Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6247

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-08-2009
Datum publicatie
27-08-2009
Zaaknummer
173575 en 173767
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARN:2011:BV0853, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Samenwerkingsovereenkomst; precontractuele verplichtingen; toerekenbare tekortkoming; onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

Vonnis in gevoegde zaken van 12 augustus 2009

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 173575 / HA ZA 08-1318 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC PLUS B.V.,

gevestigd te Ede,

eiseres,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

de rechtspersoon naar publiek recht

GEMEENTE EDE,

zetelende te Ede,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.M. van Wersch te Nijmegen,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 173767 / HA ZA 08-1364 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC PLUS B.V.,

gevestigd te Ede,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC B.V.,

gevestigd te [vest.plaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC PARKEERVOORZIENING B.V.,

gevestigd te Wageningen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[ged.3conv./eis.3reconv.08-1364],

gevestigd te [vest.plaats],

4. [ged4conv./eis.4reconv.08-1364],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 175669 / HA ZA 08-1652 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC PLUS B.V.,

gevestigd te Ede,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CINEMEC B.V.,

gevestigd te Wageningen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[ged.2conv./eis.2reconv.08-1652],

gevestigd te [vest.plaats],

3. [ged.3conv./eis.3reconv.08-1652],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna CineMec Plus, de Gemeente, CineMec, Parkeervoorziening, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] genoemd worden.

1. De procedure in alle zaken

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 februari 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 24 juni 2009 en de ter zitting door CineMec Plus genomen conclusie van antwoord in reconventie in de zaken met rolnummers 08-1364 en 08-1652 en de akte overlegging producties in de zaak met rolnummer 08-1318.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. CineMec exploiteert sinds 1999 het Infotainment Center CineMec in de geluidswal langs de A12 bij de afslag Ede, Wageningen, Bennekom. Het belangrijkste onderdeel van het gebouw is de bioscoop. Het geheel biedt plaats aan 2.000 à 2.500 bezoekers. De aandelen in CineMec worden gehouden door [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] die tevens enig bestuurder van CineMec is. De aandelen in [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] worden gehouden door [ged.4conv./eis4reconv.] die tevens enig bestuurder van [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] is.

2.2. De Gemeente heeft op 5 oktober 2004 een prijsvraag uitgeschreven voor de ontwikkeling van het gebied direct ten noorden grenzend aan het Infotainment Center en verder begrensd door de busbaan langs de dr. W. Dreeslaan aan de oostzijde, de Willy Brandtlaan aan de noordzijde en het complex Gelderhorst aan de westzijde - hierna: het Exploitatiegebied. De Gemeente heeft aan de vier partijen die waren uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag een Ontwikkelingsperspectief Omgeving Stadspoort verstrekt. Daarin komen onder meer de volgende passages voor:

“Ruimtelijke randvoorwaarden

(...)

Vanwege afscherming van verkeerslawaai naar de achtergelegen woonbuurt dient het geluid vanaf de A12 afgeschermd te worden door aaneengesloten bebouwing/scherm/wal; langs de W. Dreeslaan is dit niet een vereiste.

Op het terrein naast de Gelderhorst dient een woonfunctie te komen; de bebouwingshoogte voor woonbebouwing op dit terrein is beperkt tot vier bouwlagen i.v.m. geluidhinder vanaf de A12; de geluidwal langs de A12 wordt ten opzichte van de huidige situatie nog verder opgehoogd tot 12 m hoogte in verband met verbreding van de A12.

(...)

Uitbreiding CineMectheater

Het huidige CineMectheater heeft de volgende omvang: 8 zalen, 1.400 stoelen, 400 parkeerplaatsen, 2 foyers, 2 terrassen, 2.000 m² beurs/exporuimte, 3 decisionrooms voor 8-15 personen.

Voor de toekomst ziet de huidige eigenaar dit, t.b.v. het houden van meerdaagse beurzen, presentaties e.d., graag uitgebreid met een 9 meter hoge multifunctionele hal met bijruimten met een oppervlakte van 3.500 m².”

2.3. De Gemeente heeft CineMec uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag op voorwaarde dat deze zou samenwerken met een financieel draagkrachtige ontwikkelaar. CineMec heeft daarvoor de heer [betrokkene] benaderd. [betrokkene] heeft eind 2004 als investeringsmaatschappij CineMec Plus opgericht. Verder heeft CineMec Epicurus Development B.V. te Noordeloos - hierna: Epicurus - benaderd om als uitvoerend ontwikkelaar op te treden. Als architect is DP6 Architectuurstudio B.V. te Delft - hierna: DP6 - ingeschakeld. Deze partijen hebben het plan “Valley Center: een regionale ontmoetingsplaats” van 3 december 2004 - hierna: het Plan - ingediend bij de Gemeente. In het Plan is voorzien in een regionaal hoofdkantoor van de Rabobank, een hotel, een gebouw gericht op sport en gezondheid (het “plintgebouw”) met daarboven een rond woongebouw voor oudere mensen, een evenementenhal in dezelfde bouwstijl als de bioscoop van CineMec, ingebouwd in de doorgetrokken geluidswal en verbonden met de bioscoop door twee foyers, een centraal plein en ten slotte twee ondergrondse parkeerplaatsen.

2.4. De Gemeente heeft het Plan als prijswinnend ontwerp gekozen. De Gemeente en CineMec Plus hebben vervolgens onderhandeld over de invulling van hun rechtsverhouding. Dat heeft geleid tot het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkeling Omgeving Stadspoort van 12 juli 2006 - hierna: de Samenwerkingsovereenkomst - tussen CineMec Plus en de Gemeente. Uit de Samenwerkingsovereenkomst worden de volgende passages geciteerd (de ontwikkelaar is CineMec Plus):

Artikel 2 Doel van de samenwerking

1. Partijen gaan met ingang van de datum van ondertekening van deze overeenkomst een exclusief samenwerkingsverband aan met als doel, voor rekening en risico van de ontwikkelaar, de ontwikkeling en de realisatie van het Plan binnen het Exploitatiegebied, overeenkomstig de voorwaarden uit deze overeenkomst en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn.

(...)

Artikel 4 Organisatiestructuur van de samenwerking

1. Partijen hebben in het kader van de samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling van het Exploitatiegebied een stuurgroep en een projectgroep ingesteld, waarin voor ieders eigen rekening vertegenwoordigers van beiden zitting hebben. Indien en voorzover zulks ten behoeve van de verdere uitwerking, de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van het Plan nodig blijkt, zullen partijen tevens werkgroepen instellen. (...)

4. Voor een geldig besluit van de stuurgroep geldt de eis dat het een eenstemmig besluit van de leden van de stuurgroep moet zijn

Artikel 9 Gronduitgifte

1. De gemeente verkoopt aan de ontwikkelaar, gelijk de ontwikkelaar van de gemeente koopt, de percelen gronden binnen het Exploitatiegebied, zijnde een perceel grond met een oppervlakte van circa 7.339 vierkante meters, deel uitmakend van perceel kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B nummer 1093, en een perceel grond met een oppervlakte van circa 12.463 vierkante meters, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B, nummers 1093 en 1082, beide met kruisarcering aangeduid op de aan deze overeenkomst gehechte tekening (...)

2. De door partijen overeengekomen koopsom bedraagt EUR 600.000,00 (zeshonderd duizend euro) (prijspeildatum 1 januari 2006), te vermeerderen met BTW en kosten koper. De koopsom wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.

3. De verkoop/koop geschiedt onder de opschortende voorwaarden dat behoudens termijnverlenging door de gemeente binnen vier maanden na ondertekening van deze overeenkomst:

- de ontwikkelaar ten genoegen van de gemeente zekerheid geeft over de uitvoering van het gehele Plan;

- de ontwikkelaar een schriftelijke verklaring van een registeraccountant aan de gemeente overlegt inhoudende dat de (aandeelhouders van de) ontwikkelaar de financiële gegoedheid bezit(ten) om het plan te realiseren, zulks ten genoegen van de gemeente;

- de ontwikkelaar alle ontvankelijke aanvragen indient met betrekking tot de voor de realisatie van het Plan benodigde vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen (...).

Een gemotiveerd verzoek van de ontwikkelaar tot termijnsverlenging zal door de gemeente niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

(...)

Artikel 10 Realisatie van het Plan

1. De ontwikkelaar verplicht zich om de geleverde gronden Bouw- en Woonrijp te maken, te bebouwen en in te richten overeenkomstig het Plan.

(...)

4. (...) Indien de ontwikkelaar besluit realisatie van enig onderdeel van het Plan aan te vangen (...) verplicht zij zich jegens de gemeente alle onderdelen van het Plan (...) te realiseren, bij gebreke waarvan de ontwikkelaar aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van EUR 1.000.000. (...)

Artikel 12 Parkeergelegenheid en parkeerbeleid

1. De ontwikkelaar draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de benodigde parkeercapaciteit binnen het Exploitatiegebied (zowel tijdens de ontwikkeling- en realisatiefase als tijdens de beheerfase van het Plan). De berekening is gebaseerd op de voorgeschreven methodiek volgens CROW, publicatie “Parkeercijfers; basis voor parkeernormering” de dato 1 juni 2003. (Conform die methodiek vereist de parkeercapaciteit voor het Plan thans 600 parkeerplaatsen).

Ingeval van optimalisering van het Plan zullen partijen bezien of zulks moet leiden tot aanpassing van de benodigde parkeercapaciteit overeenkomstig diezelfde methodiek. (...)

3. (...) Indien piek/overbelasting een structureel karakter krijgt, dan zullen partijen in goed onderling overleg naar een structurele oplossing zoeken. De gemeente zal zich alsdan zo veel mogelijk inspannen om door de ontwikkelaar te realiseren extra parkeergelegenheid op en/of in de geluidswal van de A12 mogelijk te maken, indien uit door de ontwikkelaar te initiëren onderzoek blijkt dat dit een reële oplossing kan vormen.

(...)

Artikel 16 Beëindiging van de samenwerking

1. Beëindiging van deze overeenkomst en/of (één of meer van) de overeenkomsten die daarvan een voortvloeisel zijn, is slechts mogelijk in de navolgende gevallen:

(...)

(ii) indien een ingrijpende wijziging van omstandigheden en/of een onvoorziene omstandigheid zich voordoet, die naar objectieve maatstaven een verdere uitvoering van deze overeenkomst en/of (één of meer van) de desbetreffende overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, niet langer verantwoordelijk maakt;

(...)

(iv) bij ernstige, toerekenbare tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de hoofdverplichtingen uit deze overeenkomst en/of (één of meer van) de desbetreffende overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, ondanks schriftelijke aanzegging tot nakoming binnen een redelijke termijn.

(v) indien, al dan niet na verlenging van de termijn, de opschortende voorwaarden als bedoeld in artikel 9 (Gronduitgifte) niet zijn vervuld en de alsnog vervulling daarvan binnen afzienbare tijd na het verstrijken van de aan de opschortende voorwaarden verbonden (al dan niet verlengde) termijn redelijkerwijs niet te verwachten is.”

2.5. De Samenwerkingsovereenkomst is namens CineMec Plus ondertekend door [ged.4conv./eis4reconv.] en mr. C.M. Slangen, de advocaat van CineMec Plus.

2.6. Over de eerste opschortende voorwaarde, genoemd in art. 9 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst, heeft de Gemeente op 12 juli 2006 het volgende aan CineMec Plus geschreven:

“In de vergadering van ons college d.d. 11 juli 2006 hebben wij besloten dat onder deze voorwaarde in ieder geval moet worden begrepen dat:

- de gemeente inzicht heeft in het totale plan met alle functies zoals dat gerealiseerd gaat worden; dat er bij voorkeur één onherroepelijke bouwvergunning voor het geheel is afgegeven, wanneer de onherroepelijke bouwvergunning in delen moet worden afgegeven zal de grond ook in delen worden overgedragen;

- de ondergrondse parkeergarage(s) als eerste zal worden gerealiseerd;

- de financiële dekking acceptabel is en de gemeente zekerheid levert dat het plan Valley Center gebouwd kan worden.”

