Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ2386

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
05-08-2009
Zaaknummer
184213
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 56 en 63 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 184213 / HA ZA 09-759

Vonnis van 24 juni 2009

in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. A. Öntas te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

EROS TRADING LIMITED,

gevestigd te Paolo, Malta,

gedaagde,

niet verschenen.

De partijen zullen hierna [eiser] en Eros Trading worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van deze rechtbank van 3 december 2008 zijn [eiser] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nokta B.V., gevestigd te Duiven, bij verstek hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan Eros Trading van € 60.076,80, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf 18 augustus 2008, met € 1.788,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten en met de proceskosten, aan de zijde van Eros Trading tot die uitspraak begroot op € 2.635,74.

1.2. Bij dagvaarding van 20 april 2009 heeft [eiser], zakelijk weergegeven, gevorderd het geding te heropenen, hem gelegenheid te geven om zijn stellingen en verweren ter zake van het ontbreken van een rechtsgrond voor de vorderingen van Eros Trading nader te onderbouwen en voor recht te verklaren dat de verklaring van [eiser] op de wisselbrief van 22 november 2007 een valse verklaring is, een en ander met veroordeling van Eros Trading in de proceskosten.

1.3. Tegen Eros Trading is in dit geding tot herroeping ex artikel 382 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) nog geen verstek verleend. [eiser] heeft de dagvaarding laten betekenen ten kantore van de gerechtsdeurwaarder Clemens Jean Otto Waters, werkzaam bij Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders te Arnhem, alwaar Eros Trading voor deze zaak woonplaats zou hebben gekozen. De rolrechter heeft de zaak aangehouden voor overlegging akte domicilie.

1.4. [eiser] heeft vervolgens op de rolzitting van 13 mei 2009 een akte ter zake domicilie keuze ingediend, met producties.

1.5. Vervolgens is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. [eiser] baseert de domiciliekeuze van Eros Trading op artikel 63 lid 2 Rv. [eiser] heeft een exploot d.d. 30 december 2008 overgelegd, waarbij aan hem een proces-verbaal werd betekend, waarbij op verzoek van Eros Trading en ten laste van [eiser] een in dat proces-verbaal omschreven onroerende zaak in executoriaal beslag is genomen. In dit proces-verbaal staat dat het executoriaal beslag is gelegd krachtens voormeld vonnis van 3 december 2008. In beide exploten staat vermeld dat [eiser] voor deze zaak woonplaats kiest te Arnhem aan de Zijpendaalseweg 80 op het kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. Dit geldt ook voor het overgelegde exploot waarbij het beslag is betekend aan de hypotheekhouder(s).

Het betreft overigens een andere deurwaarder dan die, waarbij Eros Trading woonplaats had gekozen ter zake van de inleidende dagvaarding, die tot het verstekvonnis heeft geleid. Dat was immers toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder Richard Bonke, werkzaam ten kantore van gerechtsdeurwaarder Johannes Theodorus Kuijpers op de Jansbuitensingel 33-1 te Arnhem.

2.2. De betekening van de dagvaarding tot heropening van het geding ten kantore van deurwaarderskantoor Groenewegen en Partners is in overeenstemming met artikel 63 lid 2 Rv. Dit artikellid luidt immers: “Aan een in verband met executie volgens wettelijk voorschrift gekozen woonplaats kunnen alle exploten worden gedaan, zelfs van verzet, hoger beroep en cassatie”. Dat is hier het geval.

2.3. In artikel 56 lid 1 Rv echter was ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding bepaald dat, voorzover nodig in afwijking van hetgeen elders in die afdeling is bepaald, en dus in afwijking van artikel 63 lid 2, de betekening ten aanzien van hen die geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland hebben, maar wel een bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in een Staat waar de verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (PbEG L 160/37, de EG-betekeningsverordening) van toepassing is, geschiedt met inachtneming van het tweede tot en met vierde lid van dat artikel. In het tweede lid van artikel 56 Rv. was bepaald dat de deurwaarder een afschrift van het te betekenen stuk of een vertaling van dat stuk moet verzenden aan de in die Staat aangewezen ontvangende instantie als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de EG-betekeningsverordening.

2.4. Eros Trading heeft blijkbaar geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland, maar heeft volgens de stukken wel een bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Malta en Malta is een Staat waar de EG-betekeningsverordening van toepassing is. Hieraan doet niet af dat de EG-betekeningsverordening sinds de wijziging per 13 november 2008 een ander nummer heeft (nr. 1393/2007) en krachtens preambule 8 niet (meer) van toepassing is op de betekening en de kennisgeving van een stuk aan de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de partij in de lidstaat waar de procedure plaatsvindt. Artikel 56 Rv was nog niet aangepast en voor een geldige betekening naar Nederlandse procesrecht was nog steeds vereist dat een afschrift of een vertaling van het stuk wordt verzonden aan de aangewezen ontvangende instantie in Malta, zulks ter uitreiking aan Eros Trading. Gesteld noch gebleken is dat dit is gebeurd. De rechtbank kan dus nog geen verstek verlenen.

2.5. Ten overvloede vermeldt de rechtbank dat inmiddels artikel 56 Rv en artikel 63 lid 1 Rv zijn aangepast, en wel per 10 juni 2009, maar dat kan [eiser] niet baten omdat de deurwaarder niet vooruit kon lopen op deze wijziging en ook niet, omdat het in dit geval niet gaat om een gewoon rechtsmiddel en een betekening op grond van het eerste lid van artikel 63 Rv, maar om een dagvaarding met een betekening op basis van het tweede lid van dat artikel.

2.6. De rechtbank zal [eiser] de gelegenheid geven om dit verzuim te herstellen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 5 augustus 2009 voor het alsnog rechtsgeldig in het geding roepen van Eros Trading.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2009.