Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ9142

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-09-2009
Datum publicatie
02-10-2009
Zaaknummer
CB 19230 en CB 19229
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Curator heeft verzuimd begroting tijdig in te dienen. Mede daardoor valt toegekende beloning lager uit. Als basis volgt de kantonrechter de door het LOK aanbevolen beloning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Geachte [naam curator]

In uw brief van 13 augustus 2009 heeft u vaststelling verzocht van de begroting van kosten voor het jaar 2009 van de curatele die u uitoefent over de heer en mevrouw [naam echtpaar] In totaal heeft u 63 uur begroot tegen een uurtarief van € 60,- en 475 km tegen een kilometertarief van € 0,28, zodat uw totale begroting sluit op € 3.913,00 exclusief BTW en 4.656,47 inclusief BTW. Behalve de aanduiding van de verschillende posten, heeft u geen toelichting bijgevoegd.

Naar aanleiding van uw verzoek overweeg ik het volgende.

Een systeem van begroting en declaratie is een middel om de kosten van het geleverde product beheersbaar te maken. De beheersbaarheid vermindert naar de mate waarin het tijdvak waarvoor de begroting wordt opgesteld reeds is verstreken. Een begroting voor het lopende kalenderjaar die pas in augustus wordt opgesteld is een ondeugdelijk middel voor kostenbeheersing, omdat het jaar dan al voor bijna 2/3 is verstreken. Er resteert nog slechts beperkte tijd om zonodig bij te sturen.

Naar mij bekend is, heeft u de financiële kant van de curatele uitbesteed aan de [naam bewindvoerder], een professionele bewindvoerder. Voor de uitvoering van het financiële beheer heeft u 22,5 uur begroot. Dit aantal uren is 1,5 maal het aantal dat ten grondslag ligt aan het forfaitaire tarief dat door het LOK is aanbevolen als vergoeding voor professionele bewindvoerders voor één rechthebbende, n.l. 15 uur.

Ik overweeg dat ik vorig jaar een opslag van 50% heb goedgekeurd. Inmiddels is mij bekend geworden dat het LOK een opslag van 20% aanbeveelt. Deze opslag wordt ook gehanteerd ten opzichte van professionele bewindvoerders, zoals de stichting die u voor het financieel beheer heeft ingeschakeld. Naar ik – zonder toelichting van uw kant – moet aannemen, zal de bewindvoerder geen hoger bedrag in rekening brengen. Daarom komt voor deze post 18 uur voor vergoeding in aanmerking. Op welke wijze ik dit in het geheel van de goedkeuring van deze begroting verwerk, leest u aan het eind van deze brief/beschikking.

Als u uw begroting tijdig voor de aanvang van het boekjaar 2009 had ingediend, had ik u voor de aanvang van de begrotingsperiode deze mededeling kunnen doen. Nu is dat niet mogelijk geweest, omdat u om uw moverende redenen heeft gewacht tot augustus met het indienen van deze begroting. Dat is een omstandigheid die voor uw rekening komt.

Niettemin zal ik u billijkheidshalve in zoverre tegemoet komen, dat indien u door middel van een contract met of declaraties van de bewindvoerder aantoont dat u in 2009 een afspraak met de bewindvoerder heeft gemaakt op basis van 150% van het aantal uren voor een alleenstaande, zal ik alsnog 5,5 uur aanvullend tegen het tarief van € 60,00 goedkeuren als uw beloning.

Verder zie ik dat u voor "advocaat procedure gerechtshof Arnhem" een uur begroot. Het is mij niet bekend dat enige procedure in hoger beroep van rechthebbenden bij het gerechtshof aanhangig is. De laatste beschikking inzake hun rechtspositie dateert van 2007.

Voor het geval deze post een hoger beroep mocht betreffen dat u zelf heeft ingesteld tegen mijn laatste beschikking inzake uw beloning, dan overweeg ik dat dit een kostenpost is die niet ten laste van rechthebbenden kan worden gebracht.