2.7. De in art. 12 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst genoemde geluidswal, waarin een parkeergarage zou kunnen worden gerealiseerd, ligt buiten het Exploitatiegebied.

2.8. In oktober 2005, dus nog vóór het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst, had de Rabobank besloten af te zien van vestiging van haar regionale hoofdkantoor in het Exploitatiegebied. In plaats daarvan hebben partijen overwogen een kantoorgebouw te bouwen, dat ook wel met World Food Centre of WFC werd aangeduid.

2.9. Tijdens de stuurgroepvergadering van 4 oktober 2006 is besproken dat de geluidswal in 2009 dicht zou moeten zijn, omdat dan de spitsstrook van de A12 open zou gaan. Kort daarvoor heeft [ged.4conv./eis4reconv.] overleg over dit onderwerp gehad met Rijkswaterstaat.

2.10. Op 14 december 2006 heeft CineMec Plus verlenging van de termijn van art. 9 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst met zes maanden gevraagd. De Gemeente heeft daarin op 16 januari 2007 toegestemd. De Gemeente heeft op 7 juni 2007 besloten nogmaals een termijnverlenging van zes maanden toe te staan.

2.11. CineMec Plus heeft in december 2006 een bouwvergunningaanvraag 1e fase (de uiterlijke verschijningsvorm) voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal ingediend. CineMec heeft op 7 mei 2007 een bouwvergunningaanvraag 2e fase ingediend.

2.12. Tijdens het managementoverleg van 25 januari 2007 heeft [betrokkene] bericht dat hij een licentie heeft verkregen voor de bouw van een Rain Forest Café.

2.13. In maart/april 2007 heeft Epicurus zich teruggetrokken uit het project.

2.14. In juli en augustus 2007 is in de stuurgroep van het project afgesproken dat er 950 parkeerplaatsen worden aangelegd, 413 in de wal en 537 in het plangebied, met een mogelijkheid van uitbreiding naar 1.100 parkeerplaatsen bij piekbelasting. In het verslag van de stuurgroepvergadering van 30 augustus 2007 is daarover het volgende opgenomen:

“In het huidige plan zijn 950 parkeerplaatsen voorzien in de wal en onder het hotel. Bij structurele piekbelasting kunnen in de wal 150 parkeerplaatsen extra worden gerealiseerd (in het huidige ontwerp van deze parkeergarage is met deze uitbreiding rekening gehouden) tot een totaal aantal van 1100 parkeerplaatsen, zijnde de bovengrens CROW normering. Het aantal parkeerplaatsen wordt steeds beoordeeld op grond van het werkelijke gevraagde aantal m2 per functie. Hiermee voldoet C+ aan de afspraken binnen de SOK.”

2.15. Uit het verslag van managementoverleg van 5 september 2007 blijkt dat CineMec Plus er aarzelingen over heeft om een parkeergarage in de wal aan te leggen, omdat dit leidt tot hogere kosten en omdat daarvoor de Samenwerkingsovereenkomst moet worden aangepast, wat risico’s in zich bergt. CineMec heeft toen aangeboden de extra kosten van de parkeergarage in de wal voor haar rekening te nemen.

2.16. Uit het verslag van het managementoverleg van 16 oktober 2007 wordt de volgende passage geciteerd (HZ = [betrokkene], GK = [ged.4conv./eis4reconv.] en CS = mr. Slangen):

“HZ heeft besloten dat CineMec/GK de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zelf gaan ontwikkelen, met inachtneming van de hieronder aangegeven uitgangspunten. Dit geeft GK de kans zelf zijn eigen plan te trekken.

CS wordt verzocht het voorgaande in de juridisch juiste vorm te gieten en terzake een memorandum op te stellen dat vervolgens door beide partijen ondertekend dient te worden. Tekeningen, schetsen en vergunningaanvragen dienen naast elkaar te worden gelegd, om zodoende te kunnen beoordelen of de plannen voor enerzijds de parkeergarage in de wal en de evenementenhal en anderzijds het WFC, Hotel, Sport en Gezondheid en het Rain Forest Café volledig op elkaar zijn afgestemd. In het memorandum dat CS zal opstellen dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

a. CineMec Plus blijft in de toekomst de wederpartij van en het aanspreekpunt voor de Gemeente Ede. Uitgangspunt is dat het plan Valley Center één geheel blijft, maar dat het in twee afzonderlijke delen zal worden ontwikkeld. CineMec zal de parkeergarage in de wal en de evenementenhal geheel en al voor eigen rekening en risico realiseren;

b. CineMec Plus en CineMec hebben één gezamenlijk belang, te weten de realisatie van het totale plan Valley Center;

c. Terzake alle ontwerp- en bouwactiviteiten van CineMec met betrekking tot de parkeergarage en de evenementenhal dient CineMec Plus voorafgaand uitdrukkelijk haar fiat te geven aan CineMec;

d. De grond ten behoeve van het totale project (inclusief parkeergarage in de wal) zal door CineMec Plus worden verkregen. CineMec Plus zal de grond vervolgens splitsen in verscheidene appartementsrechten, waarna vervolgens de appartementsrechten met betrekking tot de evenementenhal en de parkeergarage in erfpacht zullen worden uitgegeven aan CineMec;

e. In verband met eventuele conflicterende financiële belangen is CineMec Plus vrij haar financiering onder te brengen bij een andere partij dan de Rabobank.”

2.17. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente - hierna: B&W - hebben op 31 oktober 2007 de bouwvergunning eerste fase voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal verleend.

2.18. Op 2 januari 2008 heeft [ged.4conv./eis4reconv.] Parkeervoorziening opgericht, waarin hij de exploitatie van de parkeergarage in de wal zou onderbrengen.

2.19. Uit het verslag van het managementoverleg van 22 januari 2008 worden de volgende passages geciteerd:

“CS heeft in december 2007 met GK en zijn juridisch adviseur, mr. Tuinman, overleg gevoerd terzake de ontvlechting c.q. demarcatie van de ontwikkeling van het project Valley Center. CS heeft de uitgangspunten van de ontvlechting uiteengezet en zal deze verder uitwerken in de vorm van een memorandum. Dit memorandum dient vervolgens ondertekend te worden door zowel CineMec als CineMec Plus. Het uitgangspunt van voornoemd memorandum zal zijn dat er sprake blijft van één plan. Het Plan Valley Center blijft aldus één geheel en wordt derhalve niet opgesplitst in twee aparte onderdelen. CineMec Plus is en blijft de ontwikkelaar van het totale project Valley Center, echter CineMec zal de parkeergarage in de wal en de evenementenhal voor eigen rekening en risico gaan realiseren.

De bouwvergunningen wat betreft de parkeergarage in de wal en de evenementenhal zijn verleend aan CineMec. Dat was en is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De bouwvergunningen dienen op naam te worden gesteld van CineMec Plus. De leges ad EUR 85.000 zijn zonder voorafgaand overleg in het MO betaald door CineMec. Dit is uiteraard evenmin de bedoeling. In de toekomst mag dit absoluut niet meer gebeuren. Omtrent de betaling van leges e.d. dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden. Alvorens tot dergelijke betalingen mag worden overgegaan dient hierover eerst, zoals bij herhaling (…) aangegeven, overeenstemming te worden bereikt binnen het management.

CS heeft recent een brief gezonden aan wethouder S vd Pol inzake de grondoverdracht. Zolang de grond niet aan CineMec Plus is geleverd en er geen bouwvergunningen aan CineMec Plus zijn verleend, zal er niet worden gebouwd. Dat is ook uitdrukkelijk afgesproken met de betrokken wethouders. CineMec Plus zal de grond voor het totale project, inclusief de grond in de wal, van de gemeente verkrijgen, evenals de voor de realisering van het project benodigde bouwvergunningen. De grondprijs voor de wal zal overigens aan een stringente toets dienen te worden onderworpen.

Wat betreft de demarcatie van de locatie zal met [betrokkene2] afgestemd moeten worden of alles in het plaatje past. Daarbij zal met name gelet moeten worden op het aantal vierkante meters dat in de tekeningen gereserveerd is voor het Rain Forest Café. Er dient geen enkel risico te worden genomen ten aanzien van de correcte inpassing van het beoogde gelijkvloerse oppervlak (te weten 1000 m2) van het Rain Forest Café.”

2.20. B&W hebben op 18 januari 2008 aan CineMec een bouwvergunning tweede fase voor de parkeergarage in de wal en de evenementenhal verleend. Bij brief van diezelfde dag heeft CineMec Plus aan de Gemeente verzocht om tot levering van de grond over te gaan. Zij heeft in die brief tevens verzocht om toestemming te geven voor het verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de parkeergarage in de wal en de bouw van de evenementenhal. De Gemeente heeft die toestemming bij brief van 13 februari 2008 gegeven.

2.21. Uit het verslag van het managementoverleg van 12 februari 2008 worden de volgende passages geciteerd (PS is [betrokkene2], de opvolger van [betrokkene3] van Epicurus):

“GK merkt verder op dat hij de in de notulen (…) genoemde uitgangspunten voor de ontvlechting niet zo duidelijk heeft gehoord op 16 oktober 2007 als deze thans in de notulen zijn verwoord.(…)

Vervolgens hebben HZ, GK, PS en CS met DP6 gesproken over het ontwerp van de evenementenhal en het Rain Forest Café. Geconstateerd werd dat het een en ander in het ontwerpproces met betrekking tot deze projectonderdelen is verkeerd gegaan. Er is geen gelijkvloers oppervlak ter grootte van 1.000 vierkante meter voor het Rain Forest Café, terwijl het Rain Forest Café ook niet goed zichtbaar is vanaf de A12. Dit is merkwaardig, nu toch deze eisen van stond af aan duidelijk door HZ zijn gecommuniceerd. Vastgesteld is dat daarom de ontwerpen voor de evenementenhal alsook het Rain Forest Café dienen te worden herzien. Ook de bouwvergunning voor de evenementenhal zal dienen te worden gewijzigd. Er zal moeten worden teruggegaan naar de oorspronkelijke situatie, met dien verstande dat zo enigszins mogelijk de laad- en losruimte voor de evenementenhal en het hotel zal worden gehandhaafd. De toiletten die DP6 op aangeven van Gerben van de linkerzijde (bioscoopzijde) naar de rechterzijde (Rain Forest Café-zijde) heeft doen verplaatsen, zullen weer moeten worden teruggeplaatst.”

2.22. CineMec is daarop op 18 februari 2008 begonnen met het plaatsen van groutankers en het aanleggen van funderingen voor de evenementenhal.

2.23. De fasering in de realisatie van het Plan en de aanleg van de parkeergarage in de wal noopten tot aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst. B&W hebben op 4 maart 2008 ingestemd met de volgende fasering en aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst:

a. koopovereenkomst parkeergarage in de wal met gefaseerde levering;

b. koopovereenkomst oostelijk deel (= evenementenhal) en bijbehorend voorterrein worden direct geleverd, de gronden voor het hotel/kantoor/parkeren en bijbehorend voorterrein worden geleverde nadat zekerheid is verkregen ten genoegen van de gemeente.

c. Samenwerkingsovereenkomst aanpassen zodanig dat de gronden voor west worden geleverd nadat zekerheid is verkregen ten genoegen van de gemeente.

2.24. In de periode maart tot en met mei 2008 heeft de Gemeente aan CineMec Plus een aantal concepten gestuurd van koopovereenkomsten voor de gronden van het Exploitatiegebied en de parkeergarage in de wal. In die concepten is CineMec Plus vermeld als koper.

2.25. Begin april 2008 heeft de Gemeente aan CineMec Plus laten weten dat zij van CineMec Plus een bankgarantie van € 1.000.000 wenst als zekerheid voor de uitvoering van het Plan.

