknemer] is ongeschikt gebleken voor zijn functie. [werknemer] heeft niet laten zien de intentie te hebben om zijn functioneren of zijn houding te verbeteren.

4. [werknemer] voert gemotiveerd verweer. Hij vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gehad. Binnen een kort tijdsbestek is hij beoordeeld door mensen waar hij nog maar kort mee samenwerkte en die tot kort daarvoor geen affiniteit hadden met ChampionChip in het algemeen en zijn prestaties in het bijzonder. Hij presteerde tot de fusie aantoonbaar goed, maar werd daarna binnen een maand uit zijn functie gezet en aan zijn lot overgelaten. Aangezien er geen valide reden voor ontbinding bestaat maar eerder sprake lijkt te zijn van een bedrijfsorganisatorische keuze, is [werknemer] van mening dat hem een ontbindingsvergoeding van minimaal 1,5 toekomt.

De beoordeling

5. Niet aannemelijk is geworden dat het verzoek verband houdt met enig opzegverbod.

6. De kantonrechter is van oordeel dat, gelet op het door ChampionChip uitgesproken gebrek aan vertrouwen in [werknemer] en zijn non-actiefstelling, een verdere vruchtbare samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk is. Het verzoek tot ontbinding wordt dan ook toegewezen.

7. Dan resteert de vraag naar de hoogte van de aan [werknemer] toe te kennen billijke vergoeding. De kantonrechter overweegt daaromtrent als volgt. De stellingen van ChampionChip dat het een bekend gegeven is dat er na een fusie of overname een frisse wind door de onderneming gaat waaien en dat een nieuwe directie vaak een nieuwe visie heeft, mogen op zichzelf juist zijn, maar dat betekent niet dat een nieuwe directie kan en mag handelen zoals zij in dit geval heeft gedaan. Ook een nieuwe directie dient zich ten opzichte van zittende werknemers als goed werkgever te gedragen. Dat heeft zij in casu niet gedaan.

[werknemer] heeft blijkens de onder 1.3 en 1.4 genoemde beoordelingsgesprekformulieren in de jaren 2007 en 2008 boven verwachting respectievelijk prima gefunctioneerd. Dit heeft geresulteerd tot een promotie van medior tot senior per 1 januari 2008 met een aanzienlijke salarisverhoging. De nieuwe directeur komt echter binnen een maand na de fusie tot het oordeel dat [werknemer] niet voldoet aan de verwachtingen en niet in staat is om op het hoogste (management)niveau te werken en gaat over tot demotie met behoud van salaris. Dit is niet redelijk. Daargelaten dat het verschil in visie omtrent het functioneren van [werknemer] tussen de oude en nieuwe directeur opmerkelijk is en de nieuwe directeur in bijzonder korte tijd zijn oordeel omtrent het functioneren [werknemer] had geveld, had van een redelijk handelend werkgever mogen worden verwacht dat hij [werknemer] een kans had gegeven om zijn functioneren aan te passen aan de visie van de nieuwe directie en aldus zijn functie te behouden. Daarbij zou een degelijke begeleiding door de nieuwe directie hebben gepast, bestaande in bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak waardoor de nieuwe visie voor [werknemer] “handen en voeten” zou hebben gekregen en/of begeleiding door een coach. Die kans en die begeleiding zijn [werknemer] niet gegeven.

Voorts wordt in aanmerking genomen dat [werknemer] op 19 maart 2009 van de nieuwe directeur een goede beoordeling betreffende (kennelijk) zijn functioneren als Accountmanager in de periode december 2008 - maart 2009 heeft gekregen, maar desondanks is hij kort daarna op non-actief gesteld als voorportaal voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Gelet op deze verwijtbare handelwijzen van ChampionChip acht de kantonrechter een vergoeding boven C = 1 billijk, namelijk C =1,5.

8. De hoogte van de vergoeding wordt dan als volgt berekend: 4 x € 6.031,80 x 1,5 =

€ 36.190,80 bruto.

Bij het salaris wordt, anders dan [werknemer] meent, de winstuitkering niet meegenomen, nu die geen vaste looncomponent was maar - naar eigen zeggen van [werknemer] - een discretionair karakter kende en als zodanig ieder jaar afhankelijk werd gesteld van de winst van het bedrijf.

9. De kantonrechter is van plan de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van

1 november 2009. Het is vast beleid dat de kantonrechter in beginsel geen rekening houdt met de fictieve opzegtermijn. Er zijn geen feiten en omstandigheden aangevoerd die een uitzondering hierop rechtvaardigen. [werknemer] zal een vergoeding van € 36.190,80 bruto worden toegekend. Daarom krijgt ChampionChip de gelegenheid het verzoek in te trekken.

10. Als Championchip het verzoek niet intrekt, moeten partijen hun eigen kosten dragen. Als Championchip het verzoek intrekt, moet zij de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

stelt ChampionChip in de gelegenheid het verzoek uiterlijk op 31 oktober 2009 in te trekken door een schriftelijke mededeling aan de griffier van de rechtbank, sector kanton, locatie Nijmegen, Postbus 1006, 6501 BA Nijmegen

als Championchip het verzoek niet intrekt:

ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 november 2009 en kent aan [werknemer] ten laste van ChampionChip een vergoeding toe van € 36.190,80 bruto;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

als Championchip het verzoek intrekt:

veroordeelt Championchip in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [werknemer] begroot op € 500,- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2009.