U, als professioneel curator, draagt ondernemersrisico, onder andere ten aanzien van de vaststelling van de door u in rekening te brengen beloning. Het is immers in de wet zodanig bepaald dat de kantonrechter op grond van bijzondere omstandigheden de beloning anders kan regelen dan op grondslag van de inkomsten uit vermogen (artikel 1:386, lid 1 BW). Dit stelsel bergt de kans in zich dat u niet wordt toegestaan wat u heeft verzocht. De kosten van juridische bijstand in verband met dit risico – als u zou gaan procederen tegen de beslissing waarbij uw beloning is vastgesteld - kunt u desgewenst als bedrijfsrisico beperken door middel van een rechtsbijstandverzekering.

De overige door u begrote uren vallen uiteen in twee groepen.

De eerste groep uren betreft het werk dat de kern is van het curatorschap: de posten voor overleg met "betrokkenen", "gemeente Ede", “schuldhulpverlening WSNP” en "zorgverleners woonbegeleiders Humanitas". Daarvoor begroot u in totaal 20 uur.

De andere groep uren betreft het indirecte werk, namelijk "e-mail en postverwerking", "opstellen van brieven aan instanties", "rapportage en gegevensverwerking" en "reistijd". Hiervoor declareert u 19,5 uur.

Ten aanzien van deze uren overweeg ik het volgende.

Op de zitting van 3 juli 2008 heeft u mij verteld over het problematisch karakter van deze curatele, die intensieve bemoeienis van uw kant vergt. Ik zie dat terug in het grote aantal uren (13,5 uur) dat u begroot voor contact met de zorgverleners van de woonbegeleiding .

Het aantal van 19,5 uren dat u begroot voor de indirecte werkzaamheden, komt mij hoog voor.

Ik overweeg dat in de door het LOK aanbevolen beloning synergievoordelen door de behartiging van zowel de materiële als de immateriële belangen door één en dezelfde persoon zijn verwerkt. Die synergie schuilt erin dat een curator voor overleg over materiële èn immateriële zaken zijn contacten met rechthebbende, familie en instanties in belangrijke mate "dubbel" kan gebruiken, zodat daarmee minder tijd is gemoeid, dan in het geval van een bewindvoerder en een aparte mentor.

Doordat u ervoor heeft gekozen de materiële belangenbehartiging (het financieel beheer) uit te besteden, mist u die synergievoordelen.

Het is mijn standpunt dat rechthebbende niet met de nadelige financiële gevolgen van uw keus mag worden geconfronteerd.

Dit leidt mij tot de slotsom dat ik voor het jaar 2009 uitga van de door het LOK aanbevolen beloning voor curatoren en daarop aanvullend 10 uur inclusief een component voor niet te specificeren kosten zal toestaan.

Omdat u zich voor het financieel beheer bedient van een professioneel bewindvoerder, die is aangesloten bij de BPBI, zal ik de beloning vaststellen op € 1.165 met een opslag van 20%

= € 1.398 en vermeerderd met 10 uur ad (1.165 : 15 =) € 77,67 = € 776,67. In totaal keur ik de begrote beloning goed tot een bedrag van € 2.174,67 exclusief BTW.

Zoals gezegd kan dit bedrag hoger worden indien u alsnog aantoont dat u in 2009 hogere kosten voor het financieel beheer moet maken.

In het goedgekeurde bedrag is een forfaitair bedrag aan kostenvergoeding begrepen. Daarvoor hoeft u dus bij declaratie geen specificatie te doen.

Ik realiseer mij dat u wellicht in de reeds verstreken maanden van 2009 door uw tijdsbesteding kosten op een hoger niveau heeft gemaakt, maar dat moet ik voor uw risico laten. Indien u tijdig - dat wil zeggen vóór de aanvang van het begrotingsjaar 2009 - uw begroting had ingediend, had u van meet af aan rekening kunnen houden met het financiële kader.

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen drie maanden na heden door een advocaat hoger beroep laten instellen bij het gerechtshof te Arnhem.

Naar ik vertrouw, heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. P.A. Huidekoper,

kantonrechter