2.26. Tussen CineMec en CineMec Plus was inmiddels een verschil van mening ontstaan over de uitvoering van de ontvlechting van het Plan Valley Center. Zoals uit de geciteerde verslagen blijkt, was CineMec Plus er een voorstander van dat de grond aan haar werd geleverd, waarna zij deze weer in erfpacht zou geven aan CineMec. CineMec gaf er de voorkeur aan dat de grond direct aan haar werd geleverd. Voor de grond, benodigd voor het parkeren in de wal, stond de Samenwerkingsovereenkomst daaraan volgens CineMec niet in de weg, omdat die grond buiten het Exploitatiegebied viel. Voor de grond, benodigd voor de evenementenhal, zou een en ander een geringe afwijking van de Samenwerkingsovereenkomst betekenen, omdat CineMec eigenaar was van een derde deel van het terrein.

2.27. CineMec heeft op 29 april 2008 een brief aan de Gemeente gezonden, waaruit het volgende wordt geciteerd:

“In de Stuurgroep van 22 april 2008 is de vaststelling gedaan, dat de SOK al enkele maanden verlopen is. Dit is het gevolg van de non-performance van CineMec Plus. Daarvoor kan en wil Infotainmentcenter CineMec zich niet verantwoordelijk voelen. (...)

Het onderdeel Parkeren in de Wal maakt geen vast onderdeel uit van de “oude SOK”. Er was slechts sprake van een extra parkeermogelijkheid indien er een permanente piekbelasting zou ontstaan binnen het Valley Center plan. Indien de realisatie van Parkeren in de Wal doorgang vindt, wordt in parkeertechnisch [opzicht] het gehele Valley Center plan ontlast.

Deze grond dient niet aan CineMec Plus, maar direct aan CineMec geleverd te worden. Op deze grond kan CineMec Plus geen aanspraak maken en dient dan ook direct aan CineMec geleverd te worden, daar dit anders tot verstoring van fase 1 zou leiden. Er is grote spoed geboden gelet op de positie van Rijkswaterstaat en het aanleggen van de geluidswerende voorziening.

Evenzeer is het noodzakelijk, dat de restgrond van de Evenementenhal (CineMec bezit reeds eenderde van de grond) ook op korte termijn aan CineMec wordt overgedragen. Zoals u weet, is CineMec met toestemming van de Gemeente begonnen fundering e.d. aan te brengen en deze werkzaamheden tot en met het maaiveld naderen hun afronding. Het bouwtraject (inmiddels is ruim 2 miljoen geïnvesteerd) moet door, daar anders onnodige kosten, schade e.d. ontstaan, en daarvoor is het vereist, dat de grond op korte termijn aan CineMec wordt overgedragen. Noodzakelijk, om het financiële bouwdepot middels een hypotheek te kunnen openen.

(...)

De contacten/overleg Gemeente - CineMec Plus over de evenementenhal en parkeergarage in de wal waren een uitvloeisel van de verlopen SOK en zijn achterhaald, doordat CineMec Plus geen directe rol meer speelt en kan spelen bij de realisatie van de parkeergarage in de wal en de evenementenhal. Het heeft geen enkele functie om met die achterhaalde positie verder te gaan.”

2.28. Op verzoek van de Gemeente is er op 8 mei 2008 een bespreking geweest met CineMec Plus en CineMec om te spreken over de gerezen problemen. Deze bespreking heeft niets opgeleverd.

2.29. Tijdens de onderhandelingen over de tussen de Gemeente en CineMec Plus te sluiten koopovereenkomsten over de gronden bleek dat er tussen de Gemeente en CineMec Plus verschillen van inzicht bestonden over de aan te leggen parkeerplaatsen.

2.30. CineMec heeft op 29 mei 2008 een brief aan de Gemeente geschreven, waaruit de volgende passages worden geciteerd:

“Naar ik van de gemeente begrepen heb, doet CineMec Plus in het kader van de overdracht grond parkeren in de wal en evenementenhal het voorkomen alsof tussen CineMec Plus en CineMec alles geregeld is, wat absoluut niet het geval is.

De situatie is zo, dat CineMec Plus het gedurende een bepaalde periode heeft willen doen voorkomen alsof CineMec voor eigen rekening en risico parkeren in de wal en de bouw van de evenementenhal zou kunnen gaan doen. Daaraan is geen uitwerking gegeven, noch is daar overeenstemming over bereikt, zodat de uitgangssituatie tussen CineMec Plus en CineMec is blijven bestaan. CineMec Plus ontwikkelt het hele plan waarbij CineMec de evenementenhal van CineMec Plus gaat huren. Dit is evenwel alleen mogelijk als CineMec Plus aan CineMec de voorfinanciering volledig terugbetaalt. Eerst dan zullen vergunningen overgedragen worden aan CineMec Plus en hieraan medewerking gegeven kunnen worden.

Daarenboven dient de gemeente in deze situatie het parkeren voor CineMec binnen het plan te secureren, zal CineMec Plus met Cinemec een [in?] bouwtechnisch opzicht c.a. de bouw van de parkeergarage in de wal dienen te regelen, alsook de bouw van de evenementenhal, die voor één derde op grond van CineMec plaats zal vinden.

Zolang de hiervoor aangegeven punten niet geregeld zijn, kan er geen sprake van zijn dat de gemeente de grond voor het parkeren in de wal en de evenementenhal aan CineMec Plus overdraagt, daar er voor de gemeente geen enkele zekerheid is dat het parkeren in de wal en bouw van de evenementenhal gerealiseerd zal kunnen worden. Sterker, het zal zo zijn dat CineMec met al haar ten dienste staande middelen zich tegen de overdracht van de grond als wel het realiseren van het parkeren in de wal en de bouw van de evenementenhal zal verzetten. Wat het einde van het Valleycenter Plan zal betekenen.

Het moge duidelijk zijn, dat CineMec hoopt, dat het niet zover zal komen. Sterker nog, zoals ook woensdag besproken, CineMec zou het liefste het parkeren in de wal en de evenementenhal conform de verleende vergunningen z.s.m. realiseren en de daarvoor benodigde grond overgedragen krijgen. Echter, als CineMec Plus niet de behoefte heeft om hieraan mee te werken, dan zitten Gemeente, CineMec Plus en CineMec in het hiervoor geschetste scenario.”

2.31. Op dezelfde dag heeft CineMec een brief aan CineMec Plus geschreven, waaruit het volgende wordt geciteerd:

“In het MO-overleg van oktober 2007 heb jij eenzijdig aangegeven, dat CineMec/GK de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zelf zou gaan ontwikkelen met inachtneming van een aantal uitgangspunten. Een en ander zou door mr. C. Slangen in de juiste vorm gegoten worden.

Er zou een memorandum opgesteld worden, dat vervolgens door beide partijen ondertekend diende te worden. Hieraan is geen gehoor gegeven. CineMec/GK heeft daar dus geen ja of nee tegen kunnen zeggen. Ondertussen is de bouw wel doorgegaan. In mei 2008 was er nog steeds niets gedaan aan de uitwerking/structurering verhouding tussen CineMec Plus en CineMec/GK vanuit het perspectief, dat CineMec/GK de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zelf zou gaan ontwikkelen. Een onthoudbare situatie.

Volgens mr. C. Slangen was het noodzakelijk dat eerst de persoonlijke verhoudingen weer genormaliseerd moesten worden om van daaruit zaken naar behoren met elkaar te regelen.

Er heeft dinsdag 20 mei 's avonds bij je thuis een gesprek plaatsgevonden, waarin ik te horen kreeg, dat onze verhouding vanaf nu strikt zakelijk zou zijn, en dat je mij een voorstel zou doen met betrekking tot de evenementenhal en het parkeren in de wal. Echter wederom helemaal niets. Daaruit kan ik alleen maar opmaken, dat CineMec Plus kennelijk niet haar positie met betrekking tot parkeren in de wal en bouwen van de evenementenhal wil opgeven, ondanks dat CineMec/GK de bereidheid en mogelijkheid heeft om het parkeren in de wal en de evenementenhal te ontwikkelen. De financiering is geregeld, maar de grond zal overgedragen moeten worden middels een ABC-constructie. De gemeente draagt de grond aan CineMec Plus over en gelijktijdig draagt CineMec Plus de grond aan Cinemec over. Nog beter, praktischer en juister is het als de gemeente rechtstreeks de grond voor parkeren in de wal en de evenementenhal aan CineMec overdraagt.

Nu CineMec Plus kennelijk niet aan [een] voor haar gunstige oplossing wil meewerken en uitvoering gaan geven, moeten we vaststellen, dat we in de oorspronkelijke situatie zitten, waarbij Cinemec Plus het parkeren in de wal en de evenementenhal ontwikkelt, en CineMec/GK de evenementenhal gaat exploiteren door deze te huren.

Het zal dan echter wel zo moeten zijn, dat CineMec Plus ommegaand, waarmee bedoeld wordt binnen vijf dagen na heden, de voorgefinancierde kosten terzake van prijsvraag, uitwerking plan, uitwerking contractvorming, vergunningen, begrotingen, architectenkosten, aannemerskosten, e.d. op dit moment totaal belopend € 3.522.039,— , zie de betreffende bijlage, overgemaakt heeft naar de rekening van CineMec (...).

Weet dat vergunningen en stukken, etc. niet eerder overgedragen worden aan CineMec Plus, dan nadat vermeld bedrag volledig voldaan is. Terzake van rente, kosten e.d. worden alle rechten voorbehouden.”

2.32. CineMec Plus heeft naar aanleiding van de in 2.31 genoemde brief op 4 juni 2008 conservatoir beslag gelegd ten laste van onder meer CineMec.

2.33. CineMec Plus heeft in een e-mailbericht aan CineMec van 10 juni 2008 bericht dat zij alleen dan met CineMec verder wilde samenwerken als CineMec de brief aan de Gemeente van 29 mei 2008 zou intrekken, alle stukken met betrekking tot de geluidswal aan haar zou afgeven en onmiddellijk zou stoppen met bouwactiviteiten. CineMec heeft daarop bij e-mailbericht van 12 juni 2008 gereageerd dat zij bij haar standpunt bleef.

2.34. De advocaat van de Gemeente heeft bij brief van 3 juni 2008 onder meer het volgende aan de advocaat van CineMec Plus geschreven:

“Uw memo d.d. 29 mei 2008

De gemeente blijft bij haar standpunt dat voor iedere parkeerplaats die in West niet wordt gerealiseerd in vergelijking met het oorspronkelijk begrote aantal van 400, de basiskoopprijs voor de grond in West met € 4.500,- per niet gerealiseerde parkeerplaats wordt verhoogd. De gemeente wenst nu op korte termijn te vernemen of Cinemec + B.V. daarmee instemt. Cinemec + B.V. behoudt de mogelijkheid om niet te kiezen voor 360 parkeerplaatsen in de geluidwal en overeenkomstig de oorspronkelijke bedoelingen 400 parkeerplaatsen in West te realiseren.

Gaarne verneem ik nog deze week schriftelijk of Cinemec + B.V. met deze punten instemt.

De vertrouwelijke brieven van Cinemec d.d. 29 mei 2008

De brieven van Cinemec B.V. aan de gemeente Ede en aan Cinemec + B.V., beiden van 29 mei 2008, doen bij de gemeente Ede ernstige twijfel rijzen over de vraag of Cinemec + na overdracht van de grond in staat zal zijn om onmiddellijk een aanvang te maken met de bouw van een parkeergarage voor 417 parkeerplaatsen in de geluidwal met bijbehorende voorzieningen ter verhoging van de geluidwal. Daarom wenst de gemeente op zeer korte termijn van Cinemec + te vernemen:

1. Stemt Cinemec in met de afspraken met betrekking tot parkeren zoals die overeenkomstig mijn notitie van 27 mei 2008 en de aanvulling daarop in de onderhavige brief staan omschreven?(...)

2. Is Cinemec bereid om de benodigde gronden die geen eigendom zijn van de gemeente of van Cinemec + over te dragen aan Cinemec + ter realisatie van de evenementenhal en — voorzover nodig — de parkeergarage('s) in de geluidwal?

3. Bestaat er tussen Cinemec + en Cinemec overeenstemming over erfdienstbaarheden die moeten worden gevestigd ten bate van de bestaande bioscoop?

4. Beschikt Cinemec + B.V. over de benodigde ontwerpen, bestekken, ontwerptekeningen e.d. om op zeer korte termijn een aanvang te maken met de bouw van de parkeergarage in de wal en bestaat er overeenstemming over de omstandigheid dat Cinemec + B.V. kan gebruikmaken van de bouwvergunning die op naam van Cinemec is gesteld?

De gemeente wenst over deze vier punten uiterlijk op maandagochtend 9 juni 2008 schriftelijk duidelijkheid te verkrijgen van Cinemec + B.V. Daarmee wordt gedoeld op schriftelijk documentatie waaruit blijkt dat niet alleen Cinemec + B.V. maar ook Cinemec de verstrekte antwoorden en overige informatie onderschrijft.

Reeds zeer geruime tijd heeft de gemeente bij vele gelegenheden duidelijk gemaakt dat het voor haar van het allergrootste belang is dat de bouw van de parkeergarage in de geluidwal met bijbehorende ophoging van de geluidwal op zeer korte termijn aanvangt en in ieder geval uiterlijk op 1 april 2009 volledig zal zijn gerealiseerd. De bovengenoemde brieven van Cinemec doen vrezen dat deze termijn niet gaat worden gehaald vanwege problemen tussen Cinemec + en Cinemec, waar de gemeente verder niet in wil treden. Van de gemeente kan echter in redelijkheid niet worden verlangd dat zij gronden overdraagt aan Cinemec + B.V. zonder dat van te voren vast staat dat Cinemec + B.V. niet alleen de intentie maar ook de mogelijkheid heeft om aan de bouwplicht zoals die zal worden overeengekomen, te voldoen.

Mocht die duidelijkheid niet kunnen worden verstrekt dan is de gemeente genoodzaakt om zich op zeer korte termijn nader te beraden op voortzetting van het overleg met Cinemec + B.V.”

2.35. De advocaat van CineMec Plus heeft daarop gereageerd in een lange brief van 10 juni 2008. In essentie stelt CineMec Plus zich op het standpunt dat de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst over aantallen parkeerplaatsen nog steeds maatgevend zijn. Zij vindt de uitleg van art. 12 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst door de Gemeente onjuist. CineMec Plus heeft slechts de verplichting 685 parkeerplaatsen in het Exploitatiegebied aan te leggen. Zij is niettemin onder strikte voorwaarden bereid mee te werken aan een parkeergarage in de wal met 417 parkeerplaatsen. Een van de voorwaarden is dat de grond aan haar wordt geleverd. Dan zullen in totaal 740 parkeerplaatsen worden gerealiseerd in het gehele gebied. Verder betwist CineMec Plus dat zij voor de grond in het plandeel West meer zou moeten betalen, naarmate er meer parkeerplaatsen in de geluidswal worden gerealiseerd. Verder heeft zij aangegeven dat de medewerking van CineMec niet nodig is voor de realisatie van het Plan. Tenslotte stelde CineMec Plus zich op het standpunt dat de bouwvergunningen grondgebonden en niet persoonsgebonden zijn en dat deze op die grond aan haar toekomen.

2.36. De advocaat van de Gemeente heeft bij brief van 12 juni 2008 het standpunt van CineMec Plus bestreden en CineMec Plus gesommeerd uiterlijk 18 juni 2008 haar de volgende punten te bevestigen:

“1. Cinemec Plus is rechthebbende op alle ontwerpen, bestekken, ontwerptekeningen e.d. met betrekking tot de tussen partijen bekende parkeergarage in de geluidwal, die ruimte biedt voor 417 parkeerplaatsen alsmede op alle ontwerpen, bestekken, ontwerptekeningen e.d. met betrekking tot de bouw van de tussen partijen bekende evenementenhal; voorts is Cinemec bereid om de bouwvergunningen die aan Cinemec zijn verleend voor de bouw van de genoemde parkeergarage en evenementenhal op naam te laten stellen van Cinemec Plus, althans om haar daarvan gebruik te laten maken;

2. Cinemec Plus heeft de beschikking over de perceelsgedeelten ten oosten van de bestaande bioscoop die eigendom zijn van Cinemec en die benodigd zijn voor realisatie van de tussen partijen bekende evenementenhal althans beschikt over een zodanige schriftelijk vastgelegde juridische positie dat zij overdracht daarvan op zodanige termijn in rechte kan afdwingen dat de bouw van de evenementenhal daardoor geen vertraging van betekenis behoeft te ondervinden;

3. Ebag Vastgoed B.V. is bereid om jegens de gemeente garant te staan voor tijdige realisatie van de bedoelde parkeergarage in de geluidwal alsmede van de evenementenhal, beiden met de hierboven omschreven geluidafschermende werking op straffe van de eerder in de samenwerkingsovereenkomst omschreven boete ad. € 1.000.000,--. Voorts is Ebag Vastgoed B.V. bereid om jegens de gemeente ervoor garant te staan dat Cinemec Plus uiterlijk in november 2008 een ontvankelijke bouwvergunningaanvraag indient voor realisatie van de bouw van 400 ondergrondse parkeerplaatsen in plandeel West, en deze realiseert en oplevert binnen uiterlijk twee jaar nadat daarvoor een bouwvergunning is verstrekt. Deze garantstelling wordt desgevraagd versterkt door verstrekking van een eerste hypotheekrecht aan de gemeente op een (in waarde toereikende) onroerende zaak.

Hiermee wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan het recht van de gemeente op zekerheid over uitvoering van het gehele project als bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst.”

2.37. De advocaat van CineMec Plus heeft daarop gereageerd bij brief van 19 juni 2008. CineMec Plus heeft daarin de Gemeente onder meer gesommeerd om uiterlijk 30 juni 2008 de gronden aan haar te leveren. Verder heeft zij aangegeven af te zien van de ontwikkeling van een parkeergarage in de wal. Voorts heeft zij gesteld dat zij de evenementenhal kan realiseren zonder dat de grond die in eigendom is CineMec - door haar de “plaagstrook” genoemd - daarbij wordt gebruikt. Verder heeft CineMec Plus het volgende voorstel aan de Gemeente gedaan:

“1) De gronden onder de expohal tot aan de demarcatielijn worden aan het exploitatiegebied onttrokken. (…)

2) Alle gronden van het exploitatiegebied - met uitzondering van de foot print van de expohal tot aan de demarcatielijn - dienen uiterlijk 30 juni aanstaande aan Cinemec Plus B.V. door de gemeente te zijn geleverd tegen betaling van de overeengekomen koopprijs van EUR 600.000. Cinemec Plus B.V. zal vervolgens de verdere ontwikkeling en realisatie van het integrale plan Valley Center (met uitzondering van de expohal) ter hand nemen, daaronder begrepen - ter vermijding van ieder misverstand daaromtrent - 685 parkeerplaatsen (ook al maakt de functie expohal aldus geen deel meer uit van het exploitatiegebied).

3) De bouwaanvragen voor de plandelen West en Oost (waaruit de expohal is geëlimineerd) van het plan Valley Center zullen door cliënte uiterlijk 30 november 2008 worden aangevraagd.

4) Cinemec Plus B.V. zal zekerheid stellen voor de boete van 1 miljoen euro gesteld op de verplichting het gehele plan Valley Center (thans met uitzondering van de expohal) te realiseren en wel door middel van een concerngarantie zoals eerder besproken.

5) De gemeente dient uiterlijk 1 augustus 2008 aan Cinemec B.V. te bevestigen of zij danwel Cinemec B.V. een parkeergarage in de wal wenst te (doen) realiseren overeenkomstig het door Cinemec Plus B.V. ontwikkelde plan (417 parkeerplaatsen); is dat het geval, dan zal Cinemec Plus B.V. kunnen volstaan met het realiseren van één laag parkeerplaatsen in plandeel West (173 parkeerplaatsen) en 150 parkeerplaatsen in plandeel Oost.”

2.38. Vervolgens hebben partijen op initiatief van de Gemeente overlegd op 25 juni 2008. Er is toen vooral gesproken over ontvlechting van het Plan in enerzijds de evenementenhal en de parkeergarage in de wal en anderzijds de overige gebouwen en werken. Toen bleek dat CineMec Plus en CineMec een conflict hadden over de “demarcatie” tussen de evenementenhal en het Rain Forest Café. CineMec Plus en CineMec zouden DP6 vragen een oplossing te vinden die voor beide aanvaardbaar was.

2.39. Op 27 juni 2008 hebben CineMec Plus en de Gemeente afgesproken dat CineMec Plus voor het overleg van 2 juli 2008, waarbij ook CineMec aanwezig zou zijn, een memorandum zou opstellen waarin de voorwaarden stonden, waaronder zij akkoord zou gaan met ontvlechting van het plan. CineMec Plus heeft vervolgens een memorandum opgesteld, waarin haar eisen zijn vastgelegd, voor het geval de grond voor de parkeergarage in de wal rechtstreeks aan CineMec zal worden geleverd. Deze eisen hielden onder meer in een bouwplicht en een vervreemdingsverbod voor CineMec en diverse garanties en een vrijwaring van de Gemeente en CineMec ten behoeve van CineMec Plus.

2.40. Tijdens het overleg op 2 juli 2008 is namens de Gemeente het volgende voorstel gedaan om het conflict op te lossen:

“Afspraken 2 juli '08

Te realiseren door Cinemec Plus BV: parkeren Valley Centre

plandeel Oost 150 pp tegelijk met de bouw van het hotel

plandeel West 400 pp tegelijk met de bouw van de appartementen en leisure

parkeren in de wal 417 pp onmiddellijk, oplevering half maart 2009

bij structurele ondercapaciteit parkeerplaatsen 150 pp extra

Cinemec Plus BV maakt over exploitatie van de parkeergelegenheden afspraken met Cinemec BV die moeten voldoen aan de uitgangspunten van de overeenkomst tussen gemeente Ede en Cinemec BV uit 1999. Bij ontbreken van overeenstemming heeft de gemeente daarin de beslissende stem.

Tijdpad

plandeel Oost: bouwaanvraag hotel plus rainforestcafé, 1 november 2008

plandeel West: nader te bespreken

parkeren in de wal: onmiddellijk vanaf uiterlijk 10 juli 2008 overeenkomstig verleende bouwvergunning. evenementenhal: onmiddellijk vanaf uiterlijk 10 juli 2008 overeenkomstig verleende bouwvergunning.

NB: uitgangspunten zijn:

Het ontwerpbestemmingsplan Valley Center en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Valley Center en de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkeling omgeving Stadspoort van 12 juli 2006.

Zekerheden en contractuele boetes te verstrekken overeenkomstig conceptovereenkomsten percelen parkeren in de wal van 5 mei 2008 én perceel evenementenhal, hotel, restaurant, parkeren van 5 mei 2008 van kantoor Dirkzwager Nijmegen

Grondprijzen

Basisprijzen per deelgebied:

€ 600.000,= SOK gebied, indexering vanaf januari 2006 2,5%

€ 15,= per m2 parkeren in de wal, rente vanaf 1 juli 2008 plus naverrekening parkeren in de wal overeenkomstig conceptovereenkomst 5 mei 2008 van Dirkzwager.

€ 225.000,= voor vervallen van 50 pp in oorspronkelijk SOK gebied”.

2.41. CineMec Plus heeft ter vergadering aangegeven het voorstel van de Gemeente te kunnen aanvaarden. CineMec vond het voorstel echter onaanvaardbaar. De Gemeente drong vervolgens aan om de afwijzing in heroverweging te nemen en de volgende dag daarover uitsluitsel te geven. CineMec heeft de volgende dag aangegeven bij haar afwijzing te blijven.

2.42. CineMec Plus heeft in haar e-mail van 4 juli 2008 geschreven dat zij de evenementenhal wil oprichten op een andere plaats binnen het Exploitatiegebied. Dan is het niet nodig dat de grond die in eigendom is van CineMec, wordt ingebracht in het Plan.

2.43. De advocaat van de Gemeente heeft daarop bij brief van 4 juli 2008 onder meer als volgt op gereageerd:

“6. In mijn brieven van 3 juni jl. en 12 juni jl. aan u heb ik C+ uitdrukkelijk verzocht om aan de gemeente aan te tonen dat C+, ondanks de ondervonden tegenwerking door Cinemec, op zeer korte termijn de bouw van de parkeergarage in de geluidwal en de bouw van de evenementenhal overeenkomstig de daarvoor verleende bouwvergunningen ter hand kan nemen. Meer in het bijzonder is verzocht om aan te tonen dat C+, zoals zij bij verscheidene gelegenheden mondeling uitdrukkelijk heeft bevestigd, van Cinemec overdracht van de daarvoor benodigde gronden kan afdwingen. Tijdens het overleg van 2 juli 2008 zijn deze verzoeken nogmaals indringend herhaald. Daarbij is zijdens C+ door de heer H. van Zuijlen aangegeven dat de gevraagde duidelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de benodigde grond ter realisatie van de evenementenhal de volgende dag zou kunnen worden aangeleverd.

Op 4 juli jl. heeft C+ echter in een e-mailbericht, gericht aan de burgemeester en aan wethouder [betrokkene5], laten blijken dat zij niet over die gronden kan beschikken en heeft zij voorgesteld desnoods om het bewuste perceel heen te bouwen.

7. De gemeente stelt vast dat C+, anders dan zij herhaaldelijk mondeling heeft aangegeven, ten gevolge van de ondervonden tegenwerking door Cinemec niet op korte termijn in staat zal zijn om de bouw van de parkeergarage in de wal en van de evenementenhal, overeenkomstig de daarvoor verleende bouwvergunningen, ter hand te nemen en af te ronden. Daarmee is een situatie ontstaan als bedoeld in artikel 16 lid 1 sub V van de SOK, althans 16 lid 1 sub II van de SOK, althans 16 lid 1 sub IV van de SOK.

8. De gemeente voegt hieraan toe, dat haar vertrouwen in C+ ernstig is geschonden. Enerzijds is gebleken dat C+ tijdens de genoemde Stuurgroep overleggen heeft ingestemd met afspraken omtrent de bouw van de evenementenhal, ontwerp bestemmingsplan en bouwvergunning welke zij thans niet kan uitvoeren, zulks terwijl zij bij verscheidene gelegenheden uitdrukkelijk heeft aangegeven over schriftelijke documenten te beschikken waardoor realisatie en de daarvoor benodigde medewerking van Cinemec wel degelijk zou kunnen worden afgedwongen. Anderzijds heeft de gemeente ervaren dat de afspraken die naar haar oordeel in de bedoelde overleggen zijn gemaakt over te realiseren aantallen parkeerplaatsen door C+ op een afwijkende manier zijn uitgelegd op het moment dat deze moesten worden vastgelegd in schriftelijke koopovereenkomsten.

Daarnaast heeft de gemeente vastgesteld dat C+ in diverse stuurgroepvergaderingen heeft gemeld dat er overeenstemming was met een goede exploitant voor het te bouwen hotel, alsmede dat de aanvraag voor een bouwvergunning voor een hotel gereed lag, zonder dat e.e.a. met documentatie werd onderbouwd.

9. Het college van burgemeester en wethouders zal op dinsdag 8 juli 2008 opnieuw over deze materie en de impasse die thans is ontstaan, vergaderen. Namens burgemeester en wethouders deel ik u mede dat het voornemen bestaat om in die vergadering te besluiten om de SOK te ontbinden; primair op grond van artikel 16 lid 1 sub V van de SOK; subsidiair op grond van artikel 16 lid 1 sub II van de SOK alsmede op grond van artikel 16 lid 1 sub IV van de SOK. De gemeente heeft mij verzocht om via u C+ uit te nodigen om de komende dagen, in ieder geval vóór aanvang van de vergadering van B & W op dinsdag 8 juli 2008, 9.00 uur, alsnog aan te tonen dat zij in staat is om het gehele Plan, inclusief de parkeergarage in de wal, binnen afzienbare termijn te realiseren en in ieder geval na overdracht van de benodigde gronden voor zover die thans eigendom zijn van de gemeente, onmiddellijk een aanvang te maken met de bouw van de parkeergarage in de wal en de evenementenhal overeenkomstig de daarvoor reeds verleende bouwvergunningen, en deze bouw zonder stagnatie af te ronden. Daarbij geldt voor de parkeergarage in de wal dat deze uiterlijk 15 maart 2009 zal moeten zijn opgeleverd inclusief de bijbehorende ophoging van de geluidwal.

10. Mocht deze zekerheid niet vóór aanvang van de vergadering zijn ontvangen, dan zullen B& W tijdens die vergadering de besluiten nemen die hen gelet op alle omstandigheden als juist voorkomen. Dit omvat tevens de mogelijkheid dat B & W zullen besluiten na ontbinding van de SOK het project, of delen daarvan, met derden voort te zetten.”

2.44. De advocaat van CineMec Plus heeft daarop bij brief van 8 juli 2008 onder meer als volgt op gereageerd:

“1) De gemeente levert de grond van de wal aan Cinemec BV. Deze realiseert aldaar onverwijld een parkeergarage in de wal, van 417 parkeerplaatsen, met oplevering uiterlijk half maart 2009, met inachtneming van de daarvoor verleende bouwvergunning en alle overigens daaraan en aan de (geluids)wal te stellen eisen. Zij verplicht zich deze uit te breiden met 150 parkeerplaatsen zo de gemeente zulks op basis van gebleken structurele ondercapaciteit aan parkeerplaatsen conform CROW-normen verlangt. (…)

2) De gemeente levert de grond van de expohal tot aan de demarcatielijn aan Cinemec BV. (…)

3) De gemeente levert de gronden voor de plandelen west en oost - met uitzondering van de expohal tot aan demarcatielijn - aan Cinemec Plus BV, zulks na afgifte van bruikbare bouwvergunningen als bedoeld onder 6. Bij levering van het plandeel west stelt Cinemec Plus zekerheid voor de boete van EUR 1.000.000,-- gesteld op niet-realisatie van de 400 parkeerplaatsen onder het appartementengebouw in de vorm van een concerngarantie van Ebag Vastgoed BV. Deze garantie vervalt zodra de onderwerpelijke parkeerplaatsen zijn gebouwd.

4) De koopsom voor de sub 3 bedoelde gronden bedraagt EUR 600.000, indexering vanaf januari 2006 op basis van 2,5 %.

5) Cinemec Plus BV bouwt 400 parkeerplaatsen onder plandeel west (tegelijk met de bouw van het appartementengebouw en leisure) en 150 onder plandeel oost (tegelijk met de bouw van het hotel).

6) Termijn bouwaanvrage plandeel west te bepalen in nader overleg tussen gemeente en Cinemec Plus BV; termijn indiening bouwaanvrage Cinemec Plus BV voor hotel + Rain Forest café uiterlijk 1 december 2008. Uitgangspunten voor de bouwaanvragen zijn: de samenwerkingsovereenkomst van 12 juli 2006, het ontwerpbestemmingsplan Valley Center alsmede het ontwerp beeldkwaliteitsplan Valley Center.

7) Bij overeenstemming over punten 1 tot en met 6 hierboven zal de procedure die Cinemec Plus BV bij de rechtbank Arnhem is aangevangen tegen Cinemec BV worden beëindigd, onder opheffing van de ten laste van Cinemec BV gelegde conservatoire beslagen.”

2.45. Op 8 juli 2008 heeft de Gemeente een brief van de advocaat van DP6 aan CineMec Plus ontvangen, waarin DP6 haar verontwaardiging uit over het verloop van een bespreking met CineMec Plus. DP6 heeft in die brief de overeenkomst met CineMec Plus beëindigd en CineMec Plus gesommeerd om het gebruik van ontwerpen van DP6 met onmiddellijke ingang te staken.

2.46. De advocaat van de Gemeente heeft bij brief aan CineMec Plus van 9 juli 2008 de Samenwerkingsovereenkomst met CineMec Plus ontbonden. Uit die brief worden de volgende passages geciteerd:

“Hierbij bericht ik u dat burgemeester en wethouders in hun vergadering van woensdag 9 juli 2008 hebben besloten tot ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkeling Omgeving Stadspoort, gesloten met CineMec Plus B.V. op 12 juli 2006 en wel primair met toepassing van artikel 16 lid 1 sub v van de Samenwerkingsovereenkomst, subsidiair met toepassing van artikel 16 lid 1 sub ii van de Samenwerkingsovereenkomst en meer subsidiair met toepassing van artikel 16 lid 1 sub iv van de Samenwerkingsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn tot dit besluit gekomen op grond van de feiten en omstandigheden die zijn beschreven in de hiervoor genoemde brief van 4 juli 2008, alsmede de brief van mr. Baneke aan u van 12 juni 2008 en voorts zijn brief aan u van 3 juni 2008.

De inhoud van uw brief van dinsdag 8 juli 2008 heeft burgemeester en wethouders geen aanleiding gegeven om af te zien van de ontbinding.

In uw brief miskent u dat CineMec Plus B.V. op grond van artikel 9 lid 3 gehouden is ten genoegen van de gemeente zekerheid te geven over de uitvoering van het gehele Plan binnen de daarvoor in artikel 9 genoemde termijn. Ook na verlenging van die termijn is die zekerheid niet geboden. Uw brief biedt de bedoelde zekerheid evenmin. Een wijze van planuitvoering in afwijking van de verleende bouwvergunning komt in strijd met het bepaalde in artikel 9 lid 3, derde opsommingsteken en is daarom niet in overeenstemming met de Samenwerkingsovereenkomst.

Verder miskent u dat er geen tripartite overeenkomst tot stand gekomen is, nu één van de drie partijen niet heeft ingestemd met zodanige overeenkomst en het memo van 2 juli 2008 dus geen bindende werking heeft. Ook wat u sub 3, 4 en 5 aanvoert, doet niets af aan de feiten en omstandigheden die zijn beschreven in de hiervoor genoemde brief van 4 juli 2008, alsmede de brief van mr. Baneke aan u van 12 juni 2008 en voorts zijn brief aan u van 3 juni 2008 en die reden zijn voor de ontbinding.”

2.47. De Gemeente en CineMec hebben op of rond 9 juli 2008 overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond voor de parkeergarage in de wal en voor de evenementenhal aan CineMec. De grond is in de avond van 9 juli 2008 geleverd aan CineMec en Parkeervoorziening.

3. Het geschil

in de zaak 08-1318

3.1. CineMec Plus vordert samengevat - primair (1) een verklaring voor recht dat de Gemeente (a) toerekenbaar tekort is geschoten jegens CineMec Plus in de nakoming van haar verbintenissen uit de Samenwerkingsovereenkomst, althans onrechtmatig heeft gehandeld door de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden en niet over te gaan tot levering van de grond aan CineMec Plus en (b) toerekenbaar tekort is geschoten, althans onrechtmatig heeft gehandeld door willens en wetens een deel van de grond op 13 juni 2008 te verkopen en op 9 juli 2008 te leveren aan CineMec en Parkeervoorziening en dat er daarom ook sprake is van bedrog van de zijde van de Gemeente, (2) veroordeling van de Gemeente tot levering van de grond van het Exploitatiegebied (exclusief het gedeelte dat al geleverd is aan CineMec) en (3) onder de voorwaarde dat in de procedure met rolnummer 08-1364 haar subsidiaire eis tegen CineMec tot ongedaanmaking van de levering door de Gemeente aan CineMec van de grond bestemd voor de evenementenhal wordt toegewezen, tot medewerking aan de ongedaanmaking van de koop en tot levering van dat deel van het perceel aan haar, het gevorderde onder (2) en (3) onder verbeurte van dwangsommen, en subsidiair een verklaring voor recht dat de Gemeente (1) toerekenbaar tekort is geschoten en onrechtmatig heeft gehandeld jegens CineMec Plus door in strijd met de op haar rustende precontractuele verplichtingen de tussen partijen gemaakte afspraken niet na te komen en de onderhandelingen af te breken en (2) de plicht heeft de onderhandelingen met CineMec Plus voort te zetten op basis van de brief van de advocaat van CineMec Plus van 8 juli 2008, en primair en subsidiair tot veroordeling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, een en ander vermeerderd met rente en kosten.

3.2. De Gemeente voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 08-1364

in conventie

3.3. CineMec Plus vordert samengevat - primair een verklaring voor recht dat CineMec c.s. onrechtmatig jegens CineMec Plus hebben gehandeld door willens en wetens, wetende dat daardoor de belangen van CineMec Plus zouden worden geschaad, de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal van de Gemeente te kopen en af te nemen en een bevel aan CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] om de grond voor de evenementenhal, zoals nader omschreven in het petitum, te leveren aan CineMec Plus tegen betaling van een koopsom die is gerelateerd aan de koopsom voor de grond in het gehele Exploitatiegebied en subsidiair veroordeling van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] tot ongedaanmaking van de koopovereenkomst tussen de Gemeente en CineMec tot levering van de grond voor de evenementenhal, een en ander onder verbeurte van dwangsommen, en primair en subsidiair tot vergoeding van schadevergoeding nader op te maken bij staat, vermeerderd met rente en kosten.

3.4. CineMec c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. CineMec c.s. vorderen - samengevat - veroordeling van CineMec Plus tot betaling aan CineMec van een bedrag van € 270.344,20 en opheffing van de ten laste van hen gelegde beslagen, het laatste onder verbeurte van dwangsommen en verwijzing naar de schadestaatprocedure in verband met schade die zij hebben geleden ten gevolge van de gelegde beslagen, alsmede en onder de voorwaarde dat de vordering in conventie tot levering van de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zal worden toegewezen, tot betaling aan CineMec van een bedrag van € 19.380.854,53, vermeerderd met rente en kosten.

3.6. CineMec Plus voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 08-1652

in conventie

3.7. CineMec Plus vordert samengevat - (1) een verklaring voor recht dat CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen jegens CineMec Plus, althans onrechtmatig hebben gehandeld door in strijd met de afspraken bouwwerken op te richten anders dan door het plaatsen van groutankers binnen de afgesproken grens/demarcatie in het Exploitatiegebied en werkzaamheden uit te voeren en bouwwerken op te richten op een deel van de gronden waarop het Rain Forest Café gerealiseerd dient te worden en het aanzetten van de Gemeente tot het plegen van wanprestatie, (2) veroordeling om alle bouwactiviteiten te staken binnen en buiten de afgesproken grens en demarcatielijn en de geplaatste bouwwerken af te breken, een en ander op verbeurte van dwangsommen en (3) veroordeling van CineMec c.s. tot betaling van EUR 6.000.000,00, vermeerderd met rente en kosten.

3.8. CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.9. Ter comparitie hebben CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] de vordering in reconventie ingetrokken. CineMec Plus heeft zich daartegen niet verzet.

4. De beoordeling

in de zaak 08-1318

4.1. CineMec Plus stelt primair dat zij met de Gemeente de Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en dat CineMec daarbuiten staat. Zij had met de Gemeente op 2 juli 2008 wilsovereenstemming bereikt over alle relevante punten. De omstandigheid dat CineMec zich niet kon verenigen met die afspraken had er toe moeten leiden dat CineMec Plus en de Gemeente samen de Samenwerkingsovereenkomst zouden uitvoeren, desnoods zonder CineMec. De Gemeente heeft de fout gemaakt door te kiezen voor CineMec. De Gemeente heeft in de brief van 4 juli 2008 ten onrechte de eis gesteld dat CineMec Plus kon beschikken over de strook grond direct ten oosten van de bioscoop, die aan CineMec toebehoort, omdat die strook grond buiten het Exploitatiegebied valt. Desnoods moest het Plan worden aangepast zodat die strook niet behoefde te worden gebruikt. De Gemeente had de plicht om die wijziging van de oorspronkelijke plannen te onderzoeken. Er was daarom geen aanleiding om de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, zeker niet in haar geheel en hooguit partieel. De Gemeente heeft op 13 juni 2008 al een koopovereenkomst met CineMec en Parkeervoorziening gesloten voor de grond voor de parkeergarage in de wal en de evenementenhal. De Gemeente heeft dat nooit aan CineMec Plus meegedeeld. De Gemeente heeft daarmee bedrog gepleegd tegenover CineMec Plus. De Gemeente heeft het aan zichzelf te wijten dat zij zoveel haast had met het realiseren van de geluidswal, omdat zij zonder overleg met Rijkswaterstaat op zich heeft genomen de geluidswal te voltooien vóór 1 april 2009.

Verder hebben CineMec Plus en de Gemeente nagenoeg overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond aan CineMec Plus. De tekst van deze overeenkomst is tussen partijen uitonderhandeld, ook al is nog geen wilsovereenstemming bereikt over alle details.

Subsidiair stelt CineMec Plus dat de onderhandelingen tussen partijen al zover waren gevorderd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was dat de Gemeente de onderhandelingen heeft afgebroken. De Gemeente had verder moeten onderhandelen op basis van het redelijke voorstel van CineMec Plus in de brief van 8 juli 2008.

De Gemeente heeft volgens CineMec Plus ook onrechtmatig gehandeld. Zij is verplicht de door CineMec Plus geleden schade te vergoeden. De schade bestaat uit de projectkosten, vertragingsschade en de gederfde winst uit het project.

4.2. Het verweer van de Gemeente spitst zich erop toe dat CineMec Plus en CineMec aanvankelijk samen optrokken, waarbij CineMec Plus zich zelfs vaak liet vertegenwoordigen door [ged.4conv./eis4reconv.], maar dat later tussen beide vennootschappen een onoverbrugbaar conflict is ontstaan. De Gemeente heeft getracht te bemiddelen tussen beide vennootschappen en zolang rechtstreekse onderhandelingen met CineMec afgehouden. De tekening van 13 juni 2008 ziet op een levering van een strook grond onder de bioscoop die op basis van afspraken uit 1999 nog aan CineMec moest worden geleverd. Deze tekening is ook gebruikt bij de levering van de grond voor de parkeergarage in de wal en de evenementenhal. Het is echter onjuist om daaruit de conclusie te trekken dat de Gemeente en CineMec op 13 juni 2008 al overeenstemming hadden bereikt over de levering van de bedoelde grond.

Omdat het conflict tussen CineMec Plus en CineMec onoplosbaar bleek, vreesde de Gemeente dat de realisatie van het Plan in gevaar kwam. Met die realisatie was haast geboden, voor zover het de voltooiing van de geluidswal betrof. De Gemeente had zich tegenover Rijkswaterstaat verbonden dat de geluidswal uiterlijk 1 april 2009 gereed zou zijn. De Gemeente heeft daarom CineMec Plus driemaal schriftelijk gevraagd om te bevestigen dat deze in staat was het Plan te realiseren, in het bijzonder of zij zou kunnen beschikken over de strook grond die in eigendom was van CineMec, over de bouwvergunningen en over de ontwerpen van de verschillende gebouwen. Toen CineMec Plus deze bevestigingen niet heeft gegeven en bovendien de op grond van art. 9 lid 3 vereiste zekerheid als maar niet stelde, heeft de Gemeente de Samenwerkingsovereenkomst ontbonden met een beroep op - in die volgorde - de onderdelen (v), (ii) en (iv) van art. 16. Voor de Gemeente was het onaanvaardbaar om het Plan aldus te wijzigen, dat de evenementenhal zou worden losgekoppeld van de bioscoop van CineMec en elders in het Exploitatiegebied zou worden ondergebracht. CineMec Plus had de prijsvraag gewonnen, juist omdat haar ontwerp in hoge mate aansloot bij de bestaande bioscoop. Architectonisch zouden beide gebouwen op elkaar aansluiten en bovendien met elkaar worden verbonden. De bevoorrading zou gezamenlijk geschieden. Daarin school de meerwaarde van het Plan. Dat zou niet kunnen worden losgelaten. De Gemeente acht zich beschaamd in het vertrouwen dat zij heeft gehad in CineMec Plus. CineMec Plus heeft immers keer op keer aangegeven dat zij zou kunnen beschikken over de strook grond die in eigendom was van CineMec. Die mededeling bleek niet juist.

Volgens de Gemeente heeft zij nooit overeenstemming bereikt met CineMec Plus over de overeenkomsten tot levering van de grond. Er bleef verschil van inzicht bestaan over de aantallen parkeerplaatsen, de prijs van de grond en over de door CineMec Plus te stellen zekerheid. Naar het idee van de Gemeente kwam CineMec Plus terug van afspraken die in de stuurgroep waren gemaakt.

4.3. De rechtbank overweegt als volgt. De Gemeente heeft CineMec uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag over de ontwikkeling van het Exploitatiegebied onder de voorwaarde dat CineMec samenwerkte met een financieel draagkrachtige ontwikkelaar. Naast Epicurus als projectontwikkelaar, heeft CineMec CineMec Plus als investeringsmaatschappij ingeschakeld. CineMec Plus is de contractspartij van de Gemeente geworden. Bestuurder van CineMec Plus is de heer [betrokkene], die zich vooral in het begin bewust op de achtergrond heeft gehouden en zich tijdens de besprekingen vaak liet vertegenwoordigen door [ged.4conv./eis4reconv.] en Slangen.

4.4. Een belangrijke voorwaarde voor de Gemeente was dat het Plan in zijn geheel zou worden uitgevoerd. Voorkomen moest worden dat de lucratieve delen zouden worden uitgevoerd en dat de andere delen op hun beloop zouden worden gelaten. De zorg van de Gemeente betrof vooral de parkeervoorzieningen. In art. 10 Samenwerkingsovereenkomst was daarom de verplichting opgenomen dat CineMec Plus het gehele Plan zou uitvoeren op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000.000.

4.5. De Gemeente en CineMec Plus stonden door het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst tot elkaar in een rechtsverhouding die werd beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Doel van de Samenwerkingsovereenkomst was om het plan Valley Center te realiseren. De op de Gemeente rustende loyaliteitsverplichting bracht mee dat de Gemeente zich moest inspannen het doel zo goed mogelijk te realiseren, ook al rezen er problemen onderweg, met name door het conflict tussen CineMec Plus en CineMec. Eerst als zij deze loyaliteitsverplichting zou hebben nageleefd en er niettemin aan de zijde van CineMec Plus omstandigheden bleven bestaan die voldeden aan de omschrijving van de ontbindingsgronden van art. 16 Samenwerkingsovereenkomst en voldoende zwaarwegend waren, kwam aan haar de bevoegdheid tot ontbinding toe. De Gemeente gebruikte haar ontbindingsbevoegdheid overigens niet op zichzelf, maar om daarmee de vrijheid te creëren onmiddellijk met CineMec (en Parkeervoorziening) een koopovereenkomst te sluiten: de Gemeente wilde af van CineMec Plus en wilde meteen verder met CineMec. Ook die opzet moet worden getoetst aan de loyaliteitsverplichting van de Gemeente tegenover CineMec Plus, ook omdat de Gemeente aanvankelijk juist wilde dat CineMec de samenwerking zocht met een investeerder en zij bovendien eiste dat het gehele Plan zou worden uitgevoerd. Door de Samenwerkingsovereenkomst met CineMec Plus te ontbinden en een koopovereenkomst met CineMec te sluiten werd slechts een deel van het Plan uitgevoerd en de rest op de lange baan geschoven. Concreet betekent het voorgaande dat moet worden nagegaan of de Gemeente voldoende heeft onderzocht op welke alternatieve manieren de Samenwerkingsovereenkomst zou kunnen worden uitgevoerd, gegeven het conflict dat was ontstaan met CineMec.

4.6. De handelwijze van de Gemeente voldoet aan deze toets. Toen de Gemeente merkte dat er een conflict was ontstaan tussen CineMec Plus en CineMec heeft zij daarin meermalen getracht te bemiddelen. Er zijn met dat doel besprekingen geweest op 8 mei, 25 en 27 juni en 2 juli 2008, waarbij burgemeester [betrokkene4] en wethouders [betrokkene5] en [betrokkene6] aanwezig waren. De Gemeente heeft op 2 juli 2008 een voorstel gedaan, waarmee volgens haar alle partijen zouden kunnen leven. Toen CineMec dat voorstel niet aanvaardde, heeft de Gemeente druk uitgeoefend die weigering te heroverwegen. Daarmee heeft de Gemeente zich voldoende ingespannen om de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst weer vlot te trekken.

4.7. Aan de andere kant bleef CineMec Plus in gebreke. Zo had CineMec Plus geen garantie gesteld, zoals bedoeld in art. 9 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst, hoewel de verlengde termijn daarvoor was verstreken op 12 december 2007. CineMec Plus heeft er geen afdoende verklaring voor gegeven waarom zij deze verplichting (nog) niet behoefde na te leven. Deze omstandigheid rechtvaardigde een beroep op art. 16 lid 1 onder (v) Samenwerkingsovereenkomst.

4.8. Verder was het begin juli 2008 zeer waarschijnlijk geworden dat CineMec Plus door het conflict met CineMec en DP6 in de toekomst haar verplichtingen niet zou nakomen. CineMec Plus kon niet beschikken over een gedeelte van de grond voor de evenementenhal, over de bouwvergunning voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal en over de ontwerpen voor de gebouwen in het Exploitatiegebied. Daarmee kwam de uitvoering van het Plan ernstig in gevaar. De Gemeente kon zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat het Plan te zeer geweld zou worden aangedaan, als de evenementenhal op een andere locatie binnen het Exploitatiegebied zou worden opgericht. Terecht heeft de Gemeente erop gewezen dat de bouwvergunning persoonsgebonden en niet grondgebonden was.

4.9. Die situatie impliceert echter nog steeds niet dat het de Gemeente vrij stond de samenwerking met CineMec Plus te staken om die met CineMec meteen op te pakken. Zij had ook tezamen met CineMec Plus actie kunnen ondernemen tegen CineMec en eventueel DP6. Voor het oordeel dat de Gemeente die vrijheid niettemin had, is de aanvullende omstandigheid doorslaggevend dat de Gemeente zich tegenover Rijkswaterstaat had verbonden uiterlijk 1 april 2009 de geluidswal te voltooien. Die afspraak kon in juli 2008 alleen maar veilig worden gesteld door onmiddellijk afspraken te maken met CineMec. De stelling van CineMec Plus dat de Gemeente die afspraak eenzijdig zonder te overleggen met Rijkswaterstaat heeft gemaakt, ziet eraan voorbij dat dit punt al tijdens de stuurgroepvergadering van 4 oktober 2006 aan de orde is gekomen en dat niet is gebleken dat CineMec Plus toen of daarna daartegen bezwaren heeft gemaakt.

4.10. Ten slotte speelt ook de parkeerproblematiek een rol. Partijen hadden in de stuurgroepvergadering van 4 juli en 30 augustus 2007 overeenstemming bereikt over de verhoging van het aantal parkeerplaatsen van 600 of 685 (zie art. 12 lid 1 Samenwerkingsovereenkomst) naar 950, met een uitloop in verband met piekbelasting naar 1.100. Al tijdens het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst speelde de mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen te vergroten door een parkeergarage in de wal aan te leggen (zie art. 12 lid 3 Samenwerkingsovereenkomst). Die optie heeft in het stuurgroepoverleg al vrij snel vaste vorm gekregen en was een belangrijke schakel bij de beslissing tot vergroting van de parkeercapaciteit. Er was voor de parkeergarage in de wal op 18 januari 2008 een bouwvergunning verleend. In juni 2008 kwam CineMec Plus terug van deze afspraken door terug te vallen op het oorspronkelijke plan dat voorzag in 685 parkeerplaatsen in het Exploitatiegebied en af te zien van de aanleg van de parkeergarage in de wal. Ook dat punt, evenals de moeizame onderhandelingen met CineMec Plus over aanpassing van de grondprijs bij onderbrenging van parkeerplaatsen in de wal, mocht de Gemeente laten meewegen bij haar beslissing de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden.

4.11. De in 4.13 tot en met 4.15 genoemde omstandigheden rechtvaardigden een beroep op art. 16 lid 1 sub (ii) en (iv) Samenwerkingsovereenkomst. Uit het voorgaande volgt dat de ontbindingsverklaring van de Gemeente van 9 juli 2008 rechtsgevolg heeft en dat partijen over en weer van hun verplichtingen zijn bevrijd. Dit brengt ook mee dat de Gemeente niet verplicht is om verder te onderhandelen over levering van de grond aan CineMec Plus. Uit het voorgaande volgt ten slotte ook dat de Gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld. Nu de Gemeente ook onbetwist heeft gesteld dat de tekening van 13 juni 2008 aanvankelijk is gebruikt voor de levering van een strook grond onder de bioscoop op basis van een afspraak uit 1999, is ook niet komen vast te staan dat de Gemeente CineMec Plus heeft bedrogen.

4.12. Uit dit alles volgt dat alle vorderingen van CineMec Plus zullen worden afgewezen.

4.13. CineMec Plus zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze bedragen aan de zijde van de Gemeente € 254,00 wegens verschotten en € 904,00 voor salaris advocaat, tezamen € 1.158,00.

in de zaak 08-1364

in conventie

4.14. CineMec Plus stelt vast dat CineMec en Parkeervoorziening de grond voor de evenementenhal en voor de parkeergarage in de wal rechtstreeks van de Gemeente hebben verworven. Deze gronden dienden volgens CineMec Plus aan haar te worden geleverd. CineMec en Parkeervoorziening hebben willens en wetens de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst ondermijnd door de Gemeente ertoe te bewegen de gronden aan hen te leveren. Daarmee hebben CineMec en Parkeervoorziening onrechtmatig tegenover CineMec Plus gehandeld. Deze onrechtmatige daad wordt des te duidelijker, omdat [ged.4conv./eis4reconv.] als gevolmachtigde van CineMec Plus de Samenwerkingsovereenkomst heeft getekend en als politiek en creatief adviseur van CineMec Plus deelnam aan overleg met de Gemeente en in die hoedanigheid volledig op de hoogte was van de stand van zaken. Aan de onrechtmatige daad van CineMec c.s. draagt ook bij dat CineMec niet wilde instemmen met het voorstel van de Gemeente van 2 juli 2008, dat was gedaan om een einde te maken aan de ontstane impasse. Later is CineMec Plus gebleken dat CineMec en de Gemeente al op 13 juni 2008 een koopovereenkomst hadden gesloten met betrekking tot de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal. Daaruit blijkt dat de Gemeente en CineMec hebben samengespannen tegen CineMec Plus. Door het onrechtmatige handelen van CineMec en Parkeervoorziening is het kooprecht van CineMec Plus gefrustreerd en kan het Plan Valley Center niet worden uitgevoerd. [ged.4conv./eis4reconv.] heeft onrechtmatig gehandeld, omdat hij in strijd met de belangen van de volmachtgever voor eigen gewin heeft gehandeld, met ernstig nadeel voor de volmachtgever tot gevolg. [ged.4conv./eis4reconv.] initieerde en gaf leiding aan CineMec en Parkeervoorziening via [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364]. De onrechtmatige gedragingen van [ged.4conv./eis4reconv.] kunnen daarom aan CineMec, Parkeervoorziening en [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] worden toegerekend. [ged.4conv./eis4reconv.] en [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] hebben onrechtmatig gehandeld, omdat zij de volledige zeggenschap hebben over CineMec en Parkeervoorziening.

Door de onrechtmatige gedragingen van CineMec c.s. heeft CineMec Plus schade geleden. CineMec c.s. zijn verplicht de door CineMec Plus geleden schade te vergoeden. De schade bestaat uit de projectkosten, vertragingsschade en de gederfde winst uit het project.

4.15. CineMec c.s. voeren in de kern aan dat CineMec Plus op een gebrekkige manier uitvoering gaf aan de verplichtingen uit de Samenwerkingsovereenkomst. Zo bestond er geen duidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen in het Exploitatiegebied, een onderwerp dat voor CineMec van groot belang was. Ook was er geen duidelijkheid over de door CineMec voorgeschoten kosten. Verder heeft [betrokkene] tijdens het managementoverleg van 16 oktober 2007 beslist dat het Plan aldus zou worden ontvlochten dat CineMec voor eigen rekening en risico de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zou realiseren en CineMec Plus de rest. Een en ander zou worden vastgelegd in een memo van Slangen. Dat memo is echter nooit opgesteld. CineMec Plus wilde dat alle grond aan haar zou worden geleverd, waarna de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal in erfpacht aan CineMec zou worden gegeven. CineMec had de voorkeur dat die grond aan haar zou worden geleverd. Als zij de grond in erfpacht zou krijgen, wenste zij dat de door haar voorgeschoten projectkosten door CineMec Plus zouden worden vergoed. Op dat voorstel heeft CineMec Plus in feite niet gereageerd.

CineMec c.s. voeren verder als verweer dat zij niet hebben geprofiteerd van de wanprestatie van de Gemeente, omdat de Gemeente op steekhoudende gronden de Samenwerkingsovereenkomst heeft ontbonden: waar geen wanprestatie is, is daarvan ook niet geprofiteerd. CineMec heeft de Gemeente alleen maar van informatie voorzien, omdat CineMec Plus tegenover de Gemeente de onjuiste indruk had gewekt dat alles tussen CineMec Plus en CineMec in orde was.

CineMec had goede redenen om niet akkoord te gaan met het voorstel van de Gemeente van 2 juli 2008. In de eerste plaats bevatte het voorstel weinig nieuws ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst waaraan CineMec niet was gebonden. In de tweede plaats was het voorstel te weinig concreet over de fasering van de aanleg van de parkeerplaatsen in het westelijk deel van het Exploitatiegebied. Concrete afspraken daarover waren voor CineMec echter van groot belang. In de derde plaats was in het voorstel geen rekening gehouden met het feit dat CineMec een derde deel van de grond voor de evenementenhal in eigendom had. Ten slotte was voor CineMec een onaanvaardbare onzekerheid dat zij met CineMec Plus afspraken moest maken over de exploitatie van de parkeergelegenheden en dat in het geval dat niet zou lukken, de Gemeente daarin een beslissende stem zou hebben.

CineMec c.s. betwisten dat zij al op 13 juni 2008 met de Gemeente overeenstemming hadden bereikt over de levering van de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal. Dat staat ook niet in de leveringsakte. Er wordt alleen verwezen naar een tekening gedateerd 13 juni 2008. Die tekening is in opdracht van CineMec Plus opgesteld door Boot. De reden was dat CineMec een precies overzicht wilde hebben van de eigendomsgrenzen van de verschillende percelen, met name die van het Infotainment Center. Ook wilde CineMec de kabels en leidingen in kaart brengen. Pas op de dag van passeren (9 juli 2008) zijn de arceringen, nummers en parafen op de tekening gezet.

[ged.4conv./eis4reconv.] is volgens CineMec c.s. slechts in incidentele gevallen opgetreden als gevolmachtigde van CineMec Plus en dan altijd samen met óf [betrokkene] óf Slangen. Verder was het een zelfstandige beslissing van de Gemeente om de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, waarbij CineMec geen druk heeft uitgeoefend. Over aansprakelijkheid van Parkeervoorziening, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] is te weinig gesteld. Ten slotte voeren CineMec c.s. verweer tegen de gevorderde schadevergoeding.

4.16. De rechtbank overweegt als volgt. Omdat de Gemeente wilde dat CineMec met een financieel draagkrachtige ontwikkelaar zou deelnemen aan de prijsvraag voor het Exploitatiegebied, heeft CineMec CineMec Plus ingeschakeld als investeringsmaatschappij. CineMec Plus is partij geworden bij de Samenwerkingsovereenkomst. Over de rechtsverhouding tussen CineMec Plus en CineMec is niets op papier gezet. Partijen hebben niet gesteld dat er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Los van de vraag of er een overeenkomst tussen hen is gesloten, hield de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de kern in dat CineMec CineMec Plus moest ondersteunen bij de uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst en bij de realisatie van het Plan. CineMec diende geen activiteiten te ondernemen die de realisatie van het Plan in gevaar zouden brengen. Uit het dossier blijkt echter dat CineMec het nodige op eigen houtje heeft ondernomen, zoals het aanvragen van de bouwvergunning tweede fase voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal. Dat is een belangrijke omstandigheid aan de zijde van CineMec.

4.17. In 16 oktober 2007 veranderde de situatie in zoverre, dat op initiatief van [betrokkene] door Slangen een memorandum zou worden uitgewerkt om tot ontvlechting van het plan te komen. De ontvlechting hield in dat CineMec voor eigen risico en rekening de evenementenhal en de parkeergarage in de wal zou bouwen en CineMec Plus de rest van het Plan. De aanleiding voor [betrokkene] was dat CineMec voor deze onderdelen een eigen financiering had aangevraagd en dat [betrokkene] aarzelingen had over de haalbaarheid van de parkeergarage in de wal. Dit memorandum heeft Slangen nooit opgesteld. CineMec heeft aangegeven dat zij zou meewerken aan de door CineMec Plus voorgestane erfpachtconstructie, mits de door CineMec voorgeschoten projectkosten zouden worden terugbetaald. Op dat voorstel is door CineMec Plus niet gereageerd. Dat leverde voor CineMec een onduidelijke en onzekere positie op. CineMec Plus wilde duidelijk de regie houden over het gehele plan, maar kon dat op punten niet waarmaken. Dat is een belangrijke omstandigheid aan de zijde van CineMec Plus.

4.18. De vraag is of CineMec’s positie - deels veroorzaakt door haar solistische optreden - zo onduidelijk en onzeker was, dat CineMec er bij de Gemeente op mocht aandringen om de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal niet aan CineMec Plus te verkopen en te leveren, maar aan haar. Naar de letter bestond er tegen verkoop en levering van de grond voor de parkeergarage in de wal minder bezwaar, omdat die grond buiten het Exploitatiegebied viel. Ondertussen onderhandelden de Gemeente en CineMec Plus wel over levering van deze grond aan CineMec Plus. Deze met de Samenwerkingsovereenkomst strijdige houding van CineMec werd meer manifest toen de Gemeente en CineMec Plus er bij CineMec op 2 juli 2008 aandrongen akkoord te gaan met het voorstel van de Gemeente en CineMec dat weigerde, omdat volgens haar de realisatie van de parkeervoorzieningen in West te weinig dwingend was en het toekomstig overleg over parkeeraangelegenheden te weinig gewaarborgd was.

4.19. Het antwoord luidt bevestigend. Omdat CineMec Plus geen uitwerking gaf aan haar voorstel tot ontvlechting van het Plan en niet reageerde op voorstellen van CineMec over de plankosten, maar ondertussen in de onderhandelingen met de Gemeente wel aankoerste op levering aan haar van alle grond, inclusief die voor de parkeergarage in de wal, hield zij de gerechtvaardigde belangen van CineMec te weinig in het oog. Die belangen hielden in de eerste plaats in dat CineMec wist waar zij aan toe was na ontvlechting van het Plan en in de tweede plaats in hoeverre aan haar zorgen omtrent de parkeervoorzieningen tegemoet zou zijn gekomen en ten slotte in hoeverre haar plankosten zouden worden vergoed. Dit betekent concreet dat CineMec niet onrechtmatig heeft gehandeld, door de Gemeente op 29 april 2008 en 29 mei 2009 te informeren over het geschil dat met CineMec Plus was ontstaan, door op 2 juli 2008 niet in te stemmen met het voorstel van de Gemeente en door uiteindelijk met de Gemeente overeenstemming te bereiken over de levering aan haar en Parkeervoorziening van de grond voor de evenementenhal en de parkeergarage in de wal. Omdat CineMec Plus niet heeft weersproken dat de tekening van 13 juni 2008 bij de leveringsakte van 9 juli 2008 niet impliceert dat CineMec en de Gemeente al vóór 8 juli 2008 een overeenkomst over deze grond hadden gesloten, is dat laatste feit niet komen vast te staan. Aan het voorgaande doet ten slotte niet af, dat [ged.4conv./eis4reconv.] als gevolmachtigde van CineMec Plus is opgetreden in de periode dat er tussen CineMec Plus en CineMec nog geen conflict was ontstaan.

4.20. CineMec heeft niet onrechtmatig tegenover CineMec Plus gehandeld. De vordering tegen CineMec zal daarom worden afgewezen. Dat betekent dat ook de vorderingen tegen Parkeervoorziening, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] zullen worden afgewezen.

4.21. CineMec Plus zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze bedragen aan de zijde van CineMec c.s. € 254,00 wegens verschotten en € 904,00 voor salaris advocaat, tezamen € 1.158,00.

in reconventie

4.22. CineMec vordert de door haar voorgeschoten plankosten ten bedrage van € 270,344,20 inclusief BTW. Zij stelt dat het onderwerp van de voorgeschoten kosten tijdens het managementoverleg regelmatig aan de orde is geweest, maar dat daarover geen beslissing is genomen. CineMec zet niet uiteen waarom CineMec Plus deze kosten zou moeten dragen. Zij heeft daarom onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op basis waarvan kan worden vastgesteld dat CineMec Plus deze kosten dient te vergoeden aan CineMec. Dit deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

4.23. Hieronder zal blijken dat ook de door CineMec Plus ingestelde vordering in de zaak met rolnummer 08-1652 zal worden afgewezen. Dit betekent dat de door CineMec Plus gelegde conservatoire beslagen van 4 juni 2008 en 16 juli 2008 zullen worden opgeheven. CineMec Plus zal tevens worden veroordeeld mededeling te doen van de opheffing van de beslagen aan de derde-beslagenen en tot doorhaling van de beslagen in de openbare registers. De dwangsom zal worden gematigd en gelimiteerd. Omdat aannemelijk is dat CineMec c.s. door de gelegde beslagen schade hebben geleden, zal de vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure ook worden toegewezen.

4.24. Omdat de voorwaarde waaronder de voorwaardelijke reconventionele vordering is ingesteld, niet in vervulling is gegaan, behoeft dit onderdeel van de vordering geen behandeling.

4.25. Omdat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten in reconventie aldus gecompenseerd dat ieder de eigen kosten draagt.

in de zaak 08-1652

in conventie

4.26. CineMec Plus stelt dat CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] bouwwerkzaamheden ten behoeve van de evenementenhal verrichtten die de zogenaamde demarcatielijn overschreden die partijen hadden afgesproken. Daardoor kwam de bouw van het Rain Forest Café in gevaar, dat in het Plan Valley Center naast de evenementenhal zou worden opgericht. Volgens CineMec Plus proberen CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] zich aldus gronden toe te eigenen.

4.27. CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] stellen dat het Rain Forest Café niet tot het oorspronkelijke plan behoorde en later door [betrokkene] aan het plan is toegevoegd. Verder stellen zij dat de demarcatielijn geen definitieve afbakening tussen beide bouwplannen is, maar een voorlopige die tot nader order zo zou blijven. DP6 zou een ontwerp maken voor het gebied tussen de evenementenhal en het hotel en daarmee ook een oplossing geven voor de grens. Bovendien heeft CineMec niet voorbij de demarcatielijn gebouwd. CineMec Plus geeft onvoldoende aan waarom zij door de activiteiten van CineMec bemoeilijkt wordt in haar werkzaamheden. Door de ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst heeft CineMec Plus verder geen belang meer bij de vordering.

4.28. De rechtbank overweegt als volgt. In de zaak met rolnummer 08-1318 heeft de rechtbank beslist dat de verklaring van de Gemeente tot ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst van 9 juli 2008 rechtsgevolg heeft. Dat betekent dat CineMec Plus geen aanspraak heeft op levering van de grond in het Exploitatiegebied en geen belang heeft bij het gevorderde in deze procedure.

4.29. Ten overvloede wordt overwogen dat CineMec Plus niet heeft gereageerd op de stellingen van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] dat de demarcatielijn geen definitieve maar een voorlopige grens was tussen de evenementenhal en het Rain Forest Café en dat CineMec de grens niet heeft overschreden. Daaruit leidt de rechtbank af dat CineMec Plus haar stellingen op dat punt niet handhaaft.

4.30. Daarnaast vordert CineMec Plus een aantal voorzieningen die verband houden met haar stelling dat CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] onrechtmatig handelen door de samenwerking tussen CineMec Plus en de Gemeente te ondermijnen. Die stellingen zijn in de procedure met rolnummer 08-1364 reeds aan de orde gekomen en verworpen. Dat betekent dat zij ook in deze procedure zullen worden verworpen.

4.31. Dit betekent dat de vordering zal worden afgewezen en dat CineMec Plus zal worden veroordeeld in de kosten van het geding, tot op heden begroot op aan de zijde van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] op € 254,00 wegens verschotten en € 904,00 voor salaris advocaat, tezamen € 1.158,00.

5. De beslissing

De rechtbank

in de zaak 08-1318

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt CineMec Plus in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van de Gemeente begroot op € 1.158,00,

5.3. verklaart het onder 5.2 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

in de zaak 08-1364

in conventie

5.4. wijst de vordering af,

5.5. veroordeelt CineMec Plus in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van CineMec c.s. begroot op € 1.158,00,

5.6. verklaart het onder 5.5 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.7. heft de volgende gelegde conservatoire beslagen op:

1. de op 4 juni 2008 ten laste van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] gelegde beslagen onder Rabobank Vallei en Rijn U.A.;

2. het op 4 juni 2008 ten laste van CineMec gelegde beslag op het perceel Laan der Verenigde Naties te Ede, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B nr. 1091 en op het recht van opstal op de percelen Laan der Verenigde Naties te Ede, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B, nrs. 1114 en 1092;

3. de op 16 juli 2008 ten laste van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] gelegde beslagen onder Fortis Bank (Nederland) N.V.;

4. de op 16 juli 2008 ten laste van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] gelegde beslagen onder ABN Amro Bank N.V.;

5. de op 16 juli 2008 ten laste van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] gelegde beslagen onder ING Bank N.V.;

6. het op 16 juli 2008 ten laste van CineMec gelegde beslag op het perceel terrein nieuwbouw - bedrijvigheid aan de Laan der Verenigde Naties te Ede, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B nr. 1126 gedeeltelijk, groot 31 are en 26 centiare (geschat);

7. het op 16 juli 2008 ten laste van CineMec gelegde beslag op het perceel terrein nieuwbouw - bedrijvigheid aan de Laan der Verenigde Naties te Ede, kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B nr. 1126 gedeeltelijk, groot 6 are en 42 centiare (geschat);

5.8. veroordeelt CineMec Plus om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis schriftelijk aan Fortis Bank (Nederland) N.V., Rabobank Vallei en Rijn U.A., ABN Amro Bank N.V. en ING Bank N.V. te berichten over de opheffing van de beslagen en te zorgen voor doorhaling van de in 5.7 onder 2, 6 en 7 genoemde beslagen, bij gebreke waarvan CineMec Plus een dwangsom verbeurt van € 10.000,00 per dag of deel van een dag dat zij hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 250.000,00;

5.9. veroordeelt CineMec Plus tot vergoeding van schadevergoeding nader op te maken bij staat ten gevolge van de onrechtmatige, onder 5.7 genoemde beslagen;

5.10. compenseert de proceskosten aldus, dat ieder de eigen kosten draagt;

5.11. verklaart het onder 5.7 tot en met 5.9 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

5.12. wijst af het anders of meer gevorderde;

in de zaak 08-1652

in conventie

5.13. wijst de vordering af;

5.14. veroordeelt CineMec Plus in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van CineMec, [ged.3conv./eis.3reconv.08-1364] en [ged.4conv./eis4reconv.] begroot op € 1.158,00,

5.15. verklaart het onder 5.14 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009.